Thứ Hai, 30 tháng 12, 2019

NHẬN DIỆN, PHÒNG CHỐNG ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH THÚC ĐẨY “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA” TRONG NỘI BỘ QUÂN ĐỘIThúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Quân đội là âm mưu, thủ đoạn nguy hiểm trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nhất là trong tình hình hiện nay. Vì thế, nhận diện đúng và đấu tranh phòng ngừa có hiệu quả là trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng và mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn quân.

NGĂN CHẶN CHIÊU TRÒ LỢI DỤNG GÓP Ý XÂY DỰNG DỰ THẢO CÁC VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẢNG ĐỂ CHỐNG PHÁToàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang trong quá trình chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đây cũng là thời điểm mà các thế lực thù địch, phản động cùng những phần tử cơ hội, bất mãn chính trị gia tăng các hoạt động tuyên truyền kích động, xuyên tạc, chống phá một cách quyết liệt. Đặc biệt, chúng triệt để lợi dụng chủ trương lấy ý kiến xây dựng Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp, nhất là Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng để chống phá.

LUẬT SƯ LÊ VĂN LUÂN LẠI “XÀM NGÔN LÁO XƯỢC”Vừa qua, tên Luật sư rởm đời chuyên a dua theo chế độ tư bản và cổ súy văn hóa ngoại lai này này lên mạng tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước ta bằng việc có những bài viết trên các trang mạng xã hội và trên các website, blog phản động của các phần tử phản động trong nước và nước ngoài lập ra như “Dân lầm than”, “Tiếng nói người sài Gòn”…

GÂY LÃNG QUÊN LỊCH SỬ LÀ ÂM MƯU ĐẾ QUỐC VỚI SỰ TIẾP TAY CỦA NGỤY SỬTừ thập kỷ 1980, Reagan đã kêu gọi "xóa bỏ ký ức đau buồn gây ra Hội chứng Việt Nam". Thập kỷ 1990, lợi dụng đổi mới ở Việt Nam, bằng con mồi kinh tế, Mỹ đã bước đầu tạo lập những "nhận thức mới về lịch sử" trong giới sử học và một số nhân vật trong hệ thống chính trị Việt Nam.

CHÚNG TA CẦN QUÂN ĐỘI BẢO VỆ TỔ QUỐC HAY LÀ MỘT “QUÂN ĐỘI NHÀ NGHỀ”?Chuyển hóa về chính trị đối với QĐNDVN là một nội dung trọng tâm, trọng điểm trong chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Trong thời gian gần đây, trên các trang mạng, web phản động đưa ra nhiều bài viết phân tích, tuyên truyền, cổ súy cho việc xây dựng một “Quân đội nhà nghề”, trái ngược với lịch sử hình thành, phát triển của quân đội trên thế giới và ở Việt Nam. Thực chất quan điểm của chúng là muốn quân đội “đứng ngoài chính trị”, “quân đội trung lập”, nhằm tước bỏ quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) đối với QĐNDVN.

Đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái – một nhiệm vụ quan trọng góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thời điểm hiện nay, toàn Đảng đang triển khai những nhiệm vụ trọng đại chuẩn bị cho Đại hội XIII và đó cũng là dịp các thế lực thù địch đẩy mạnh những hoạt động chống phá cách mạng nước ta mà một trong những trọng điểm của chúng là chống phá về tư tưởng. Tình hình đó đặt ra những trách nhiệm nặng nề đối với cuộc đấu tranh tư tưởng, trong đó đấu tranh chống các luận điệu sai trái, thù địch càng trở thành một trong những nhiệm vụ bức thiết.

CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN QUÂN ĐỘI "NHÂN ĐÔI" TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNGĐã từ lâu, khi nói đến Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, đồng bào cả nước đã bày tỏ lòng khâm phục, ngưỡng mộ về đội quân cách mạng bách chiến bách thắng, giàu đức hy sinh, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Sở dĩ Quân đội ta thu phục được tình cảm, niềm tin của các giai cấp, tầng lớp trong xã hội và trở thành chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước là bởi quân đội đã chăm lo giáo dục, trui rèn, tôi luyện được một đội ngũ cán bộ, đảng viên trung kiên, gương mẫu về mọi mặt.

BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG CÁC THÔNG TIN SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRÊN MẠNG INTERNET HIỆN NAYLợi dụng mạng Internet chống phá cách mạng nước ta và các nước tiến bộ khác là một thủ đoạn phổ biến của chiến lược “Diễn biến hòa bình”. Thế nên bàn về các biện pháp phòng ngừa, miễn dịch với các thông tin xấu độc này là việc làm cần thiết.
Biện pháp chống “Diễn biến hòa bình” nói chung, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng internet nói riêng đương nhiên đã được các nhà khoa học phân tích, mổ xẻ, làm rõ và đã xác định được những viện pháp căn cơ, có tầm chiến lược, tính khả thi cao, đồng thời toàn diện và khá cụ thể trên các lĩnh vực từ tư tưởng văn hóa đến kinh tế, chính trị, từ quốc phòng - an ninh đến hoạt động ngoại giao.

BIỆN PHÁP LÀM THẤT BẠI ÂM MƯU PHI CHÍNH TRỊ HÓA LỰC LƯỢNG VŨ TRANG          Phi chính trị hóa lực lượng vũ trang thực chất là nhằm tách công an, quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, làm cho quân đội, công an không còn mang bản chất của giai cấp công nhân, không còn là lực lượng vũ trang kiểu mới của giai cấp công nhân, của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân nữa. Đây là thủ đoạn không mới của các thế lực thù địch, nhưng cực kỳ nghuy hiểm và ngày càng diễn biến phức tạp. Để làm thất bại âm mưu phi chính trị hóa lực lượng vũ trang chúng ta cần nhận biết những hành động cụ thể mà các thế lực thù địch đang tập trung thực hiện; có những biện pháp rõ ràng nhằm ngăn chặn, đẩy lùi và làm thất bại âm mưu đó.

ĐẠI HỘI KHÔNG PHẢI LÀ NƠI CHẠY CHỨC, CHẠY QUYỀN          Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong những năm qua, đội ngũ cán bộ chiến lược các cấp đã trưởng thành mọi mặt, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Việc lựa chọn, bầu vào các vị trí quan trọng của hệ thống chính trị đã được đổi mới, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, công tâm, khách quan, có sự tham gia rộng rãi của toàn xã hội.

“Bàn tay bẩn” tiếp tục chống phá, cản trở EVFTANgày 25-9-2019, 48 tổ chức quốc tế, trong nước tiếp tục gửi thư ngỏ, kiến nghị tới các nghị sỹ, Quốc hội châu Âu, Ủy ban Nhân quyền Quốc hội châu Âu xuyên tạc tình hình dân chủ, nhân quyền Việt Nam, kiến nghị “cứu xét”, hoãn lại việc phê chuẩn, thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA).

Cần hiểu đúng vì sao Việt Nam công bố sách trắng quốc phòng năm 2019          Tiếp sau Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2009, Việt Nam công bố Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019. Việc Việt Nam công bố sách trắng quốc phòng năm 2019 là yêu câu khách quan thực tiễn đặt ra đó là:

Không thể xuyên tạc bản chất cách mạng của Quân đội nhân dân Việt NamLịch sử ra đời, tồn tại và phát triển của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam trong hơn bảy thập kỷ qua không chỉ khẳng định về sự cần thiết phải tổ chức xây dựng quân đội cách mạng-quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam, yêu cầu của cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc ở nước ta, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhằm đánh đuổi thực dân, đế quốc, đánh đổ phong kiến, xây dựng và bảo vệ chế độ xã hội mới mà còn khẳng định QĐND Việt Nam luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Nhà nước, với nhân dân, với Tổ quốc và chế độ xã hội mới.

VUI THÔI, XIN ĐỪNG VUI QUÁ ĐẾN VÔ TÂM* BÌNH ĐẲNG
          Noel (Thiên chúa giáng sinh) là một lễ trọng đại của đồng bào công giáo trên cả thế giới, nó cũng ý nghĩa như lễ phục sinh; lễ chúa thăng thiên; lễ chúa thánh thần hiện xuống; lễ các thánh; lễ đức mẹ hồn và xác lên trời… của công giáo. Nó cũng có sự bình đẳng với các lễ của các tôn giáo khác như Lễ Phật đản; Lễ Lễ vía đức Di Lặc (01/giêng – mồng một tết); Thượng nguyên (Rằm tháng giêng); Lễ vía Quan Thế Âm giáng sinh (19/02); Lễ phóng sinh (08/10); Lễ Hạ nguyên (Rằm tháng mười); Phật giáo hòa hảo và phật giáo có chung ngày lễ Vu lan (Lễ báo hiếu – rằm tháng 7)… của Phật giáo. Nó cũng bình đẳng như lễ Ramadan của người Hồi giáo; hay Lễ Diwali festival - Lễ hội Ánh sáng của người Hindu…

LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC TRẮNG TRỢN CỦA KẺ BỒI BÚT 

Với quyết tâm làm trong sạch bộ máy công quyền, trong thời gian qua Việt Nam đã đưa ra ánh sáng những vụ án tham nhũng, đưa hối lộ, thiếu trách nhiệm… làm thất thoát ngân sách nhà nước; Các đối tượng là không có vùng cấm dù cương vị nào cũng công bằng trước Pháp luật.

LƯỠI KHÔNG XƯƠNG CỦA BỌN CƠ HỘI CHÍNH TRỊ
Vụ việc 39 người thiệt mạng trên contener ở nước Anh là người Việt Nam đã diễn ra khá lâu. Thế nhưng thời gian qua bọn “chủ nghĩa cơ hội” liên tục, ráo riết viết các bài đã kích, chống phá. Với cái nhìn phiến diện để quy chụp, xuyên tạc Việt Nam là “quốc gia buôn bán người”, “chế độ chính trị xã hội ở Việt Nam đã khiến người dân phải bỏ quê hương mà đi”, “báo hiệu cái chết đang đến dần của chế độ xã hội chủ nghĩa”... Không ít người dân do không nắm rõ sự việc hoặc vì tâm lý a dua cũng đã có những bình luận sai lệch, cổ suý cho luận điệu chống phá của kẻ địch. Những luận điệu “cả vú lấp miệng em”, làm rối loạn tình hình, tạo hình ảnh méo mó về chế độ, đất nước Việt Nam. Đó là chiêu bài thâm độc “uốn lưỡi cú diều” của bọn “rận chủ”.

ĐÔI LỜI VỀ NGỤY TRÍ THỨC
Ức chế bấy lâu nay mới viết đôi dòng. "Ngụy trí thức" là từ mà tôi đặt cho những con người có ăn - có học nhưng lại mang tư tưởng cũng như cách hành xử không xứng với hai chữ "tri thức". Đặc biệt là trong những vấn đề liên quan đến đất nước, đến xã hội và chính trị.

KIÊN ĐỊNH LÝ TƯỞNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAMCác thế lực thù địch dùng mọi biện pháp để đánh vào nền tảng tư tưởng của Đảng ta, hòng gây hoang mang dao động về hệ tư tưởng, về lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, chúng hân hoan nói về sự vĩnh cửu của chủ nghĩa tư bản, đẩy mạnh tuyên truyền, ca ngợi chủ nghĩa tư bản, cổ súy cho chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng. Phạm Đình Trọng là một người trong số đó với bài viết trên baotiengdan với tiêu đề “thảm họa cộng sản” ngày 13.11.2019.

CẢNH GIÁC VỚI ÂM MƯU LỢI DỤNG BÁO CHÍ Ở VIỆT NAM CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH                                                         
Thời gian qua, lợi dụng chính sách mở cửa của nhà nước ta, các thế lực thù địch (TLTĐ) không ngừng trà trộn nhân viên tình báo đi vào nước ta một cách công khai núp bóng với nhiều danh nghĩa khác nhau như các tổ chức từ thiện, tổ chức đầu tư hợp tác kinh tế, thăm thân, du lịch, cơ quan đại diện ngoại giao (ĐSQ, LSQ) chúng trà trộn trong nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội


                                            
Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) xác định: “Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân”. Để làm được điều đó, việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên môi trường internet và mạng xã hội là một giải pháp quan trọng.

CẦN CHỐNG QUAN ĐIỂM VIN CỚ XỬ LÝ SAI PHẠM ĐỂ QUY CHỤP, CHỐNG PHÁ LỰC LƯỢNG VŨ TRANGCác thế lực thù địch, phản động lồng ghép những vụ án này với một số cá nhân trong CAND, QĐND đã bị xử lý kỷ luật theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương trong thời gian qua, từ đó chúng sản xuất các video clip, cắt ghép hình ảnh nhằm chế nhạo, miệt thị lực lượng vũ trang.

TIN GIẢ - HẬU QUẢ THẬTMạng xã hội đang chiếm một vị trí hết sức quan trọng trong đời sống văn hóa, tinh thần và kinh doanh sản xuất của người dân. Tuy nhiênbên cạnh những lợi ích to lớn mà mạng xã hội mạng lại, Việt Nam cũng đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ, thách thức không nhỏ từ không gian mạng, thậm chí đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Cụ thể như những ảnh hưởng tiêu cực từ các thông tin xấu, độc hại cũng như vấn nạn tin giả, tin sai sự thật.

Cảnh giác với những lời kêu gọi “bất tuân dân sự”Những năm gần đây, thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch thường sử dụng thủ đoạn kêu gọi người dân tham gia “bất tuân dân sự” nhằm tập hợp lực lượng để khi có thời cơ thì tiến hành các cuộc “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố”, lật đổ chính quyền. Để không mắc mưu, chúng ta cần nâng cao cảnh giác với những lời kêu gọi “bất tuân dân sự” dưới mọi hình thức.

Nêu cao cảnh giác khi tham gia Mạng xã hộiThời gian gần đây, lợi dụng công nghệ thông tin, internet, các thế lực thù địch đã tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phát tán nhiều loại thông tin sai trái, thù địch, xấu xa, độc hại trên mạng xã hội với mức độ, tần suất ngày càng tăng, nhằm chống phá cách mạng nước ta, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Vì thế, một trong những vấn đề quan trọng đặt ra với mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hiện nay là cần phải tỉnh táo, nhận thức đúng trách nhiệm của mình trong việc chuyển tải thông tin trên mạng xã hội.

GIỮ GÌN MÔI TRƯỜNG HÒA BÌNH, ỔN ĐỊNH ĐỂ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC LÀ QUAN ĐIỂM, CHỦ TRƯƠNG NHẤT QUÁN CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TAGiữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã khẳng định: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước”

NHẬN DIỆN CÁC BIẾN THỂ CỦA QUAN ĐIỂM “PHI CHÍNH TRỊ HÓA QUÂN ĐỘI, CÔNG AN”Thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội về chính trị vẫn đang điên cuồng chống phá cách mạng nước ta, chúng luôn rêu rao và đòi “phi chính trị hóa quân đội, công an” với nhiều phiên bản khác nhau, như: “Lực lượng vũ trang (quân đội và công an) phải duy trì tính trung lập về chính trị”, “Lực lượng vũ trang phải trung thành với Tổ quốc và nhân dân chứ không phải trung thành với bất kỳ tổ chức nào”, mà áp dụng cụ thể vào Việt Nam là “Lực lượng vũ trang không phải trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam”, v.v.

SỰ KHÁC NHAU GIỮA NHỮNG “QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH” VỚI NHỮNG Ý KIẾN KHÁC VỚI QUAN ĐIỂM, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNGThứ nhất, về động cơ, mục đích
Các thế lực thù địch, cơ hội chính trị tung ra những quan điểm sai trái, thù địch một cách công khai, thẳng thắn nhằm đả kích vào Đảng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, đả kích vào chế độ XHCN, phủ nhận con đường XHCN, nhằm lái đất nước đi vào con đường TBCN. Còn có những ý kiến của cán bộ, đảng viên khác, thậm chí có khi trái với một số chủ trương của Đảng trong một thời điểm nào đó nói chung là vì mục đích xây dựng, muốn đóng góp ý kiến với Đảng, Nhà nước để làm tốt hơn

ĐẤU TRANH CHỐNG CHỦ NGHĨA CÁ NHÂNChủ nghĩa cá nhân được xem là “giặc nội xâm”, là nguồn gốc gây ra các hiện tượng tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu... Nếu không chống chủ nghĩa cá nhân thì vấn nạn “quan cách mạng” sẽ ăn sâu bám rễ, như bệnh ung thư giai đoạn cuối, sẽ bùng phát làm hỏng cả bộ máy và làm tăng nguy cơ “tự diễn biến” mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã chỉ ra.

CẢNH GIÁC VỚI THỦ ĐOẠN CHỐNG PHÁ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI XIIIĐại hội XIII Đảng cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong hệ thống chính trị các cấp. Cho đến nay, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã và đang được thực hiện tích cực, trách nhiệm, bảo đảm tiến độ.

Niềm tin vào cuộc chiến phòng, chống tham nhũngTrong thời gian qua, sự vào cuộc của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị, công cuộc phòng, chống tham nhũng đã đạt được những kết quả khả quan. Hàng loạt các vụ việc khởi tố, bắt giữ, xét xử hàng loạt các bị can liên quan đến các “đại án” tham nhũng, cho thấy “cuộc chiến” chống tham nhũng đang được đẩy lên cao trào- như “lò lửa”, sẽ thiêu rụi cả những “củi tươi”.

THỦ ĐOẠN CỦA THẾ LỰC THÙ ĐỊCH CHỐNG PHÁ TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG - VĂN HÓA Ở NƯỚC TA


Thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch là tổng hợp các phương thức, biện pháp được tiến hành trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, tư tưởng - văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, ngoại giao... Trong đó, các thế lực thù địch xác định tấn công trên mặt trận tư tưởng - văn hóa là “mũi đột phá”, “thọc sâu” làm tan rã niềm tin, gây hỗn loạn về lý luận và tư tưởng, tạo ra “khoảng trống” để dần dần đưa hệ tư tưởng tư sản vào và tiến tới xóa bỏ hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa.

NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH VỚI TỔ CHỨC PHẢN ĐỘNG, KHỦNG BỐ “CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI” HIỆN NAY
Tổ chức phản động, khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” tiền thân là tổ chức “Tân dân chủ” do Đào Minh Quân (sinh năm 1952, nguyên Trung úy quân đội Việt Nam cộng hòa) cùng một số đối tượng ngụy quân, ngụy quyền lưu vong Mỹ thành lập năm 1991. Từ đầu năm 2015 đến nay, tổ chức khủng bố này gia tăng hoạt động phát triển lực lượng trong nước với âm mưu tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại nhằm gây mất ổn định chính trị, tiến tới lật đổ chế độ XHCN ở Việt Nam, khôi phục cái gọi là “Nền Đệ tam Cộng Hòa” với nhiều phương thức, cụ thể như sau:

Thứ Hai, 23 tháng 12, 2019

“THỦ LĨNH SINH VIÊN” - Một thủ đoạn nhỏ trong 1 âm mưu to lớn hơn.


Kể từ năm 2014, Barack Obama thành lập cái gọi là "Học bổng YSEALI" (Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á) với mục tiêu đào tạo các "thủ lĩnh trẻ" trong sinh viên ở các quốc gia Đông Nam Á - những người được tiếp thu các giá trị dân chủ, xã hội dân sự theo quan niệm của Mỹ và phương Tây.
Khi trở về nước, Mỹ tiếp tục hỗ trợ những thanh niên này, kể cả việc đánh bóng tên tuổi cá nhân, nhằm biến họ trở thành thủ lĩnh các phong trào sinh viên - mầm mống của các cuộc biểu tình và bạo loạn, mà những gì đang xảy ra ở Hồng Kong, Indonexia là những minh chứng điển hình.
Không khó để nhận diện những điểm chung tại các cuộc bạo loạn đang diễn ra ở HK và Indonexia, đều từ biểu tình ôn hòa, từ phản đối một đạo luật và hầu hết những người tham gia là sinh viên.
Nhưng nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi biết, tất cả thủ lĩnh của các phong trào này đều là sinh viên, theo chương trình "Học bổng YSEALI" của Mỹ điển hình như tại Hong Kong là các cái tên Josua Wong (Hoàng Chi Phong), Agnes Chow (Chu Đình), Andy Chan (Trần Hạo Thiên), Alex Chow (Chu Vĩnh Khang), Nathan Law (La Quán Thông) hay ở Indonesia: Fuad Wahyudin, Shahrul Aman Shaari.
Ở Việt Nam, từ năm 2014, Học bổng YSEALI không chỉ được ĐSQ Mỹ quảng bá mà nhiều trường ĐH trên địa bàn HN, TP HCM cũng quảng bá, nhiều sinh viên VN đã tham gia chương trình này.
Đáng nói là, trong số các sv đó, có tới ít nhất 3 người đã trở thành đối tượng bị xét xử về các tội danh "Tuyên truyền chống Nhà nước...", "Lợi dụng quyền tự do ngôn luận...", "Hoạt động chống Chính quyền nhân dân...". Trần Hoàng Phúc là một cái tên tiêu biểu. Năm 2016, khi Tổng thống Mỹ lúc đó là B.Obama thăm Việt Nam, với tư cách là thành viên của nhóm "Sáng kiến lãnh đạo trẻ Đông Nam Á - YSEALI”, Trần Hoàng Phúc đã được mời dự cuộc gặp mặt với ông Obama. Ngày 03/7/2017, Trần Hoàng Phúc bị cơ quan an ninh bắt giữ theo Điều 88 về hành vi tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước.
Nếu không có biện pháp ngăn chặn, với các hành vi diễn biến hòa bình núp dưới các chương trình giáo dục, tương lai một VN bất ổn như HK, Indonexia là hoàn toàn có thể xảy ra.
Tre Việt Nam
XỬ LÝ CÁN BỘ THA HÓA, BAO GIỜ THÔI ĐAU XÓT?


Quyết tâm làm trong sạch Đảng không chỉ thể hiện bằng lời nói, bằng những câu khẩu hiệu chung chung mà phải được hiện thực hóa.
Tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thật buồn khi nhắc đến con số hơn 70 cán bộ cao cấp diện Trung ương quản lý và 7 tổ chức Đảng bị xử lý kỷ luật từ đầu nhiệm kỳ khóa XII đến nay. Trong đó, có cả Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương, nguyên Ủy viên Trung ương. Có nguyên Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, nguyên Bộ trưởng, Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, tướng lĩnh trong Công an, Quân đội…
Đây không phải lần đầu, người lãnh đạo cao nhất của Đảng đau xót khi đề cập việc xử lý cán bộ dưới quyền bởi đó là việc “không thể không làm”, giống như Hồ Chủ tịch đã từng có những “đêm trắng” khi phải xử tử một ông “quan cách mạng” trong thời chiến.
Hơn 70 cán bộ diện Trung ương quản lý bị xử lý kỷ luật khiến người ta nhớ đến những gương mặt mà hôm qua còn đứng trên bục diễn thuyết về đạo đức cách mạng, về sự tha hóa-biến chất từ bên trong, về sự liêm chính cần phải có của người cộng sản… nhưng nay, họ bẽ bàng nhận các hình thức kỷ luật, thậm chí phải ngồi gặm nhấm nỗi ân hận trong các nhà giam tăm tối.
Việc xử lý một số lượng lớn cán bộ cao cấp trong thời gian qua nói lên điều gì? Câu trả lời chắc chắn là: nhiệm kỳ này quyết tâm hơn nhiệm kỳ trước. Không quyết tâm thì không thể xử lý được bởi đó không chỉ là những người “đồng chí” mà còn là những người từng có quá trình phấn đấu, từng đóng góp không nhỏ cho sự phát triển của đất nước hôm nay. Sự quyết tâm ấy bắt đầu từ người lãnh đạo cao nhất đất nước, như nhân dân từng ví: “người đốt lò” vĩ đại.
Nhìn lại số cán bộ bị xử lý kỷ luật, dù có nhiều sai phạm khác nhau nhưng tựu chung cũng chỉ xoay quanh hai chữ “Quyền” và “Tiền”. Lạm quyền, lộng quyền trong các quyết định liên quan đến tài sản của nhà nước, của nhân dân. Lạm quyền, lộng quyền trong công tác cán bộ, đưa những người thân quen, cánh hẩu vào những vị trí không xứng đáng. Thế mới có tình trạng hàng trăm, hàng ngàn tỷ của nhân dân bị thất thoát chỉ bằng một chữ ký, bút phê. Thế mới có tình trạng chỉ một mình Vũ “nhôm” mà kéo cả “dây” cán bộ sai phạm hay Trịnh Xuân Thanh, từ một cán bộ bị kỷ luật lại đươc quy hoạch đến thứ trưởng…
Nếu quyền quá lớn, lại không có khả năng “miễn dịch” với những “viên đạn bọc đường” thì sự tha hóa, hư hỏng của cán bộ là không thể tránh khỏi.
Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Xử lý cán bộ là khâu cuối cùng. Cái quan trọng hơn là ngăn ngừa được sai phạm để cán bộ muốn “hư hỏng”, muốn tha hóa cũng không được.
Muốn vậy, quyết tâm làm trong sạch Đảng không chỉ thể hiện bằng lời nói, bằng những câu khẩu hiệu chung chung mà phải hiện thực hóa bằng các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bằng các điều luật được sửa đổi tại Quốc hội hay những Chỉ thị, nghị quyết của Chính phủ. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các Quy định của Đảng nêu rõ những biểu hiện “hư hỏng” để nhân dân dễ nhận diện, dễ phát hiện. Chẳng hạn như 27 biểu hiện suy thoái, Quy định về trách nhiệm nêu gương, nhất là những cán bộ thuộc Bộ Chính trị, Ban Bí thư hay Ban chấp hành Trung ương... Gần đây nhất là Quy định về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền và Kết luận của Bộ Chính trị về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng…
Đặc biệt, với công tác phòng chống tham nhũng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần yêu cầu, phải tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội và phòng chống tham nhũng, phấn đấu đến hết nhiệm kỳ này, cơ bản hoàn thành một bước về xây dựng cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để “không thể tham nhũng”.
Hơn 70 cán bộ cao cấp dù chỉ chiếm một số lượng nhỏ trong tổng số khoảng 53.000 đảng viên bị xử lý kỷ luật từ đầu nhiệm kỳ đến nay nhưng đó là đội ngũ tinh hoa, là những người đã được lựa chọn kỹ. Bởi vậy, như người lãnh đạo cao nhất của Đảng đã nói: “đó là bài học sâu sắc, bài học đắt giá cho tất cả chúng ta”.
50 năm trước, trong bản Di chúc vẻn vẹn hơn 1000 từ mà lãnh tụ kính yêu Hồ Chí Minh để lại, điều đầu tiên, trước hết mà Người canh cánh là công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, giữ gìn sự trong sạch của một đảng cầm quyền. Việc chỉnh đốn Đảng, xử lý nghiêm khắc nhiều cán bộ, đảng viên sai phạm chắc chắn sẽ không làm “chậm lại” sự phát triển của Đảng bởi đó là một yêu cầu khách quan.

Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống hoạt động lợi dụng dân chủ, nhân quyền chống phá Việt Nam

Trong những năm qua, dân chủ, nhân quyền luôn là một trong những vấn đề chiến lược được các thế lực thù địch triệt để lợi dụng nhằm gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (ANCT-TTATXH), tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, hòng đưa nước ta đi theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản. Chúng coi đó là một yếu tố quan trọng để tạo sức ép từ bên ngoài, đồng thời kích động các hoạt động chống phá từ bên trong. Trong đó, chúng đã tập trung vào một số hoạt động chủ yếu sau:
Một là, vu cáo, xuyên tạc, bóp méo tình hình dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, ra sức tuyên truyền, cổ súy cho dân chủ tư sản phương Tây.
Các thế lực thù địch ra sức xuyên tạc quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta; cho rằng chế độ xã hội ở Việt Nam là độc tài, chuyên chính. Chúng lợi dụng những hạn chế, yếu kém trong quản lý xã hội, sơ hở, thiếu sót của ta trong thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước hoặc những vấn đề bức xúc trong nhân dân để lôi kéo, kích động nhân dân vào các hoạt động biểu tình, gây mất ANCT-TTXH. Chúng ra sức tuyên truyền, cổ vũ, cường điệu hóa các giá trị dân chủ tư sản, tuyệt đối hóa tính toàn cầu, tính phổ cập của quyền con người với luận điểm “nhân quyền cao hơn chủ quyền”, “lợi ích cá nhân cao hơn lợi ích cộng đồng, quốc gia”, tuyệt đối hóa các giá trị phổ quát về quyền con người theo mô hình của phương Tây; xuyên tạc, vu cáo Việt Nam vi phạm quyền cơ bản của con người; đàn áp “những người bất đồng chính kiến”.v.v..Từ chỗ cho rằng, quyền con người là tuyệt đối, bất biến, các thế lực thù địch đã giải thích nhân quyền là tự do thực hiện quyền mà không bị cấm đoán, không bị giới hạn nhằm cổ xuý hoạt động lợi dụng nhân quyền vi phạm pháp luật nước ta. Các thế lực thù địch còn lợi dụng những vụ việc phức tạp nảy sinh trong dân tộc, tôn giáo nhằm thổi phồng, bóp méo tình hình thực tế để xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta, vu cáo Nhà nước vi phạm dân chủ, nhân quyền, đàn áp dân tộc, tôn giáo hòng kích động quần chúng, tín đồ gây rối ANCT-TTXH, tạo cớ để bên ngoài can thiệp.
Hai là, dùng dân chủ, nhân quyền làm điều kiện để gây sức ép, can thiệp vào nội bộ nước ta.
Hoa Kỳ và các nước đồng minh luôn gắn vấn đề viện trợ, hợp tác kinh tế với các điều kiện về dân chủ, nhân quyền trong quan hệ ngoại giao với Việt Nam; đòi nước ta phải chấp nhận đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, cải cách chính trị, cải cách dân chủ, pháp luật theo kiểu phương Tây. Thông qua các buổi điều trần, họp báo, hội thảo của Quốc hội Mỹ, các nước Châu Âu để gây sức ép buộc Việt Nam phải có những “tiến bộ cụ thể về nhân quyền, tôn giáo”. Thông qua các diễn đàn công khai như hội thảo, hội nghị khoa học, các buổi tiếp xúc, đối thoại với các cơ quan chức năng của Việt Nam yêu cầu ta phải đưa ra các lộ trình thực hiện các điều ước quốc tế về dân chủ, nhân quyền, thành lập Tòa án Hiến pháp ở nước ta. Họ còn gửi thư, bản kiến nghị tới Liên hiệp quốc, Quốc hội, Chính phủ các nước, lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta để phản đối việc chính quyền bắt giữ, xét xử một số đối tượng chống đối trong nước, đòi trả tự do cho các “tù nhân lương tâm”. Lợi dụng việc chính quyền đấu tranh, xử lý số đối tượng bất mãn, cơ hội chính trị vi phạm pháp luật, chúng đã tạo cớ, vu cáo chính quyền vi phạm dân chủ, nhân quyền, đàn áp người “bất đồng chính kiến” và những người “yêu nước”, kêu gọi sự can thiệp của cộng đồng quốc tế. Các thế lực bên ngoài còn thông qua các tổ chức phi chính phủ nước ngoài triển khai các dự án hỗ trợ cải cách tư pháp để tìm cách hướng lái, can thiệp vào quá trình xây dựng, sửa đổi pháp luật của Việt Nam và gây sức ép, đặt điều kiện đòi ta mở rộng các quyền và tự do cơ bản của công dân theo tiêu chí của họ, tạo hành lang hoạt động cho số chống đối chính trị, các tổ chức “xã hội dân sự” trong nước.
Ba là, dùng chiêu bài dân chủ, nhân quyền để thúc đẩy, hình thành hội, nhóm, tổ chức chính trị đối lập với Nhà nước.
Đây là một trong những hoạt động chủ yếu của các thế lực thù địch nhằm “diễn biến hòa bình” với nước ta. Chúng cho rằng việc tồn tại nhiều đảng phái chính trị lãnh đạo xã hội là tiêu chí duy nhất của dân chủ; đồng thời xuyên tạc rằng, chế độ độc đảng ở Việt Nam là trở ngại lớn nhất trong quá trình dân chủ hóa ở Việt Nam, muốn có dân chủ thực sự thì Việt Nam nên xóa bỏ chế độ độc đảng. Chúng phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, phủ nhận lịch sử dân tộc ta, cho rằng chủ nghĩa Mác-Lênin đã lỗi thời, không còn phù hợp với xu thế phát triển của thời đại; từng bước làm mất lòng tin cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Thông qua đó, chúng tập hợp lực lượng hình thành các tổ chức dưới danh nghĩa “bảo vệ dân chủ, nhân quyền”, “yêu nước” như: “Hội phụ nữ nhân quyền”,“Nhóm công dân tự do”, “Nhóm tuổi trẻ yêu nước”.v..v..Chúng ra sức tuyên truyền về vai trò của các tổ chức dân sự trong xã hội, qua đó hòng thúc đẩy sự ra đời của các khuynh hướng dân chủ cực đoan, phát triển “xã hội dân sự”, hình thành các tổ chức chính trị, hội nhóm bất hợp pháp. Chúng tìm cách móc nối, lôi kéo một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện tha hóa, biến chất, số cấp tiến là lãnh đạo các cơ quan, ban ngành để mua chuộc, lôi kéo tạo dựng ngọn cờ tập hợp lực lượng chống phá từ bên trong. Chúng còn tuyên truyền, vận động số người có trình độ thấp, số biểu hiện cơ hội, bất mãn ký tên vào kiến nghị, tuyên bố…nhằm đưa ra yêu sách “dân chủ, nhân quyền”,“bảo vệ chủ quyền”…mục đích là thêu dệt, bóp méo tình hình thực tế ở trong nước, qua đó tập hợp lực lượng hình thành các hội nhóm chống chính quyền, như: Tuyên bố 72 ra “bản kiến nghị sửa đổi” Hiến pháp theo mô hình dân chủ đa nguyên, Tuyên bố 258 kêu gọi xóa bỏ Điều 258, Bộ luật Hình sự.v..v..Ở bên ngoài, các tổ chức phản động lưu vong ráo riết hỗ trợ kinh phí, chỉ đạo đường lối đối với số trong nước phục hồi tổ chức, kích động tư tưởng ly khai, tự trị để lừa mị, lôi kéo, tập hợp quần chúng tổ chức biểu tình, bạo loạn; hình thành các hội nhóm, tổ chức chính trị đối lập với Đảng, Nhà nước.
Bốn là, tác động Quốc hội Mỹ, EU và các nước phương Tây, các tổ chức quốc tế ban hành văn bản xuyên tạc tình hình dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam
Các thế lực thù địch tác động Quốc hội Mỹ, EU và các nước phương Tây thông qua các dự luật, nghị quyết, báo cáo thường niên.v..v..với nội dung xuyên tạc tình hình dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền, đàn áp tôn giáo nhằm làm cho cộng đồng quốc tế hiểu không đúng tình hình trong nước; điển hình như: Báo cáo Tự do tôn giáo quốc tế của Bộ Ngoại giao Mỹ, Báo cáo tình hình nhân quyền thế giới hàng năm của Anh, Úc, Nghị quyết của Nghị viện Châu Âu..v..v..Trong đó, chỉ riêng Hạ viện Mỹ hàng năm đã liên tục thông qua nhiều Dự luật, Nghị quyết về tình hình nhân quyền tại Việt Nam như: Dự luật HR 1587 (năm 2004), HR 3096 (năm 2007), HR 1410 (năm 2012), HR 1897 (năm 2013), Nghị quyết H.Res.484.v..v…Các báo cáo thường niên của các tổ chức quốc tế như: Tổ chức Theo dõi nhân quyền (HRW), Nhà Tự do (FH), Ủy ban bảo vệ nhà báo (CPJ), Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI)... mặc dù phải thừa nhận Việt Nam có “chuyển biến tích cực” về dân chủ, nhân quyền nhưng vẫn xuyên tạc tình hình thực tế trong nước, vu cáo Nhà nước vi phạm dân chủ, nhân quyền. Ngoài ra, các thế lực bên ngoài còn tác động các chính khách cực đoan trong Quốc hội Mỹ, Anh, Đức…tổ chức các buổi điều trần, hội thảo nhằm xuyên tạc, vu cáo hoặc thổi phồng các sự kiện thực tế trong nước để rêu rao Việt Nam vi phạm nhân quyền, đàn áp tôn giáo, dân tộc hòng hạ thấp uy tín Việt Nam trên trường quốc tế. Đặc biệt, chúng còn tìm cách thông qua các chính khách cực đoan như: Z.Lofgren, C.Smith…tác động Quốc hội Mỹ đưa Việt Nam trở lại danh sách “các nước cần quan tâm đặc biệt về tôn giáo” (CPC) để áp dụng các biện pháp “trừng phạt” đối với nước ta.
Trong những năm qua, các cơ quan chức năng đã triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn hoạt động lợi dụng dân chủ, nhân quyền để xâm phạm ANQG - TTXH. Trong đó, đã chủ động nắm tình hình các địa bàn, đối tượng trọng điểm về dân tộc, tôn giáo, các tổ chức phản động lưu vong, các tổ chức quốc tế thường có hoạt động chống phá ta về dân chủ, nhân quyền…để triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn; giải quyết từ cơ sở các vụ việc phức tạp liên quan tới dân tộc, tôn giáo, các vụ khiếu kiện phức tạp, kéo dài. Chủ động ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động thông qua triển khai các dự án, chương trình hợp tác quốc tế để xâm nhập nội bộ, tác động chuyển hóa thể chế, cải cách hành chính, tư pháp, thúc đẩy “xã hội dân sự”. Đấu tranh, xử lý nghiêm minh trước pháp luật các đối tượng cầm đầu, cốt cán; ngăn chặn, giải tán các cuộc tụ tập đông người, gây rối trật tự. Điển hình như vụ gây rối trật tự công cộng tại Kỳ Anh (Hà Tĩnh), tại Yên Lạc (Nghệ An), chùa Liên Trì (TP.HCM)…lực lượng chức năng đã kịp thời giải quyết bức xúc trong tín đồ và nhân dân, ổn định an ninh trật tự tại địa bàn; xử lý theo pháp luật các đối tượng cầm đầu, chủ mưu; tranh thủ được sự ủng hộ của đa số quần chúng và cộng đồng quốc tế. Các cơ quan chức năng cũng đã rà soát hệ thống pháp luật hiện hành để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp thực tế, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền con người. Thông qua nhiều kênh, bằng nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, như: Các kênh ngoại giao, kênh thông tin đại chúng…chúng ta đã chuyển tải chính sách, thành tựu đã đạt được trong việc bảo vệ, phát huy quyền con người ở nước ta, giải tỏa kịp thời các thông tin sai lệch về tình hình dân chủ, nhân quyền trong nước tới các tầng lớp nhân dân, cộng đồng quốc tế, kiều bào ta ở nước ngoài, góp phần tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với nước ta. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động lợi dụng dân chủ, nhân quyền chống phá nước ta còn tồn tại hạn chế nhất định như: Công tác nắm tình hình đôi khi còn yếu, chưa phát hiện kịp thời các vụ việc phức tạp xảy ra, dẫn đến việc giải quyết còn lúng túng, thụ động; sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng còn mang tính hình thức nên hiệu quả đạt được chưa cao; chính quyền ở một số địa phương còn sơ hở, thiếu sót trong việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhất là các chính sách về dân tộc, tôn giáo để các đối tượng chống đối và thế lực bên ngoài lợi dụng tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá ta…
Trong những năm tới, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, trong xu thế thúc đẩy hòa bình, hợp tác giải quyết những vấn đề toàn cầu; hoạt động lợi dụng dân chủ, nhân quyền vẫn là chiêu bài được các thế lực bên ngoài triệt để lợi dụng nhằm gây mất ổn định ANCT-TTXH, can thiệp sâu vào nội bộ của ta. Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động này thời gian tới, theo tác giả, cần thực hiện tốt các mặt công tác trọng tâm sau: 
Một là, công tác phòng chống hoạt động lợi dụng dân chủ, nhân quyền xâm phạm ANQG, TTATXH nước ta luôn phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện, tuyệt đối của Đảng; sự quản lý, điều hành của Chính phủ nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong triển khai công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại âm mưu, hoạt động lợi dụng dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo chống phá Việt Nam từ cấp cơ sở. Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò công tác bảo vệ và đấu tranh nhân quyền, âm mưu, thủ đoạn hoạt động lợi dụng nhân quyền chống phá ta, coi đó là trách nhiệm của tất cả các cấp, các ngành và nhân dân để huy động sự tham gia của cả xã hội trong công tác này.
Hai là, tiếp tục tham mưu cho Đảng, Nhà nước xây dựng và hoàn thiện các chính sách, văn bản pháp luật nhằm đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền con người đi đôi với việc kiện toàn các cơ quan bảo vệ pháp luật. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền dân chủ của nhân dân trên cơ sở pháp luật. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở đảm bảo thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo ở địa phương. Tăng cường công tác quản lý báo chí, xuất bản; kiểm soát chặt chẽ an ninh thông tin, quản lý internet, tích cực đấu tranh ngăn chặn việc tán phát tài liệu, tin tức xuyên tạc, thù địch về dân chủ, nhân quyền ở nước ta. 
Ba là, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, thành tựu đảm bảo quyền con người ở Việt Nam. Kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền đối nội và tuyên truyền đối ngoại; tận dụng thế mạnh của các kênh ngoại giao, đối thoại, hợp tác làm cho cộng đồng quốc tế, kiều bào ta ở nước ngoài hiểu đúng quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thành tựu đã đạt được trong đảm bảo quyền con người ở Việt Nam, góp phần đấu tranh có hiệu quả với các luận điệu vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền, đàn áp dân tộc, tôn giáo hòng can thiệp nội bộ nước ta.
Bốn là, chủ động triển khai nắm tình hình, dự báo kịp thời mọi âm mưu, hoạt động lợi dụng dân chủ, nhân quyền của các thế lực thù địch để triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh. Kịp thời phát hiện, phối hợp giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn, khiếu kiện, “điểm nóng” ngay từ cơ sở, không để kéo dài, không lây lan, vượt cấp. Trong xử lý các vấn đề nhạy cảm về dân chủ, nhân quyền phải tính toán, cân nhắc thời điểm phù hợp, đảm bảo yêu cầu chính trị, pháp luật, đối ngoại theo hướng kiên định về nguyên tắc nhưng khôn khéo, linh hoạt về phương pháp, tranh thủ được sự ủng hộ rộng rãi của nhân dân trong nước và cộng đồng quốc tế, kiên quyết không làm phức tạp thêm tình hình, không sơ hở để địch lợi dụng vu cáo, xuyên tạc.
Năm là, tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo…kết hợp với thực hiện công bằng xã hội, nâng cao trình độ dân trí, đặc biệt là đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo nhằm góp phần đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền và lợi ích của người dân trên cơ sở pháp luật; tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh bảo đảm ổn định ANCT-TTATXH. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các cam kết quốc tế và các khuyến nghị về nhân quyền mà Việt Nam đã chấp thuận. Tăng cường hợp tác quốc tế trên lĩnh vực nhân quyền với các quốc gia, tổ chức quốc tế quan tâm vấn đề này ở nước ta.
Nhận diện hoạt động lợi dụng vấn đề nhân quyền chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch.


Trong những năm qua, vấn đề nhân quyền đã trở thành tiêu điểm trong cuộc đấu tranh tư tưởng, là mục tiêu các thế lực thù địch lợi dụng can thiệp vào nội bộ các quốc gia để phục vụ mưu đồ chính trị lật đổ chế độ xã hội, trong đó có Việt Nam.
Với mục tiêu xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các thế lực thù địch sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn chống phá ta, với mức độ ngày càng trắng trợn, thô bạo. Những năm gần đây, chúng tổ chức nhiều cuộc điều trần, hội thảo, họp báo, ra tuyên bố, ban hành một số nghị quyết, báo cáo… vu cáo xuyên tạc tình hình nhân quyền tại Việt Nam, đòi gắn viện trợ nhân đạo song phương, đa phương với những đòi hỏi về cải thiện dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo, tự do báo chí ngôn luận…, hậu thuẫn tổ chức phi chính phủ thông qua việc triển khai các dự án để “thúc đẩy”, “cải thiện nhân quyền”, khích lệ bọn phản động người Việt lưu vong, số đối tượng chống đối hoạt động chống phá Việt Nam. Nhiều cơ quan tổ chức như: Bộ Ngoại giao, Uỷ ban tự do tôn giáo quốc tế của Mỹ, Nghị viện Châu Âu, Tổ chức theo dõi nhân quyền (HRW), Ân xá quốc tế (AL)… trong báo cáo hàng năm, một mặt thừa nhận Việt Nam có chuyển biến tích cực nhưng vẫn cố ý đánh giá tiêu cực về tình hình nhân quyền Việt Nam. Bên cạnh đó, Mỹ và các thế lực thù địch lợi dụng các phương tiện truyền thông đại chúng, ấn phẩm của bọn phản động để tuyên truyền quan điểm đa nguyên, đa đảng, hạ bệ thần tượng, gây nghi kỵ, chia rẽ nội bộ, khai thác lợi dụng các sự kiện chính trị, những vấn đề nhạy cảm để mở các chiến dịch tuyên truyền chống Việt Nam, thông qua các chương trình hợp tác để truyền bá mô hình lập pháp và nền dân chủ tử sản phương tây; lợi dụng sự suy thoái về đạo đức, lối sống, tệ tham nhũng và vi phạm pháp luật của một bộ phận cán bộ đảng viên để tuyên truyền đả kích vai trò lãnh đạo của Đảng, phá hoại niềm tin của quần chúng đối với sự lãnh đạo của Đảng nhằm tác động chuyển hoá nội bộ từ bên trong, thực hiện âm mưu “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ tại Việt Nam. Thông qua các hình thức tuyên truyền về chủ trương, sách lược, phương pháp chống Việt Nam, chúng vận động một số nghị sĩ cực đoan trong Quốc hội, Chính phủ một số nước ban hành các “Dự luật”, “Nghị quyết”, “Báo cáo”… bôi nhọ tình hình nhân quyền tại Việt Nam nhằm hợp thức hoá sự ủng hộ, tài trợ kinh phí, móc nối, liên lạc với số bên trong để thu thập thông tin, tạo cớ vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ nhân quyền, tổ chức biểu tình, mít tinh ủng hộ cái gọi là “Tiếng nói đấu tranh đòi dân chủ” của bọn chống đối bên trong. Đặc biệt, chúng tăng cường lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo để gây sức ép, can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam với nhiều phương thức ngày càng nguy hiểm hơn. Những năm gần đây, với việc chúng ta thực hiện chính sách ngoại giao rộng mở, là bạn với tất cả các nước, các thế lực thù địch trong khi tiếp tục hoạt động “diễn biến hòa bình” trên tất cả các mặt của đời sống xã hội, đã tập trung sử dụng vấn đề nhân quyền để khoét sâu những sơ hở, thiếu sót của ta trong một số lĩnh vực gắn liền với an ninh quốc gia và công tác điều tra xử lý các đối tượng vi phạp pháp luật, cụ thể:
– Lĩnh vực pháp luật: Không đơn thuần phê phán một số điều luật hay văn bản pháp lý cụ thể của Việt Nam là lạc hậu, trái với quy định và luật pháp, thông lệ quốc tế như Điều 4 của Hiến pháp Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Sắc lệnh 175/SL ngày 18/8/1953 quy định về quản chế, Nghị quyết 49/TVQH ngày 20/6/1961 về tập trung giáo dục cải tạo bị coi là trái với tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền và công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị…các thế lực thù địch chỉ trích toàn bộ hệ thống pháp luật của Việt Nam cho là thiếu hụt, khập khiễng chưa phù hợp, chính cán bộ, nhân viên Nhà nước không tuân thủ và không thi hành đúng pháp luật nên còn nhiều vi phạm nhân quyền trong khi giải quyết các vấn đề cụ thể liên quan đến tự do cá nhân.
– Lĩnh vực văn hóa: Cố tình cắt xén, cố tình diễn giải một chiều theo ý đồ xấu, bọn phản động lưu vong và những phần tử bất mãn “rêu rao” rằng Việt Nam không thực hiện đúng tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền như đã cam kết, đặc biệt là điều 19 về quyền tự do ngôn luận, tự do bày tỏ chứng kiến; vu cáo, xuyên tạc nhà nước ta rẻ rúng, nghi kỵ trí thức, đàn áp văn nghệ sỹ, bóp nghẹt tự do báo chí…, chúng khơi lại các vụ “nhân văn giai phẩm”, “xét lại, chống đảng” trước đây để kết tội Đảng Cộng sản Việt Nam. Với luận điệu Đảng độc tài, đòi kiểm soát cả ý nghĩ của công chúng, vì vậy nên đàn áp những người có tư tưởng độc lập hoặc khác biệt, hoặc những văn nghệ sỹ thuần túy chỉ muốn tự do sáng tác …; chúng thổi phồng, đề cao những phần tử “dũng cảm lột xác” dám nhìn nhận lại bản chất đích thực của cuộc chiến tranh Việt Nam, xóa nhòa ranh giới giữa kẻ xâm lược và bọn tay sai với quân đội và quần chúng cách mạng, biến cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ thành cuộc “nội chiến” do “tham vọng của cộng sản” gây ra,…
Ngoài ra, chúng còn tuyên truyền, vận động dựng lên những “nhân vật tiêu biểu” những màn kịch “trao giải thưởng quốc tế” cho những người “tiên phong trong cuộc đấu tranh vì tự do, vì dân chủ dưới ách cộng sản”, đăng bài phỏng vấn liên tục các cá nhân bất đồng chính kiến, sau đó khái quát lên thành “những cuộc vận động ở Hải ngoại ủng hộ các phong trào đấu tranh cho tự do của trí thức, văn nghệ sỹ Việt Nam”.
– Lĩnh vực tôn giáo - dân tộc: Lợi dụng sự việc các cơ quan chức năng bắt, điều tra, xử lý những đối tượng lợi dụng tôn giáo và dân tộc có hành vi chống đối, vi phạm pháp luật… để xuyên tạc và vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền. Chúng vừa tích cực tuyên truyền Việt Nam không có tự do tín ngưỡng, không cho tự do hành đạo và đàn áp tôn giáo, vừa chia rẽ các tôn giáo, chia rẽ nội bộ Phật giáo để chống lại chính sách đoàn kết, ổn định phát triển kinh tế của Chínhphủta.
Bên cạnh đó, lợi dụng những khó khăn của ta trong kinh tế, trong việc nâng cao đời sống nhân dân các vùng cao, hẻo lánh, kẻ địch xuyên tạc Việt Nam không quan tâm đến các dân tộc thiểu số, có sự phân biệt đối xử... nhằm gây nghi kỵ, chia rẽ giữa các dân tộc, thông qua một số vụ việc để bóp méo sự thật như việc đàn áp đồng bào dân tộc Tây Nguyên. Đồng thời, thông qua các hoạt động viện trợ phổ biến chính sách xây cất nhà thờ,… để lôi kéo quần chúng vùng cao, phát triển và mở rộng ảnh hưởng, kích động việc “xưng vua” để dần dần có thể lập lên những “khu tự trị” tính toán lâu dài, chia rẽ nội bộ nhân dân ta, tạo thành “vấn đề sắc tộc” hoặc cao hơn là “đòi quyền và đất của người bản xứ” ….
– Lĩnh vực thực hiện chính sách với tù nhân: Trong những năm qua, đây là một trong những điểm nóng, một mối quan tâm thường xuyên của các thế lực thù địch nhằm vào để can thiệp, vu cáo nhà nước Việt Nam. Thông qua cơ chế của Liên hiệp quốc, qua nghị viện một số nước hoặc tổ chức phi chính phủ hoạt động về lĩnh vực này, bọn phản động lưu vong cung cấp những thông tin sai lệch, xuyên tạc, gửi các kiến nghị để dư luận bên ngoài ngộ nhận, hiểu sai và đòi cử các đoàn thanh tra vào Việt Nam để kiểm tra việc giam giữ cải tạo phạm nhâncủata.
Trước thủ đoạn xuyên tạc vấn đề nhân quyền ở Việt Nam ngày càng tinh vi, xảo quyệt, việc nhận diện và đấu tranh chống âm mưu, hoạt động lợi dụng nhân quyền xâm phạm an ninh quốc gia Việt Nam là vấn đề quan trọng cần thiết đòi hỏi sự tham gia của các cơ quan, ban, ngành chức năng và mỗi người dân, tạo thế trận an ninh vững chắc bảo vệ sự tồn vong, vững mạnh của chế độ ta

Đổi mới giáo dục là yêu cầu tất yếu để Việt Nam có thể bắt kịp với xu thế giáo dục hiện đại


Sau 10 năm tiến hành công cuộc Đổi mới, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII (1996), Đảng đã quyết định đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu này, phát huy đến mức cao nhất nguồn lực con người được coi là nhân tố quyết định, trong đó giáo dục – đào tạo là đòn bẩy quan trọng nhất. 
Tuy nhiên, như nhận định trong Kết luận của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa XI thì đến nay, giáo dục và đào tạo nước ta vẫn chưa thực sự là quốc sách hàng đầu để làm động lực quan trọng nhất cho phát triển. Nhiều hạn chế, yếu kém của giáo dục và đào tạo đã được nêu từ Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII vẫn chưa được khắc phục cơ bản, có mặt nặng nề hơn. Chính vì vậy mà đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đang trở thành một yêu cầu khách quan và cấp bách của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở nước ta trong giai đoạn hiện nay[1]. Những hiện tượng liên quan đến hạn chế và yếu kém nặng nề trên đây được phản ánh ngày càng nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo nên những bức xúc có chiều hướng ngày càng tăng trong công luận. Chính vì vậy, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo thành công còn có ý nghĩa củng cố lòng tin vào Đảng và tương lai của dân tộc. Nó là đòi hỏi tất yếu trong sự phát triển khách quan của nền giáo dục nói chung chứ không phải xuất phát từ lợi ích của bất cứ một cá nhân, tổ chức hay tầng lớp riêng lẻ nào.
Đúng là nền giáo dục của chúng ta đang bất cập trước những yêu cầu mới của sự nghiệp cách mạng và sẽ có nhiều vấn đề phải giải quyết trong quá trình thực hiện đề án đổi mới giáo dục và đào tạo, nhưng nếu chỉ vì khắc phục sự yếu kém và lạc hậu, một bài toán của riêng ta thì có lẽ chưa phải tầm của công cuộc đổi mới lần này.
Trước hết phải thấy trong mấy thập niên gần đây đổi mới giáo dục đào tạo là xu thế toàn cầu. Vào những thập niên cuối của thế kỷ XX, khoa học và công nghệ trên thế giới phát triển như vũ bão, tạo ra những bước tiến nhảy vọt, đặc biệt trong các lĩnh vực điện tử - viễn thông, tin học và công nghệ thông tin. Những thành tựu của sự phát triển này đã tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống xã hội trong từng quốc gia và trên phạm vi toàn cầu. Để diễn đạt bước ngoặt trong tiến trình phát triển của nhân loại người ta đã nói đến một thời đại tin học với sự bùng nổ thông tin và công nghệ đổi mới nhanh đến mức chóng mặt. Đó chính là nền tảng khoa học – công nghệ của quá trình toàn cầu hóa và sự phát triển của kinh tế tri thức. Những chuyển biến hết sức mạnh mẽ này đã làm thay đổi, nếu không nói là đảo lộn nhiều triết lý, quan niệm, phương thức tổ chức và hoạt động của hầu hết các lĩnh vực mà trước hết và chủ yếu lại chính là giáo dục và đào tạo.
Về một phương diện khác, sự tha hóa đạo đức trong xã hội (không trừ một nước nào) ngày càng trầm trọng đang tạo nên những bức xúc, đòi hỏi hệ thống giáo dục phải điều chỉnh theo hướng tăng mạnh việc trang bị tảng nền văn hóa, kỹ năng sống và các giá trị đạo đức cho người học. Chưa bao giờ yêu cầu dạy làm người cấp bách như bây giờ.
Tri thức là của chung nhân loại. Giáo dục, đào tạo là truyền thụ kiến thức nên từ bản chất lĩnh vực này đã chứa đựng thuộc tính không biên giới, do đó, hầu như tất cả các nước đều đã và đang phải tiến hành xem xét lại hệ thống giáo dục của mình và tiến hành rất nhiều điều chỉnh mang tính cải cách. Đổi mới giáo dục đào tạo, với những phân tích trên đây, phải được xem là xu thế mang tính toàn cầu. Việt Nam không nằm ngoài xu thế đó. Trong ý nghĩa này, công cuộc đổi mới giáo dục đào tạo ở Việt Nam không phải chỉ là vấn đề của riêng ta mà phải thực sự “nhúng” sâu trong môi trường quốc tế.
Bấy lâu nay, khi nhìn nhận về đổi mới giáo dục, một số ý kiến cho rằng, sự đổi mới GD&ĐT chưa rõ nét, hiệu quả chưa cao, chưa mang lại niềm tin cho một bộ phận phụ huynh và người dân trong xã hội. Nhận định như vậy ít nhiều có cơ sở, nhưng chưa thỏa đáng. Bởi vì, khác với những lần đổi mới giáo dục trước đây, việc đổi mới lần này là đổi mới căn bản, toàn diện, đồng bộ ở tất cả các khâu, các nhân tố, các vấn đề liên quan mật thiết, hữu cơ đến quá trình GD&ĐT. Vì vậy, đổi mới không thể nóng vội, đốt cháy giai đoạn, mà lộ trình đổi mới phải tiến hành đồng bộ, căn cơ, bài bản với những bước đi thích hợp, cách làm khoa học, thận trọng, nhưng cũng không thể lơ là, chậm trễ vì những yêu cầu, đỏi hỏi bức bách của thực tiễn xây dựng, phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. Với nhận thức và cách làm như vậy, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, khóa XI và hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, công cuộc đổi mới căn bản GD&ĐT bước đầu đã có những tín hiệu khả quan.
Một trong những điểm sáng của giai đoạn đầu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT là đã xây dựng chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) tổng thể và các chương trình môn học, hoạt động giáo dục đáp ứng mục tiêu chú trọng phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực người học, kết hợp với dạy chữ, dạy người và dạy nghề.
Chương trình GDPT tổng thể chú trọng khắc phục những bất cập, hạn chế của chương trình giáo dục hiện hành, như: Nội dung nặng về truyền thụ kiến thức, học sinh phải học và ghi nhớ rất nhiều nhưng khả năng vận dụng vào đời sống rất hạn chế; sự kết nối giữa chương trình các cấp học trong một môn học và giữa chương trình các môn học chưa chặt chẽ; một số nội dung giáo dục bị trùng lặp, chồng chéo hoặc chưa thật sự cần thiết đối với học sinh phổ thông...
Hiện nay, ngành giáo dục đang chỉ đạo ráo riết Ban soạn thảo chương trình GDPT tổng thể khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện nội dung sách giáo khoa để triển khai dạy học sinh lớp 1 theo chương trình đổi mới từ năm học 2020-2021; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng, các cơ sở giáo dục tiếp tục làm tốt mọi công tác chuẩn bị, nhất là tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn giáo viên để có đủ khả năng thích ứng kịp thời, hiệu quả với chương trình GDPT mới. [1] Theo Kết luận số 51-KL/TW của Hội nghị lần thứ 6 BCHTW khóa XI về ngày 29/10/2012 về Đề án “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

Lũ 3 que


Hôm qua gặp lũ 3 que.
Nó xuyên một phát éo le cuộc tình.
Rằng phải rõ chuyện phân minh.
Nước ta ai giữ dân mình tự do?
Bảo rằng mày chớ hỏi dò.
Việt Nam có Đảng lo cho mọi người.
Nghe xong nó nhếch miệng cười.
Đảng này đâu phải là người của ta.
Đúng là cái lũ gian tà.
Dân tao nhờ Đảng mới là ấm no.
Đem lại độc lập, tự do.
Công bằng, bác ái lo cho dân tình.
Việt Nam ơn Đảng phân minh.
Người cộng sản luôn hết mình vì dân.
Không như mấy đứa bất nhân.
Ba que xỏ lá cực thân xứ người.
Để cho con cháu chê cười.
Chạy theo phản tặc kiếp đời vong nô./.
(Quy Le)

Tránh trang blog Điếu Cày.


Cái trang blog điếu cày.
Đăng bài phản động của bầy vong nô.
Nói xấu lãnh tụ Bác Hồ.
Đang tâm vu vạ cơ đồ Việt Nam.
Nhặt nhạnh mấy chuyện trái ngang.
“Tù nhân chính trị” mơ màng đâu đây?
Phải chăng lối sống trời Tây.
“Bất tuân dân sự” để gây hận thù.
Tung tin theo kiểu hỏa mù.
Ba que xỏ lá gật gù vỗ tay.
Dân mình thôi nhé từ nay.
Tránh trang blog điếu cày là xong./.
(Quy Le)


ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH TRỊ CHO THANH NIÊN QUÂN ĐỘI TRƯỚC NHỮNG THÔNG TIN XUYÊN TẠC TRÊN INTERNET SAU BÀI PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ THƯỢNG ÚY NGUYỄN ĐÌNH KHÁNH ĐHĐBTQ HLH THANH NIÊN VIỆT NAM.


Hiện nay không thể phủ nhận được rằng mạng xã hội vẫn luôn là hình thức kiếm tiền online “béo bở” đông người tham gia nhất ở Việt Nam bởi vì tính chất dễ dàng để bắt đầu, tính chất lâu bền, thu nhập tiềm năng và độ uy tín cao. Thậm chí nhiều người không cần vốn (hoặc cần ít) cũng có thể làm, từ học sinh cấp 3, cao đẳng, đại học hay người lớn, nhiều người vẫn đang kiếm tiền với Youtube hàng ngày chỉ với một số kiến thức cơ bản về tin học và thao tác xử lý video, hình ảnh bằng những phần mềm thông dụng. Vì thế, khi có một sự kiện chính trị thì không ít người trong đó còn có cả các lực lượng phản động đã tuyên truyền những nội dung xuyên tạc bôi nhọ nói xấu chế độ, kể cả bất chấp các giá trị về văn hóa, giáo dục đặc biệt là sau bài phát biểu của đồng chí thượng úy Nguyễn Đình Khánh tại Đại hội đại biểu toàn quốc hội liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VIII.
Thanh niên trong Quân đội hiện nay đã và đang tiếp cận, sử dụng các trang mạng xã hội với nhiều mục đích khác nhau: tìm kiếm tài liệu phục vụ học tập, trao đổi thông tin hữu ích, chia sẻ, kết nối bạn bè… Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy bên cạnh những tác động tích cực của internet thông qua các trang mạng xã hội hay các kênh Youtube mang lại thì không tránh khỏi những tác động tiêu cực, đặc biệt là những tác động trực tiếp ảnh hưởng đến bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, đạo đức, lối sống, mục tiêu, lý tưởng cách mạng của thanh niên Quân đội hiện nay, ngoài ra còn làm ảnh hưởng tới việc chấp hành kỷ luật và chấp hành các chế độ trong ngày, trong tuần ngày càng có nhiều mặt hạn chế nếu không có sự quản lý chặt chẽ của cán bộ đơn vị. Với đặc điểm các kênh Youtube luôn có lượng người sử dụng đông đảo, thông tin truyền tải không hạn chế và lan truyền sâu rộng, đây chính là “mảnh đất vàng” để các thế lực phản động thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình” đối với thanh niên (trong đó có thanh niên trong Quân đội) bằng cách cho đăng tải, chia sẻ, lan truyền các bài viết, bình luận có quan điểm chính trị đối lập với Đảng và Nhà nước ta như bài viết của đối tượng Viễn Châu phát tán bài “Giới trẻ đang thích thú với thông tin trái chiều” hay Ngô Đồng bài “Cán bộ đoàn thừa nhận thanh niên đang mất niềm tin vào chế độ”… Nếu không đủ tỉnh táo, kiên định với lập trường cách mạng, bản lĩnh chính trị thì thanh niên Quân đội sẽ bị cuốn theo những luận điệu xuyên tạc của kẻ thù, bị lung lay ý chí, tha hóa niềm tin, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Do tuổi đời còn trẻ, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng đang trong quá trình hoàn thiện, thích khám phá những vấn đề mới, hơn nữa cùng với tâm lý thích nổi tiếng, thích được mọi người chú ý, câu “like”, câu “view”,… khiến cho một bộ phận không nhỏ thanh niên Quân đội nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ các quan điểm, luận điệu tiêu cực, sai trái lên trên các phương tiện truyền thông.
Vì vậy, nếu không có nhận thức đầy đủ và ý thức cảnh giác khi đăng tải, chia sẻ các thông tin, hình ảnh, video clip thanh niên Quân đội dễ bị dụ dỗ, lôi kéo dẫn đến vi phạm pháp luật, quy định của đơn vị và Quân đội. Thực tế cho thấy việc giao lưu, chia sẻ thông tin của Youtube lên mạng xã hội của thanh niên Quân đội hiện nay đang ẩn chứa những hệ lụy khó lường, đôi khi chính họ cũng không thể ngờ tới cho đến khi xảy ra những tiêu cực, hậu quả xấu.
Để chủ động ngăn chặn, đẩy lùi thông tin xấu độc trên internet phòng, chống có hiệu quả tác động tiêu cực của các các video clip phản cảm, làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” trên internet đối với thanh niên Quân đội, chúng ta cần chú trọng thực hiện đồng bộ các biện pháp sau:
Một là, mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với hệ thống thông tin nói chung, internet nói riêng. Chỉ huy các cấp cần phải quán triệt, định hướng chính trị, nâng cao nhận thức cho các đối tượng khi tiếp cận thông tin, internet, nhất là các cổng thông tin điện tử, các trang mạng xã hội có nội dung xấu, độc. Quản lý chặt chẽ việc sử dụng các thiết bị điện tử thông minh của các đối tượng trong cơ quan, đơn vị. Khi phát hiện các thông tin, hình ảnh, clip có nội dung xấu đến Quân đội bị phát tán trên mạng xã hội, Internet, kịp thời báo cáo cấp trên; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tiến hành các biện pháp xử lý, ngăn chặn, bóc gỡ kịp thời, không để tán phát trên các trang mạng xã hội và Internet. Chủ động nắm, quản lý, dự báo, thông tin định hướng tư tưởng cho thanh niên Quân đội trước các thông tin xấu độc, ảnh hưởng đến bản chất, truyền thống, uy tín của Quân đội.
Hai là, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lực lượng thanh niên trong Quân đội trong cuộc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi thông tin xấu độc, chống “Diễn biến hòa bình” trên internet. Đẩy mạnh tuyên tuyền, giáo dục để thanh niên Quân đội thấy rõ tính hai mặt của internet; nhận diện các thủ đoạn, nội dung thông tin xấu độc, tính chất nguy hại của nó đối với cá nhân và xã hội.
Ba là, phát huy vai trò của các tổ chức, các lực lượng trong Quân đội tham gia đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên internet. Tổ chức các lực lượng chuyên trách, kịp thời ngăn chặn không để các quan điểm sai trái phát tán trên internet có điều kiện tác động đến thanh niên trong Quân đội. Đấu tranh, phê bình trực diện đối với những cá nhân cơ hội, lệch lạc về chính trị ngay từ các cơ quan, đơn vị. Đi liền với công tác đấu tranh chống địch phá hoại về tư tưởng chính trị, cần tăng cường công tác quản lý nội bộ, không để địch lợi dụng, kích động, lôi kéo, chia rẽ.
Bốn là, thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình”. Thông tin về từng sự kiện, hiện tượng, vấn đề cần được khai thác, phát hiện từ nhiều góc độ, bình diện khác nhau, tránh được sự đơn điệu, trùng lắp và một chiều, kết hợp nhiều thể loại, nhiều hình thức. Động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân tham gia diễn đàn mở để trao đổi các ý kiến, quan điểm khác biệt trên trang mạng nội bộ (website) của đơn vị. Khuyến khích thanh niên Quân đội xây dựng các trang blog cá nhân và tham gia trên các trang mạng xã hội như facebook, twitter tạo diễn đàn tranh luận, trực tiếp đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch. Cần có kế hoạch sử dụng thời gian rảnh rỗi vào ngày nghỉ, giờ nghỉ một cách hợp lý để sử dụng mạng xã hội có hiệu quả, bổ ích, đồng thời nhận diện và đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực từ mạng xã hội, làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” trên internet trong giai đoạn hiện nay là việc làm cần thiết đối với thanh niên trong Quân đội.