Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2020

Những điểm chú ý khi chia sẻ thông tin trên mạng xã hội đối với cán bộ, đảng viên trong quân đội


                                                                                       Xuân Trường 
Chia sẻ thông tin (sharing information) trên mạng xã hội là việc lan truyền thông tin theo những mục đích nhất định của các cá nhân, tổ chức. Những thông tin trên mạng có tác động rất lớn đối với mỗi cá nhân và cộng động, nếu chúng ta chia sẻ không đúng, chia sẻ những thông tin xấu độc. Vì vậy, đối với mỗi cán bộ, đảng viên cần hết sức chú ý khi tiếp nhận và chia sẻ các thông tin trên mạng xã hội. Quá trình chia sẻ thông tin trên mạng xã hội cần chú ý một số vấn đề sau:

Thứ Năm, 30 tháng 1, 2020

Đẩy mạnh công tác đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng internet trong giai đoạn hiện nayCác thế lực phản động tận dụng mạng internet làm một công cụ, phương thức truyền bá các quan điểm sai trái, thù địch nhằm chống phá sự nghiệp đổi mới, hội nhập, sự lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Kiên quyết đấu tranh vạch trần âm mưu, thủ đoạn và ngăn chặn, chống các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng internet là nhiệm vụ cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.
Tuy tiếp cận muộn hơn so với thế giới và khu vực, nhưng hệ thống mạng internet ở Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ. Điều đó cho thấy, internet là phương tiện ngày càng giữ vai trò hết sức quan trọng trong đời sống xã hội, bởi khả năng chứa với dung lượng lớn, tốc độ truyền thông tin nhanh, diện tham chiếu rộng, thông tin gần như tức thì, v.v.

ĐA ĐẢNG THÌ CÓ DÂN CHỦ, MỘT ĐẢNG THÌ MẤT DÂN CHỦ - THỰC RA LÀ MỘT TRÒ “LẬP LỜ ĐÁNH LẬN CON ĐEN”Văn Hào
          Lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng cả trong thời kỳ giành, giữ chính quyền và công cuộc xây dựng, phát triển Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay. Nhận thức rõ vấn đề đó, thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” nhằm thay đổi chế độ chính trị tại Việt Nam, hướng Việt nam đi theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa, các thế lực thù địch chú trọng tấn công vào vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Bên cạnh những hoạt động như tác động, chuyển hóa; thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ Đảng thì một mũi tấn công trọng yếu, thường xuyên được các thế lực thù địch tiến hành thời gian vừa qua là đẩy mạnh hoạt động phá hoại tư tưởng với nhiều luận điệu “tấn công trực diện” vào vai trò lãnh đạo của Đảng. Thông qua các hoạt động phá hoại tư tưởng để tác động nhằm thay đổi nhận thức, niềm tin của các tầng lớp nhân dân, kể cả cán bộ, đảng viên vào vai trò lãnh đạo của Đảng, vào tính tất yếu của sự ra đời và lãnh đạo cách mạng của Đảng, từ đó lôi kéo các tầng lớp nhân dân vào con đường chống đối lại Đảng, hình thành nên các tổ chức, lực lượng chính trị đối lập tại Việt Nam, tiến tới thiết lập cơ chế đa nguyên, đa đảng. Các thế lực thù địch ngày càng tung ra hàng trăm, hàng nghìn các luận điệu khác nhau tấn công vào vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

GIỮ VỮNG TRẬN ĐỊA LÒNG DÂN          Nhân dân không những là nền tảng tạo nên cội nguồn sức mạnh vô địch để chúng ta xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội mà còn là lực lượng to lớn, quan trọng trong đấu tranh chống lại các quan điểm thù địch phản động hiện nay trên mặt trận tư tưởng. Bởi vậy, phát huy vai trò của nhân dân thì phải bám lấy dân, giữ vững trận địa lòng dân như Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: “Bám lấy dân là làm sao cho được lòng dân, dân tin, dân mến, dân yêu. Như vậy thì bất kể việc gì khó cũng làm được và nhất định thắng lợi” nếu không sẽ dẫn đến suy giảm sức mạnh gây tổn hại đến cách mạng.

ĐÔI ĐIỀU VỀ PHÒNG CHỐNG DIỄN BIẾN HÒA BÌNH Ở NƯỚC TA HIỆN NAY“Diễn biến hòa bình” là một chiến lược tấn công toàn diện, thâm độc của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, bằng việc sử dụng tổng hợp các thủ đoạn, biện pháp, hình thức để chống phá chúng ta trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó, chúng coi việc phá hoại về chính trị, tư tưởng, văn hóa là quan trọng hàng đầu, là khâu đột phá, mũi nhọn của cuộc tiến công. Thông qua các trang mạng xã hội, chúng dùng những lời lẽ xảo trá để xuyên tạc, bóp méo sự thật, gây sự hoài nghi trong nhân dân. Chúng tung ra các quan điểm sai trái, thù địch nhằm đánh vào nền tảng tư tưởng của Đảng, gây hoang mang, dao động về hệ tư tưởng, về lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Chúng xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như cuộc đời và sự nghiệp của Người, phủ nhận con đường xã hội chủ nghĩa, tán dương chủ nghĩa tư bản, cổ xúy cho tự do tư sản, chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, vị kỷ, từng bước thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta tiến đến chuyển hóa Đảng, chuyển hóa chế độ, nhằm thực hiện mục tiêu “chiến thắng không cần chiến tranh”. Tuy nhiên, để che đậy những âm mưu, thủ đoạn đó, chúng lại cho rằng ở Việt Nam không còn diễn biến hòa bình nữa, và Việt Nam không cần chống diễn biến hòa bình nữa. Thực chất luận điệu này chính là một trong những thủ đoạn của chiến lược diễn biến hòa bình mà các thế lực thù địch sử dụng để hòng đánh lừa dư luận, làm cho mọi người mất cảnh giác, từ đó thực hiện các mưu đồ chính trị của chúng.

MƯU ĐỒ XẢO QUYỆT CỦA “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” Ở VIỆT NAM HIỆN NAYHoàng Tuấn
Mục tiêu xuyên suốt không thay đổi của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam là thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, làm sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa, đưa Việt Nam theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa, chịu sự chi phối của phương Tây. Để tiếp tục thực hiện mục tiêu đó, các thế lực thù địch đã kịp thời rút kinh nghiệm, điều chỉnh chính sách, thủ đoạn như bỏ cấm vận kinh tế và bình thường hoá quan hệ về ngoại giao. Nếu chỉ nhìn thuần túy về hình thức thì những thay đổi đó có vẻ “thân thiện hơn”, nhưng thực chất các thế lực thù địch đang sử dụng chiến lược “diễn biến hòa bình” để chống phá cách mạng nước ta với cường độ, quy mô quyết liệt hơn.

PHÒNG, CHỐNG “TỰ CHUYỂN HÓA”, “TỰ DIỄN BIẾN” TRONG CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN LÀ MỘT NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG HIỆN NAY.Trong vài thập kỷ gần đây, thuật ngữ  “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” xuất hiện khi chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch dùng chiến lược “diễn biến hoà bình” chống các nước xã hội chủ nghĩa và các nước có khuynh hướng tiến bộ không theo quĩ đạo của chủ nghĩa tư bản. “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được hiểu là sự tự thay đổi thể chế chính trị ở các nước xã hội chủ nghĩa và các nước có khuynh hướng tiến bộ dưới sự tác động của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch bằng “diễn biến hoà bình”. Chủ thể gây ra “tự diễn biễn”, “tự chuyển hóa” là chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch. Đối tượng của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch nhằm tới là các tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội, trong đó tập trung vào hệ thống tổ chức đảng cầm quyền, chính quyền, đoàn thể và đội ngũ cán bộ, đảng viên đảng cầm quyền, viên chức nhà nước và lực lượng vũ trang, quân đội. Biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” rất phong phú, đa dạng và trên mọi lĩnh vực

LỢI DỤNG MẠNG XÃ HỘI ĐỂ XUYÊN TẠC, CHỐNG ĐỐI ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TATrong bối cảnh công nghệ thông tin ngày càng phát triển như hiện nay, các thế lực thù địch trong và ngoài nước đã, đang và sẽ tiếp tục sử dụng mạng xã hội như là một công cụ hữu hiệu nhằm thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để tiến hành các hoạt động chống phá sự nghiệp cách mạng nước ta. Việc lợi dụng Internet để chống phá Việt Nam là một thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, nguy hiểm tác động trực tiếp đến tâm lý của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Với khả năng đưa tin nhanh chóng, đa chiều, rộng khắp; các thế lực thù địch tập trung tuyên truyền, xuyên tạc đường lối, cương lĩnh, nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là về vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo”; kích động tư tưởng thực dụng, đầu độc bằng lối sống trụy lạc, làm mờ các giá trị đạo đức, văn hóa truyền thống đưa tin sai sự thật, làm cho người sử dụng Internet có góc nhìn sai lệch về những gì đang diễn ra, từ đó tạo sự hoài nghi, giảm sút niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đấu tranh làm thất bại thủ đoạn lợi dụng mạng xã hội chống phá Đảng, Nhà nước


-         Trần Chiến -
Cùng với các thế lực thù địch, các tổ chức phản động, những kẻ cơ hội chính trị tăng cường phê phán, đả kích, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xuyên tạc tình hình dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo; bóp méo, bịa đặt việc có sự chia rẽ, mâu thuẫn trong lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.
Chúng tuyên truyền chống phá với trọng tâm là bôi nhọ, hạ uy tín của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Thủ đoạn mà các thế lực thù địch tiến hành là: Thiết lập các trang web, mở các “diễn đàn”, “câu lạc bộ” trên mạng nhằm tán phát tài liệu phản động và tuyên truyền phá hoại tư tưởng. Đăng tải các bài viết, hình ảnh, video clip có nội dung chống phá Đảng, Nhà nước ta trên các trang mạng xã hội. Sử dụng không gian mạng để tuyên truyền, kích động, kêu gọi khủng bố gây hoang mang trong dư luận xã hội.

VAI TRÒ CỦA QUÂN ĐỘI TRONG ĐẤU TRANH TRÊN MẠNG XÃ HỘILà một trong những đất nước có tốc độ phát triển Internet cao nhất thế giới, Việt Nam luôn tiềm ẩn những vấn đề hết sức phức tạp như tội phạm mạng, tin tặc tấn công, tình báo, gián điệp đánh cắp, phá hủy thông tin, bí mật Nhà nước,… Đặc biệt, các thế lực thù địch, phản động đã triệt để lợi dụng mạng xã hội để tuyền truyền thông tin chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội với hình thức “live stream”, phát trực tiếp các video clip hoặc các cảnh biểu tình, khiếu kiện… để kích động cộng đồng mạng, tạo điểm nóng, khủng hoảng chính trị, tiến tới kịch bản bạo loạn và lật đổ chính quyền, thay đổi chế độ chính trị ở nước ta. Hàng nghìn blog, facebook và các trang mạng nước ngoài đăng tải những bài viết có nội dung sai sự thật, “đổi trắng thay đen” nhằm che mắt, đánh lừa dư luận, làm giảm sút lòng tin của nhân dân về công cuộc đổi mới và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, từ đó kêu gọi sự can thiệp của quốc tế và các tổ chức phản động vào Việt Nam.

Thứ Tư, 29 tháng 1, 2020

Mạng xã hội và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên khi tham giaNhững năm gần đây, lợi dụng sự phát triển nhanh chóng công nghệ thông tin, internet, các thế lực thù địch đã tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phát tán nhiều loại thông tin sai trái, thù địch, xấu xa, độc hại trên mạng xã hội với mức độ, tần suất ngày càng tăng, nhằm chống phá cách mạng nước ta, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Vì thế, một trong những vấn đề quan trọng đặt ra với mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hiện nay là cần phải tỉnh táo, nhận thức đúng trách nhiệm của mình trong việc chuyển tải thông tin trên mạng xã hội.
Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước theo mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa quan trọng, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Tuy vậy, bên cạnh những thành tích đạt được, công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cũng gặp không ít khó khăn, trở ngại, trong đó có nguyên nhân từ việc tăng cường các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên nhiều phương diện. Đặc biệt, những năm gần đây, tận dụng tối đa những chức năng và lợi thế từ mạng xã hội, nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đã quyết liệt chống phá Đảng và Nhà nước ta với nhiều hình thức, mức độ ngày càng tinh vi, phức tạp hơn.

Thứ Hai, 27 tháng 1, 2020

Những hành vi bị nghiêm cấm đối với người dùng mạng xã hộiTác giả: NQĐ

Luật An ninhmạng (ANM) chính thức có hiệu lực từ ngày 1.1.2019. Luật quy định nhiều hành vi liên quan đến người sử dụng mạng xã hội,trong đó quy định rõ những hành vi bị nghiêm cấm đối với người dùng mạng xã hội.

Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2020

NHẬN DIỆN MỘT SỐ QUAN ĐIỂM XUYÊN TẠC CÔNG CUỘC CHỐNG THAM NHŨNG Ở VIỆT NAM


                                                 CMQ
Công cuộc chống tham nhũng đã và đang được Đảng Cộng sản Việt Nam quan tâm và quyết tâm này đã được thể hiện trong nhiều chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và được cụ thể hóa trong nhiều văn bản pháp luật. Tại nhiều cuộc họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần khẳng định: “Lò đã nóng lên rồi thì củi tươi cũng phải cháy”, “Ai đã nhúng chàm thì sớm gột rửa”, “Chống tham nhũng, ai nhụt chí thì dẹp sang một bên để người khác làm”… Những chỉ đạo đó đã trở thành kim chỉ nam để toàn Đảng, toàn dân, các cấp, các ngành cùng vào cuộc đấu tranh quyết liệt với quốc nạn này. Điều đáng nói là, bên cạnh đại đa số ý kiến ủng hộ, phấn khởi, tin tưởng vào thắng lợi của cuộc chiến chống tham nhũng thì một bộ phận tự nhận là “nhà trí thức”, “nhà quan sát”, “nhà bình luận”... đã lợi dụng việc này để cố tình tạo “tình huống có vấn đề” để “phản biện”, xuyên tạc cuộc đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Trong đó, có thể nhận diện vài quan điểm:

Thứ Tư, 22 tháng 1, 2020

ĐẤU TRANH CHỐNG “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA” TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY


NTT

Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong giai đoạn hiện nay đang là một vấn đề cấp bách đặt ra đối với Đảng và Nhà nước ta. Nhận thức rõ tính chất nguy hiểm của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” do tác động của “diễn biến hòa bình” đối với sự tồn vong của Đảng và chế độ XHCN, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhấn mạnh: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy Nhà nước… Nhiều tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế trong nhận thức, lơ là, mất cảnh giác, lúng túng trong nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn "tự diễn biến", "tự chuyển hóa”.

Thứ Ba, 21 tháng 1, 2020

VÌ SAO CÁC NHÀ “DÂN CHỦ” LUÔN TÌM CÁCH PHẢN KHÁNG LUẬT AN NINH MẠNGTừ ngày 1-1-2019, Luật An ninh mạng đã được Quốc hội thông qua và chính thức có hiệu lực. Đây là bước đi vô cùng quan trọng để bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia nói chung và chủ quyền quốc gia trên không gian mạng nói riêng. Sự ra đời của Luật An ninh mạng đáp ứng được như cầu, mong muốn của người dân, tạo cơ sở, hành lang pháp lý để điều chỉnh các hành vi của mọi công dân trong quá trình sử dụng Internet. Thế nhưng, nó lại đang là nỗi lo sợ của không ít kẻ cơ hội chính trị, đi ngược lại với lợi ích dân tộc, nguyện vọng của nhân dân. Làm cho những nhà “dân chủ” tự phong, những đối tượng cơ hội chính trị lợi dụng mạng xã hội để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật rơi vào cảnh lo lắng và tìm cách ca thán, phản kháng.

PHÒNG, CHỐNG “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA” LÀ CỐT LÕIMột trong những âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” thâm độc của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta là tạo ra sự “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” từ bên trong, đồng thời tác động làm cho quá trình này ngày một trầm trọng, gây ra sự rối loạn xã hội, từng bước chuyển hóa chế độ xã hội ở nước ta theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa, thực hiện “không đánh mà thắng”.
Cốt lõi của đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” hiện nay là phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Vì thắng hay bại đều phụ thuộc vào “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là một hiện tượng chính trị - xã hội, một loại kẻ thù giấu mặt, một thứ “giặc nội xâm” rất khó nhận diện và vô cùng nguy hiểm. “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” góp phần tạo nên những “cái cớ” để các thế lực thù địch lợi dụng tuyên truyền, xuyên tạc, nói xấu chế độ, kích động quần chúng, làm cho một số người do thiếu hiểu biết, mất cảnh giác, ngộ nhận, lầm tưởng mà tin theo và gây nên những hậu quả nghiêm trọng cho đất nước, chế độ. Vì thế phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đang là nhiệm vụ cấp bách của Đảng, Nhà nước Việt Nam hiện nay. Đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” có nhiều giải pháp, nhưng cần tập trung vào một số giải pháp chủ yếu sau đây:

NHẬN DIỆN ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN VÀ NHỮNG LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH        Hiện nay, các thế lực thù địch không từ một thủ đoạn nào để chống phá sự nghiệp cách mạng của chúng ta, chống phá Đảng, chống phá chế độ ta. Dã tâm của họ là không thay đổi. Do đó, cần nhận diện những âm mưu, thủ đoạn của chúng:
1. Về động cơ, mục đích
Các thế lực thù địch, cơ hội chính trị tung ra những quan điểm sai trái, thù địch một cách công khai, nhằm đả kích vào Đảng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, đả kích vào chế độ XHCN, phủ nhận con đường XHCN, nhằm lái đất nước đi vào con đường TBCN. Còn có những ý kiến của cán bộ, đảng viên khác, thậm chí có khi trái với một số chủ trương của Đảng trong một thời điểm nào đó nói chung là vì mục đích xây dựng, muốn đóng góp ý kiến với Đảng, Nhà nước để làm tốt hơn, lãnh đạo và quản lý đất nước hiệu quả hơn. Thậm chí trước những tiêu cực xã hội, những yếu kém trong lãnh đạo, quản lý, có thể có những ý kiến của cán bộ, đảng viên tâm huyết quá bức xúc, phê phán mạnh mẽ, gay gắt cũng là vì mục đích, động cơ xây dựng.

CẢNH GIÁC TRƯỚC ÂM MƯU LỢI DỤNG VẤN ĐỀ THAM NHŨNG ĐỂ CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAMTham nhũng xuất hiện từ rất sớm, từ khi có sự phân chia quyền lực và hình thành nhà nước. Tham nhũng đang là một vấn nạn chung của toàn cầu, không riêng một quốc gia nào. Hiện nay ở nước ta, Đảng, Nhà nước đang có quyết tâm chính trị rất cao, triển khai quyết liệt, nhằm góp phần cảnh tỉnh, răn đe, loại dần tệ nạn này. Song trớ trêu thay, các thế lực thù địch và phần tử cơ hội không thấy rõ điều đó, mà còn lợi dụng vấn đề này để chống phá sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước của nhân dân ta.

Cảnh giác những luận điệu xuyên tạc cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước ta


                                
Nhằm phủ nhận, xuyên tạc cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở Việt Nam, thời gian qua thông qua một số trang mạng xã hội, các thế lực thù địch tuyên truyền nhiều luận điệu sai trái thù địch.
1. Tuyên truyền luận điệu xuyên tạc nguyên nhân tham nhũng ở Việt Nam. Lợi dụng tình hình tham nhũng ở Việt Nam các thế lực thù địch đã nham hiểm gắn tham nhũng với chính trị, cho rằng “tham nhũng là sản phẩm tất yếu của chế độ công hữu tư liệu sản xuất, chuyên chế độc đảng”. Từ đó chúng đưa ra kết luận ở Việt Nam còn chế độ công hữu, chế độ độc đảng thì không chống được tham nhũng. Đây là luận điệu sai trái, bởi tham nhũng là hiện tượng xã hội có tính lịch sử, gắn liền với sự ra đời và tồn tại của nhà nước; sự quản lý kinh tế- xã hội lỏng lẻo sẽ tạo ra sơ hở cho các hành vi tiêu cực nảy sinh, trong đó có tham nhũng. Thực tiễn cho thấy tham nhũng là hiện tượng phổ biến ở nhiều quốc gia, kể cả những quốc gia thực hiện chế độ “đa nguyên, đa đảng”. Trong các cuộc đàm phán về Công ước chống tham nhũng của Liên hợp quốc, người ta đều khẳng định là nơi nào hệ thống pháp luật còn lỏng lẻo, các quy trình ra quyết định và hoạch định chính sách còn thiếu minh bạch, thủ tục hành chính còn rườm rà, lương công chức còn thấp,… thì ở đó tình trạng tham nhũng có xu hướng gia tăng cả về tính chất và mức độ, đồng thời số vụ có tính chất xuyên quốc gia cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Đặc biệt là, trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, các quan hệ chính trị – kinh tế tạo ra những tiền đề khách quan làm cho tham nhũng phát triển.

CẢNH GIÁC VỚI MỘT SỐ THỦ ĐOẠN KẺ ĐỊCH THƯỜNG SỬ DỤNG TRÊN MẠNG XÃ HỘINhân Nghĩa

Việt Nam là một đất nước đang phát triển, chúng ta tiếp cận với mạng xã hội mới chục năm gần đây song số lượng người dùng so với các nước trên thế giới thì rất lớn. Theo số liệu được chính phủ công bố, có khoảng 67% người sử dụng Internet, 60% người sử dụng mạng xã hội chủ yếu là các trang như Facebook, zalo, viber...
Mỗi ngày trên mạng xã hội có khoảng 100 triệu thông tin. Cùng với những tiện ích to lớn mà mạng xã hội mang lại thì đây chính là mảnh đất mầu mỡ mà các thế lực thù địch lợi dụng để đẩy mạnh chiến lược " Diễn biến hòa bình" nhằm phá hoại công cuộc đổi mới của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo củ Đảng, phá hoại cuộc sống yên bình của nhân dân, thực hiện âm mưu phi chính trị hóa lực lượng vũ trang nhằm tiến tới lật đổ chế độ ở nước ta.

BIỆN PHÁP ĐẤU TRANH CHỐNG CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI TRÊN MẠNG XÃ HỘI TRONG QUÂN ĐỘI HIỆN NAYLê Nam

Sự phát triển của công nghệ thông tin và các ứng dụng trên không gian mạng đã làm thay đổi bộ mặt của xã hội; internet và mạng xã hội có tầm ảnh hưởng cả tích cực và tiêu cực đến người dân Việt Nam, trong đó có cán bộ, đảng viên, nhân viên, hạ sỹ quan, binh sỹ trong quân đội. Các thế lực thù địch đang triệt để lợi dụng sự phát triển của internet, mạng xã hội để tăng cường hoạt động tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước, quân đội...

ĐẤU TRANH LÀM THẤT BẠI CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRÊN MẠNG INTERNET ÂM MƯU “PHI CHÍNH TRỊ HÓA QUÂN ĐỘI”


                                                                        
Chiến l­ược “diễn biến hoà bình” là một bộ phận quan trọng trong chiến lược toàn cầu phản cách mạng của các thế lực thù địch, chống các n­ước xã hội chủ nghĩa và phong trào độc lập dân tộc và đư­ợc tiến hành trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, quân sự, ngoại giao,v.v…theo ph­ương thức thẩm thấu dần từng b­ước tạo sự chuyển hoá từ bên trong. “Diễn biến hoà bình” sử dụng biện pháp phi quân sự là chủ yếu, kết hợp với bạo loạn lật đổ can thiệp vũ trang khi có điều kiện thời cơ nhằm xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản, xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, giành thắng lợi cho chủ nghĩa t­ư bản mà không cần chiến tranh. Trong đó, các thế lực thù địch đặc biệt coi trọng và đi sâu chống phá nội bộ Đảng cộng sản, chính quyền, chuyển hoá đội ngũ cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nư­ớc, phi chính trị hoá quân đội và công an.

ĐẤU TRANH VỚI CÁC QUAN ĐIỂM XUYÊN TẠC BỊA ĐẶT TRÊN MẠNG INTERNET          Hiện nay, các thế lực thù địch đẩy mạnh các hoạt động chống phá cách mạng nước ta trên tất cả các bình diện của đời sống xã hội, nhất là trên lĩnh vực chính trị tư tưởng với những thủ đoạn hết sức thâm hiểm, phản động nhằm xuyên tạc lịch sử; phủ nhận thành quả cách mạng; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
          Các thế lực thù địch đang hàng ngày, hàng giờ tung ra nhiều tài liệu, bài viết, các ấn phẩm phản động, dựng chuyện, làm giả công văn giấy tờ, đơn nặc danh tới các cơ quan công quyền để khiếu nại tố cáo....Tán phát ở khắp nơi thông qua nhiều phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt  thông qua mạng Internet. Đây là một hình thức chống phá cực kỳ nguy hiểm.

ĐẤU TRANH BÁC BỎ LUẬN ĐIỆU CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH PHỦ NHẬN VAI TRÒ LỊCH SỬ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VỀ CON ĐƯỜNG ĐỘC LẬP DÂN TỘC VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘINgay từ khi ra đời, Các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác – Lê nin đã tiến hành cuộc đấu tranh không khoan nhượng đập tan những luận điệu xuyên tạc, sai trái, cơ hội, xét lại, phản động của các thế lực thù địch. Thông qua cuộc đấu tranh ấy, chủ nghĩa Mác – Lê nin không những được bảo vệ mà còn phát triển lên tầm cao mới, chứng minh bản chất cách mạng, khoa học vạch thời đại, mãi là ngọn cờ lý luận dẫn đường cho giai cấp công nhân và nhân dân các dân tộc trong sự nghiệp giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc và con đường phát triển đi lên CNXH. Ngày nay, Đảng Cộng sản Việt Nam không ngừng củng cố và phát triển tư duy lý luận, thực tiễn bằng nhiều phương thức khác nhau; trong đó, việc đấu tranh làm thất bại những luận điệu sai trái nhằm xóa bỏ chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, đường lối của Đảng là việc làm hết sức quan trọng, có ý nghĩa to lớn, vừa là nhiệm vụ thường xuyên cấp bách, vừa là nhiệm vụ lâu dài nhằm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng lý luận, góp phần thắng lợi vào sự nghiệp đổi mới vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

MỘT SỐ THỦ ĐOẠN CHỐNG PHÁ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRÊN INTERNET, MẠNG XÃ HỘI HIỆN NAYNhững năm qua, sự phát triển nhanh chóng của Internet, mạng xã hội đã đem lại những lợi ích không thể phủ nhận; từng bước khẳng định vai trò thiết yếu trong đời sống xã hội, trở thành môi trường cung cấp, chia sẻ, trao đổi, khai thác sử dụng thông tin cho mọi người và đang thâm nhập vào cuộc sống của con người trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, thời gian gần đây, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, lực lượng chống đối cực đoan ở trong và ngoài nước triệt để lợi dụng Internet, mạng xã hội để tán phát các tin, bài, video clip có nội dung chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội ta với sự gia tăng về mật độ, tần suất và lưu lượng tin, bài,… bằng những chiêu thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, thâm hiểm nhằm thu hút sự quan tâm, theo dõi của cộng đồng mạng. Qua đó, chúng thực hiện các biện pháp, thủ đoạn tuyên truyền, kích động, xuyên tạc, chống phá ta một cách quyết liệt, tung tin thất thiệt, lừa bịp, mị dân, thật giả lẫn lộn, làm cho một bộ phận cư dân mạng mất phương hướng, lầm tưởng rằng đó là sự thật, dẫn đến hoài nghi, thiếu niềm tin với Đảng, chế độ. Nổi lên một số thủ đoạn mới đáng chú ý là:

NGẠI HỌC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG - BIỂU HIỆN CỦA “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA”


Một trong những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được nhắc đến nhiều là việc một số cán bộ lơ là, ngán ngại học tập nghị quyết, học tập lý luận chính trị, có tư tưởng học lý luận chính trị để “hợp thức hóa” nhằm đảm bảo tiêu chuẩn chức danh cán bộ. Hiện tượng này có hai vế, đó là “lơ là, ngán ngại học tập nghị quyết” và “lơ là, ngán ngại học tập lý luận chính trị”. Trong việc học nghị quyết, có một số biểu hiện cụ thể:

NHẬN DIỆN SỰ CHỐNG PHÁ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG - VĂN HÓA


                                                                                                                                                         
“Diễn biến hoà bình” là chiến lược cực kỳ thâm độc và nham hiểm của các thế lực thù địch và phản động nhằm chống phá cách mạng Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực chính trị, tư tưởng văn hóa, kinh tế - xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh, trong đó tư tưởng văn hóa được xác định là mặt trận hàng đầu, là khâu đột phá và có ý nghĩa quyết định trong tổng thể chiến lược này.
Thực tế cho thấy, thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội chính trị tăng cường thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình”, sử dụng các biện pháp, tiến hành nhiều hoạt động phức tạp từ âm thầm đến công khai phá hoại Tư tưởng, văn hóa đối với Việt Nam.

THANH NIÊN QUÂN ĐỘI CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC TRÊN CÁC TRANG MẠNG INTERNET                                              TKM
Hiện nay, mạng internet là điều không thể thiếu trong mọi hoạt động của cuộc sống con người. Thời đại toàn cầu hóa đã làm giúp cho internet phát triển không ngừng trong mỗi quốc gia. Sự phát triển của internet góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia trên thế giới nói chung và đối với Việt Nam nói riêng. Nhờ có mạng internet mà Việt Nam đã đang và sẽ gần đuổi kịp sự phát triển của các Quốc gia phát triển trên thế giới. Tuy nhiên, Bên cạnh những tiện ích của internet mang lại thì mặt trái của nó là không hề nhỏ; đặc biệt, các thế lực thù địch đã triệt để tận dụng mạng internet, không gian mạng để thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam. Chúng xem internet là “sức mạnh mềm” để chống lại “sức mạnh cứng”…Internet  đa dạng và không giới hạn từ những trang web báo, đến các video,blog, các trang xã hội như faceboox, tweeter,… Có thể ví mạng xã hội như một xã hội thu nhỏ, mà ở đó mỗi tài khoản, nhiều tài khoản nhân danh hành vi của chủ sở hữu là con người có sức lan tỏa thông tin mạnh mẽ, tác động thực sự đến đời sống hiện tại. Hiện nay, số lượng người sử dụng mạng xã hội ngày càng nhiều.

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYENTRUYỀN BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN, ĐẢO      NTT
Công tác tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc là một trong những nhiệm vụ then chốt góp phần tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc. Tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc, xuất phát từ tầm quan trọng của nhiệm vụ, sự phức tạp của các vấn đề liên quan đến chủ quyền quốc gia trên biển và trong bối cảnh tranh chấp biển, đảo giữa Việt Nam với các nước ở khu vực đang diễn ra vô cùng căng thẳng, quyết liệt, tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Thực hiện tuyên truyền biển, đảo là một bộ phận quan trọng của công tác tư tưởng trong quá trình lãnh đạo bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Tiến hành tốt công tác này không chỉ có ý nghĩa tác động làm chuyển biến ý thức, trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân, xây dựng ý chí của cả dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả nước nhằm hoàn thành nhiệm vụ hết sức khó khăn, nặng nề là bảo vệ chủ quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm của Tổ quốc, mà còn là nhân tố quyết định tạo sự đồng thuận của toàn xã hội, của cả khu vực và quốc tế trên nhiều vấn đề trong đường lối, chính sách về biển mà Việt Nam đang tiến hành. Đây cũng chính là tiền đề, cơ sở  để Việt Nam có thể triệt để phát huy được các nguồn sức mạnh nội - ngoại lực, đảm bảo điều kiện thuận lợi cho việc tăng cường lực - thế  bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia chính đáng của mình trên Biển Đông.

Thứ Bảy, 18 tháng 1, 2020

THỦ ĐOẠN LỢI DỤNG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ NHẰM CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAMP – D – D
Hiện nay, trong  chiến lược “diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn hoạt động; trong đó, triệt để lợi dụng hội nhập kinh tế quốc tế (HNKTQT) nhằm xâm phạm an ninh quốc gia, tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đây được coi là một trong những nội dung quan trọng để tạo sức ép từ bên ngoài, kết hợp với kích động các hoạt động chống phá từ bên trong nước ta.Những thủ đoạn các thế lực thù địch đã ráo riết thực hiệntrong thời gian qua có thể kể đến:

Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2020

NHẬN DIỆN CHỦ NGHĨA DÂN TÚY VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG CHỦ NGHĨA DÂN TÚY Ở VIỆT NAM                                                                                 UTH
Dân túy được xem như một khuynh hướng tư tưởng và chính trị nhấn mạnh sự tương phản giữa “nhân dân” với tầng lớp “tinh hoa”, thể hiện trong những tuyên bố cho là mình đứng về phía “dân thường”. Dưới góc độ phong cách ngôn ngữ và một phương thức hành động, dân túy “là chính sách của kẻ cơ hội tìm cách để giành được lòng tin của quần chúng”. Trong ngôn ngữ hằng ngày ở châu Âu, châu Mỹ lẫn ở châu Á, dân túy thường dùng để chỉ trích một đảng phái, một vài chính trị gia nào đó đang tìm kiếm sự thu hút, ủng hộ của dân chúng và dư luận bằng những lời hứa êm tai nhưng trống rỗng, thậm chí thiếu trách nhiệm đối với tương lai chính trị của đất nước, mang nặng cảm xúc nhất thời, thiếu triết lý bền vững cho những mục tiêu chính trị lâu dài và giải pháp hiệu quả cho các vấn đề hiện tại.

Thứ Năm, 16 tháng 1, 2020

ĐỪNG ĐÁNH ĐỔI NGHĨA VỤ THIÊNG LIÊNG CỦA THẾ HỆ TRẺ                                                  BLP                                                    
Thực hiện nghĩa vụ quân sự theo Luật Nghĩa vụ quân sự của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vừa là nghĩa vụ, trách nhiệm, vừa là niềm tự hào của mỗi thanh niên Việt Nam. Vậy mà hiện nay vẫn còn những bạn trẻ xem nhẹ chuyện này.
Trong thời bình cũng như thời chiến, việc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ rất quan trọng của mỗi công dân, nhất là lực lượng thanh niên. Thực tế cho thấy, trong thời gian được học tập, rèn luyện ở môi trường quân ngũ đã giúp nhiều bạn trẻ ngày càng rắn rỏi, trưởng thành hơn, sẵn sàng đối mặt, vượt qua thử thách trong cuộc sống. Môi trường kỷ luật đặc biệt ấy còn tôi luyện cho tuổi trẻ sự tự giác, khuôn phép, ý thức, nền nếp, chỉn chu, biết quan tâm, sẻ chia với mọi người. Bên cạnh đó, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự sẽ được hưởng các chính sách ưu tiên của Nhà nước.

Thứ Ba, 14 tháng 1, 2020

CẦN HIỂU RÕ HƠN VỀ SỞ HỮU TOÀN DÂN VỀ ĐẤT ĐAI                                                                                  Trung Kiên
Nhân vụ án giết người,gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, phá hoại công trình quốc phòng ở Đồng Tâm một số kẻ nhân sự vụ này bỉ báng vấn đề "sở hữu toàn dân về đất đai". Đây là cả một câu chuyện dài, nhưng tôi xin nói ngắn gọn: Sở hữu toàn dân về đất đai là tất yếu khách quan, tổ tiên dân tộc Việt đã khai mở tạo dựng nên bờ cõi này và để lại cho tất cả con cháu dân tộc Việt Nam, không ai có quyền chiếm hữu riêng; đất đai là công thổ quốc gia, điều đó không có gì phải bàn cãi.

MẶT TRỜI NÀO ĐANG TỎA SÁNG Ở VIỆ                       Văn Tình
Chiến dịch chống tham nhũng mà cả hệ thống chính trị đang chung sức thực hiện giống như “Mặt trời đang toả sáng ở Việt Nam” giữa mùa Đông năm nay. Có người dùng hình tượng những giọt nắng lung linh giữa mùa Đông để nói về thành tựu kinh tế Việt Nam năm 2019. Tuy nhiên, nếu phân tích cho đến cùng thì những giọt nắng mùa đông dẫu có lung linh vẫn mang hơi lạnh của gió mùa đông bắc dù rằng có người đã tặng chúng ta những lời có cánh: “Mây đen phủ lên toàn cầu nhưng mặt trời đang toả sáng ở Việt Nam”.

GÂY LÃNG QUÊN LỊCH SỬ LÀ ÂM MƯU ĐẾ QUỐC VỚI SỰ TIẾP TAY CỦA NGỤY SỬ


                                                          NHẤT CHI CAN
Từ thập kỷ 1980, Reagan đã kêu gọi "xóa bỏ ký ức đau buồn gây ra Hội chứng Việt Nam". Thập kỷ 1990, lợi dụng đổi mới ở Việt Nam, bằng con mồi kinh tế, Mỹ đã bước đầu tạo lập những "nhận thức mới về lịch sử" trong giới sử học và một số nhân vật trong hệ thống chính trị Việt Nam.

LINH MỤC ĐẶNG HỮU NAM VÀ NGUYỄN ĐÌNH THỤC ĐANG PHÁ HOẠI GIÁO HỘI VÀ LÀM HẠI DÂN TỘC VIỆT NAM


                                                                                   Nhất can chi
        Điều răn Thứ 8 của Thiên Chúa đã răn dạy “có nói có, không nói không, mọi điều khác do lòng tà mà ra”. Xin được đối chiếu với những lời nói và việc làm của LM Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục thời gian qua, có thể thấy rằng nhiều bài rao giảng của các cha có sự làm chứng dối và đó là xuất phát từ tà tâm mà ra.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: "Đảng ta là con nòi của dân tộc".                                                   Nhất chi can
Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc là một tư tưởng khoa học và cách mạng. Nó được Đảng ta vận dụng trong toàn bộ tiến trình cách mạng giải phóng dân tộc giành độc lập và tiếp tục theo đuổi lý tưởng xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đó là tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Trong cuộc đấu tranh tư tưởng hiện nay, mọi sự hiểu lầm hay cố tình xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh cần phải tiếp tục được đấu tranh loại bỏ để làm cho tư tưởng vĩ đại ấy ngày càng trong sáng hơn.

MIẾU MÔN - ĐỒNG TÂM

Trung tướng Phạm Phú Thái
Tôi đã giữ im lặng để theo dõi xử lý vụ việc xảy ra ở ĐT. Hôm qua 9.1.2020 xảy ra việc quá nghiêm trọng nên tôi mới lần giở lại sự việc để viết bài này. Bây giờ phê phán a dua thì dễ nhưng tôi chỉ nêu quan điểm và sự việc mà tôi biết.

Thứ Hai, 13 tháng 1, 2020

Làm tốt công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng                         Anh Tuấn
          Trong suốt qua trình đổi mới và phát triển đất nước, việc đấu tranh bảo vệ thành quả cách mạng luôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu và trong thời đại mới nhiệm vụ này càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, đặc biệt trong những lĩnh vực mới mà cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đem lại, sự kết lối và tương tác thông tin mạng đã mở ra một kỷ nguyên mới, không gian mạng đã trở thành một bộ phận cấu thành và đóng vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng  xã hội thông tin và nền kinh tế tri thức.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trước những tình huống phức tạp


                                                                                                     Ngô Văn
Trước những tình huống phức tạp, nhất là những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch bằng cách xuyên tạc, lôi kéo, kích động ...để chống phá Đảng, Nhà nước ta.

DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” HIỆN NAY                                                                                Bất Tử
Diễn biến hòa bình” là chiến lược phản cách mạng của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tiến hành, nhằm xóa bỏ hoàn toàn chủ nghĩa xã hội bằng các phương thức, thủ đoạn phi vũ trang kết hợp với răn đe quân sự. Tính chất của “diễn biến hòa bình” là vô cùng thâm độc, tinh vi, nham hiểm, giấu mặt trá hình, ngụy trang dưới các chiêu bài dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo.

Phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động tán phát các ấn phẩm, tài liệu xấu độc                                                             
                                                                      Thế Hiệp
         Xuất bản, tán phát các ấn phẩm, tài liệu có nội dung xuyên tạc, bóp méo sự thật để hạ thấp uy tín Việt Nam trên trường quốc tế là một trong những phương thức hoạt động chủ yếu của các thế lực thù địch; trong đó, chúng tập trung phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì vậy, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động thâm độc, nguy hiểm này là nhiệm vụ cấp thiết hiện nay

Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn thâm độc nhằm chống phá Quân đội ta                                                                      Thanh Vũ                                                  
Việc các thế lực thù địch tuyên truyền chống phá Quân đội ta không có gì là lạ, lâu nay họ vẫn làm. Chỉ có điều, trong thời gian gần đây hành động đó của họ quyết liệt hơn, gay gắt hơn cả về thủ đoạn, nội dung, phương thức tiến hành. Vì vậy, cảnh giác và chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu, hành động thâm độc đó là rất cần thiết, quan trọng hiện nay.

SỰ HI SINH NÀO CŨNG LÀ CỐNG HIẾN, ĐAU XÓT! HI SINH THỜI BÌNH CÀNG ĐAU XÓT, TIẾC THƯƠNG HƠN!


                                    Huy Huấn

Quân đội hy sinh trên chiến trường là điều rất đỗi bình thường trong chiến tranh. Bởi, kẻ địch trước mắt họ luôn nguy hiểm và sẵn sàng tước đi sinh mạng đối phương bất kỳ lúc nào. Vào chiến trường, cái chết - sự sống gần như sát bên nhau không hề có khoảng cách.

Cần nhận thức đúng đắn về yêu nước trong giới trẻ hiện nay.


                                                                                      Quốc Huy
Trong suốt chiều dài của lịch sử, dân tộc ta đã phải đương đầu với những kẻ thù xâm lược hùng mạnh, nhưng lòng yêu nước nồng nàn đã đưa dân tộc Việt Nam đoàn kết chiến thắng mọi kẻ thù, giành lại độc lập dân tộc, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ như ngày hôm nay. Đảng, Nhà nước ta luôn ghi nhận, đánh giá cao và trân trọng lòng yêu nước của lớp trẻ hôm nay. 

Cảnh giác với những chiêu trò xuyên tạc hình ảnh lực lượng vũ trang


                                                                                  Quốc Tuân
 Thời gian qua, trên một vài trang mạng xã hội xuất hiện một số thông tin, hình ảnh phản cảm được gán ghép cho là của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam trong chiến tranh giải phóng và trong hòa bình.

CẦN TỈNH TÁO NHẬN RÕ BẢN CHẤT VỤ ĐỒNG TÂM                                                                                Quốc Tuấn
Thời gian gần đây, trước sự việc Đồng Tâm, các trang mạng xã hội có nhiều thông tin sai lệch, nhất là lực lượng phản động với sự hỗ trợ của bên ngoài, đã đăng tải nhiều clip không đúng sự thật, xuyên tạc trắng trợn.

"Trung với Đảng” - phẩm chất không thể xuyên tạc
                                                                                             
                                                                                Viết Lưỡng
Nhằm thực hiện mưu đồ “phi chính trị hóa” Quân đội, các thế lực thù địch với cách mạng Việt Nam ra sức xuyên tạc phẩm chất “Trung với Đảng” của Quân đội nhân dân Việt Nam. Nhưng thực tiễn 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội ta đã bác bỏ sự xuyên tạc đó.
Để xuyên tạc phẩm chất “Trung với Đảng” của Quân đội nhân dân Việt Nam, các thế lực thù địch sử dụng những thủ đoạn rất tinh vi. Họ khẳng định rằng “quân đội không cần trung thành với Đảng có đủ cơ sở lý luận và thực tiễn lịch sử”. Ở góc độ lý luận, họ cắt xén nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lê-nin về nguồn gốc ra đời và bản chất giai cấp của quân đội, khi dẫn ra luận điểm “Quân đội chỉ xuất hiện khi có nhà nước, là một thành phần của nhà nước, do nhà nước nuôi dưỡng để bảo vệ Tổ quốc”. Từ đó, họ suy diễn ra: “quân đội chỉ phục tùng nhà nước, không phục tùng bất cứ đảng phái nào trong xã hội”.
Những thủ đoạn nói trên thật là thâm hiểm, vì nghe thoáng qua có vẻ như đủ cả cơ sở lý luận và thực tiễn, nên đã mê hoặc được một bộ phận quần chúng nhân dân, trong đó có cả một số cán bộ, đảng viên. Không ít người cả tin, mất cảnh giác, dao động về lập trường, đã phụ họa với các thế lực thù địch, “tích cực” share (chia sẻ) những luận điệu sai trái đó trên mạng xã hội. Những người này không tỉnh táo để tự hỏi mình rằng: tại sao những luận điệu đó lại được các cơ quan truyền thông quốc tế vốn không có thiện cảm với Việt Nam, cùng những kẻ phản bội Tổ quốc, những người có thâm thù với cách mạng ở hải ngoại lại ra sức tung hô, cổ súy?
Cần khẳng định ngay rằng, mục tiêu của các thủ đoạn đó chỉ nhằm loại bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội nhân dân Việt Nam - nguyên tắc cơ bản về xây dựng quân đội cách mạng. Qua đó, làm cho Quân đội nhân dân Việt Nam mất phương hướng chính trị, xa rời mục tiêu, lý tưởng của Đảng, phai nhạt bản chất giai cấp công nhân; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” sang lập trường chính trị tư sản; không giữ được bản chất cách mạng, là công cụ bạo lực sắc bén để “bảo vệ Nhân dân, Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa” như Điều 65 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 xác định. Những thủ đoạn đó không có cơ sở lý luận và thực tiễn đúng đắn, cần phải được vạch trần, bác bỏ.

Hư cấu hay bôi nhọ anh hùng dân tộc                                                                                  Thành Nam
Thời gian qua, một số người đã tự cho mình “quyền năng hư cấu” trong sáng tác văn học, nghệ thuật, bịa đặt ra những chi tiết phi lý, bôi nhọ, xúc phạm các danh nhân, anh hùng dân tộc. Đây đích thực là hành động phi nghệ thuật, mượn danh nghệ thuật để tuyên truyền những giá trị phi nhân văn, phản động, xuyên tạc lịch sử cần lên án, đấu tranh loại bỏ.

Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2020

Cảnh giác với chiêu trò xét lại lịch sử, phủ nhận thành quả cách mạng                                                                                     Bé Tám
Hiện tượng xét lại lịch sử, phủ nhận thành quả cách mạng, thậm chí xuyên tạc lịch sử đã xuất hiện những năm gần đây; và đặc biệt là trước thềm Đại hội XIII của Đảng. Đây là vấn đề tiềm ẩn những nguy hại khôn lường đến tương lai, sự tồn vong của chế độ và quốc gia, dân tộc đúng như V.I.Lênin từng cảnh báo: “Không có kẻ thù nào, dù là hung bạo nhất, có thể chiến thắng được những người cộng sản, ngoại trừ chính họ tự tan rã, chính những lỗi lầm của họ và họ không kịp sửa chữa”.

Những luận điệu sai trái do các phần tử phản động, thoái hóa, cơ hội chính trị, bất mãn gây


                                                                                     Khắc Thủy
Hiện nay một số đối tượng lá mặt, lá trái, cơ hội chính trị, số phần tử bất mãn, cực đoan quá khích đang sống, làm việc thụ hưởng những thành quả cách mạng do Đảng và nhân dân mang lại, nhưng lại bí mật cộng tác với những phần tử bất mãn, phản động nước ngoài để mưu cầu lợi ích cá nhân. Số đối tượng này tiếp nhận, tán phát tài liệu có nội dung xấu, móc nối viết bài nói xấu chế độ, chống phá Nhà nước Việt Nam. Những bài viết được tung lên Internet có nội dung tuyên truyền những quan điểm phản động, cực đoan.

Nhận rõ các luận điệu sai trái, thù địch để kiên quyết đấu tranh bác bỏ                                                                                     Lê Văn Quân
Trong quá trình cách mạng, cuộc đấu tranh tư tưởng luôn diễn ra thường xuyên và hết sức phức tạp. Cường độ và tính chất quyết liệt của cuộc đấu tranh này thường tăng cao ở những thời điểm quan trọng và nhạy cảm.

Âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch với văn hóa, văn nghệ đáng báo động?


                                       
                                                                   Văn Trọng
Trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã và đang có nhiều cơ hội để phát triển, nhưng cũng phải đối mặt với không ít nguy cơ, thách thức. Một trong những thách thức, nguy cơ đã được Đảng ta chỉ ra là âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch với những thủ đoạn mới, trong đó có việc chúng triệt để sử dụng các phương tiện truyền thông để tấn công mạnh mẽ hơn về tư tưởng - văn hóa và coi đây là mũi nhọn chống phá Đảng và chế độ ta.

Cảnh giác với âm mưu xuyên tạc phẩm chất “Trung với Đảng” của Quân đội nhân dân Việt Nam


"Trung với Đảng” - phẩm chất không thể xuyên tạc
                                                                                             
                                                                                 Viết Lưỡng
Nhằm thực hiện mưu đồ “phi chính trị hóa” Quân đội, các thế lực thù địch với cách mạng Việt Nam ra sức xuyên tạc phẩm chất “Trung với Đảng” của Quân đội nhân dân Việt Nam. Nhưng thực tiễn 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội ta đã bác bỏ sự xuyên tạc đó.

VẠCH MẶT TÊN PHẢN ĐỘNG LÝ THÁI HÙNGLúa Vàng
Ngày 30/12/2019, đối tượng Lý Thái Hùng tự xưng làTổng bí thư Đảng Việt Tân(Công an Việt nam liệt vào là tổ chức phản động) trả lời trực tiếp trên Youtube với nội dung tuyên truyền, xuyên tạc công tác nhân sự Đại hội Đảng XIII của Đảng, đánh giá sai lệch về tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh của Việt Nam 2019;

THÔNG TIN LÀ VŨ KHÍ VÀ HÃY CẢNH GIÁC KHI NHẬN VÀ CẨN THẬN KHI CHIA SẺVụ việc ở Đồng Tâm xảy ra vào ngày 09/01/2020 có mức độ nghiêm trọng vô cùng lớn khi máu đã đổ và có những chiến sĩ công an đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Đây là một nỗi đau to lớn đối với gia đình các liệt sĩ nói riêng, đối với ngành công an nói chung và cả đất nước. Đối mặt với sự việc có tính chất và mức độ nghiêm trọng đến như vậy, chúng ta cần tỉnh táo, có "một cái đầu lạnh và một trái tim nóng".

Không thể khoan hồng thêm lần nữa                       Trình Trình
      Xây dựng sân bay Miếu Môn là một trong những nhiệm vụ quan trọng của lực lượng vũ trang trong những ngày cuối năm, thế nhưng, quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng chức năng đã vấp phải sự chống đối, phản kháng của một bộ phận chống đối rất manh động, đứng đầu là ông Lê Đình Kình (năm nay đã hơn 80 tuổi).

Cảnh giác, nhận diện và đánh giá đúng thực chất và tác hại của những biểu hiện hạ thấp, phủ nhận thành quả cách mạng, thổi phồng khuyết điểm của Đảng và Nhà nước


                                                                                      Văn Tú
Trong như ngày qua, trên các Blog cá nhân (Thân Hữu Việt Úc Châu, Dân chủ - Nhân quyền cho Việt Nam…) và trang facebook Chân Trời Mới Media, đối tượng Ngô Trường An đã phát tán tài liệu “Sao chưa bỏ quốc hiệu”, nội dung xuyên tạc mục tiêu con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, bôi nhọ nói xấu nội bộ Đảng, kêu gọi xóa bỏ Quốc hiệu nước CHXHCN Việt Nam.

Cảnh giác với âm mưu xoá bỏ quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.               Đức Đạt
Có thể nói, đây là vấn đề cốt lõi, là nội dung xuyên suốt trong hoạt động phá hoại  của các thế lực thù địch đối với Đảng ta trong mọi thời kỳ lịch sử. Đặc biệt  trong giai đoạn hiện nay Đảng ta đang chuẩn bị cho Đại hội Đảng nhiệm kỳ XIII thì chúng đang ra sức tìm mọi cách để xuyên tạc đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhằm gây mất lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

CẢNH GIÁC TRƯỚC MỘT SỐ QUAN ĐIỂM THÙ ĐỊCH, SAI TRÁI CHỐNG PHÁ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Văn Hải
 Suốt nhiều thập kỷ qua, các thế lực thù địch tìm mọi cách, dùng đủ mọi thủ đoạn “công phá” vào Đảng Cộng sản Việt Nam cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức nhằm từng bước hạ thấp vị thế, uy tín tiến tới xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với Nhà nước và xã hội Việt Nam.

Các thế lực thù địch luôn tìm cách truyền bá các tư tưởng phi vô sản vào nước ta.              Đức Đạt
Đây là những hoạt động tuyên truyền của các thế lực thù địch nhằm xác lập trong lòng chế độ xã hội chủ nghĩa những cơ sở tư tưởng của chế độ tư bản chủ nghĩa. Hoạt động này thường tập trung vào những nội dung chủ yếu là tuyên truyền cho chủ nghĩa tư bản hiện đại, chủ nghĩa xã hội dân chủ, chủ nghĩa cơ hội hiện đại, chủ nghĩa xét lại hiện đại ...

Thứ Hai, 6 tháng 1, 2020

Thấy rõ "Tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và "diễn biến hòa bình"                                             Sông Hương
Thực tế cho thấy, "tự diễn biến","tự chuyển hóa"có quan hệ chặt chẽ với "diễn biến hòa bình". Nhưng "diễn biến hòa bình" chủ yếu là tác động từ bên ngoài của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch. Trong khi "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" là sự vận động, sự thay đổi từ bên trong của cán bộ, đảng viên. Yếu tố quyết định của "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" là yếu tố chủ quan, là nhận thức, tư duy và hành động của chính bản thân cán bộ, đảng viên.

Nhận diện, đấu tranh kiên quyết với âm mưu lợi dụng vấn đề tham nhũng để chống phá Việt Nam                                   Tuấn Dũng
Có thể nói, chưa bao giờ công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng lại được Đảng, Nhà nước ta lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt như thời gian gần đây. Giữa lúc quyết tâm chính trị, tinh thần đấu tranh PCTN của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang lên cao thì các thế lực thù địch, phản động, những phần tử cơ hội lại ra sức lợi dụng vấn đề này để tiến hành các hoạt động chống phá.

Màn kịch trên sân khấu chính trị hải ngoại                            Sông Gâm
Mới đây, cái gọi là “Mạng lưới nhân quyền Việt Nam” ở California (Hoa Kỳ) đã trao cái gọi là “Giải thưởng nhân quyền Việt Nam 2019” cho 3 nhân vật: Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Đặng Minh Mẫn và Lê Công Định. Đây thực chất chỉ là màn kịch vụng về trên sân khấu chính trị hải ngoại, ngày càng phơi bày bộ mặt chống phá Nhà nước Việt Nam của các thế lực thù địch và những kẻ phản động lưu vong.