Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2019

“TỰ SOI, TỰ SỬA”- MỘT BIỆN PHÁP CHỐNG SUY THOÁI HIỆN NAY


Hội nghị lần thứ Tư, BCHTW Khoá XII nhận định hậu quả của tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên ở nước ta hiện nay là: làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nếu không bị ngăn chặn, đẩy lùi, thì đây sẽ “là một nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ. Điều đó cho thấy phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái trong cán bộ đảng viên hiện nay là hết sức cấp thiết, quan trọng.

CẢNH GIÁC ĐỂ NHẬN DIỆN MỘT SỐ THỦ ĐOẠN CHỐNG PHÁ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRÊN MẠNG INTERNET VÀ MẠNG XÃ HỘI

                                       
Những năm qua, sự phát triển nhanh chóng của internet, mạng xã hội đã đem lại những lợi ích không thể phủ nhận; từng bước khẳng định vai trò thiết yếu trong đời sống xã hội, trở thành môi trường cung cấp, chia sẻ, trao đổi, khai thác, sử dụng thông tin cho mọi người và đang thâm nhập vào cuộc sống của con người trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam. Với đặc điểm nổi trội là tốc độ kết nối nhanh, phạm vi chia sẻ rộng, hiệu quả tác động lớn, internet, mạng xã hội trở thành nhu cầu không thể thiếu đối với đời sống, tác động một cách trực tiếp, làm thay đổi nhận thức, hành vi của mỗi cá thể, qua đó tác động đến sự phát triển của toàn xã hội. Tuy nhiên, internet, mạng xã hội cũng bộc lộ những mặt trái và hệ lụy của nó đối với sự phát triển của đất nước nói chung, Quân đội ta nói riêng.

NHẬN DIỆN CÁC PHẦN TỬ CƠ HỘI, THOÁI HÓA, BIẾN CHẤT ĐANG THỰC HIỆN TUYÊN TRUYỀN CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG NƯỚC TA


Phần tử cơ hội, thoái hóa, biến chất là những người có quan điểm, thái độ chính trị thiếu nhất quán, không kiên định, vững vàng; khi cách mạng phát triển thuận lợi thì tỏ ra tích cực, hăng hái; khi cách mạng gặp khó khăn thì dao động, thoái chí, thỏa hiệp, thậm chí phản bội, đầu hàng, quay lại chống phá cách mạng.

KIÊN QUYẾT PHẢN BÁC NHỮNG THÔNG TIN VÀ LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH


Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, biện pháp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch. Trong các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII, IX, X, XI, XII đều đã nhấn mạnh đến nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống chiến lược “diễn biến hoà bình”, bạo loạt lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam.

TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ


          Cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp là những nhà lãnh đạo chính trị, nhà tổ chức, nhà chuyên môn và đồng thời còn là nhà giáo dục, có phẩm chất đạo đức tốt đẹp, có trình độ và năng lực cần thiết để tiến hành có hiệu quả những nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của mình trước Đảng và Nhà nước; là một trong những nhân tố quan trọng, quyết định sự thành công hay thất bại của cách mạng. Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đòi hỏi phải có nguồn nhân lực chất lượng cao trong đó có đội ngũ người lãnh đạo, quản lý. Những người đảm nhận chức trách, quyền hạn ở mọi cấp mọi ngành từ Trung ương đến cơ sở, đại diện cho lợi ích của quần chúng nhân dân mà không có đủ uy tín, không đủ các phẩm chất nhân cách sẽ có tác hại to lớn không thể lường hết. Vì vậy tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý là nhiệm vụ rất quan trọng.

Cảnh giác với những luận điệu lợi dụng chống tham nhũng tuyên truyền xuyên tạc chống phá Đảng và cách mạng nước ta


           Tham nhũng là vấn đề nhức nhối của rất nhiều quốc gia, gây ra những hậu quả nghiêm trọng dến sự phát triển của các quốc gia, làm suy giảm lòng tin của nhân dân. Đấu tranh phòng, chống tham nhũng luôn là vấn đề rất nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến uy tín của cán bộ và lợi ích của quốc gia. Đấu tranh phòng, chống tham nhũng là quyết tâm chính đáng của mọi quốc gia có tham nhũng. Tuy nhiên, lợi các vụ việc chống tham nhũng, nhất là những cán bộ lãnh đạo giữ cương vị quan trọng trong Đảng, chính quyền để xuyên tạc, nói xấu Đảng, chế độ, kích động hạ thấp uy tín của cán bộ, đảng viên trong quần chúng nhân dân.

CẢNH GIÁC VỚI ÂM MƯU LỢI DỤNG MẠNG XÃ HỘI ĐỂ CHỐNG PHÁ QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCHMột trong những chiêu thức của các thế lực thù địch là làm mới thông tin cũ, bịa đặt thông tin mới. Đây là thủ đoạn được chúng tiến hành khá “bài bản”. Thông tin cũ được lựa chọn để “làm mới” và “thông tin mới được lựa chọn để bịa đặt” thường là những đoạn videoclip hoặc hình ảnh có liên quan đến mối quan hệ cán bộ với chiến sĩ, cán bộ được cho là “hành hung chiến sĩ”, “chiến sĩ cũ đánh chiến sĩ mới”, các vấn đề liên quan đến dân chủ trong Quân đội, quan hệ quân dân,… do chúng tạo dựng nên hoặc các vụ việc đã được xử lý, giải quyết từ lâu nhưng chúng đưa ra “làm mới”; hoặc những thông tin mới, mặc dù đã có kết luận của các cơ quan chức năng nhưng chúng bịa đặt, xuyên tạc, bình luận một chiều.

BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC ĐẤU TRANH, BẢO VỆ CHỦ NGHĨA MÁC –LÊNIN CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ GIẢNG VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG SĨ QUAN QUÂN ĐỘI Thời gian qua, đội ngũ cán bộ, giảng viên ở các trường sĩ quan quân đội đã quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, Quân ủy Trung ương phát huy cao tinh thần trách nhiệm trong giảng dạy, nghiên cứu, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin trong tình hình mới phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao.

VAI TRÒ LÃNH ĐẠO TUYỆT ĐỐI, TRỰC TIẾP VỀ MỌI MẶT CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI QUÂN ĐỘI LÀ MÔT TẤT YẾU KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN


Hiện nay, đòi quân đội phải “phi chính trị hóa”, hay “trung lập”, “đứng ngoài chính trị” là luận điệu phản khoa học, phi lý, là một thủ đoạn thâm độc trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. 

Nhận diện một số chiêu trò chống phá Việt Nam trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận của các thế lực thù địch, phản động trong 6 tháng đầu năm 2019


Chống phá trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận được các thế lực thù địch, phản động xác định là trọng tâm, mũi nhọn trong chiến lược "diễn biến hòa bình" của chúng đối với Việt Nam. 6 tháng đầu năm 2019, các thế lực thù địch, nhất là các tổ chức phản động người Việt lưu vong câu kết với các phần tử chống đối, bất mãn, cơ hội, lợi dụng dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, các sự kiện chính trị ở trong nước và quốc tế, đẩy mạnh các hoạt động chống phá nước ta trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận.

NÂNG CAO CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG THÔNG TIN SAI TRÁI TRÊN MẠNG XÃ HỘI CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH HIỆN NAY


          Cuộc cách mạng khoa học công nghiệp hiện đại ra đời đã tác động sâu sắc, toàn diện tới các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, không lĩnh vực nào, ngành nào và đối tượng nào lại không chịu sự chi phối, ảnh hưởng bởi những thành tựu do cuộc cách mạng khoa học công nghiệp 4.0 đem lại. Tận dụng những thành tựu do cuộc cách mạng đó đem lại, các thế lực thù địch tiến hành cuộc tiến công tổng lực với cuộc chiến tranh “không khói súng” trên mạng xã hội nhằm xuyên tạc, phủ nhận, bôi nhọ, nói xấu mọi quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước gây “nhiễm loạn” các thông tin, thật  - giả, tốt - xấu, đúng - sai,  trắng - đen lẫn lộn. Trước những âm mưu, thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đã gây không ít những khó khăn, thách thức trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tạo sự đồng thuận trong xã hội để thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

CẦN TỈNH TÁO NHẬN BIẾT VÀ PHẢN BÁC NHỮNG “NẤM ĐỘC THÔNG TIN” TRÊN MẠNG XÃ HỘI HIỆN NAY
Thời gian gần đây, một số trang mạng phản động, một số trang facebook cá nhân liên tục tung ra nhiều thông tin xuyên tạc về vấn đề sức khỏe của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Việc lợi dụng sự tò mò về sức khỏe của cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước để những thế lực thù địch, phản động tung tin đồn về việc thanh trừng phe phái, lợi ích nhóm, vây cánh đánh nhau là điều không phải chuyện xưa nay hiếm. 

CẢNH GIÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG ÂM MƯU LỢI DỤNG VẤN ĐỀ TÔN GIÁO CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG NƯỚC TA HIỆN NAY


Các thế lực thù địch với cách mạng Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hoà bình” để chống phá toàn diện sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta, chúng triệt để lợi dụng vấn đề “dân tộc”, “tôn giáo” làm ngòi nổ cho âm mưu, thủ đoạn thâm độc đó. Chúng nhìn nhận tôn giáo ở Việt Nam như một lực lượng chính trị có thể “đối trọng” với Đảng Cộng sản Việt Nam và luôn xác định vấn đề “tự do tôn giáo” là nguyên cớ để chống Việt Nam.

NÂNG CAO CẢNH GIÁC, KỊP THỜI NGĂN CHẶN ÂM MƯU CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH LỢI DỤNG MẠNG INTERNET KÍCH ĐỘNG PHÁ HOẠI AN NINH TRẬT TỰ XÃ HỘI


Những năm qua, sự phát triển nhanh chóng của internet, mạng xã hội đã đem lại những lợi ích không thể phủ nhận; từng bước khẳng định vai trò thiết yếu trong đời sống xã hội, trở thành môi trường cung cấp, chia sẻ, trao đổi, khai thác sử dụng thông tin cho mọi người và đang thâm nhập vào cuộc sống của con người trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, internet, mạng xã hội cũng bộc lộ những mặt trái và hệ lụy của nó đối với sự phát triển của đất nước ta, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, lực lượng chống cộng cực đoan ở nước ngoài,… triệt để lợi dụng internet và các trang mạng xã hội để tán phát các tin, bài, videoclip có nội dung chống phá Đảng, Nhà nước ta với sự gia tăng cả về cấp độ, mật độ, tần suất và lưu lượng tin, bài,… nhằm tuyên truyền, kích động, xuyên tạc, chống phá ta một cách quyết liệt. Nổi lên một số thủ đoạn mới đáng chú ý là:

NÂNG CAO TINH THẦN CÁCH MẠNG BẢO VỆ LỢI ÍCH QUỐC GIA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY


Bảo vệ lợi ích quốc gia là vấn đề có tính quy luật, là nhiệm vụ chiến lược của mọi quốc gia. Bảo vệ lợi ích quốc gia là vấn đề có tính quy luật đối với mọi loại hình quốc gia, quốc gia xã hội chủ nghĩa cũng không ngoại lệ. Do đó mọi quốc gia đều phải đặc biệt quan tâm tăng cường sức mạnh tổng hợp để bảo vệ toàn diện, hiệu quả lợi ích quốc gia của quốc gia mình. Bảo vệ lợi ích quốc gia xã hội chủ nghĩa là tổng thể các hoạt động có tổ chức, mang tính tích cực, tự giác của cả hệ thống chính trị và toàn dân, nhằm giữ gìn, củng cố phát triển lợi ích quốc gia, đấu tranh chống lại mọi hành vi vi phạm lợi ích quốc gia của các thế lực thù địch trong mọi tình huống nhằm trực tiếp bảo vệ lợi ích sống còn, lợi ích tồn tại, phát triển của quốc gia xã hội chủ nghĩa. Bảo vệ lợi ích quốc gia xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ chiến lược được đặt dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản, quản lý điều hành tập trung thống nhất của nhà nước XHCN.

CẢNH GIÁC VỚI ÂM MƯU “CHÍNH TRỊ HÓA” CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH PHẢN ĐỘNG NHẰM CHỐNG PHÁ VIỆT NAM HIỆN NAY


          Trong bối cảnh nền kinh tế-xã hội phát triển và hội nhập, có nhiều tác động của mặt trái kinh tế thị trường, việc xử lý các vụ án hình sự ở Việt Nam là điều bình thường. Thế nhưng vừa qua, các thế lực thù địch, phản động lại tìm cách lợi dụng, bóp méo, thổi phồng hòng hướng lái "chính trị hóa" các vụ án hình sự. Đây là một trong những thủ đoạn nham hiểm nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

ĐẤU TRANH NGĂN CHẶN THỦ ĐOẠN LỢI DỤNG LÒNG YÊU NƯỚC ĐỂ KÍCH ĐỘNG BIỂU TÌNH GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH HIỆN NAY


Trong lịch sử, lòng yêu nước, thương nòi, ý chí độc lập và tự cường dân tộc ta đã trở thành nguồn cổ vũ to lớn trong đời sống dân tộc Việt Nam, là nền tảng tinh thần, là giá trị đạo đức cao quý nhất trong thang bậc các giá trị đạo đức truyền thống dân tộc Việt Nam. Thấy được sức mạnh to lớn của lòng yêu nước, các thế lực thù địch đã lợi dụng vấn đề này làm mưu đồ chống phá cách mạng Việt Nam dưới những phương thức, thủ đoạn khác nhau. Từ kích động lòng yêu nước cực đoan nhằm tạo ra sự đối lập giữa quần chúng nhân dân với Đảng, với chế độ XHCN và chính quyền nhân dân.

SỰ THẬT VỀ TỔ CHỨC PHẢN ĐỘNG LƯU VONG “TRIỀU ĐẠI VIỆT”


 “Triều đại Việt” là tổ chức do các đối tượng nguyên là thành viên tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” đứng ra thành lập. Khoảng tháng 1-2018, do bất đồng quan điểm, Ngô Văn Hoàng Hùng (SN 1952, trú tại Tiền Giang, quốc tịch Canada), đối tượng từng bị kết án tử hình vào năm 1990 về tội “Hoạt động nhằm chống chính quyền nhân dân”, sau đó được giảm án xuống chung thân nhưng trốn trại vượt biên sang Canada định cư cùng một số đối tượng cốt cán của tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” do Đào Minh Quân (SN 1952, quốc tịch Mỹ, nguyên trung úy quân đội Việt Nam Cộng hòa) cầm đầu tách ra khỏi tổ chức và thành lập cái gọi là “Triều đại Việt”. Tổ chức này có trụ sở đặt tại 31 RVE Meunited West, Laval, Quebec, Canada; trang web và các kênh truyền thông “Triều đại Việt”; “Free Bibet”. “Hoàng Kỳ”, “Giải độc chính trị” ; “ViệtNam today”, “Việt tự do”, “Rado tiếng nói quốc dân”, “Phùng Nguyen”; “Scott Huynh”, “Jeffrey Thai”, “Tin tức hàng ngày TV 24”.

Cảnh giác với giọng điệu “cải cách chính trị”


Trong bài viết “Bàn về cải cách chính trị”, đăng tải trên trang mạng boxitvn.net gần đây của Nguyễn Đình Cống đã xuyên tạc, phá hoại sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

SỰ THẬT VỀ TỔ CHỨC PHẢN ĐỘNG LƯU VONG “TRIỀU ĐẠI VIỆT”
 “Triều đại Việt” là tổ chức do các đối tượng nguyên là thành viên tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” đứng ra thành lập. Khoảng tháng 1-2018, do bất đồng quan điểm, Ngô Văn Hoàng Hùng (SN 1952, trú tại Tiền Giang, quốc tịch Canada), đối tượng từng bị kết án tử hình vào năm 1990 về tội “Hoạt động nhằm chống chính quyền nhân dân”, sau đó được giảm án xuống chung thân nhưng trốn trại vượt biên sang Canada định cư cùng một số đối tượng cốt cán của tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” do Đào Minh Quân (SN 1952, quốc tịch Mỹ, nguyên trung úy quân đội Việt Nam Cộng hòa) cầm đầu tách ra khỏi tổ chức và thành lập cái gọi là “Triều đại Việt”. Tổ chức này có trụ sở đặt tại 31 RVE Meunited West, Laval, Quebec, Canada; trang web và các kênh truyền thông “Triều đại Việt”; “Free Bibet”. “Hoàng Kỳ”, “Giải độc chính trị” ; “ViệtNam today”, “Việt tự do”, “Rado tiếng nói quốc dân”, “Phùng Nguyen”; “Scott Huynh”, “Jeffrey Thai”, “Tin tức hàng ngày TV 24”.

CẢNH GIÁC VỚI ÂM MƯU XUYÊN TẠC SỨC KHỎE CỦA LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC
          Những sự kiện liên quan đến chính trường, nhân sự cấp cao, tin tực nội bộ luôn là đề tài thu hút sự quan tâm chú ý của cộng đồng, và đây cũng là mảnh đất màu mỡ để những kẻ kiếm tiền từ mạng xã hội khai thác triệt để để câu view, câu like. Những bài viết, thông tin mang tính thời sự, chính trị, tin tức nội bộ của các đối tượng này nhanh chóng lan tỏa, thu hút sự chú ý của dư luận, cộng đồng mạng. Trong số đó có không ít đối tượng chống đối, bất mãn lợi dụng để tán phát, kích động hoặc tham gia bình luận với lời lẽ khiếm nhã, với luận điệu mỉa mai, hả hê với hoạn nạn của lãnh đạo nào đó.

Nhận diện những thủ đoạn chống phá trên lĩnh vực kinh tế trong chiến lược “Diễn biến hoà bình” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam hiện nay”Hiện nay, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động ở cả trong và ngoài nước đang tìm mọi cách để chống phá cách mạng Việt Nam trên mọi lĩnh vực, từ kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, xã hội, ngoại giao, ... Trong đó, kinh tế được kẻ thù coi là trọng tâm, khâu “đột phá”, với các âm mưu, thủ đoạn rất thâm độcđược chúng tiến hành hết sức tinh vi, xảo quyệt, cụ thể là:

Nhận diện thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóaThủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch là tổng hợp các phương thức, biện pháp được tiến hành trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, tư tưởng - văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, ngoại giao... Trong đó, các thế lực thù địch xác định tấn công trên mặt trận tư tưởng, văn hóa là “mũi đột phá”, “thọc sâu” làm tan rã niềm tin, gây hỗn loạn về lý luận và tư tưởng, tạo ra “khoảng trống” để dần dần đưa hệ tư tưởng tư sản vào và tiến tới xóa bỏ hệ tư tưởng xã hội chủ  nghĩa.

ĐẤU TRANH CHỐNG THỦ ĐOẠN “PHI CHÍNH TRỊ HÓA” QUÂN ĐỘI CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH


          Thủ đoạn “Phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch thực hiện, nhằm vô hiệu hóa công cụ bạo lực để bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Đây không phải là thủ đoạn mới, song cũng rất nguy hiểm, chúng ta cần nêu cao cảnh giác và chủ động phòng ngừa.

Chủ nghĩa dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh thực chất là chủ nghĩa dân tộc vô sản

Gần đây lại có luận điểm cho rằng: “thực chất tư tưởng Hồ Chí Minh là chủ nghĩa dân tộc”. Đây là một luận điểm không hiểu hoặc cố tình không hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh. Nó làm mất đi một “tính từ” không chỉ làm thay đổi ngữ nghĩa của tiếng Việt, mà như vậy, nó làm mất đi sự hoàn hảo, làm biến dạng một khái niệm.

BẢO VỆ CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI


Ngày nay, những mưu toan “đánh đổ” chủ nghĩa Mác - Lênin thường dựa chủ yếu vào sự sụp đổ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu, coi đây là lý lẽ có sức nặng nhất để thực hiện mục tiêu của chúng. Vào những năm cuối thập kỷ 80 từ tháng 4 năm 1989 trở đi, sự đổ vỡ diễn ra liên tiếp ở các nước Đông Âu, đến tháng 9 năm 1991, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và sáu nước Đông Âu đã sụp đổ hoàn toàn. Sự đổ vỡ cũng diễn ra ở Mông Cổ, Anbani, Nam Tư. Đó là một sự sụp đổ có tính chất dây chuyền trên một phạm vi địa lý rất rộng. Người ta nói đến “trận động đất chính trị”, “trận cuồng phong chính trị”. Kẻ thù của chủ nghĩa xã hội hí hửng reo lên: Đây là sự sụp đổ “tất yếu” không tránh khỏi của một chế độ “lỗi thời” và đó là một cuộc “cách mạng”. Kẻ thù của chủ nghĩa Mác - Lênin quả quyết rằng đó là sự sụp đổ của chủ nghĩa Mác - Lênin, một học thuyết sai lầm, đầy ảo tưởng rằng chủ nghĩa xã hội là một bước đi sai lầm của lịch sử tất nhiên phải sụp đổ.

ĐẢNG TA LUÔN PHÁT HUY DÂN CHỦ VÀ BẢO ĐẢM THỰC HIỆN QUYỀN LÀM CHỦ CỦA NHÂN DÂN


Dân chủ luôn là vấn đề lớn được đề cập trong văn kiện qua các đại hội của Đảng ta. Đánh giá thành tựu dân chủ, Đại hội XII của Đảng khẳng định, Đảng, Nhà nước tiếp tục ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật nhằm phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm thực hiện quyền làm chủ của nhân dân... Quyền làm chủ của nhân dân được phát huy tốt hơn trong các lĩnh vực của đời sống xã hội bằng dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện, nhất là trong lĩnh vực chính trị và kinh tế..."Đạt được kết quả trên là do Đảng và Nhà nước coi trọng việc đề ra và tổ chức chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật, quy chế, quy định mới nhằm phát huy hơn nữa dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân". Tuy nhiên, Đảng ta cũng chỉ rõ việc phát huy dân chủ trong xã hội vẫn còn những hạn chế, bất cập như: "Nhận thức về dân chủ trong một bộ phận nhân dân còn hạn chế; tình trạng tách rời, thậm chí đối lập giữa dân chủ và kỷ cương, pháp luật còn tồn tại ở nhiều nơi; quyền làm chủ của nhân dân ở nhiều nơi, nhiều lĩnh vực còn bị vi phạm..."

GÓP PHẦN LÀM RÕ QUAN ĐIỂM, CHÍNH SÁCH TÔN GIÁO CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC


 Việt Nam là quốc gia có nhiều tôn giáo và nhiều người theo tôn giáo. Hiện nay, có 5 tôn giáo lớn: Phật giáo; Kitô giáo (Công giáo, Tin Lành); Hồi giáo; Cao Đài; Hoà Hảo. Số tín đồ lên tới gần 20 triệu. Có người cùng lúc tham gia nhiều hành vi tín ngưỡng, tôn giáo. Gần đây các tôn giáo đẩy mạnh hoạt động phát triển tổ chức, phát huy ảnh hưởng trong đời sống tinh thần xã hội, thu hút tín đồ ; tăng cường quan hệ với các tổ chức tôn giáo thế giới. Các cơ sở tôn giáo được tu bổ, xây dựng mới khang trang đẹp đẽ ; các lễ hội tôn giáo diễn ra sôi động ở nhiều nơi.  Đại đa số tín đồ chức sắc tôn giáo hoạt động đúng pháp luật, theo hướng “tốt đời, đẹp đạo”. Song thực tế tình hình tôn giáo vẫn còn những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định.

Đạo đức cách mạng và bệnh chủ nghĩa cá nhân theo Tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng chủ nghĩa xã hội


Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của đạo đức cách mạng và các biện pháp phòng, chống bệnh chủ nghĩa cá nhân trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội vẫn mãi mãi là bài học quý báu và là những lý luận có ý nghĩa to lớn đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Người xác định rèn luyện đạo đức, tư cách của người cách mạng đi đôi với phòng, chống bệnh chủ nghĩa cá nhân có vị trí quan trọng hàng đầu, quyết định sự thành bại của công cuộc kiến thiết chủ nghĩa xã hội.

Bác bỏ luận điệu “thoát Trung” của bọn phản động


 Xuất phát những vấn đề nóng trên biển Đông, về tranh chấp chủ quyền biển đảo của các quốc gia ven biển. Thời gian gần đây đã xuất hiện nhiều luận điệu xuyên tạc quan điểm đường lối đối ngoại của Việt Nam, đặc biệt trên trang danlambaovn.blogspot.com đã đăng tải bài viết “Nguyện vọng thoát Trung qua lá thư gửi Tổng thống Mỹ của nhân sĩ trí thức Việt Nam” của Diễm Thi có nội dung: “Chính phủ Việt Nam muốn thúc đẩy càng nhanh càng tốt chuyển động thoát Trung”. Theo đó, thì Việt Nam phải bỏ chính sách “Ba không” để liên minh với nước thứ ba (Mỹ). Đây, là sự kích động, xuyên tạc đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta, cần phải kịp thời đấu tranh bác bỏ vì:

Thứ Hai, 24 tháng 6, 2019

ĐẤU TRANH CHỐNG CÁC PHẦN TỬ CƠ HỘI, THÙ ĐỊCH, BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG


                                         Văn Trình
Hơn 30 năm qua, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta, công cuộc đổi mới ở nước ta đó đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Một trong những bài học kinh nghiệm lớn được Đảng ta rỳt ra từ thực tiễn phong phỳ của cỏch mạng đó là “Đảng phải nắm vững, vận dụng sáng tạo, góp phần phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng làm giàu trí tuệ, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực tổ chức để đủ sức giải quyết các vấn đề do thực tiễn cách mạng đặt ra”. Đây là một luận điểm cực kỳ quan trọng được khái quát, rút ra từ thực tiễn phong phú, sinh động của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cuộc cách mạng xó hội chủ nghĩa ở nước ta, nó chỉ ra nguồn gốc sâu xa của mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức, lónh đạo, được lý luận Mỏc - Lờnin, tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường, chỉ lối.

VÀI ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ MỘT SỐ TỔ CHỨC TRUYỀN THÔNG BBC, RFA, RFI- Những cái tên như BBCRFARFI… dường như đã quá quen thuộc với nhiều người. Song không phải ai cũng tường tận về sự ra đời của những đài này và sứ mệnh của họ…Có thể sẽ khiến nhiều người giật mình và vỡ lẽ về sự thật.

Cảnh giác với âm mưu chống phá của các thế lực thù địch trong dịp lễ hội             Sau Tết Nguyên đán của dân tộc là dịp lễ hội diễn ra rộng khắp các địa phương của đất nước. Theo ước tính hàng năm nước ta có khoảng 9000 lễ hội lớn nhỏ được tổ chức đầu xuân. Đây là loại hình sinh hoạt văn hóa, sản phẩm tinh thần của dân tộc ta có từ ngàn đời được hình thành và phát triển theo từng giai đoạn lịch sử. Đồng thời, lễ hội còn là sự kiện thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của cộng đồng; tôn vinh những vị thần, những anh hùng chống giặc ngoại xâm, những người khai phá vùng đất mới, những người chống chọi với thiên tai, trừ ác thú… Lễ hội còn là dịp mọi người được trở về với cội nguồn thiêng liêng, là nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ những giá trị văn hóa vật chất, tinh thần của mọi tầng lớp. Thông qua các lễ hội là sự giáo dục, chuyển giao cho các thế hệ sau biết giữ gìn, kế thừa và phát huy những giá trị đạo đức truyền thống quý báu của dân tộc. Ngoài ra, mọi người đến với lễ hội mong muốn được giải tỏa, dãi bày phiền muộn, lo âu với thần linh, mong được thần giúp đỡ, chở che để vượt qua những thử thách đến với ngày mai tươi sáng.

BÙI TÍN-LÃO GIÀ GÀN DỞ, MẮC BỆNH ĐÃNG TRÍ
          Hình ảnh lão già Bùi Tín đang xuất hiện lan tràn trên trang voatiengviet càng làm cho mọi  người dân Việt Nam chúng ta thấy rõ bộ mặt của y. Y đúng là một lão già ngang ngược, gàn dở và mất trí nhớ. Y đã quên rằng y sống được là nhờ cơm dân áo Đảng, để khi hạ cánh rồi y qua cầu rút ván đi sang thế giới cái gọi là “thiên đường tự do”. Ơi hỡi Bùi Tín ơi, tuổi ông xứng là tuổi cụ, kỵ của thế hệ trẻ Việt Nam. Nhưng ông sống gàn dở, cố chấp, ăn cháo đá bát như thế chúng tôi chỉ coi ông là lão già đãng trí mà thôi.

Thực chất quan điểm “Quân đội đứng ngoài chính trị”
"Quân đội đứng ngoài chính trị" không phải là một luận điểm mới, mà là luận điểm đã được các thế lực tư bản, đế quốc sử dụng từ lâu để chống phá các nước xã hội chủ nghĩa, trong đó có nước ta. Gần đây, thủ đoạn này được các "nhà dân chủ" người Việt ở hải ngoại tung hứng, đẩy mạnh sử dụng với tần suất khá cao trên các phương tiện truyền thông, nhất là trên các trang website, các blog cá nhân của họ, nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội nhân dân Việt Nam.

NHỮNG LÁ PHIẾU ĐÃ BÁC BỎ MỌI SỰ XUYÊN TẠC                            
Khóa họp thứ 73 của Đại hội đồng Liên hợp quốc sáng ngày 7/6/2019 (giờ Mỹ) đã bỏ phiếu bầu 5 Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2020 - 2021. Trong đó, Việt Nam là ứng cử viên đại diện duy nhất cho nhóm các nước châu Á - Thái Bình Dương. Tại sao Việt Nam lại là là ứng cử viên đại diện duy nhất cho nhóm các nước này?

VIỆT NAM TRỞ THÀNH ỦY VIÊN KHÔNG THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG BẢO AN LIÊN HỢP QUỐC ĐÃ BÁC BỎ MỌI SỰ XUYÊN TẠCNhững năm gần đây, Việt Nam đăng cai tổ chức nhiều sự kiện quốc tế có sự hiện diện của các cường quốc hàng đầu thế giới, như: Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN (WEF ASEAN) 2018, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai 2019, v.v. Qua đó, khẳng định tính đúng đắn của đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế và nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

VẤN ĐỀ HOÀNG SA - TRƯỜNG SA TRONG TÌNH HÌNH MỚIBiển Đông có giá trị vô cùng to lớn, là cửa ngõ, là con đường để chúng ta vươn lên sánh ngang với các cường quốc Năm Châu như mong ước của Bác. Đảng ta đã xác định chủ trương phát triển kinh tế Biển: “Việt Nam phải trở thành một quốc gia Biển, phải mạnh lên từ Biển, vươn ra Biển, làm giàu từ Biển”. Vấn đề đặt ra cấp thiết hiện nay đối với nước ta là việc giữ vững chủ quyền, chuẩn bị các điều kiện cần và đủ để từng bước giành lại chủ quyền hợp pháp của mình với những đảo đã bị chiếm giữ trái phép. Đặc biệt, xung quanh vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông đã có nhiều ý kiến thắc mắc, có người không nhận được câu trả lời thỏa đáng, thậm chí bị các thế lực thù địch xuyên tạc dắt mũi để kích động chống phá gây khó khăn thêm cho công cuộc giữ nước hoặc vô tình tiếp tay cho kẻ thù có thời cơ chiếm thêm lãnh thổ nước mình. 

SỰ ĐỘC LẬP GIẢ TẠO CỦA BÁO CHÍ PHƯƠNG TÂY"Nhà báo độc lập, nhà báo tự do" là những khái niệm nhiều năm nay các thế lực thù địch và một số tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí với Việt Nam vẫn ca ngợi, cổ súy. Vậy bản chất vấn đề là gì? xin giới thiệu cùng bạn đọc bài viết vạch rõ về thực tế tự do, độc lập của báo chí phương Tây, thật sự chỉ là chiêu bài, là sự “độc lập giả tạo”.

PHÊ PHÁN NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC QUY ĐỊNH SỐ 08 VỀ TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNGSau khi Đảng ta đưa ra Quy định số 08 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, một số trang mạng đã lợi dụng việc phản biện để xuyên tạc. Các bài viết cho rằng trước đây đã có nhiều quy định như Quy định 101-QĐ/TW ngày 7-6-2012, Quy định 55-QĐ/TW ngày 11-11-2017… nay lại có thêm quy định mới, phải chăng các ủy viên đã không biết việc nêu gương thuộc phẩm chất chứ không phải nhiệm vụ. Tác giả cho rằng, trước khi trở thành ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Đại hội đã nêu cao khẩu hiệu: “Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân” nhưng vẫn bầu ra những ủy viên có phẩm chất thấp, như vậy khẩu hiệu chỉ là nói suông; Đảng đã dùng những kẻ cơ hội, bất tài vào Đảng… Trên blog một số cá nhân cho rằng Quy định 08 là kiểu “Làm gương đầu voi đuôi chuột”…

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH MỌI THẮNG LỢI CỦA CÁC MẠNG VIỆT NAMHiện nay trên một số trang mạng xã hội có một số bài viết cho rằng: Đảng Cộng Sản Việt Nam hết vai trò lịch sử, không còn đủ năng lực đất nước thời kỳ đổi mới. Thực chất đây là quan điểm hoàn toàn sai trái, phản động với ý đồ “muốn Đảng Cộng sản Việt Nam thôi giữ vai trò lãnh đạo xã hội, thay đổi thể chế chính trị, nhường quyền lãnh đạo dân tộc cho lực lượng chính trị khác”.

SỐNG GIỮA THỜI ĐẠI MẠNG XÃ HỘI, RẤT CẦN SỰ THÔNG THÁI!               
Cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0 đã đem công nghệ thông tin tới tất cả mọi tầng lớp trong xã hội với các thiết bị nghe nhìn thông minh, với giá cả “hợp lý”, công nghệ tân tiến và liên tục phát triển…thiết bị công nghệ trở thành một trong những nhu cầu cần thiết đối với giới trẻ, cùng với nó là sự bùng nổ như nấm mọc sau mưa của các trang mạng xã hội.

TRÁNH MẮC MƯU BỌN PHẢN ĐỘNG, QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN CẦN CẢNH GIÁC VỚI BẢN CHẤT, ÂM MƯU CỦA CHIẾN DỊCH “TRƯNG CẦU DÂN Ý” VÀ CHƯƠNG TRÌNH “CẤP PHÁT NHÀ MIỄN PHÍ”
Đối tượng Đào Minh QuânKelly Triệu Thanh Hoa đang định cư ở Mỹ với ý đồ tổ chức, phát triển lực lượng nhằm tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại cách mạng Việt Nam. Các đối tượng trong tổ chức với cái tên gọi là “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” đang đẩy mạnh các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta một cách quyết liệt.

TIN GIẢ HOÀNH HÀNH VÀ VAI TRÒ CỦA BÁO CHÍ CHÍNH THỐNG“Tin giả” là loại tin mà không ai muốn tin, nhưng rất nhiều người vẫn nghe theo và thậm chí hành động theo thông tin không có thật ấy. Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển, tin giả càng có điều kiện hoành hành. Chính vì vậy, hơn khi nào hết, các cơ quan báo chí và các nhà báo cần phát huy hơn nữa vai trò, chức năng của mình để định hướng dư luận xã hội được tiếp cận với những luồng thông tin đúng đắn. Một dòng tin sai, hậu quả khôn lường

PHẢI LOẠI BỎ NGAY LUẬN XUYÊN TẠC ĐIỆU CỦA “VIỆT TÂN”
Vừa qua, trên trang mạng xã hội đối tượng Đỗ Ngà (thành viên của tổ chức khủng bố “Việt Tân”) đã phát tán tài liệu phản động, xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta trong việc bảo đảm việc làm cho người dân Việt Nam, nhất là xuất khẩu lao động ra nước ngoài. Đặc biệt, với những lời lẽ vô cùng phản động như “Đảng Cộng sản Việt Nam chính là kền kền”, “các trung tâm môi giới việc làm là sân sau của quan chức nhà nước”; “Đảng, Nhà nước chỉ quan tâm đến ngoại tệ, mà không lo cho sự an nguy của người dân, của đất nước”... ông Đỗ Ngà đã lộ rõ bộ mặt phản động, muốn phủ nhận những kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, tổ chức thực hiện việc bảo đảm an sinh xã hội, tạo công ăn việc làm cho người lao động; đồng thời gây hoang mang trong dư luận, làm lung lay niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước hiện nay.

Hiểu rõ hơn về Nghị quyết số 26- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII)Trong khi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang đón nhận 3 nghị quyết quan trọng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) đã thông qua tại Hội nghị lần thứ 7 bằng niềm tin, sự phấn khởi thì các thế lực thù địch, phản động lại ráo riết đưa ra những luận điệu trái chiều hòng làm xói mòn niềm tin của quân dân cả nước trước những quyết sách vừa có tính cấp bách, vừa mang tính lâu dài trong sự phát triển, hội nhập của đất nước.

Người dân cần cảnh giác, tránh mắc mưu bọn phản động Với ý đồ tổ chức, phát triển lực lượng để tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại, các đối tượng trong tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” đẩy mạnh các hoạt động chống phá.Cùng với các hoạt động khủng bố, phá hoại là việc tuyên truyền, phá hoại về tư tưởng. Những chương trình mị dân được đưa ra nhằm khiến những người nhẹ dạ cả tin bị lôi kéo... Đây là hoạt động rất nguy hiểm, đòi hỏi mỗi người dân phải cảnh giác, có ý thức tự bảo vệ mình.

Cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang
Trước sự phát triển của cách mạng Việt Nam trong hơn 30 năm đổi mới, các thế lực thù địch không ngớt xuyên tạc, công kích, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước. Đối với LLVT, các thế lực thù địch đã, đang và sẽ sử dụng nhiều chiêu bài chống phá, từ lý luận, tư tưởng đến hành động nhằm thực hiện mưu đồ “phi chính trị hóa”.

Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2019

Bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin trong tình hình mới
Trong những năm qua, các thế lực thù địch vin vào sự sụp đổ chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu, vào sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ, của sản xuất hiện nay... để phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin. Tuy nhiên, từ thực tiễn đấu tranh tư tưởng - lý luận của V.I.Lênin để bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác và thực tiễn công cuộc đổi mới của Việt Nam, có thể khẳng định rằng, những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn có giá trị bền vững, chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn là học thuyết khoa học, cách mạng và nhân văn.

VIỆT TÂN CÁI NHÌN ĐÊ HÈN
          Trong thời gian vừa qua, cái gọi là ước vọng và canh tân Việt Nam đã có không ít những nội dung có tính chất lôi kéo đưa ra vấn đề, hiện tượng xã hội dư luận, những thông tin vô căn cứ với mục đích tò mò gây mâu thuẫn cho bạn đọc và những người hậu thuẫn cho hành vi của chúng, Lợi dung nhiều vấn đề kinh tế xã hội, họ thêu dệt thành những video clip nhào lặn, lồng tiếng đánh lạc hướng, hạ thấp vai trò các cá nhân tổ chức, nhất là tổ chức, cơ quan làm nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, duy trì quản lý trật tự và an toàn xã hội. Trơ chẽn thay, chúng lợi dụng các sự kiện rất nhỏ như đội quản lý trật tự đô thị để bôi nhọ nói xấu một cách thậm tệ văn hóa ứng xử, đi từ sự hiếu kỳ đến sự hiểu lầm, tạo dựng mâu thuẫn trong xã hội.

Khi Phương Tây không còn thích “hút” Điếu Cày!Điếu Cày, vốn là thứ vật dụng thân thuộc của người dân Việt Nam, nhưng có một loại “Điếu Cày” khác, loại điếu mà các ông chủ Tây phương và các thế lực thù địch luôn tung hô, ra sức bảo vệ và đặc biệt thích “hút” có tên là Nguyễn Văn Hải thì lại khác, loại điếu này lại bị người Việt coi như một thứ rác rưởi bởi loại “khói” mà nó phả ra sặc mùi phản quốc!

TÁC HẠI CỦA CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI THÙ ĐỊCH VỀ DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TRÊN MẠNG INTERNET                            
Trong những năm qua, trước diễn biến phức tạp của tình hình thế giới âm mưu, thủ đoạn chống phá mới của kẻ thù. Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng chính trị của nhân dân ta thu được nhiều thành tựu quan trọng. Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và bảo vệ nhân dân, tạo thế chủ động chiến lược ngăn chặn, đẩy lùi, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của địch, giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội và môi trường hoà bình để phát triển kinh tế - xã hội, đưa đất nước vững bước tiến lên theo con đường xã hội chủ nghĩa. Song sự chống phá trên lĩnh vực này cũng gây cho ta những thiệt hại đáng kể.

MẤY VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ DÂN CHỦ     Khái niệm "dân chủ" bắt nguồn từ thuật ngữ trong chữ Hy Lạp cổ là "Dermokratia". Đó là sự kết hợp của 2 từ: "Dermos" (tức nhân dân) và "Karatos" (tức chính quyền hay quyền lực). Như vậy, "Dân chủ", nguyên nghĩa là "Quyền lực nhân dân", được sử dụng với tư cách là một hình thức, một thể chế nhà nước.

GẶP NGƯỜI CHIẾN SĨ ĐIỆN BIÊN NĂM XƯA
         
Chiều cuối xuân từ Bắc Ninh tôi về thôn Hà Thượng, Thượng Lan, Việt Yên, Bắc Giang gặp người chiến sĩ Điện Biên năm xưa. Ông là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đại tá Chu Văn Mùi. Ở tuổi 93 nhưng ông rất khỏe mạnh. Tiếp tôi trong căn nhà cấp bốn có vườn, áo gọn gàng ông kể: Năm 1949 ông nhập ngũ, trong kháng chiến chống Pháp ông tham gia 7 chiến dịch lớn. Chiến dịch để lại nhiều kỷ niệm sâu sắc với ông là chiến dịch Điện Biên Phủ trên cứ điểm đồi A1.

Mặt trái của mạng xã hộiHiện nay các thế lực thù địch, nhất là các tổ chức phản động vẫn tăng cường hoạt động chống phá sự nghiệp cách mạng nước ta với âm mưu, thủ đoạn hết sức tinh vi. Và một trong những thủ đoạn mà chúng đang thực hiện đó là; lợi dụng sự phát triển của mạng xã hội vào hoạt động tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước, tập trung vào những vấn đề như: Phê phán, đả kích, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đưa tin sai lệch về tình hình nội bộ của Việt Nam, bịa đặt việc có sự chia rẽ, mâu thuẫn, bôi nhọ, hạ uy tín của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước; xuyên tạc tình hình dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo…; truyền bá các giá trị của xã hội tư bản, lối sống thực dụng phương Tây…; dẫn đến tác động tiêu cực tới nhận thức, niềm tin của các tầng lớp nhân dân đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và con đường đi lên CNXH ở nước ta...

Thiếu tướng tình báo Đặng Trần Đức (Ba Quốc)                       
          Thiếu tướng Đặng Trần Đức (Ba Quốc) cùng với Thiếu tướng Vũ Ngọc Nhạ, Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn , Đại tá Phạm Ngọc Thảo là những nhân vật rạng ngời lịch sử tình báo Việt Nam. Các ông đều trở thành anh hùng và góp phần không nhỏ vào sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam…

NHỮNG KẺ TRẮNG TRỢN PHỦ NHẬN SỰ THẬT LỊCH SỬ          Trong những tuần qua, dư luận Việt Nam và Campuchia đã thể hiện quan điểm rất bức xúc, cho rằng ông Lý Hiển Long - Thủ tưởng Singapo đã cố tình xúc phạm Việt Nam và Campuchia khi cho rằng: “Việt Nam xâm lược Campuchia” trên trang facebook cá nhân của mình và trên diễn đàn diễn đàn Shangri la 2019. Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã có ý kiến rất rõ ràng phản đối vấn đề này. Và ngày 22/6/2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp người đồng cấp Singapore Lý Hiển Long theo đề nghị của phía Singapore bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 34 tại Bangkok, Thái Lan và phê phán phát biểu ngày 31/5 của Thủ tướng Lý Hiển Long liên quan đến Việt Nam và Campuchia giai đoạn 1979-1980, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao.

ĐIỀU CHÚNG TA NÊN LÀM
Việt Nam là quốc gia thân thiện, đất nước của hòa bình và mến khách. Trên đất nước ta, hàng ngày, hàng giờ có bao việc tử tế đã và đang diễn ra nhiều đến nỗi không kể hết. Có được điều đó là nhờ văn hóa truyền thống yêu nước và nhân văn của dân tộc, nhờ Đảng và Nhà nước ta đã phát huy nó lên một tầm cao mới. Nó là sức mạnh nội sinh quan trọng giúp đất nước có những bước chuyển mình mạnh mẽ sau chiến tranh. Nó xa lạ với những lời lẽ dơ bẩn, thiếu khách quan của những kẻ chuyên làm trò nói xấu hàng ngày, hàng giờ hiện nay trên các trang mạng xã hội.

GÓP PHẦN BẢO VỆ GIÁ TRỊ LỊCH SỬ CỦA HIỆP ĐỊNH GIƠ-NE-VƠ
Hàng năm, cứ gần đến ngày 21/7 – ngày kỷ niệm Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương được ký kết (21/7/1954), hàng loạt các trang mạng như Viettan, quanlambao, danlambao… lại nhất loạt tung lên một loạt bài với nội dung na ná như nhau, chung quy lại, có thể gọi là luận điệu: “Với Hiệp định Giơ-ne-vơ, Cộng Sản đã làm cho đất nước phải chia đôi”!

NHÀ THỜ THÁI HÀ VÀ TÊN PHẢN ĐỘNG NGUYỄN NĂNG TĨNH Chúng ta biết rằng, nhà thờ Thái Hà từ lâu đã trở thành nơi ngự trị của đám quỷ dữ khốn nạn đội lốt. Với những thánh lễ trang trọng cầu nguyện Công lý – Hòa Bình thì đều gắn với các nhà dân chủ đấu tranh chống phá nhà nước Việt Nam. Trước đó đã từng có Lê Công Định, Nguyễn Văn Đài, Trần Thị Nga, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và bây giờ lại đến tên phản động Việt Tân Nguyễn Năng Tĩnh.

LỐI THOÁT NÀO CHO CHATrong những ngày vừa qua, trên các trang mạng xa hội tràn lan những thông tin xung quanh việc Cơ quan chức năng bắt giữ Hoàng Đức Bình, tự xưng là phó chủ tịch của “Phong trào lao động Việt”, chúng ta không phải bàn cãi và quan tâm nhiều đến việc bắt giữ Bình đúng hay sai? Vì cơ quan chức năng đã có đủ chứng cứ để luận tội và ra lệnh bắt đối với Bình rồi. Điều mà tôi muốn bàn ở đây là với động cơ và mục đích gì mà Nguyễn Đình Thục lại bất chấp luật pháp, kích động, kêu gọi hàng trăm giáo dân biểu tình, chặn quốc lộ 1A, gây hấn, đối đầu lại với cơ quan chức năng địa phương, bắt giữ trái phép 3 cán bộ chính quyền địa phương đang làm nhiệm vụ để gây áp lực đòi thả Hoàng Đức Bình – đối tượng mà Công an Nghệ An vừa bắt.

QUÂN ĐỘI NÀO “ĐỨNG NGOÀI CHÍNH TRỊ”Có ý kiến cho rằng: quân đội nên “trung lập”, không tham gia vào chính trị.
Thực ra, quân đội nào cũng mang bản chất giai cấp, phục vụ lợi ích của giai cấp đã tổ chức và nuôi dưỡng nó, không có quân đội nào là “trung lập”, hay “đứng ngoài chính trị”.

Phòng chống "diễn biến hòa bình" trong tình hình mới
Trong quá trình tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, cuộc đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của Đảng luôn diễn ra trong bối cảnh phức tạp, khó khăn. Trong từng thời điểm cụ thể, các thế lực thù địch triệt để lợi dụng những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề mới nảy sinh để tăng cường, quyết liệt chống phá ta bằng hàng loạt các luận điệu, thủ đoạn mới, tinh vi, xảo quyệt. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, khi Đảng và Nhà nước ta chủ động đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng và xã hội, các thế lực thù địch đã tìm mọi cách để bóp méo, bịa đặt với mục đích cản trở sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới; xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phá hoại Đảng và chế độ, làm tan rã mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

KIÊN QUYẾT ĐẤU TRANH BÁC BỎ NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH ĐỐI VỚI CÔNG TÁC CÁN BỘ CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚCTừ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn có chiến lược đúng đắn, sáng tạo về công tác nhân sự đặc biệt là công tác cán bộ để phát hiện, bồi dưỡng, lựa chọn, đề bạt, sử dụng cán bộ, làm cho đội ngũ cán bộ trưởng thành, lớn mạnh đủ sức để đảm đương nhiệm vụ của Đảng, của cách mạng qua các thời kỳ. Quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh “cán bộ là gốc của công việc”, Đảng ta đã luôn nhận thức sâu sắc, đúng đắn về cán bộ và công tác cán bộ. Trước mỗi kỳ Đại hội, Đảng luôn chú trọng làm tốt việc phát hiện, bồi dưỡng và lựa chọn, bố trí đội ngũ cán bộ các cấp. Vì vậy, trải qua các giai đoạn cách mạng, Đảng đã lựa chọn được đội ngũ cán bộ có đủ tài, đức ngang tầm nhiệm vụ. Sự cống hiến sức lực, trí tuệ, hy sinh quên mình của đội ngũ cán bộ, đảng viên đã lãnh đạo nhân dân làm nên những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam, giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc, xây dựng đất nước phồn vinh, thực hiện theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

CẢNH GIÁC VỚI CHIÊU TRÒ XUYÊN TẠC VAI TRÒ CÁN BỘ VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ CỦA ĐẢNG TA


                                         
Đã thành thói quen, cứ trước mỗi sự kiện lớn của đất nước, nhất là các kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương là trên một số trang mạng phản động, các thế lực thù địch lại đăng phát nhiều tin, bài xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong dịp Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khai mạc và bế mạc, những âm mưu và hành động chống phá ấy lại tái diễn.

VIỆT NAM TRỞ THÀNH ỦY VIÊN KHÔNG THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG BẢO AN LIÊN HỢP QUỐC ĐÃ BÁC BỎ MỌI SỰ XUYÊN TẠC1. Những năm gần đây, Việt Nam đăng cai tổ chức nhiều sự kiện quốc tế có sự hiện diện của các cường quốc hàng đầu thế giới, như: Tuần lễ Cấp cao APEC 2017, Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN (WEF ASEAN) 2018, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai 2019, v.v. Qua đó, khẳng định tính đúng đắn của đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế và nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

KIÊN QUYẾT LÀM THẤT BẠI ÂM MƯU PHI CHÍNH TRỊ HÓA LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCHPhi chính trị hóa lực lượng vũ trang thực chất là nhằm tách công an, quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, làm cho quân đội, công an không còn mang bản chất của giai cấp công nhân, không còn là lực lượng vũ trang kiểu mới của giai cấp công nhân, của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân nữa. Đây là thủ đoạn không mới của các thế lực thù địch, nhưng cực kỳ nguy hiểm và ngày càng diễn biến phức tạp. Để làm thất bại âm mưu phi chính trị hóa lực lượng vũ trang chúng ta cần nhận biết những hành động cụ thể mà các thế lực thù địch đang tập trung thực hiện; có những biện pháp rõ ràng nhằm ngăn chặn, đẩy lùi và làm thất bại âm mưu đó.

NHÀ THỜ THÁI HÀ VÀ TÊN PHẢN ĐỘNG NGUYỄN NĂNG TĨNH
 Chúng ta biết rằng, nhà thờ Thái Hà từ lâu đã trở thành nơi ngự trị của đám quỷ dữ khốn nạn đội lốt. Với những thánh lễ trang trọng cầu nguyện Công lý – Hòa Bình thì đều gắn với các nhà dân chủ đấu tranh chống phá nhà nước Việt Nam. Trước đó đã từng có Lê Công Định, Nguyễn Văn Đài, Trần Thị Nga, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và bây giờ lại đến tên phản động Việt Tân Nguyễn Năng Tĩnh.

CHỦ ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG THAM Ô, THAM NHŨNG, CHẠY CHỨC, CHẠY QUYỀN Ở NƯỚC TA HIỆN NAYTham ô, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền tồn tại cùng với lòng tham của con người, nó có ở mọi thời đại trong lịch sử, không chỉ riêng dân tộc ta, đất nước ta, chế độ ta, mà ở các chế độ, ở mọi quốc gia, nó tồn tại xuyên suốt chiều dài lịch sử nhân loại. Vì vậy, để chống tham ô, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền chúng ta phải xây dựng được bộ máy chính quyền, các cơ quan quản lý nhà nước mà ở đó người cán bộ không thể tham nhũng, không dám tham nhũng và không cần tham nhũng.

ĐÃ “CHẠY” LÀ KHÔNG DÙNG!1.     Nhận diện bệnh “chạy”
Ngay từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII, Bộ Chính trị đã báo cáo trước Trung ương, chỉ ra 5 loại "chạy": "Chạy chức" trước khi bầu cử; "chạy quyền" trước khi phân công công tác; "chạy lợi" trước khi phân bổ ngân sách, đấu thầu, cấp quota; "chạy chỗ" trước khi bổ nhiệm; "chạy tội" trước khi điều tra, xét xử. Đáng bàn hơn, là cán bộ không chỉ "chạy" cho bản thân mình mà còn "chạy" cho vợ con, anh em, người nhà, bạn bè, cấp dưới...

Bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin trong tình hình mới
Trong những năm qua, các thế lực thù địch vin vào sự sụp đổ chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu, vào sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ, của sản xuất hiện nay... để phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin. Tuy nhiên, từ thực tiễn đấu tranh tư tưởng - lý luận của V.I.Lênin để bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác và thực tiễn công cuộc đổi mới của Việt Nam, có thể khẳng định rằng, những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn có giá trị bền vững, chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn là học thuyết khoa học, cách mạng và nhân văn.

CẢNH GIÁC VỚI CÁC LUẬN ĐIỆU PHỦ NHẬN CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM
Các thế lực phản động vẫn ra rả đòi Đảng ta, nhân dân ta phải từ bỏ mục tiêu, con đường đã chọn vì chúng cho rằng, đó là “con đường sai lầm, dẫn dân tộc đến đường cùng, ngõ cụt”. Chúng ra sức lợi dụng sự kiện chủ nghĩa xã hội theo mô hình Xô viết ở Liên xô và các nước Đông Âu sụp đổ, cho rằng chủ nghĩa xã hội đã cáo chung, Đảng Cộng sản đã hết vai trò lịch sử; rằng nước ta kiên định đi lên chủ nghĩa xã hội là sai lầm, là đi vào vết xe đổ của Liên Xô và Đông Âu. Chúng cố tình xuyên tạc: “Chủ nghĩa xã hội mà C. Mác nêu ra chỉ là một lý tưởng, một chủ nghĩa xã hội “không tưởng”; không bao giờ thực hiện được”. Hơn thế, chúng còn “chỉ dạy” Đảng ta cần phải đi theo con đường khác, theo mô hình “xã hội dân chủ”, thực hiện “chính trị đa nguyên”, “đa đảng đối lập”… Những luận điệu đó được nhắc đi, nhắc lại với cách lèo lái khác nhau, khi trắng trợn, lúc tinh vi, khi rầm rộ, lúc lặng lẽ, âm thầm, lúc thì mượn mồm của những người biến chất, “trở cờ”, “xám hối”, khi thì thô lỗ nhân danh, khoác áo những nhà chính trị sặc mùi tư sản phản động khẳng định sự “ưu việt” của xã hội tư bản. 

Không thể phủ nhận được sự thật lịch sử


Ngày 31/5/2019, Thủ tướng Lý Hiển Long đã hai lần phát ngôn "Việt Nam xâm lược Campuchia". Một là trong bài phát biểu dẫn đề Đối thoại Shangri-La tối 31-5. Hai là trong bài viết đăng trên trang cá nhân Facebook chia buồn cựu thủ tướng Thái Lan Prem Tinsulanonda qua đời. Phát ngôn không phản ánh sự thật lịch sử khách quan của ông Lý phải nhận lấy những phản đối của chính phủ Việt Nam cũng như những chỉ trích gay gắt và yêu cầu cải chính từ thủ tướng và bộ trưởng quốc phòng Campuchia. 

XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI VỮNG MẠNH VỀ CHÍNH TRỊ LÀ ĐÒI HỎI TẤT YẾU KHÁCH QUAN


                                                                                               Thế Nhân
Trong suốt hơn 70 năm qua, chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn đặt lên hàng đầu vấn đề xây dựng quân đội về chính trị, lấy xây dựng quân đội về của quân đội. Hiện nay, việc xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam về chính trị đang đặt ra những vấn đề mới cả về nhận thức, tổ chức và hoạt động. Những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, tình hình khu vực; sự tác động của mặt trái cơ chế thị trường và sự chống phá điên cuồng của các thế lực thù địch đã tác động không nhỏ đến tư tưởng, tình cảm của mọi quân nhân trong quân đội. Một bộ phận cán bộ, chiến sỹ phai nhạt lý tưởng cách mạng, thiếu niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, vào sự lãnh đạo của Đảng, đề cao lợi ích vật chất, sống thực dụng, vị kỷ. Một số lại có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, ảnh hưởng đến sức mạnh chiến đấu của quân đội nói chung, đến sức mạnh chính trị , tinh thần của bộ đội nói riêng.

NHẬN DIỆN RÕ ĐỐI TƯỢNG, ĐỐI TÁC, KHÔNG ĐỂ CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH LỢI DỤNG


Trần Duy
Lợi dụng chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền”, tín ngưỡng, tôn giáo và các vấn đề xã hội khác, những phần tử cơ hội chính trị ở trong nước cấu kết cùng với các thế lực thù địch ở nước ngoài tiếp tục đưa ra những luận điệu tuyên truyền, kiến nghị, đòi hỏi sai trái, cực đoan. Trong đó, chúng kiến nghị đòi hỏi đảng, nhà nước, lực lượng vũ trang ta cần phải “xác định rõ ràng và chính xác đối thủ, không biến thù thành bạn hoặc coi bạn là thù”, từ đó “phải liên minh với các nước cho phù hợp với xu thế của thời cuộc”.

Thứ Hai, 17 tháng 6, 2019

VIỆT NAM LÀ NƠI MẶT TRỜI MỌC..."


Cuối 1978, sau trận đánh ngã ba Sum, gặp chú bộ đội đoàn 578 (Quy tụ từ những người chạy trốn nạn diệt chủng của Polpot, thành lập tháng 05/1978 tại căn cứ huấn luyện Long Giao, Bà Rịa Vũng Tàu để thành lập Quân đội nhân dân cách mạng Campuchia sau này) trẻ măng, tầm 15, 16 tuổi - tôi hỏi: "Em qua Việt Nam lúc nào?" - "Dạ, từ cuối 1977 ạ" - "Em chạy theo Ba Mẹ à?" - "Dạ không. Họ yếu lắm, không đủ sức trốn. Họ dặn: Nếu có cơ hội thì hãy chạy trốn để tìm đường sống. Cứ chạy về hướng Đông là sẽ sống. Em hỏi: Hướng Đông là hướng nào? Họ nói: Là hướng mặt trời mọc. VN nằm ở hướng mặt trời mọc. Nhớ nhé con".

UY TÍN CỦA VIỆT NAM NGÀY CÀNG ĐƯỢC KHẲNG ĐỊNH


Việt Nam trúng cử làm thành viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc (HĐBA LHQ) với số phiếu gần như tuyệt đối 192/193 - một tỷ lệ phiếu cao kỷ lục trong suốt lịch sử 75 năm qua của LHQ.

TẠI SAO SINGAPORE LẠI DÙNG "NHỤC KẾ" "PHỦ ĐẦU" VIỆT NAM VÀO LÚC NÀY?


Cộng đồng mạng xã hội đã có nhiều phản ứng dữ dội trước phát ngôn của ông Lý Hiển Long tại Hội nghị Thượng đỉnh Shangri-La diễn ra tại nước chủ nhà Singapore hôm 31/5/2019 cho rằng: Việt Nam xâm lược Campuchia trong cuộc chiến chống Khmer đỏ. Tuy nhiên, để hiểu thật rõ vì sao người đứng đầu một quốc gia lại có cái nhìn cực đoan, cay cú như vậy, Có thể đặt ra mấy vấn đề sau đây:

PHẢI CHĂNG CHỦ NGHĨA TƯ BẢN NGÀY NAY ĐÃ THAY ĐỔI BẢN CHẤT?


Trong thời gian qua, cùng với sự phát triển như vũ bão của cách mạng khoa học công nghệ, xã hội loài người đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 với một loạt các công nghệ tự động hóa hiện đại, trao đổi dữ liệu và chế tạo và kết nối vạn vật. Lợi dụng vấn đề này, một số phần tử lớn tiếng rêu rao rằng: chủ nghĩa tư bản đã thay đổi về chất nhờ việc ứng dụng những thành tựu của khoa học - công nghệ vào trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Theo đó, trong phương thức sản xuất tư bản ngày nay không còn hiện tượng người bóc lột người, xã hội tư bản là xã hội tiến bộ nhất trong lịch sự nhân loại mà loài người cần hướng đến.

ĐA NGUYÊN, ĐA ĐẢNG, TRÒ LỪA ĐẢO TRIỀN MIÊN VÀ DAI DẲNG


Trong thời gian qua, trên các trang mạng xã hội lại xuất hiện nhiều “ý kiến đóng góp” yêu cầu xóa bỏ Điều 4 trong Hiến pháp năm 1992, “xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam” nhằm mở đường thực hiện đa nguyên, đa đảng! Vậy phía sau những luận điệu này là gì? Phải chăng Việt Nam nên đa nguyên, đa đảng?

THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ - KHÚC TRÁNG CA BẤT TỬ


Mỗi khi nhắc đến “mùa Hè đỏ lửa” năm 1972, mọi người lại nhớ về địa danh “Thành cổ Quảng Trị” gắn với cuộc chiến đấu khốc liệt kéo dài 81 ngày đêm của các lực lượng giữ Thành cổ (từ 28-6 đến 16-9-1972). Cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ mãi là biểu tượng sáng ngời về tinh thần anh dũng, khát vọng độc lập, tự do, thống nhất đất nước của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược.

KHÔNG ĐỂ TÁI PHÁT CĂN BỆNH CHỦ QUAN, DUY Ý CHÍ


Một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị mà Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đã chỉ ra là: “Duy ý chí, áp đặt, bảo thủ, chỉ làm theo ý mình; không chịu học tập, lắng nghe, tiếp thu ý kiến hợp lý của người khác”.

NHẬN THỨC ĐÚNG ĐẮN VỀ XÃ HỘI DÂN SỰ VÀ ĐẤU TRANH CHỐNG HOẠT ĐỘNG LỢI DỤNG GÂY CHUYỂN HÓA CHÍNH TRỊ Ở VIỆT NAM


Cần nhận thức rằng, xã hội dân sự là một vấn đề chính trị, xã hội phức tạp, đòi hòi phải đi sâu nghiên cứu, nhận diện, làm rõ để xác định chủ trương, cách ứng xử phù hợp. Tuyệt đối tránh khuynh hướng đơn giản hóa nhận thức về xã hội dân sự như: quá đề cao xã hội dân sự hoặc đồng nhất xã hội dân sự với việc thực hiện dân chủ hóa. Cần nhận rõ âm mưu, hoạt động của các lực lượng phản động lợi dụng vấn đề xã hội dân sự để tác động chuyển hóa chế độ chính trị ở Việt Nam. Mặt khác, cũng tránh tư tưởng coi xã hội dân sự là tiêu cực, chống đối, "đối lập" hoàn toàn với Nhà nước và "tẩy chay", không nghiên cứu, tìm hiểu kỹ về vấn đề này.

TỪ “CÁCH MẠNG CÂY”, “CÁCH MẠNG CÁ” ĐẾN “CÁCH MẠNG MÀU”


Hãy bảo vệ màu xanh đất Việt, hãy chung tay bảo vệ môi trường (BVMT), hãy bảo vệ động vật hoang dã, đấu tranh vì thành phố văn minh, hãy loại bỏ các dự án “ăn cả vào tương lai”…
Những năm gần đây, có rất nhiều phong trào kêu gọi người dân bằng những mỹ từ đẹp đẽ. Từ đó, nhiều người dân bị cuốn theo, tham gia tụ tập, ghi chữ ký, tâm thư, tuần hành những tưởng đòi quyền lợi cho mình. Nhiều sự việc phải qua một thời gian dài mới lộ ra, đó chỉ là những chiêu trò mà các thế lực thù địch triệt để lợi dụng để xuyên tạc, kích động, chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam thông qua các tổ chức xã hội dân sự một cách rất tinh vi.

ẨN Ý ĐẰNG SAU BÀI BIẾT “SỰ BẤT BÌNH ĐẲNG ĐƯỢC NUÔI DƯỠNG NGÀY CÀNG BỘC LỘ RÕ” CỦA KAMI


Gần đây, ngày 28.05.2019 trên trang mạng Rfavietnam, bút danh Kami có bài viết với tựa đề “Sự bất bình đẳng được nuôi dưỡng ngày càng bộc lộ rõ”. Nội dung bài viết mang tính quy chụp, thiếu khách quan, ngụy biện, lấy “hiện tượng đánh đồng với bản chất” nhằm phủ nhận sự bình đẳng giữa các tầng lớp nhân dân trong xã hội Việt Nam, phủ nhận đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước khi cho rằng: “Sự bình đẳng giữa các cá nhân trong xã hội Việt Nam nói chung hay việc đối xử công bằng giữa các tầng lớp dân chúng trong xã hội…hoàn toàn chưa hiện hữu”. Không dừng lại ở đó, Y còn quy kết rằng: “Bởi một thứ chủ nghĩa phi khoa học và phản động vẫn đang hiện hữu… Đó là chủ nghĩa lý lịch”. Vậy ẩn ý đằng sau bài viết: “Sự bất bình đẳng được nuôi dưỡng ngày càng bộc lộ rõ” của Kami là gì? Có lẽ tất cả người dân Việt Nam yêu nước đều nhận ra rằng:

CỘNG ĐỒNG QUỐC TẾ ĐÁNH GIÁ CAO BẢN CHẤT CHẾ ĐỘ XÃ HỘI VÀ VỊ THẾ CHÍNH TRỊ CỦA VIỆT NAM


Thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động, những phần tử cơ hội vẫn có những cái nhìn phiến diện, những giọng điệu xuyên tạc, bịa đặt về thành tựu của cách mạng, nhất là trong công tác đối ngoại và về vị thế của việt nam trên trường quốc tế.

NHỮNG “THẦY CÔ” VÔ LƯƠNG TÂM LỢI DỤNG HỌC SINH VÀO MỤC ĐÍNH CHÍNH TRỊ


Nghề giáo luôn được coi là một trong những nghề nghiệp được xã hội đề cao và tôn vinh nhất, bởi lẽ, người giáo viên là người nuôi nấng, phát triển trí tuệ của học sinh, đưa các em tới những nấc thang thành công trong cuộc sống. Thế nhưng, thời gian qua lại xuất hiện những kẻ mang danh “thầy cô” để nhồi nhét vào đầu học sinh mình những tư tưởng xấu, biến các em trở thành những người chống đối xã hội, ảnh hưởng tai hại tới tương lai các em nhỏ.

BÌNH LUẬN CỦA VIỆT NAM TRƯỚC PHÁT BIỂU CỦA THỦ TƯỚNG SINGAPORE LÝ HIỂN LONG TẠI ĐỐI THOẠI SHANGRI-LA


Ngày 4/6, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết bình luận của Việt Nam trước phát biểu của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại Đối thoại Shangri-La và trên trang mạng cá nhân ngày 31/5 vừa qua có nội dung cho rằng Việt Nam đã “xâm lược”, “chiếm đóng” Campuchia, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ:
Việt Nam lấy làm tiếc đã có một số nội dung phát biểu phản ánh không khách quan thực tế lịch sử, gây tác động không tốt đến dư luận. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã trao đổi với Bộ Ngoại giao Singapore về vấn đề này.

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2019

ĐỊNH HƯỚNG NHẬN THỨC CHO THANH NIÊN QUÂN ĐỘI TRƯỚC SỰ CHỐNG PHÁ MỚI CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG HIỆN NAY                                                                                  Suối Hai
Sự phát triển nhanh chóng của intenet, mạng xã hội đã đem lại những lợi ích thiết yếu trong đời sống xã hội, tạo ra môi trường cung cấp, chia sẻ, trao đổi, khai thác sử dụng thông tin và thâm nhập vào cuộc sống của mọi người trên khắp thế giới.
Với đặc điểm nổi trội là tốc độ kết nối nhanh, phạm vi chia sẻ rộng, hiệu quả tác động lớn, internet, mạng xã hội trở thành nhu cầu không thể thiếu đối với đời sống nhân loại, tác động một cách trực tiếp đến nhận thức, hành vi của mỗi con người, cũng như sự phát triển của toàn xã hội. Song, intenet, mạng xã hội cũng có những mặt trái tác động tiêu cực kìm hãm sự phát triển của xã hội, nhất là chi phối đến lập trường tư tưởng và khả năng xử lý thông tin của người sử dụng còn có sự bất cập, hạn chế.