Thứ Hai, 22 tháng 10, 2018

TÁC ĐỘNG CỦA INTENET VÀ MẠNG XÃ HỘI VÀ CÂU CHUYỆN PHẢI "NGHE BẰNG HAI TAI"


Sự ra đời và phát triển của mạng thông tin toàn cầu Internet và các công nghệ truyền dẫn không dây đã và đang làm nên một cuộc cách mạng lớn trong lĩnh vực thông tin - truyền thông. Cùng với sự đi lên của đời sống kinh tế - xã hội và sự phát triển của khoa học - công nghệ, nhất là công nghệ, sự tác động mạnh của Internet là tất yếu và nhanh chóng tạo ra những biến đổi về văn hóa - xã hội sâu sắc ở mọi nơi, mọi ngõ ngách của cuộc sống loài người.

CHỦ ĐỘNG PHÒNG NGỪA ĐẤU TRANH CHỐNG CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI TRÊN INTERNET


Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động đang ráo riết thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” nhằm chống phá Việt Nam trên mọi lĩnh vực: chính trị, kinh tế, tư tưởng, văn hóa, xã hội với mọi thủ đoạn, phương thức. Một trong những phương tiện được các thế lực thù địch tiến hành đối với Việt Nam hiện nay là tận dụng công cụ thông tin hiện đại - Internet, tiến hành chng phá Việt Nam trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa.

"KHÔNG PHẢI Ở VIỆT NAM, CHẾ ĐỘ MỘT ĐẢNG CẦM QUYỀN LÀ NGUYÊN NHÂN SINH RA TỆ THAM Ô, THAM NHŨNG"


Việc lựa chọn một đảng cầm quyền như ở Việt Nam hay đa đảng như các quốc gia khác là tùy vào điều kiện lịch sử cụ thể của từng quốc gia. Khi nhà nước và quyền lực chính trị còn tồn tại, thì một đảng cầm quyền hay đa đảng cầm quyền đều sẽ có điều kiện để nảy sinh tham nhũng. 

XỬ LÝ NHỮNG PHẦN TỬ CHỐNG PHÁ NHÀ NƯỚC LÀ HOÀN TOÀN ĐÚNG PHÁP LUẬT


           Vừa qua, Toà án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên toà xét xử sơ thẩm 6 bị cáo về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, theo Điều 79, Bộ Luật hình sự Việt Nam năm 1999. Tuy nhiên, những người bất đồng chứng kiến lại không đồng ý với bản án mà Hội đồng xét xử tuyên và cho rằng: “Việt Nam không có phiên toà thực sự”.

NHẬN DIỆN, ĐẤU TRANH VỚI CÁC PHẦN TỬ CƠ HỘI, BẤT MÃN VỀ CHÍNH TRỊ


Dưới ánh sáng đổi mới của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, đặc biệt Đảng ta đã lãnh đạo làm chuyển biến có tính đột phá trong công tác phòng chống tham nhũng và công tác cán bộ trong thời gian qua. Bên cạnh đó Đảng ta một mặt phải tiếp tục đấu tranh với các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị được sự cổ vũ, hà hơi, tiếp sức của các thế lực xấu, đang đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định chính trị để phục vụ ý đồ làm rối loạn tư tưởng xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín, vị thế và sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, đến mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

NHỮNG “BÌNH LOẠN” CẦN PHẢI BÁC BỎ


Hiến pháp 2013 hiến định thể chế Việt Nam do Đảng lãnh đạo toàn diện, tức chức Tổng Bí thư là “to” nhất rồi. Trước đây trên thế giới, Mỹ, Tây Âu và Tòa thánh Va-ti-căng thường không tôn trọng thể chế Việt Nam nên họ thường không coi trọng chức Tổng Bí thư Đảng bằng chức Chủ tịch nước. Nhưng với sự phát triển và địa vị Việt Nam ngày càng quan trọng trên bản đồ chính trị thế giới, nên Mỹ, Tây Âu và Va-ti-căng đều đã mời đích danh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang thăm, nghĩa là họ đã tôn trọng thể chế Việt Nam, coi chức Tổng Bí thư là vị trí cao nhất. Vì vậy, không còn điều gì để một người có chức to nhất rồi tham thêm chức!

BIỆN PHÁP LÀM THẤT BẠI ÂM MƯU PHI CHÍNH TRỊ HÓA LỰC LƯỢNG VŨ TRANG


Phi chính trị hóa lực lượng vũ trang thực chất là nhằm tách công an, quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, làm cho quân đội, công an không còn mang bản chất của giai cấp công nhân, không còn là lực lượng vũ trang kiểu mới của giai cấp công nhân, của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân nữa. Đây là thủ đoạn không mới của các thế lực thù địch, nhưng cực kỳ nguy hiểm và ngày càng diễn biến phức tạp. Để làm thất bại âm mưu phi chính trị hóa lực lượng vũ trang chúng ta cần nhận biết những hành động cụ thể mà các thế lực thù địch đang tập trung thực hiện; có những biện pháp rõ ràng nhằm ngăn chặn, đẩy lùi và làm thất bại âm mưu đó.

NHẬN DIỆN RÕ ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRONG CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH” Ở NƯỚC TA HIỆN NAY


Mục tiêu xuyên suốt không thay đổi của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam là thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, làm sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa, đưa Việt Nam theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa, chịu sự chi phối của phương Tây. Để tiếp tục thực hiện mục tiêu đó, các thế lực thù địch đã kịp thời rút kinh nghiệm, điều chỉnh chính sách, thủ đoạn như bỏ cấm vận kinh tế và bình thường hoá quan hệ về ngoại giao. Nếu chỉ nhìn thuần túy về hình thức thì những thay đổi đó có vẻ “thân thiện hơn”, nhưng thực chất các thế lực thù địch đang sử dụng chiến lược “diễn biến hòa bình” để chống phá cách mạng nước ta với cường độ, quy mô quyết liệt hơn.

DỄ TRĂM LẦN KHÔNG DÂN CŨNG CHỊU KHÓ VẠN LẦN DÂN LIỆU CŨNG XONG.


Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khảng định "dễ trăm lần không dân cũng chịu - khó vạn lần dân liệu cũng xong,, nhớ lời Bác dạy nhân dân ta đã đoàn kết một lòng đập tan mọi âm mưu của kẻ thù. Quả là tinh thần đoàn kết tuyệt vời của những người dân yêu nước chân chính. Toàn quân, toàn dân đoàn kết một lòng vây bắt những tên cầm đầu gây bạo loạn.

CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG THAM NHŨNG CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TA


Toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đang thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII đã đi vào cuộc sống, đặc biệt Đảng ta đã và đang đấu tranh sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận cán bộ đảng viên, tình trạng tham nhũng, lãng phí, tệ quan liêu, cửa quyền, mất dân chủ còn diễn biến phức tạp. Thời gian qua thông qua một số trang mạng xã hội, nhằm phủ nhận, xuyên tạc cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở Việt Nam, các thế lực thù địch tuyên truyền nhiều luận điệu sai trái thù địch.

KIÊN QUYẾT ĐẤU TRANH CHỐNG NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH, PHẢN ĐỘNG HIỆN NAY


Thời gian gần đây, các thế lực thù địch đã và đang tăng cường chống phá cách mạng Việt Nam bằng nhiều thủ đoạn tinh vi. Cùng với các hoạt động phá hoại nền tảng tư tưởng, đường lối chính sách của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước trên các phương diện khác, chúng ra sức sử dụng các phương tiện truyền thông trong đó internet là phương tiện mà chính chúng sử dụng để truyền tải thông tin, quan điểm sai trái nói xấu đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước ta.

ĐẤU TRANH PHẢN BÁC NHỮNG QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH XUYÊN TẠC SỰ THẬT VỀ TỰ DO TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM


Trong âm mưu chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị thì tín ngưỡng, tôn giáo là vấn đề mà chúng đặc biệt quan tâm. Bởi đây là lĩnh vực “nhạy cảm”, nên việc lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo chống Việt Nam đã trở thành quy luật từ trước đến nay. Âm mưu lâu dài của các thế lực thù địch, phản động chống Việt Nam rất rõ ràng, chúng thường lợi dụng những sơ hở trong các hoạt động tôn giáo để vu cáo, xuyên tạc Đảng, Nhà nước ta vi phạm “dân chủ”, “nhân quyền”, đàn áp tôn giáo, hòng tạo phản ứng tiêu cực trong một bộ phận chức sắc và tín đồ tôn giáo.
Trong chiến lược “diễn biến hoà bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch và các nước phương Tây, hằng năm cứ đến dịp tháng 3, tháng 9, họ lại tự cho mình cái quyền công bố báo cáo thường niên về tình hình nhân quyền và tự do tôn giáo ở các nước trên thế giới. Các tổ chức nhân quyền, các phương tiện thông tin của Mỹ và các nước phương Tây được dịp phụ họa, “tát nước theo mưa” tuyên truyền rùm beng về cái gọi là “vi phạm các quyền con người”, “quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo trên thế giới”; trong đó, họ cho Việt Nam là một trong những nước trọng điểm bị chỉ trích.
Những năm gần đây, các thế lực thù địch, phản động với bản chất xuyên tạc và một thái độ áp đặt, chủ quan, đòi hỏi một “tiêu chuẩn kép” về “dân chủ, nhân quyền”, tự do tôn giáo; vẫn một thủ đoạn xuyên tạc, bóp méo sự thật một cách thô thiển bất chấp thực tế về những thành tựu to lớn của Việt Nam trong lĩnh vực nhân quyền, tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Họ muốn tạo sự hoài nghi về đường hướng lãnh đạo của Đảng Cộng sản, các chính sách, pháp luật của Nhà nước ta có liên quan đến tôn giáo và hoạt động tự do tôn giáo. Đồng thời, dùng mọi thủ đoạn thâm độc xuyên tạc sai sự thật về tình hình tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam.Việc làm trên của các thế lực phản động, thù địch vừa tạo phản ứng tiêu cực của các chức sắc cực đoan và số tín đồ cuồng tín tìm cách tạo dựng các vụ việc phức tạp mang màu sắc của tôn giáo hòng phá hoại an ninh chính trị, trật tự xã hội và mục đích cao nhất là dùng sức mạnh của tôn giáo để lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Hiến pháp 2013 của Việt Nam quy định tại Điều 12 Chương I khẳng định: Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Việt Nam là một trong những nước sớm phê chuẩn Công ước quốc tế về nhân quyền. Với nguyên tắc đó, Pháp lệnh Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2017 và nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác của Quốc hội, của Nhà nước Việt Nam đã quán triệt và thể chế hóa đầy đủ những quan điểm, chủ trương, chính sách tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay. Các quy định pháp lý đó không những phù hợp với tinh thần và nội dung tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Công ước quốc tế, mà còn đáp ứng  nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, củng cố niềm tin, tạo động lực để đồng bào các tôn giáo “đồng hành cùng dân tộc”, góp phần quan trọng vào củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ  vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Văn kiện Đại hội XII của Đảng chỉ rõ: “Quan tâm và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo sinh hoạt theo Hiến chương, Điều lệ của tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận, theo quy định của pháp luật, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước” (Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII. Nxb CTQG. Hà Nội 2016. tr, 165.). Là một nước đa tôn giáo, nhưng cộng đồng các tôn giáo hoạt động ở Việt Nam luôn gắn bó với dân tộc; đồng thời, là nhân tố xã hội và văn hoá tích cực góp phần làm cho nền văn hoá Việt Nam phong phú, đa dạng và đặc sắc. Việt Nam còn là một đất nước rất ôn hoà trong quan hệ giữa các tôn giáo, có truyền thống đoàn kết tôn giáo, đoàn kết toàn dân trong quá trình dựng nước và giữ nước. Việc chung sống hoà bình và bao dung giữa các tôn giáo cùng với tính nhân ái, nhân bản của con người và xã hội Việt Nam đã tạo ra một bức tranh sinh động về tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam: thuần tuý nhưng phong phú, đan xen nhưng không mâu thuẫn. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, quan hệ tích cực và mang tính xây dựng giữa các tôn giáo và Nhà nước đã được thể hiện rất rõ và ngày càng được củng cố. Đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có đoàn kết hoà hợp các tôn giáo là nguồn sức mạnh và là nhân tố quyết định bảo đảm cho mọi thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng, tôn giáo; thực hiện chính sách bình đẳng, đoàn kết lương - giáo và giữa các tôn giáo; khắc phục thái độ hẹp hòi, thành kiến, phân biệt đối xử với đồng bào có đạo, chống mọi hành vi vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, đồng thời nghiêm cấm lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động mê tín dị đoan, hoạt động trái pháp luật và chính sách của Nhà nước, kích động chia rẽ các dân tộc, gây rối, xâm phạm an ninh quốc gia và ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng tôn giáo phá hoại độc lập và đoàn kết dân tộc.
Ngày nay, trong điều kiện hội nhập quốc tế, mở rộng quan hệ, hợp tác đầu tư với nước ngoài, cũng đang nảy sinh tình trạng sơ hở, mất cảnh giác trong các lĩnh vực đối ngoại, kinh tế, văn hoá, tư tưởng và trong quản lý nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, cùng với những biểu hiện tiêu cực của cơ chế thị trường, là những điều kiện để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá ta trên các mặt trận chính trị, tư tưởng văn hoá, xã hội bằng những âm mưu, thủ đoạn mà các thế lực thù địch thường làm là: phản bác chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Họ phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, phủ định tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội. Tuyên truyền đề cao các giá trị của chủ nghĩa tư bản về thể chế chính trị, đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, dựng ngọn cờ “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền”; chia rẽ giữa nhân dân, Quân đội, Công an với Đảng, Nhà nước; chia rẽ lương giáo với các tổ chức quần chúng khác trong hệ thống chính trị, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa cá nhân, chạy theo ham muốn vật chất tầm thường, gieo rắc văn hoá đồi truỵ, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan… Vì vậy, kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng. Nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng và bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng có hiệu lực, hiệu quả; bản lĩnh chính trị của Đảng, của các tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên.
Hiện nay các thế lực thù địch, cơ hội chính trị lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo chống phá Đảng, Nhà nước ta thông qua việc họ thường xuyên đăng tải những thông tin sai trái, bịa đặt, xuyên tạc sự thật về “tự do tín ngưỡng, tôn giáo” ở Việt Nam trên các trang mạng Internet, mạng xã hội Facebook, nhằm chống phá nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối lãnh đạo của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước. Suy cho cùng hòng làm cho tình hình chính trị ở Việt Nam mất ổn định. Đây là “bài học” mà các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đã dành nhiều thời gian, công sức “nghiên cứu, đúc kết” từ những cuộc xung đột chính trị xảy ra ở một số quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới những năm gần đây. Bởi vậy, Đảng ta yêu cầu: “Tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch; chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch” (Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII. Nxb CTQG-ST.H. 2016, tr. 200, 201). Chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với những hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc hoặc những hoạt động, tín ngưỡng, tôn giáo trái quy định của pháp luật.
Mặt khác, cần  đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, cung cấp luận cứ khoa học, lý luận cho việc hoạch định, phát triển đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo. Đó là những cơ sở để chúng ta kiên quyết đấu tranh, phản bác mọi luận điệu xuyên tạc, cố tình phủ nhận quan điểm, chủ trương, chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng, Nhà nước Việt Nam và những thành tựu về tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta sau hơn 30 năm đổi mới. Đồng thời, là cơ sở để chúng ta kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, làm vô hiệu hóa các “đạo lạ”, “tạp giáo”, “tà giáo”; lợi dụng tự do tự do tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phá hoại sự nghiệp đổi mới đất nước vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

NGUYỄN NGỌC NAM PHONG - KẺ PHẢN BỘI BẨN THỈU VÀ NHƠ NHUỐC.


Tại sao lại để một kẻ có tâm hồn đen tối và bẩn thỉu như Nguyễn Ngọc Nam Phong làm ngời truyền đạo của Đức Chúa GIESU? Đây là một sự xúc phạm nghiêm trọng với Chúa Giesu.

CUỘC CHIẾN ĐẤU TRANH CHỐNG CHIẾN LƯỢC “ DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” TRÊN MẶT TRẬN TƯ TƯỞNG TRONG THỜI KỲ CÁCH MẠNG 4.0


Trong thời gian tới, tình hình thế giới sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lượng và tác động đến nước ta; tình hình tranh chấp chủ quyền biển, đảo ở Biển Đông tiếp tục diễn ra; Cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ 4 tác động rất lớn vào công cuộc đổi mới  càng đi vào chiều sâu sẽ càng làm nảy sinh nhiều vấn đề mới phức tạp; những khó khăn, yếu kém của nền kinh tế do điểm xuất phát thấp cộng với lạm phát, suy giảm kinh tế không thể khắc phục được một sớm một chiều; sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa ngăn chặn, đẩy lùi được. Các thế lực thù địch vẫn ráo riết đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa. Do đó, cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng chính trị nhằm chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chắc chắn sẽ còn diễn ra quyết liệt.

ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ VỀ QUYỂN SÁCH “GẠC MA- VÒNG TRÒN BẤT TỬ”


          Gần đây, quyển sách “Gạc Ma- Vòng tròn bất tử” đã được xuất bản sau một ành trình dài chạy đến các nhà xuất bản, các nhà in. Việc chậm trễ đó là có nguyên do. Ngay khi vừa ra mắt lại tiếp tục vấp phải sự phản đối dữ dội từ cộng đồng mạng xã hội nhất là trên Facebook. Và điều dĩ nhiên là đã phải gần như tức thời đính chính. Thật là một việc làm bất cẩn quá chừng của những người biên tập, những tác giả của cuốn sách này…. Tôi có tò mò và nhìn xem vì sao lại xẩy ra cơ sự như vậy? Thực tình càng tìm hiểu thì càng thấy rất nhiều sạn, những lỗi ấy không thể chấp nhận được. Tôi xin cung cấp thêm một số nhận định của các nhà chuyên môn, các nhận định có cơ sở, như vậy:

Chủ Nhật, 21 tháng 10, 2018

CHỐNG CON UỐNG SỮA


          Chống phá cái gì không chống phá, đi chọn chủ đề cho con nhỏ uống sữa trong trường để chống phá, thì hết nói nổi! Thực sự thì những người khùng điên vì chống Cộng, hay không đủ năng lực nhận thức, hay ngu đến nỗi để bọn báo kền kền ăn tiền công ty sữa ngoại triệt hạ công ty sữa nội dắt mũi về thông tin v.v... thì không nên để họ sinh những đứa nhỏ ra đời, không nên cho họ mang danh “phụ huynh”, vì cái đầu ấu trĩ của họ sẽ làm cho mấy đứa nhỏ không thể lớn lên một cách tốt đẹp cả về thể chất lẫn tinh thần!

BẢO VỆ TRẬN ĐỊA TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRONG QUÂN ĐỘI


Hội nhập vào sâu rộng nền kinh tế toàn cầu chúng ta có nhiều cơ hội phát triển như: được tiếp cận, mở rộng thị trường hàng hoá, dịch vụ, làm ăn với các nước phát triển; có cơ hội cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư, tranh thủ vốn và công nghệ tiên tiến; hưởng các ưu đãi về thuế xuất, nhập khẩu; bình đẳng với các nước phát triển, không bị các nước lớn xử ép trong sản xuất kinh doanh; trong xuất, nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ… Tuy vậy, chúng ta cũng đã và sẽ phải tiếp tục đấu tranh để vượt qua những thách thức không thể xem thường diễn ra trên mọi bình diện của đời sống xã hội, cả trên lĩnh vực kinh tế, mặt trận chính trị, tư tưởng, văn hoá, an ninh-quốc phòng. Đặc biệt, trên mặt trận bảo vệ trận địa tư tưởng của Đảng cũng đang đặt ra không ít những khó khăn thách thức cần phải đấu tranh vượt qua.

LÊ ĐÌNH LƯỢNG – BẢN ÁN 20 NĂM TÙ LÀ CÁI GIÁ PHẢI TRẢ CHO QUÁ TRÌNH PHẠM TỘI CỦA TÊN KHỦNG BỐ VIỆT TÂN


          Ngày 16/6/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” đối với bị cáo Lê Đình Lượng với mức án 20 năm tù giam và 5 năm quản chế.

QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO, PHƯƠNG CHÂM TIẾN HÀNH, GIẢI PHÁP NÂNG CAO VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG TRONG PHÒNG CHỐNG "DIỄN BIẾN HÒA BÌNH"


Trong những năm gần đây, lợi dụng xu thế toàn cầu hóa kinh tế thế giới và cuộc cách mạng khoa học - công nghệ, nhất là tin học đang phát triển mạnh mẽ cùng với những khó khăn, thách thức nảy sinh do tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu và những diễn biến phức tạp mới trong tranh chấp chủ quyền Biển Đông, các thế lực thù địch ngày càng ráo riết đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng nước ta. Những phần tử cơ hội chính trị ở trong nước hùa theo những luận điểm sai trái của địch, ra sức công kích Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Để phòng chống có hiệu quả chiến lược "diễn biến hòa bình", cần nhận thức sâu sắc các quan điểm, phương châm, giải pháp nhằm chống lại âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. Cụ thể:

NÂNG CAO NĂNG LỰC TƯ DUY LÔGIC CHO ĐỘI NGŨ SĨ QUAN TRONG QUÂN ĐỘI NHẰM ĐẤU TRANH CHỐNG LUẬN ĐIỆU


         --Phạm Hà--
         Hiện nay các thế lực thù địch vẫn tiếp tục công cuộc "Diễn biến hòa bình" trên hầu hết tất cả các mặt của cuộc sống một cách hết sức ngông cuồng, trong đó tập trung mạnh vào lĩnh vực quốc phòng - an ninh. Chúng lợi dụng sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin để tung các luận điệu xuyên tạc hòng đánh lạc hướng suy nghĩ của các cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ. Để nhận diện chính xác những luận điệu xuyên tạc ấy đòi hỏi mỗi sĩ quan trong lực lượng vũ trang nói chung, sĩ quan quân đội nói riêng phải rèn luyện cho mình năng lực tư duy lôgic nhằm đấu tranh chống và xóa những luận điệu xuyên tạc của kẻ thù.

HIỂU RÕ HƠN VỀ MẶT TRÁI TỪ MẠNG INTERNET, NHỮNG MẢNH ĐẤT LỰC LƯỢNG 47 CẦN ĐẶT CHÂN TỚI


--Gió Đông--
Hiện nay, theo số liệu của Bộ Thông tin và Truyền thông, trên thế giới có 7,5 tỷ người thì 52% dùng internet và 42% số đó dùng mạng xã hội, con số này ở Việt Nam lần lượt là gần 70% và 60%. Việt Nam đang đứng thứ 6 ở khu vực châu Á và xếp thứ 17 trên thế giới về số lượng người dùng internet.

TÔNG BÍ THƯ LÀM CHỦ TỊCH NƯỚC HỢP Ý ĐẢNG LÒNG DÂN VÀ XU THẾ CỦA SỰ PHÁT TRIỂN


        --Trần Trung--
Chiều 3/10, tại Hội nghị Trung ương 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất rất cao (100%) giới thiệu Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV khai mạc vào ngày 22/10 tới đây.

MỌI ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI ĐỂ TỔNG BÍ THƯ GIỮ CHỨC CHỦ TỊCH NƯỚC


                                                      --Phan Thế--
Các cử tri Hà Nội  bày tỏ đồng tình, hoan nghênh việc vừa qua Ban chấp hành Trung ương giới thiệu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước.

ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH BẢO VỆ CƯƠNG LĨNH, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG


                             --Trần Mạnh--
Thời gian gần đây, các thế lực thù địch đã và đang tăng cường chống phá cách mạng nước ta bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, trá hình. Cùng với các hoạt động phá hoại vào nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối lãnh đạo của Đảng bằng những phương tiện truyền thông hiện đại, đặc biệt là Internet, các blog để chuyển tải thông tin, quan điểm sai trái, thù địch và móc nối, tổ chức lực lượng chống đối Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. 

SỰ PHI LÝ, PHIẾN DIỆN CỦA LUẬN ĐIỂM “CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN KHÔNG CÒN PHÙ HỢP Ở THẾ KỶ XXI”


--Trần Văn--
Chủ nghĩa Mác - Lênin là thành tựu nổi bật và vĩ đại của trí tuệ loài người về lý luận phát triển xã hội trong lịch sử thế giới hiện đại. Sức sống và ảnh hưởng của nó không chỉ được minh chứng bởi những biến đổi trong thế kỷ XIX, mà còn cả trong thế kỷ XX với cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại đánh dấu sự ra đời CNXH hiện thực, mở ra thời đại mới - thời đại quá độ từ CNTB lên CNXH. Thời đại ấy vẫn đang là chiều hướng vận động, phát triển của lịch sử thế giới ngày nay. Vì vậy, quan điểm cho rằng “chủ nghĩa Mác - Lênin không còn phù hợp ở thế kỷ XXI” là hoàn toàn phi lý, phiến diện.

CẢNH GIÁC VỚI LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CUỘC ĐẤU TRANH PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀ NHÂN DÂN TA

          -- Vũ Văn--
         Thời gian vừa qua, Đảng và Nhà nước ta đã xử lý kỷ luật một số cán bộc cấp cao của Đảng, Nhà nước, thậm chí là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, bộ trưởng, thứ trưởng… vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Trước tình hình đó, một số người tự nhận những “nhà nghiên cứu chính trị” phủ nhận toàn bộ công tác phòng chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước và kết luận “tham nhũng là sản phẩm tất yếu của chế độ công hữu, của chế độ độc đảng”. Thậm chí, những người này xuyên tạc cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở nước ta là “sự đấu đá nội bộ và trang giành quyền lực giữa các phe phái”.  Chúng ta phải nhận thức rõ về tham nhũng, về công tác phòng chống tham nhũng để có cơ sở đấu tranh với các quan điểm sai trái, bảo vệ Đảng, bảo vệ cán bộ, đảng viên.

CẦN NHẬN THỨC ĐÚNG PHONG CÁCH ỨNG XỬ CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH, GÓP PHẦN CHỐNG LẠI SỰ XUYÊN TẠC CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH HIỆN NAY


--Hoàng Sa--
Phong cách ứng xử của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một bộ phận quan trọng trong di sản vô giá mà Người đã để lại cho Đảng ta, cho dân tộc ta và quân đội ta. Phong cách ứng xử của Người không chỉ là bài học, là chuẩn mực trong xây dựng phong cách ứng xử của người cán bộ cách mạng, mà còn có giá trị thực tiễn to lớn cho việc bồi dưỡng, rèn luyện phong cách ứng xử của người quân nhân cách mạng, góp phần hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2018

MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG SỰ XUYÊN TẠC CỦA LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI VỀ QUỐC PHÒNG, AN NINH CỦA CÁC THẾ LỰC PHẢN ĐỘNG


Trong tình hình hiện nay các thế lực thù địch đã và đang đẩy mạnh nhiều hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc chống phá ta trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Mục đích của họ là gì? Vẫn là kích động, lung lạc niềm tin của nhân dân vào đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về sự nghiệp quân sự, quốc phòng và lực lượng vũ trang. Vì vậy, cần phải có những biện pháp phòng chống cơ bản và đề cao cảnh giác.

NHỮNG “BÌNH LOẠN” CẦN PHẢI BÁC BỎ


Quang Chiến
Hiến pháp 2013 hiến định thể chế Việt Nam do Đảng lãnh đạo toàn diện, tức chức Tổng Bí thư là “to” nhất rồi. Trước đây trên thế giới, Mỹ, Tây Âu và Tòa thánh Va-ti-căng thường không tôn trọng thể chế Việt Nam nên họ thường không coi trọng chức Tổng Bí thư Đảng bằng chức Chủ tịch nước. Nhưng với sự phát triển và địa vị Việt Nam ngày càng quan trọng trên bản đồ chính trị thế giới, nên Mỹ, Tây Âu và Va-ti-căng đều đã mời đích danh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang thăm, nghĩa là họ đã tôn trọng thể chế Việt Nam, coi chức Tổng Bí thư là vị trí cao nhất. Vì vậy, không còn điều gì để một người có chức to nhất rồi tham thêm chức!

BÔI NHỌ LÃNH TỤ - ÂM MƯU THÂM ĐỘC CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH


--Hoàng Việt-- 
Trên trang mạng “Danlambao”, Vũ Đông Hà tung ra bài viết với tựa đề: “Hồ Chí Minh / Hồ Tập Chương – “cha già” hay Tàu?”. Với mưu đồ bôi nhọ, hạ uy tín, xuyên tạc thân thế, sự nghiệp, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vũ Đông Hà cố tình bịa đặt xuyên tạc: “Hồ Chí Minh có tiểu sử không rõ ràng”, “đạo đức thấp kém”, “không phải là nhà tư tưởng, nếu có thì đó là tư tưởng dân tộc chủ nghĩa cực đoan, không mang bản chất, thậm chí đối lập với chủ nghĩa Mác – Lênin”, “chỉ lý thuyết, giáo điều”,… những luận điệu trên đã phơi bày bộ mặt phản động của Vũ Đông Hà. Việc làm của gã không có gì mới chẳng khác nào con bò nhai lại và cũng như lấy “chứng chọi đá” mà thôi.

NHẬN DIỆN MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG PHÁ HOẠI TƯ TƯỞNG, LÝ LUẬN CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH Ở NƯỚC TA HIỆN NAY


-- Lê Hồng --
Thứ nhất, phủ nhận vai trò của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

HIỂU ĐÚNG LUẬT TỰ DO BÁO CHÍ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY


-- Mai Giang --
Trong dịp kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam vừa qua, trên một số trang mạng nước ngoài lại gia tăng các bài viết phê phán Việt Nam không có tự do báo chí, tự do ngôn luận, tiếp tục công kích vào những vụ việc mà cơ quan bảo vệ pháp luật đã, đang điều tra, xử lý liên quan một số đối tượng lợi dụng mạng Internet để viết bài chống phá Nhà nước, nhân dân.

NHẬN DIỆN ÂM MƯU CHIA RẼ TÌNH HỮU NGHỊ VIỆT NAM - CAMPUCHIA


-- Ngô Sĩ --
Việt Nam và Campuchia là hai nước có mối quan hệ lâu đời. Tình đoàn kết, hữu nghị là giá trị tốt đẹp, bền vững được hun đúc từ lịch sử hàng nghìn năm lịch sử. Hiện nay, Việt Nam và Campuchia đều là thành viên của ASEAN, WTO, ASEM… Quan hệ giữa hai nước được tiến hành trên tất cả các lĩnh vực, hướng tới xây dựng “quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa hai nước phát triển ngày càng sâu rộng và hiệu quả trong tình hình mới. Tuy nhiên, thời gian gần đây đã xuất hiện những âm mưu, thủ đoạn kích động, phá hoại mối quan hệ tốt đẹp, trong sáng giữa Việt Nam và Campuchia.

Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2018

NÂNG CAO CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG THÔNG TIN TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG


 Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ như hiện nay, đặc biệt là cuộc cách mạng khoa học công nghiệp 4.0. Sự phát triển của internet góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Bên cạnh những tiện ích của internet mang lại thì mặt trái của nó là không nhỏ; đặc biệt là đối tượng sử dụng nó vào việc gì và nhằm mục đích gì. Hiện nay, các thế lực thù địch đã triệt để tận dụng mạng internet, không gian mạng để thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam. Chúng xem internet là “sức mạnh mềm” để chống lại “sức mạnh cứng”… 

PHÁT HÀNH TÁC PHẨM "ĐƯỜNG KÁCH MỆNH" Ở ITALY


 --Đặng Vũ --
Tác phẩm “Đường Kách mệnh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mới đây đã được dịch sang tiếng Italy và lưu hành rộng rãi ở nước này.
Bản dịch tác phẩm “Đường Kách mệnh” (La Via Della Rivoluzione) do nhà xuất bản Anteo Edizioni phối hợp với Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Turin, bà Sandra Scagliotti cùng Hội Hữu nghị Italy - Việt Nam thực hiện và phát hành. Trong phần lời tựa, bà Scagliotti, người đảm nhận công việc biên tập tiếng Italy, đánh giá tác phẩm Đường Kách mệnh đóng một vai trò nền tảng trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin ở Việt Nam và có giá trị rất lớn cả về lý thuyết lẫn thực tiễn. Cũng theo bà Scagliotti, việc phát hành tác phẩm “Đường Kách mệnh” bằng tiếng Italy sẽ giúp người dân Italy hiểu hơn về đất nước cũng như lịch sử Việt Nam. Ngoài ra, tác phẩm còn giúp thu hẹp khoảng cách giữa Italy so với các nước châu Âu khác trong lĩnh vực nghiên cứu và tìm hiểu về Việt Nam.

15 NĂM TÙ CHO “LÃNH TỤ” LIÊN MINH ĐÒI ĐA NGUYÊN, ĐA ĐẢNG


-- Lê Quang -- 
Ngày 5/10/2018, TAND TP. HCM mở phiên xét xử bị cáo Lưu Văn Vịnh (51 tuổi, quê Hải Dương); Nguyễn Văn Đức Độ (43 tuổi, quê Thừa Thiên Huế, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM); Nguyễn Quốc Hoàn (41 tuổi, quê Ninh Bình, ngụ tại quận 10, TP.HCM); Từ Công Nghĩa (25 tuổi, quê Ninh Thuận) và Phan Trung (42 tuổi, quê Lâm Đồng) về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

CÓ NÊN NHẤT THỂ HÓA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC?
                -- ChiếnTrần --

         Trên thế giới, các nước theo mô hình xô-viết còn lại không nhiều. Ở những nước này, theo nhu cầu tự nhiên, việc nhất thể hóa giữa đảng và nhà nước đều đã được thực hiện ở những mức độ khác nhau. Ở Trung Quốc, người đứng đầu Đảng và người đứng đầu Nhà nước là một. Ở Lào, người đứng đầu Đảng và người đứng đầu Nhà nước cũng là một. Ở Cuba, mức độ nhất thể hóa còn cao hơn nữa – người đứng đầu Đảng, người đứng đầu Nhà nước và đứng đầu Chính phủ chỉ là một. Như vậy, Việt Nam là nước duy nhất trên thế giới, nơi người đứng đầu Đảng và người đứng đầu Nhà nước là hai nhà lãnh đạo khác nhau.

Thứ Năm, 18 tháng 10, 2018

ĐẤU TRANH CHỐNG CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI VÀ THÔNG TIN XẤU ĐỘC CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG                                                 -- Nguyễn Huân --
Hiện nay, an ninh không gian mạng, một thành tố của an ninh phi truyền thống là vấn đề nóng bỏng, thu hút sự quan tâm của nhiều quốc gia và cộng đồng quốc tế. Thời gian qua, các thế lực phản động, cơ hội chính trị, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá nhằm thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" (DBHB) thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ chúng ta; trong đó Quân đội nói chung và Quân chủng Hải quân nói riêng được xác định là một trong những trọng điểm. 

NHẬN THỨC CON ĐƯỜNG QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

 Quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là những vấn đề lý luận cốt yếu, được giới lý luận nước ta thường xuyên quan tâm trong suốt mấy chục năm qua. Việc xác định con đường quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là là tư tưởng nhất quán, là sự lựa chọn duy nhất đúng của Đảng và nhân dân ta, nó phù hợp với sự phát triển lịch sử tự nhiên của các hình thái kinh tế xã hội Các Mác đã chỉ ra, phù hợp với tính quy luật của việc “bỏ qua” một vài hình thái kinh tế xã hội trong lịch sử. Đó là kết quả của sự nhận thức đúng đắn và vận dụng học thuyết hình thái kinh tế - xã hội của Mác - Lê nin trong xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

LỜI BÁC HỒ DẠY NGÀY NÀY NĂM XƯA


         Về mặt văn hóa, thì dù ai mù quáng đến mấy cũng phải thấy rằng chế độ xã hội chủ nghĩa của ta thắng lợi vẻ vang. Chúng ta có quyền tự hào, nhưng chúng ta không được tự mãn”.

NHẬN DIỆN CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” VÀ GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG

         Diễn biến hòa bình” là một chiến lược tấn công toàn diện, thâm độc của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, bằng việc sử dụng tổng hợp các thủ đoạn, biện pháp, hình thức để chống phá chúng ta trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó, chúng coi việc phá hoại về chính trị, tư tưởng, văn hóa là quan trọng hàng đầu, là khâu đột phá, mũi nhọn của cuộc tiến công.

Thứ Tư, 17 tháng 10, 2018

BIỆN PHÁP, PHÒNG CHỐNG ÂM MƯU "PHI CHÍNH TRỊ HOÁ" QUÂN ĐỘI CỦA KẺ THÙ TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY


Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, giáo dục và rèn luyện. Do đó, Quân đội nhân dân Việt Nam nhất thiết phải lấy chính trị của Đảng làm gốc. Từ đó, quân đội mới mang trong mình bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và dân tộc sâu sắc, thực hiện được mục tiêu cao cả: chiến đấu vì độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Hơn 60 năm qua, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, quân đội ta đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

HÃY YÊU NƯỚC ĐÚNG ĐẮN TRONG CUỘC SỐNG ĐỜI THỰC VÀ TRÊN MẠNG XÃ HỘI


--Tungct--
Hiện nay, kẻ thù phản động lưu vong đang kích động 1 bộ phận người dân thiếu kìm chế, thiếu tìm hiểu thông tin đúng, tung thông tin giả, xuyên tạc để gây rối an ninh trật tự, mưu đồ 1 Lybia, Syria, Ukcraina,... ở Việt Nam. Đề nghị người dân, nhất là đoàn viên, thanh niên hãy tỉnh táo, cảnh giác, yêu nước bằng trái tim nóng và cái đầu lạnh, không tham gia tụ tập đông người, biểu tình, bạo loạn, chống phá đất nước, ra sức bảo vệ sự bình yên của dân tộc.

KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC NGHỊ QUYẾT 26 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XII)


--Tuankq--
Trong khi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đón nhận 3 nghị quyết, nhất là Nghị quyết 26 bằng niềm tin, sự phấn khởi thì các thế lực thù địch, phản động vẫn ráo riết đưa ra những luận điệu trái chiều hòng làm xói mòn niềm tin của quân dân cả nước trước những quyết sách vừa có tính cấp bách, vừa mang tính lâu dài trong sự phát triển, hội nhập của đất nước.

KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC BẢN CHẤT CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA DO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÃNH ĐẠO

--Thangpb--
Chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Việt Nam ngày nay do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng. Bản chất của chế độ đó là quyền làm chủ của nhân dân gắn liền với bảo vệ độc lập dân tộc do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo theo con đường của Chủ nghĩa Mác-Lênin.

TĂNG CƯỜNG ĐẤU TRANH CHỐNG CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG Ở CÁC ĐƠN VỊ QUÂN ĐỘI HIỆN NAY


--SuperBanana--
Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển Internet và lượng người truy cập, sử dụng các trang mạng xã hội nằm trong những nước cao nhất thế giới. Đây chính là mảnh đất màu mỡ, là cơ hội để chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tăng cường chống phá cách mạng nước ta với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, phức tạp, khó lường.

NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NGĂN CHẶN LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG


--Sonkq--
Nhận diện âm mưu, thủ đoạn nham hiểm của các thế lực thù địch trong việc chống phá hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin, chống phá con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

PHÒNG, CHỐNG TỰ DIỄN BIẾN, TỰ CHUYỂN HÓA CẦN CÓ LỰC LƯỢNG RỘNG RÃI


                                                                                     --SOCLANHE--
Trong các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ta về phòng, chống chiến lược "diễn biến hòa bình"; phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" đều xác định, lực lượng tham gia nhiệm vụ trên ở nước ta hiện nay gồm: Một là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; hai là hệ thống các nhà trường trong cả nước; ba là các cơ quan, viện nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn; bốn là hệ thống các cơ quan báo chí của Trung ương, của các địa phương, các cấp, các ngành.

LỜI BÁC DẶN VỀ VĂN HÓA

    --Dungqk--
         “Về mặt văn hóa, thì dù ai mù quáng đến mấy cũng phải thấy rằng chế độ xã hội chủ nghĩa của ta thắng lợi vẻ vang. Chúng ta có quyền tự hào, nhưng chúng ta không được tự mãn”.
Đây là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bài viết “Một thắng lợi vẻ vang”, bút danh T.L, đăng trên Báo Nhân dân, số 2389, ngày 03 tháng 10 năm 1960.