Thứ Năm, 28 tháng 1, 2016

ĐỔI MỚI KINH TẾ VÀ ĐỔI MỚI CHÍNH TRỊ Ở VIỆT NAMSự thật hiển nhiên trong quá trình đổi mới đã minh chững rằng: Thành tựu của công cuộc đổi mới ở Việt Nam là do Đảng cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam kết hợp chặt chẽ, biện chứng giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi đây là một nội dung cốt lõi quan trọng trong các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng; là khâu đột phá trong tư duy và thực tiễn lãnh đạo sự nghiệp đổi mới của Đảng. Đảng ta chủ trương “Kết hợp ngay từ đầu đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị, lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm, đồng thời từng bước đổi mới chính trị”.
Đổi mới kinh tế qua các văn kiện của Đảng được hiểu là quá trình chuyển đổi nền kinh tế từ cơ chế tập trung, bao cấp chủ yếu dựa trên chế độ sở hữu toàn dân và tập thể sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam theo định hướng XHCN. Đó là bước chuyển từ nền kinh tế cơ bản là “khép kín” sang nền kinh tế “mở” đối với khu vực và thế giới, kết hợp tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện công bằng xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái và từng bước đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
Đổi mới chính trị qua các văn kiện của Đảng được hiểu là đổi mới tư duy chính trị về CNXH; đổi mới cơ cấu tổ chức và cơ chế vận hành của hệ thống chính trị, trước hết là đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý của Nhà nước XHCN nhằm giữ vững ổn đinh chính trị để xây dựng chế độ XHCN ngày càng vững mạnh; thực hiện tốt nền dân chủ XHCN nhằm phát huy đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN và phát triển kinh tế-xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Về đổi mới chính trị, Đại hội XI của Đảng tập trung 3 yếu tố cơ bản, trọng yếu là đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN; mở rộng dân chủ trong Đảng và trong xã hội gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Đây là ba lĩnh vực cơ bản, trọng yếu mang tính đột phá trong đổi mới chính trị. Trong đó, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là cấp thiết và hàng đầu.
Về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, Đại hội XI chủ trương: Rà soát, bổ sung, điều chỉnh, ban hành mới, xây dựng đồng bộ hệ thống các quy chế, quy định, quy trình công tác để đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Khắc phục tình trạng Đảng bao biện làm thay, hoặc buông lỏng lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ trung ương đến địa phương cơ sở; cải cách thủ tục hành chính trong Đảng. Đổi mới cách ra nghị quyết, tổ chức thực hiện nghị quyết, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết.
Đối với việc xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, Đại hội XI của Đảng chủ trương: Nâng cao nhận thức về xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN. Tiếp tục đối mới tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, có năng lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Tích cực thực hành tiết kiệm, phòng ngừa và kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí.
Đối với việc mở rộng dân chủ trong Đảng và trong xã hội gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Đại hội XI chủ trương: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ XHCN, trước hết là thực hiện dân chủ trong Đảng. Có cơ chế cụ thể để nhân dân thực hiện quyền làm chủ trực tiếp của mình; chống tập trung, quan liêu, khắc phục dân chủ hình thức. Phát huy dân chủ đi đôi với đề cao trách nhiệm công dân, kỷ luật, kỷ cương; phê phán, nghiêm trị hành vi vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, những hành vi lợi dụng dân chủ vì mục đích xấu.
Điều quan trọng là Đại hội XI của Đảng nhấn mạnh phải lấy mục tiêu xây dựng nước Việt Nam XHCN dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh “làm tiêu chuẩn cao nhất để đánh giá hiệu quả của quá trình đổi mới và phát triển” nói chung, đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở nước ta nói riêng. Tiêu chí này chỉ rõ mục đích của đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị của  Đảng ta.
Trong những năm đổi mới, sự kết hợp hài hòa giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị đã đem lại bước chuyền biến tích cực đối với đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước, với những thành tựu nổi bật là:
Thứ nhất, thành công lớn nhất và quan trọng nhất có ý nghĩa sống còn đối với dân tộc Việt Nam là chúng ta tiến hành quá trình đổi mới không phải bắt đầu từ việc “đổi mới” trong lĩnh vực chính trị như ở Liên Xô và các nước XHCN khác ở Đông Âu, cũng không đồng thời “đổi mới” ngay lập tức cả hai lĩnh vực chính trị lẫn kinh tế. Chúng ta rất tỉnh táo và đủ bản lĩnh giữ vững ổn định chính trị, giữ vững sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản để làm trục đỡ chính trị cho việc điều chỉnh và đổi mới kinh tế.
Thứ hai, nhờ có định hướng chính trị rõ ràng, bằng các chính sách chuyển đổi cơ chế và cơ cấu phù hợp với yêu cầu khách quan của thực tiễn, kinh tế của nước ta tăng trưởng vượt bậc, đời sống của nhân dân được cải thiện rỡ rệt. Người dân tin tưởng vào đường lối đổi mới khi nhận thấy lợi ích của mình được đảm bảo. Nhờ có tư duy mới và dựa vào lợi ích của nhân dân nên đường lối đổi mới đã gắn chặt với thực tiễn đất nước, mang “hơi thở” cuộc sống. Bằng các chủ trương, chính sách vừa có tính định hướng, vừa cụ thể thiết thực, đường lối đổi mới của Đảng đã đi vào cuộc sống, tạo tiền đề để giải phóng sức sản xuất xã hội, phát huy tinh thần sáng tạo, tính tích cực chính trị của nhân dân. Nhân dân chủ động tham gia vào đời sống kinh tế, đời sống chính trị để xây dựng, phát triển kinh tế, bảo vệ chế độ đã, đang đảm bảo lợi ích cho họ. Nhờ vậy, sau 30 năm đổi mới, chúng ta đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đất nước thực hiện thành công bước đầu công cuộc đổi mới, ra khỏi tình trạng kém phát triển; đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, tăng cường”
Đổi mới là cả một quá trình lâu dài và phức tạp do thực tiễn luôn vận động và thay đổi. Vì vậy, mọi người cần nhận thức đúng vấn đề này, không nôn nóng, phiến diện, đừng đánh đồng hiện tượng với bản chất trong xem xét đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị ở VIệt Nam.

Thứ Tư, 20 tháng 1, 2016

VŨ DUY PHÚ - ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNGGửi ông Vũ Duy Phú
Hiện nay rất nhiều người có câu hỏi: Ông là ai? Có lẽ nhiều người chưa từng nghe đến cái tên Vũ Duy Phú. Ông là người như thế nào?
Với câu trả lời thứ nhất, cư dân mạng đã tìm ra “chân tướng” của ông, Vũ Duy Phú chính là một “tiến sĩ”, người sáng lập và hiện là Viện phó Viện Những vấn đề phát triển (VIDS).
Trong thời gian vừa qua, có nhiều ý kiến của những kẻ chống đối, những kẻ tự cho mình là “đấu tranh vì tự do, dân chủ, nhân quyền” tuyên bố ủng hộ việc đổi tên Đảng, đổi tên nước, … Và không hiểu vì lí do gì hay là do nhận thức kém, a dua theo những kẻ đó mà Vũ Duy Phú cũng lên tiếng tuyên bố với những lời lẽ tương tự. Vậy ông là người như thế nào?
Trước khi trả lời câu trả lời thứ hai, tôi xin trích dẫn một câu chuyện nhỏ có tựa đề là: “Ếch ngồi đáy giếng”. Câu chuyện kể ràng: Có một con ếch sống lâu ngày trong một cái giếng nọ. Xung quanh nó chỉ có vài con nhái, cua, ốc bé nhỏ. Hằng ngày nó cất tiếng kêu ồm ộp làm vang động cả giếng, khiến các con vật nhỏ bé kia rất hoảng sợ. Ếch cứ tưởng bầu trời trên đầu chỉ bé bằng chiếc vung và nó thì oai như một vị chúa tể. Câu trả lời thứ hai đã được cắt nghĩa đầy đủ qua câu chuyên “Ếch ngồi đáy giếng”.
Không biết ông có đọc những comment, bình luận sau khi cư dân mạng đọc bài viết của ông không. Tôi trích những lời của họ để ông biết nhé.
Tác giả Keomut nhận xét về ông: “Ông Vũ Duy Phú không biết có học hàm học vị thật không nhưng nhận thức về Đảng, về nhà nước của ông không bằng bọn trẻ lớp 1. Bọn nhỏ còn biết rằng chính nhờ có sự lãnh đạo tài tình của Đảng mà đất nước ta mới giành được độc lập, tự do, và cuộc sống hòa bình như ngày hôm nay. Từng chặng đường xây dựng chủ nghĩa xã hội tuy có rất nhiều chông gai, bị bọn phản động, các thế lực bên ngoài chống phá nhưng đất nước ta vẫn đạt được những thành tựu đáng mừng. Xin ông đừng như mấy bọn trẻ trâu luôn tự cho rằng mình “đấu tranh vì tự do, dân chủ, nhân quyền” tuyên bố ủng hộ việc đổi tên Đảng, đổi tên nước…”
Tác giả Docbuoc viết: “Càng ngày càng xuất hiện lắm trường hợp những người mà lẽ ra chúng ta hay gọi là đủ Đức đủ Tài để góp sức vào công cuộc xây dựng chế độ xã hội ở nước ta quay lại chống phá chính quyền, chống phá Đảng với những lời lẽ hết sức chói tai, sai sự thật, và cực kì vô liêm xỉ. Ai ngỡ đâu một người là Viện phó Viện Những vấn đề phát triển (VIDS) lại có thể phát ngôn ra những lời nói như thế, một người làm công việc lựa chọn chiến lược phát triển lại có những suy nghĩ sai lệch như thế, thì tốt nhất, nên loại trừ ngay trước khi mọi việc đi quá xa so với tầm kiểm xoát”.
Tác giả QuocNam cho rằng: “Có lẽ TS Phú này cũng đã lên chức "ÔNG" cho các cháu gọi rồi ấy nhỉ? vậy mà lại đi hành động như trẻ con, có lẽ chúng ta đã không nhìn rõ cái “trình độ rởm” của ông này”.
Nick name ThoHuu thì cho rằng: “Mỗi ngày trôi qua chúng ta chứng kiến cuộc sống thay đổi, mỗi ngày trôi qua thêm những phát biểu như của Tiến Sí Phú kia về chính quyền Việt Nam, quả là những đóng góp quý báu của một kiều bào đang làm việc nghiên cứu ở nước ngoài, tiếc là những con người này dù học rộng, dù có tài nhưng chỉ biết đánh giá dựa trên những lí luận mà quên đi hai con mắt đã mờ đi không thể nhìn ra chân tướng của sự việc. Ở Việt Nam vi phạm nhân quyền như vậy? thì sao người dân vẫn đang có những cuộc sống bình yên như vậy. Tiến sĩ này chỉ biết nghiên cứu và phát biểu quy chụp cho đất nước theo những điều bị xúi giục.
Đọc giả có nick name Nguoiyeunuoc viết: “Ở Việt Nam có tự do thông tin, có tự do dân chủ không, có coi trọng quyền con người không. Tất cả các câu trả lời đều là "có". Với cá nhân một công dân như tôi, và tôi nghĩ tất cả đều có một câu trả lời khách quan là như vậy. Có lẽ ông Phú và nhiều cá nhân khác còn đang có những suy nghĩ lệch lạc, không nhận ra”
Và còn rất nhiều, rất nhiều, hàng nghìn, hàng vạn comment, bình luận khác về bài viết của ông. Ông đọc nhé và đừng hằn học mà phải nhận thấy đúng ông là “Ếch ngồi đáy giếng”. Theo tôi, bầu trời rộng bao la, có nhiều trăng, sao, gió mát và rộn tiếng chim ca…Ông thì ngồi đáy giếng nên ông đừng “kêu” những tiếng kêu “ộp,ốp” để tỏ ra mình là người “nhìn rộng, trông xa” nữa nhé.

“TÊN BÙI TÍN – MỘT SỰ BẤT TÍN, VẠN SỰ BẤT TIN”“TÊN BÙI TÍN – MỘT SỰ BẤT TÍN, VẠN SỰ BẤT TIN”
Gửi Bùi Tín!
Ông quá “nổi tiếng” về sự phản bội Tổ quốc. (Điều đó thì ai cũng biết). Vì thế, có lẽ đứa trẻ chăn trâu ở VN cũng trả lời được câu hỏi: Ông là ai? Ông là người như thế nào? Và vì thế không còn ai bất ngờ khi gần đây ông kêu gào Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam nên từ bỏ Chủ nghĩa Mác – Lênin, từ bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa.
Ông chắc đã được hưởng và thừa nhận một điều không thể chối cãi là từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành chính quyền (năm 1945), người dân Việt Nam mới thoát khỏi kiếp “làm thân trâu, ngựa”. Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam lấy mục tiêu phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa thì đời sống của nhân dân mới khác những năm trước 1945, vị thế của Việt Nam được nâng cao trên chính trường quốc tế – đó là lời ông đã khẳng định tại nhiều bài viết của ông. Cái thành tựu tốt đẹp đó là sản phẩm và khẳng định vai trò to lớn của Đảng cộng sản Việt Nam, trên nền tảng Chủ nghĩa Mác – Lênin, lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành được những thành tựu tốt đẹp đó. Vậy hà cớ gì ông lại kêu gào bỏ đi? ông mong muốn người dân Việt Nam có cuộc sống như trước những năm 1945 hay sao? (tội của ông quá lớn, bệnh của ông nặng quá – hết thuốc chữa).
“Tên Bùi Tín” nên chắc ông khắc sâu câu này: “Một sự bất tín, vạn sự bất tin”. Đã là người chạy chốn – phản bội Tổ quốc thì người dân Việt Nam xem ông là tội nặng nhất trong các tội.
Vì thế, những điều ông “thở ra” người dân Việt Nam không tin ông đâu. Không hẳn phải ông bất tin nên họ bất tin mà “hơi thở” của ông nó có mùi khó ngửi. Nên theo tôi, ông đừng “thở” nữa cho dân Việt Nam được nhờ.

Thứ Hai, 18 tháng 1, 2016

NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH VỚI THỦ ĐOẠN CHỐNG PHÁ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRÊN MẶT TRẬN CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNGNHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH VỚI THỦ ĐOẠN CHỐNG PHÁ
ĐẢNG, NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRÊN MẶT TRẬN CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG
                                           

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã tiến thành công Cách mạng tháng Tám năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân và phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. Sau đó, bằng cuộc Tổng tuyển cử phổ thông đầu phiếu ngày 06/01/1946, nhân dân ta đã lập nên Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) - một nhà nước với thể chế chính trị dân chủ đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra một kỷ nguyên mới trong tiến trình lịch sử của dân tộc Vệt Nam - kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Qua hơn 68 năm xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, chúng ta đã đạt được những kết quả đáng khích lệ đó là: Tổ chức bộ máy ngày càng được củng cố và hoàn thiện; phương thức hoạt động thường xuyên được đổi mới, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của sự nghiệp phát triển nền kinh tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhà nước ta ngày càng thể hiện rõ tính ưu việt của một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa - Nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân. Đó là một nhà nước hợp hiến, hợp pháp, được xây dựng, tổ chức và hoạt động trên cơ sở những quy định của hiến pháp, pháp luật.
Tuy nhiên, bên cạnh đó, chúng ta còn tồn tại nhiều hạn chế, khuyết điểm đó là: Hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách chưa đồng bộ, chưa thống nhất; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn yếu, cải cách tư pháp còn chậm; tổ chức bộ máy ở một số cơ quan chưa hợp lý; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; cải cách hành chính chưa đạt yêu cầu đề ra, bệnh quan liêu, tham nhũng, lãng phí chưa được ngăn chặn, đẩy lùi một cách có hiệu quả … Những hạn chế đó đã và đang gây ra những cản trở không nhỏ tới quá trình phát triển kinh tế - xã hội; làm giảm sút nghiêm trọng niềm tin của nhân dân với Đảng, với Nhà nước và tính đúng đắn của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay.
Triệt để lợi dụng những mặt hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại trong công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của ta, các thế lực thù địch đã tìm mọi cách công kích, chống phá với những âm mưu và hành động hết sức nguy hiểm trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Nhận thức rõ bản chất không thay đổi của các thế lực thù địch chống phá Đảng Cộng sản và Nhà nước Pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong tình hình hiện nay. Để chống lại những âm mưu, thủ đoạn và hành động thâm độc của chúng trên mặt trận chính trị tư tưởng, chúng ta cần làm tốt một số nội dung sau:
Thứ  nhất, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước và ý thức trách nhiệm trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; giáo dục lối sống văn hóa, lành mạnh xã hội chủ nghĩa cho mọi công dân. Trong đó, trước hết cần tập trung vào xây dựng cho thế hệ trẻ ý thức cảnh giác cách mạng, đấu tranh kiên quyết, triệt để với những âm mưu và hành động xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch đối với Đảng và Nhà nước ta.
Thứ hai, cần xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan công quyền để quy rõ trách nhiệm và không để bị chồng chéo trong thực thi nhiệm vụ; tiếp tục đổi mới, xây dựng nền hành chính thống nhất, thông suốt, trong sạch, vững mạnh, bảo đảm Nhà nước thực sự là của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân để tạo niềm tin vững chắc của nhân dân đối với Đảng, với Nhà nước. Phải nâng cao chất lượng quy hoạch, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, bãi bỏ các thủ tục gây phiền hà cho tổ chức và cho nhân dân; tăng cường thực thi pháp chế xã hội chủ nghĩa, kỷ cương, kỷ luật trong mọi hoạt động của đời sống xã hội.
Thứ ba, tăng cường bồi dưỡng bản chất giai cấp công nhân và nâng cao bản lĩnh chính trị cho quân đội nhân dân, công an nhân dân. Phải giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang, bảo đảm quân đội và công an luôn là lực lượng nòng cốt, là công cụ bạo lực sắc bén sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trước mọi âm mưu, thủ đoạn và hành động chống phá của kẻ thù, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước và bảo vệ nhân dân.
Thứ tư, thường xuyên quan tâm làm tốt công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; nghiên cứu, hoàn thiện quy chế quản lý cán bộ, công chức và nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước cho người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; đổi mới chính sách đãi ngộ cán bộ một cách phù hợp nhằm động viên, khuyến khích cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Thứ năm, đẩy mạnh việc thực hành tiết kiệm, phòng ngừa và kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí trong Đảng, các tổ chức chính trị, đoàn thể và trong từng cơ quan, đơn vị. Đó chính là một bước hướng tới làm trong sạch đội ngũ cán bộ, công chức trong bộ máy công quyền và trong toàn hệ thống chính trị xã hội. Nhiệm vụ này vừa cấp bách, vừa lâu dài, là vấn đề sống còn đối với Đảng và Nhà nước ta. Bởi tham nhũng, lãng phí hiện nay đã xuất hiện ở nhiều cơ quan công quyền và trở thành nỗi “nhức nhối” của xã hội. Nếu không ngăn chặn, đẩy lùi được tham nhũng, lãng phí sẽ làm suy yếu nội bộ Đảng và biến chất bộ máy nhà nước; làm giảm sút lòng tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước. Chúng ta cần xử lý nghiêm, kiên quyết đưa ra khỏi tổ chức những cán bộ có hành vi tham nhũng, lãng phí để tránh hiện tượng “con sâu làm rầu nồi canh” và có cơ chế thiết thực khuyến khích, bảo vệ người tham gia đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Cùng với các biện pháp trên, trong tình hình hiện nay cần nâng cao năng lực xử lý một cách hài hòa, giữ đúng nguyên tắc giải trong quyết những vấn đề “nhạy cảm”, những điểm “nóng” về nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, khiếu kiện đất đai, chế độ, chính sách,… cho các cơ quan chức năng; có cơ chế quản lý chặt chẽ các phương tiện truyền thông như báo, đài, mạng internet,… và phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể, của mọi công dân đặc biệt trên những địa bàn chiến lược, vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa, … để kịp thời phát hiện và đấu tranh có hiệu quả làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá Đảng, Nhà nước ta của các thế lực thù địch./.

NHỮNG THÀNH TỰU SAU 30 NĂM ĐỔI MỚI LÀ KHÔNG THỂ PHỦ NHẬNNHỮNG THÀNH TỰU SAU 30 NĂM ĐỔI MỚI
LÀ KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN

Gần đến ngày Đại hội XII của Đảng, không ít kẻ cơ hội, thực dụng và phản động coi đây là “mảnh đất màu mỡ” để chống phá Đảng cộng sản Việt Nam trên nhiều vấn đề, trong đó không ít kẻ kêu gào là “sau 30 năm đổi mới, đảng cộng sản Vieeth Nam lãnh đạo cách mạng Việt Nam vẫn dậm chân tại chỗ”. Sự thật ai cũng biết, dù đó là một đứa trẻ cũng hiểu rằng, từ khi Đảng khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới đến nay, Việt Nam đã thu được thành tựu rực rõ. Ba mươi năm đổi mới là một giai đoạn lịch sử quan trọng trong sự nghiệp phát triển của nước ta, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Đổi mới mang tầm vóc và ý nghĩa cách mạng, là quá trình cải biến sâu sắc, toàn diện, triệt để, là sự nghiệp cách mạng to lớn của toàn Đảng, toàn dân vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Nhìn tổng thể, qua 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đồng thời cũng còn nhiều vấn đề lớn, phức tạp, nhiều hạn chế, yếu kém cần phải tập trung giải quyết, khắc phục để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình, đang đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. Kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành, phát triển. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường. Văn hoá - xã hội có bước phát triển; bộ mặt đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi. Dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy và ngày càng mở rộng. Đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền và cả hệ thống chính trị được đẩy mạnh. Sức mạnh về mọi mặt của đất nước được nâng lên; độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững. Quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.
Những thành tựu đó tạo tiền đề quan trọng để nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong những năm tới; khẳng định đường lối đổi mới của Đảng là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử. Những thành tựu đó là không thể phủ nhận.

Thứ Ba, 12 tháng 1, 2016

LẪN LỘN “TRẮNG” – “ĐEN” TRONG BỨC THƯ CỦA “127 NHÂN SĨ, TRÍ THỨC”LẪN LỘN “TRẮNG” – “ĐEN” TRONG BỨC THƯ CỦA “127 NHÂN SĨ, TRÍ THỨC”
Ngày 9/12/2015 trên mạng xôn xao về bức thư gửi Bộ Chính trị, Ban chấp hành trung ương khóa XI, các đại biểu dự Đại hội XII và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam của 127 nhân sĩ, trí thức. 127 “nhân sĩ, trí thức” đó là ai? Đó là những người “trắng -  đen”. Nội dung bức thư đó nói gì? Đâu là sự thật? Chỉ cần đọc qua, tôi cũng hiểu các vị là ai, nói gì, muốn gì và khẳng định rằng: Bức thư có nhiều nội dung không đúng sự thật, lẫn lộn “trắng” – “đen”. Xin đơn cử nội dung ở phần 1 cho rằng “đất nước ta đang bị kìm hãm là do Đảng Cộng sản”. Điều này hoàn toàn không đúng cả phương diện lý luận và thực tiễn hơn 85 năm qua đã chứng minh.
Dù xem xét ở góc độ nào, khía cạnh nào chắc các vị cũng phải thừa nhận một sự thật không thể phủ định mà lịch sử đã chứng minh và chính các vị là người khẳng định điều đó: Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước là sự lựa chọn tất yếu của lịch sử, là ý nguyện của toàn dân. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vừa tuân theo quy luật chung, vừa tuân theo quy luật lịch sử đặc thù của Việt Nam; đã giải quyết được cuộc khủng hoảng đường lối cứu nước của dân tộc trong những năm đầu của thế kỷ 20. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp giữa Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân, Đảng ta đã chứng minh bằng thực tế lịch sử là Đảng ra đời, phát triển hoàn toàn vì đất nước, vì dân tộc, vì nhân dân chứ không có mục đích nào khác. Nếu điều này các vị phủ nhận thì các vị đừng khoác áo “nhân sĩ, tri thức”.
 Thực tiễn hơn 85 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam đã được chính nhân dân tin tưởng, lựa chọn giao cho trọng trách lãnh đạo đất nước, dù trong nhiều thời kỳ, ở Việt Nam đã tồn tại các đảng khác. Chắc các vị còn nhớ, năm 1946, ngoài Đảng Cộng sản, ở nước ta còn có sự tồn tại của hai đảng (Việt Nam Quốc dân Đảng, Việt Nam cách mạng đồng minh hội); khi quân Tưởng rút khỏi Việt Nam, hai đảng này cũng cuốn gói chạy theo. Trong tình thế hiểm nghèo, vận mệnh của dân tộc “ngàn cân treo sợi tóc” cũng như trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ đầy cam go, gian khổ, chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam “đứng mũi chịu sào” là người duy nhất có đủ khả năng tập hợp, quy tụ mọi lực lượng, trở thành hạt nhân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc tạo nên sức mạnh Việt Nam vô địch và với biết bao hy sinh to lớn của không ít cán bộ, đảng viên, nhân dân để thực hiện cho kỳ được khát vọng cháy bỏng: Giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Vì vậy, với tuyệt đại đa số nhân dân, Đảng Cộng sản Việt Nam là hiện thân cho quyền lực chính đáng từ trong lịch sử. Mặt khác, thực tế lịch sử cho thấy đã có thời kỳ, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam ra, ở nước ta cũng tồn tại Đảng Dân chủ Việt Nam và Đảng Xã hội Việt Nam. Cả hai đảng này đều thừa nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau đó, cả hai đảng này đã tuyên bố tự giải tán và chỉ còn Đảng Cộng sản Việt Nam. Như vậy, thực tiễn đã chứng tỏ vai trò duy nhất lãnh đạo cách mạng nước ta của Đảng Cộng sản Việt Nam, mang tính khách quan của lịch sử đất nước. Đó là lịch sử chứ không phải là ý chủ quan mà tôi nghĩ ra. Hẳn các vị cũng đồng ý với tôi? Nếu điều này mà các vị còn mơ hồ, phủ nhận thì chứng tỏ rằng các vị “không phải là nhân sĩ, tri thức” hoặc là “nhân sĩ tri thức rởm”. Vì đã là những người tri thức thì phẩm chất đầu tiên cần có là tôn trọng lịch sử, tôn trọng những cái có thật…
Mặt khác, trên thực tế, Đảng Cộng sản Việt Nam là người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Thực tiễn đã chứng minh, khi mới 15 tuổi, với số lượng đảng viên còn rất ít, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân làm nên Cách mạng Tháng Tám 1945, giải phóng dân tộc thoát khỏi gông xiềng nô lệ, đưa đất nước ta từ một đất nước thuộc địa nửa phong kiến thành một nước độc lập, người dân Việt Nam từ một người nô lệ lên địa vị của một người tự do, người làm chủ. (Chính ông bà, bố mẹ, người thân và bản thân các vị đã thoát kiếp “trâu, ngựa” để trở thành người là chủ, người tự do). Điều này thì các vị không thể phủ nhận.
Tiếp đó, Đảng lãnh đạo dân tộc ta đánh thắng hai đế quốc xâm lược là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giành độc lập cho dân tộc, thống nhất đất nước, thu giang sơn về một mối; Đảng Cộng sản Việt Nam cũng là người lãnh đạo thành công sự nghiệp đổi mới đất nước với những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử để đất nước ta vững bước trên con đường đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế. Theo đó, đất nước đã có những bước tiến vượt bậc về mọi mặt, có vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế, làm cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Từ thực tế nêu trên đã chứng tỏ rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam là người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Không có một đảng chính trị nào có đầy đủ uy tín, trí tuệ, bản lĩnh, kinh nghiệm thay thế Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo sự nghiệp xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Điều đó cũng có nghĩa rằng, vấn đề thư ngỏ của 127 nhân sĩ, tri thức đều đi ngược lại với lý luận và thực tiễn của cách mạng Việt Nam. Đừng lẫn lộn “trắng – đen” nữa nếu không ngay cả bọn trẻ chăn trâu cũng sẽ cười “127 người nhân danh nhân sĩ, trí thức”.

 

Vậy theo các vị đó phần đầu thì là do công lao của ai, phải chăng đây là sự phủi toẹt lịch sử, phủi toẹt mọi công lao của cha ông ta, của Đảng Cộng sản và của toàn dân tộc. Nếu không có Đảng Cộng sản, không có các cha ông đi trước thì liệu đất nước có được độc lập, tự do, có điều kiện cho 127 vị giáo sư, tiến sĩ này ăn học được như hôm nay không? Là giáo sư, tiến sĩ một đống mà không ông nào có được cái tư duy logic sao?

Ngoài ra trong phần 1 này, 127 vị này còn nói về việc “thoát Trung” nhưng quả thật các vị là giáo sư, tiến sĩ thật nhưng chỉ biết một mà chẳng biết hai. Trung Quốc là nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, tất cả các nước lớn trên thế giới như Mỹ, Nhật, Anh, Pháp, Đức, Nga...dù có bất đồng, mâu thuẫn về chính trị thế nào nhưng họ vẫn phải hợp tác về mặt kinh tế. Nhìn bài học Nga và các nước phương Tây chúng ta có thể thấy được hệ lụy nghiêm trọng của vấn đề kinh tế nó như thế nào, trong khi Nga còn là một cường quốc. Không những thế các nước lớn ngoài mặt nói ủng hộ Việt Nam, tuy nhiên các nước này với Trung Quốc còn có rất nhiều lợi ích phụ thuộc lẫn nhau, thậm chí các lợi ích đó còn lớn hơn rất nhiều so với mối quan hệ với Việt Nam. Tránh phụ thuộc vào Trung Quốc là vấn đề đúng đắn tuy nhiên phải có chiến lược lâu dài chứ không phải theo kiểu ăn sổi của các 127 vị này được. Với cách nhìn nhận thiển cận như vậy thì chỉ có thể ở ao nhà thôi.

Trong phần 2, 127 vị này đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, đổi tên nước, xóa bỏ chủ nghĩa Mác – Lê Nin. Với chủ nghĩa Mác – Lê Nin, không biết các 127 vị này có biết là thời gian vừa qua các nhà tư bản trên thế giới đã phải đồng loạt tìm đọc cuốn tư bản của Mác để tìm ra cách cứu chủ nghĩa tư bản khỏi sự suy tàn. Vậy mà theo 127 vị này lại cho rằng chủ nghĩa Mác – Lê Nin là không còn thích hợp nữa. Hay là các vị này cho rằng các nhà tư bản trên thế giới kém hiểu biết hơn so với các vị.

127 vị giáo sư, tiến sĩ đòi đổi tên nước, đổi tên Đảng vậy xin hỏi các vị định đổi tên nước thành tên nào? Hay đổi tên Đảng thành tên nào? Các vị đã mạnh mồm đòi đổi vậy sao không tự đặt luôn tên nước đi, tự đặt tên Đảng đi. Hay các vị muốn đổi tên nước thành tên các vị, đổi tên Đảng mang tên các vị. Sự yếu kém, nhận thức nông cạn và suy nghĩ nửa vời của các 127 vị này nó thể hiện ngay có việc chỉ biết nêu vấn đề mà không hề biết cách giải quyết vấn đề. Các vị chỉ biết nói là thoát Trung thế này, thế khác nhưng các vị có biết sau khi thoát Trung thi ta làm thế nào, trong khi Trung Quốc vẫn là công xưởng của thế giới, vẫn là nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới và là nước đông dân nhất thế giới.  Rất nhiều quốc gia phát triển còn phải đẩy mạnh hợp tác với Trung Quốc chứ không phải là kiểu như các vị đang cổ vũ, xúi giục.

Ngoài ra chúng ta còn thấy trong bức thư các vị này còn cỗ vũ cho các kiểu cách mạng màu, cách mạng đường phố nhằm để biết nước ta thành các nước như kiểu Lybia, Ai cập, Iraq, Syria...để nước ta bị sự điều khiển giật dây từ bên ngoài, nhân dân làm than thì các vị này mới vui sao.

Đại hội Đảng lần thư 12 chuẩn bị diễn ra, nhiều hoạt động để chuẩn bị cho Đại hội được tiến hành gấp rút từ Trung ương đến địa phương. Đây là một Đại hội có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, dân tộc nên được sự quan tâm của nhân dân, các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nước.

Và đây cũng là thời điểm mà các thế lực thù địch, các tổ chức phản động cũng dáo riết tiến hành các hoạt động chống phá bằng mọi thủ đoạn để nhằm phá hoại Đại hội Đảng lần thứ 12, đồng nghĩa với việc phá hoại sự phát triển của đất nước ta. Chỉ có bằng cách phá hoại Đại hội Đảng 12 của nước ta thì các thế lực thù địch mới có thể tác động, định hướng, chỉ đạo đất nước ta theo ý đồ của chúng và phục vụ cho mục đích của bọn chúng.

Chính vì vậy chúng ta, mỗi người dân Việt Nam yêu Tổ quốc, dân tộc này đều sẽ cảm thấy đây là một bức thư sáo rỗng, không hề có một chút chất xám, tư duy nào mà giống như một bức thư của đứa trẻ con đang tập viết. Hơn thế nữa một khi các vị không yêu đất nước này, dân tộc này thì từ sau khi viết hay nói nên bỏ hết các chức danh, chức vị do đất nước này phong tặng cho để tránh các lời nói của các vị làm ô uế các danh vị đó.


Vu khống trên Facebook phải bồi thường thiệt hạiVu khống trên Facebook phải bồi thường thiệt hại
Thời gian qua liên tục xảy ra các vụ bôi nhọ, nói xấu cá nhân và các tổ chức trên mạng xã hội Facebook nói riêng và các mạng xã hội khác nói chung gây bức xúc trong dư luận. Thực tế đã có nhiều vụ việc bôi xấu, lăng mạ, có hành vi vi phạm pháp luật hình sự đã bị cơ quan chức năng phát hiện và chuyển sang cơ quan điều tra để xử lý hình sự.
Vấn nạn nói xấu, bôi nhọ, vu khống cá nhân hay tổ chức suy cho cùng cũng xuất phát từ tính đố kỵ, ghen ăn tức ở và hẹp hòi của con người mà ra. Điều 25 Bộ luật dân sự 2005 quy định khi quyền nhân thân của cá nhân bị xâm phạm thì người đó có quyền tự mình cải chính, yêu cầu người vi phạm hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền buộc người vi phạm chấm dứt hành vi, xin lỗi, cải chính công khai, yêu cầu người vi phạm hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền buộc người vi phạm bồi thường thiệt hại. Ngoài ra, hành vi vu khống còn là một tội danh được quy định trong Bộ luật hình sự. Điển hình và vụ việc của T. Sau khi chị T. bị bêu riếu trên Facebook, công việc làm ăn của chị bị đảo lộn. Quá bức bách nên chị phải nhờ công an can thiệp. Đến đầu tháng 8/2013, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng với ba đối tượng về hành vi “cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức và người khác”. Bốn người khác nhận mức phạt cảnh cáo.

"TRÒ MÈO" CỦA ĐÁM CƠ HỘI TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNGCẢNH GIÁC TRƯỚC NHŨNG CHIÊU TRÒ XUYÊN TẠC, BÔI NHỌ, NÓI XẤU CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG

Mỗi khi Đại hội Đảng toàn quốc chuẩn bị diễn ra, các thế lực thù địch, phản động lại điên cuồng chống phá với những thủ đoạn mới “Đổi trắng thay đen”: Sự việc sai nhưng nhiều người comment đúng thì trở thành đúng; hoặc những thủ đoạn núp dưới danh nghĩa “yêu nước”, “vì dân”...hết sức tinh vi và xảo quyệt làm cho không ít người ngộ nhận. Vì vậy, mọi người cần tỉnh táo trước các thông tin tưởng chừng “nóng” mà thực chất là “nguội”; “Đúng” nhưng bản chất của vấn đề là “Sai”
Vấn đề nhân sự luôn trở thành trọng tậm trong hoạt động chống phá khi ngày đến Đại hội càng đến gần. Thông qua việc nói xấu, đặt điều vu khống về các đồng chí lãnh đạo cấp cao, xuyên tạc, vu cáo tình trạng mâu thuẫn trong nội bộ, đặc biệt là thủ đoạn dựng lên các câu chuyện về “phe cánh”… Nhằm tác động gây xói mòn niềm tin của nhân dân, kích động gây chia rẽ Đảng với nhân dân, hạ uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tất cả tạo tiền đề cho các hoạt động chính trị lật đổ của các thế lực bên ngoài câu kết với đám phản bội bên trong. Kịch bản này rất quỷ quyệt song không thể lừa bịp nổi khát vọng hòa bình và niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Nhớ lại năm trước – năm bẽ bàng của các phần tử cơ hội, thù địch -  sự kiện đồng chí cố Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh bị bệnh mất, đám phản loạn cũng tung tin xuyên tạc nào là “bị đầu độc”, “trừ khử”, “thanh trừng”… Rồi vụ việc Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh chữa bệnh tại Pháp, các phần tử phản loạn cũng rầm rộ xuyên tạc bị “ám sát”, rồi đã “chết” nhưng không công bố, cử người đóng giả, “thanh trừng” trước Đại hội… Rồi trước đó nữa, tin đồn thổi về con gái Thủ tướng mang quốc tịch Mỹ (!), tòa lâu đài của Thủ tướng (!)… Còn sự thật khách quan ra sao thì tất cả mọi người đều biết. Gần đây còn xuất hiện “Tâm thư của 127 nhân sĩ, trí thức” gì gì đó, nghe mà não nề, không có gì khác ngoài mục đích xuyên tạc và tâm đen chống phá. Đến tên tuổi, địa chỉ cụ thể của người ký tên ở dưới “tâm thư” còn không có, thì “nhân sĩ, trí thức” nỗi gì. Hay trí trá thức thì đúng hơn. Tất cả các chiêu trò trên được xuất phát từ mưu toan hiểm độc, từ động cơ chính trị bẩn tưởi với mục đích gây rối loạn đất nước Việt Nam.
Mới đây, khi Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 13 đang diễn ra, trọng tâm bàn về vấn đề nhân sự, chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội Đảng XII thì ngay lập tức trên các diễn đàn phản loạn danluan, bauxitblog, viettan… xuất hiện nhan nhản các bệnh phẩm xuyên tạc, các luận điệu trí trá bịa đặt, dựng chuyện vu cáo xoay quanh chủ đề “nhân sự Đại hội XII”. Đặc biệt, diễn đàn phản loạn anhbasam, danluan “chế” đâu ra “Thư của TT Nguyễn Tấn Dũng gửi TBT Nguyễn Phú Trọng và Bộ Chính trị” và đính kèm hàng loạt luận điệu bình phẩm xuyên tạc “Trang Ba Sàm nhận được một số tài liệu tuyệt mật nhưng không có điều kiện kiểm chứng. Trong thời buổi trong nước không có tự do thông tin…”. Đúng là cái đám phản loạn chỉ chờ dịp đất nước diễn ra sự kiện trọng đại nào là nhảy vô sáng tác bệnh phẩm, xuyên tạc để nhận USD của ngoại bang. Hết dựng chuyện gia đình của các vị lãnh đạo, bôi xấu lãnh đạo, rồi xuyên tạc vấn đề đoàn kết nội bộ Đảng lại đến chế tác ra các tâm thư, kiến nghị… Đủ chiêu trò! Trò mèo! Trò USD!