Thứ Hai, 3 tháng 8, 2020

Tích cực, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng hiện nay


Tích cực, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng hiện nay

                                                                   Trung Tuyên

Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, lực lượng chống cộng cực đoan ở nước ngoài, các phần tử cơ hội chính trị hàng ngày, hàng giờ triệt để lợi dụng Internet và các trang mạng xã hội chống phá cách mạng nước ta.

Bảo đảm tự do ngôn luận, tự do báo chí cho đại đa số người dân


Bảo đảm tự do ngôn luận, tự do báo chí cho đại đa số người dân
                                                                             Hưu Tuân
Tự do ngôn luận, tự do báo chí là những quyền cơ bản của con người đã được Việt Nam cam kết thực hiện theo những nguyên tắc chung của Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền. Tuy nhiên, đây cũng là vấn đề nhạy cảm mà các thế lực thù địch, phản động, bất mãn chính trị thường lợi dụng để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN).

ảnh báo về hoạt động lừa đảo trên không gian mạng


Cảnh báo về hoạt động lừa đảo trên không gian mạng
                                                                   Văn Trinh
Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì kịp thời thông báo cho Cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp cận và hướng dẫn giải quyết.
Thời gian qua, lợi dụng tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, người dân sử dụng nhiều ứng dụng trên không gian mạng để giao tiếp, học tập, kinh doanh, mua sắm, các đối tượng gia tăng hoạt động lừa đảo qua không gian mạng chiếm đoạt số tiền lớn, xảy ra ở nhiều địa phương, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự.

Làm thất bại chiến lược "diễn biến hòa bình": Tự do mạng xã hội phải đi kèm trách nhiệm xã hội


Làm thất bại chiến lược "diễn biến hòa bình": Tự do mạng xã hội phải đi kèm trách nhiệm xã hội
                                                                            Hoang Tho
Việt Nam chính thức kết nối với xa lộ thông tin của thế giới vào ngày 19-11-1997. Sau hơn 20 năm phát triển, đến nay Việt Nam đã trở thành một trong các quốc gia có tỷ lệ người dùng internet cao nhất châu Á, đứng thứ 12/20 quốc gia dẫn đầu thế giới về số người dùng internet.
Internet và mạng xã hội (MXH) ở Việt Nam đã trở thành công cụ vô cùng quen thuộc, là “một phần tất yếu” trong cuộc sống của người dân, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ đất nước. Thế nhưng, vừa qua trên một vài trang mạng vẫn xuất hiện những giọng điệu cho rằng: Việt Nam vi phạm tự do internet, tự do MXH.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên


Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên
                                                                             Thê Thi               
Hiện nay, có một số người băn khoăn về nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa thuộc về những thành phần nào, hay nói cách khác là nhiệm vụ đó thuộc cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.

Đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực văn hóa hiện nay


Đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên lĩnh vực văn hóa hiện nay
                                                                   Thê Thai
“Diễn biến hòa bình” và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được Đảng ta xác định là một nguy cơ của cách mạng Việt Nam. Do vậy, đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là công cuộc “giữ nước” trong thời bình của cả hệ thống chính trị và toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đây là một nhiệm vụ cấp bách, diễn ra quyết liệt trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có văn hóa.

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ NGHIÊN CỨU, GIẢNG DẠY KHOA HỌC XÃ HỘI NHÂN VĂN TRONG ĐẤU TRANH LÝ LUẬN HIỆN NAY


MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ NGHIÊN CỨU, GIẢNG DẠY KHOA HỌC XÃ HỘI NHÂN VĂN
TRONG ĐẤU TRANH LÝ LUẬN HIỆN NAY
                                                                                                  Xuân Thanh

Trong những năm qua, cuộc ĐTLL nói chung và tiêu điểm của nó là đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” và phòng, chống tự diễn biến, tự chuyển hóatrên lĩnh vực tư tưởng, lý luận đã được đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Đảng từ Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đảng đoàn và đảng ủy các bộ, ban, ngành các cơ quan Trung ương đến cấp ủy đảng ở địa phương, đơn vị các cấp. Nhiều đề tài khoa học cấp nhà nước, cấp bộ, ngành về lĩnh vực này đã được triển khai nghiên cứu, nghiệm thu đạt kết quả tốt. Một bộ phận cán bộ nghiên cứu, giảng dạy khoa học xã hội nhân văn đã tích cực, chủ động, tự giác tham gia đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, trong đó tập trung đấu tranh với những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, những quan điểm phản khoa học, phản động của các thế lực thù địch, phê phán những tư tưởng sai trái, tiêu cực, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóatrong nội bộ.

VẤN ĐỀ TỔ CHỨC, XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐẤU TRANH TƯ TƯỞNG LÝ LUẬN HIỆN NAY


VẤN ĐỀ TỔ CHỨC, XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG ĐÁP ỨNG
YÊU CẦU ĐẤU TRANH TƯ TƯỞNG LÝ LUẬN HIỆN NAY
                                                          Quôc Quyêt

Âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch hòng chống phá Đại hội XIII của Đảng


Âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch hòng chống phá Đại hội XIII của Đảng
Tri Quang
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước. Thời điểm đại hội cận kề, các thế lực thù địch càng tăng cường các hoạt động chống phá, tung ra luận điệu xuyên tạc, sai trái nhằm làm suy giảm niềm tin, phá hoại Đại hội XIII của Đảng.

Vạch trần, đấu tranh với những biểu hiện mới của chủ nghĩa cơ hội


Vạch trần, đấu tranh với những biểu hiện mới của chủ nghĩa cơ hội
                                                                   Phong Bui
Nhận diện, đấu tranh chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cơ hội, “vạch mặt, chỉ tên” những thứ cơ hội đội lốt “yêu nước thương dân” là trách nhiệm không của riêng ai.
Đây cũng là cuộc đấu tranh tư tưởng giữa một bên là những người yêu nước chân chính, có tâm đức với nhân dân, thủy chung và gắn bó với vận mệnh dân tộc và đất nước với một bên là những kẻ có cái nhìn a dua, thiển cận, xu thời, thực dụng, cơ hội, tiền hậu bất nhất, đục nước béo cò, sẵn sàng bán rẻ lương tâm vì tâm địa hẹp hòi.

SỰ CẦN THIẾT TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC LỰC LƯỢNG ĐẤU TRANH LÝ LUẬN HIỆN NAY


SỰ CẦN THIẾT TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC LỰC LƯỢNG ĐẤU TRANH LÝ LUẬN HIỆN NAY
                                                                                                        Mưng Trinh

Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận là hoạt động lãnh đạo quan trọng hàng đầu của Đảng nhằm xây dựng, bảo vệ và phát triển nền tảng tư tưởng, cương lĩnh chính trị, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước XHCN, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; truyền bá sâu rộng và xây dựng niềm tin của nhân dân đối với hệ tư tưởng, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, định hướng giá trị đúng đắn đối với sự phát triển của con người và xã hội, xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và những phẩm chất nhân cách của con người Việt Nam đương đại; trực tiếp cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN.

Nhận diện thủ đoạn lợi dụng “thư ngỏ, góp ý” Đại hội XIII để chống phá Đảng, nhà nước


Nhận diện thủ đoạn lợi dụng “thư ngỏ, góp ý” Đại hội XIII để chống phá Đảng, nhà nước
                                                                                      Văn Môn

Đảng Cộng sản Việt Nam đang tiến hành các bước chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII. Lợi dụng thời điểm diễn ra sự kiện quan trọng này, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, chống phá dưới nhiều hình thức, như “gửi thư”, “trao đổi”, “góp ý cho Đại hội XIII”…

Tỉnh táo với thủ đoạn giả danh trang điện tử, mạng xã hội phát tán thông tin sai sự thật, chống phá Nhà nước


Tỉnh táo với thủ đoạn giả danh trang điện tử, mạng xã hội phát tán thông tin sai sự thật, chống phá Nhà nước

                                                                        Xuân Manh

Xuyên tạc, bịa đặt, đổi trắng thay đen, dựng hiện trường giả, đưa tin lập lờ nhằm gây thực - hư lẫn lộn... vốn là thủ đoạn của kẻ bất lương. Trong “thế giới phẳng”, những kẻ chủ mưu của “diễn biến hòa bình” tận dụng ưu thế để cổ súy cho cái gọi là “tự do báo chí”, “tự do Internet” để mở hướng tấn công mới, chống phá đất nước. Trong đó, tạo lập các trang thông tin điện tử giả danh các cơ quan của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang để đánh lừa nhận thức của độc giả, tung các tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội là một trong những thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt cần được nhận diện và sự vào cuộc của các cơ quan chức năng có liên quan. 

Xuyên tạc thành tựu của Cách mạng Tháng Tám là có tội với dân tộc


Xuyên tạc thành tựu của Cách mạng Tháng Tám là có tội với dân tộc

                                                                             Linh Tre

Cách đây 75 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cả dân tộc Việt Nam triệu người như một nhất tề vùng lên tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. Hào khí, tinh thần bất diệt của Cách mạng Tháng Tám đã hun đúc tinh thần quật khởi của dân tộc trong hơn 7 thập kỷ qua, đưa dân tộc Việt Nam vượt qua bao khó khăn thách thức, giành được từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Những chiêu trò lợi dụng vấn đề dân tộc chống phá cách mạng Việt Nam hiện nay


Những chiêu trò lợi dụng vấn đề dân tộc chống phá cách mạng Việt Nam hiện nay
                                                                   Thuy Linh
Nhận diện rõ những thủ đoạn chính của các thế lực thù địch trong việc lợi dụng vấn đề dân tộc chống phá cách mạng Việt Nam hiện nay là nhằm góp phần ngăn chặn sự phá hoại của các thế lực thù địch, các phần tử xấu chống phá cách mạng Việt Nam, bảo vệ chế độ, bảo vệ cuộc sống bình yên của đồng bào các dân tộc thiểu số nói riêng, của nhân dân Việt Nam nói chung trong tiến trình đổi mới đất nước…

GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẤU TRANH L‎Ý LUẬN HIỆN NAY


GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ
 ĐẤU TRANH L‎Ý LUẬN HIỆN NAY
                                            Tuân Lê

Hiện nay, các thế lực thù địch đang ra sức sử dụng chiến lược “Diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam. Một trong những mũi nhọn họ tập chung chống là nền tảng tư tưởng và lý luận của Đảng cộng sản Việt Nam nhằm phủ nhận đường lối cách mạng XHCN, lái nước ta đi theo con đường TBCN. Để nâng cao hiệu quả ĐTLL rất cần thiết phải thực hiện đồng bộ một hệ thống giải pháp:

Thanh niên Quân đội trong phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”


Thanh niên Quân đội trong phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

                                                                   Kim Hung

Thế hệ thanh niên ngày nay được sống, lao động, học tập trong môi trường hòa bình; được thừa hưởng những thành quả của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và công cuộc đổi mới đất nước; được cống hiến và trưởng thành trong sự ổn định về chính trị, sự phát triển vững chắc của kinh tế - xã hội và đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện; được gia đình và xã hội dành cho nhiều cơ hội học tập để có trình độ học vấn, chuyên môn cao hơn các lớp thanh niên đi trước. Những lợi thế đó là hành trang giúp thanh niên vững bước tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đập tan chiêu trò bịa đặt về nhân sự đại hội Đảng


Đập tan chiêu trò bịa đặt về nhân sự đại hội Đảng
                                                                   Van Huy
Từ trước thềm Hội nghị Trung ương (HNTƯ) 12 (khóa XII), đến nay, trên các trang mạng nước ngoài và một số tài khoản blog, facebook cá nhân... đã chủ ý đăng tải nhiều thông tin xuyên tạc, thất thiệt và cố tình suy diễn về công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành (BCH) Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026.

Quân đội tham gia bảo vệ tổ quốc trên không gian mạng - yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay


Quân đội tham gia bảo vệ tổ quốc trên không gian mạng - yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn hiện nay

                                                                               Văn Hương

Bảo vệ sự bình yên cho cuộc sống của người dân; bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc là mệnh lệnh tối thượng của mọi quân nhân.

KẾT HỢP NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN VỚI ĐẤU TRANH LÝ LUẬN HIỆN NAY


KẾT HỢP NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN
VỚI ĐẤU TRANH LÝ LUẬN HIỆN NAY
                                                       
                                                                     Đưc Hung
Kết hợp giữa nghiên cứu lý luận với đấu tranh lý luận là quy luật hình thành, phát triển của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Lịch sử đã chứng minh, trong toàn bộ quá trình hình thành, phát triển hệ thống quan điểm lý luận của mình,

Giải pháp khắc phục tác động tiêu cực của văn hoá phương Tây đến thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay


Giải pháp khắc phục tác động tiêu cực của văn hoá phương Tây đến thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay

                                                                             Hoang Tho

Văn hoá thuộc về con người, xã hội loài người, do con người sáng tạo ra trong suốt quá trình lịch sử. Ở nhiều cách tiếp cận khác nhau có những quan niệm khác nhau về văn hoá. Theo Hồ Chí Minh, văn hóa hiểu một cách khái quát và toàn diện nhất, đó là: “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hàng ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hoá. Văn hoá là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn”.

Phòng, chống các biểu hiện “diễn biến hoà bình” trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức


Phòng, chống các biểu hiện “diễn biến hoà bình” trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
                                                                   Giang Thai
Nhận thức đúng đắn về nội dung, thủ đoạn thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch đối với nước ta hiện nay và tích cực đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của chúng là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng của các cơ quan trong hệ thống chính trị hiện nay. Để làm tốt nhiệm vụ này; đẩy lùi nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức cần có giải pháp đồng bộ, toàn diện, trong đó đào tạo, bồi dưỡng là một giải pháp quan trọng. Tuy nhiên, không chỉ cần bồi dưỡng về năng lực mà còn cần nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức công vụ. Điều này đòi hỏi đội ngũ giảng viên phải thực sự là những người có bản lĩnh, đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp, không “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Chiêu trò cũ rích xuyên tạc bản chất, ý nghĩa cách mạng tháng Tám năm 1945 của các thế lực thù địch


Chiêu trò cũ rích xuyên tạc bản chất, ý nghĩa cách mạng tháng Tám năm 1945 của các thế lực thù địch
                                                                   Đinh Duyên
Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 đã đi vào lịch sử dân tộc, mở ra thời kỳ lịch sử mới, có ý nghĩa trọng đại của dân tộc Việt Nam. Thế nhưng, lâu nay, đi ngược lại với dòng thác cách mạng của đất nước, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị luôn tìm cách xuyên tạc, bôi nhọ lịch sử truyền thống dân tộc, phủ nhận vai trò lãnh đạo, vu cáo Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Vạch trần âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc để hình thành “nhà nước Mông”


Vạch trần âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc để hình thành “nhà nước Mông”
                                                                   Van Duy
Những năm qua, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, các thế lực thù địch, các tổ chức người Mông lưu vong… tăng cường các hoạt động kích động, tuyên truyền tư tưởng ly khai tự trị trong đồng bào các dân tộc. Đặc biệt ở những khu vực vùng cao, vùng sâu, vùng xa các tỉnh biên giới phía Bắc nổi lên vấn đề tuyên truyền, hoạt động thành lập “nhà nước Mông” tự trị.

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NHẬN THỨC ĐỐI VỚI NHIỆM VỤ ĐẤU TRANH LÝ LUẬN HIỆN NAY


MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NHẬN THỨC ĐỐI VỚI NHIỆM VỤ ĐẤU TRANH LÝ LUẬN HIỆN NAY
                                                                   Đưc Đao
Đấu tranh lý luận là một nội dung cơ bản của đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc, diễn ra lâu dài, quyết liệt, phức tạp, trực tiếp liên quan đến mục tiêu, lý tưởng cách mạng, đến sự mất còn của chế độ XHCN, đến vận mệnh của dân tộc. Trong khi đó, nhận thức của các tổ chức, lực lượng hiện nay về vấn đề này bên cạnh mặt mạnh là cơ bản, song không ít tổ chức, lực lượng nhận thức về nhiệm vụ đấu tranh lý luận còn nhiều hạn chế. Vì thế, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ đấu tranh lý luận của các tổ chức, lực lượng trong cuộc đấu tranh này hiện nay là vấn đề có ý nghĩa rất cơ bản và cấp thiết. Để nâng cao nhận thức của các tổ chức, lực lượng về nhiệm vụ đấu tranh lý luận trong tình hình mới cần thực hiện tốt những vấn đề sau đây:
Thứ nhất, giáo dục, bồi dưỡng cho các tổ chức, lực lượng nhận thức đúng đắn, sâu sắc về tầm quan trọng, tính chất, nội dung của nhiệm vụ ĐTLL trong tình hình mới.
Một là, cần làm cho mỗi tổ chức, mỗi lực lượng nhận thức rõ ĐTLL đang là mặt trận nóng bỏng hàng đầu, diễn ra rất gay gắt và phức tạp, trực tiếp liên quan đến mục tiêu, lý tưởng cách mạng, đến sự mất còn của chế độ XHCN, đến vận mệnh của dân tộc.
Hiện nay và trong những năm tới, các thế lực thù địch có sự điều chỉnh về thủ đoạn, biện pháp chiến lược nhằm đẩy mạnh “diễn biến hòa bình” chống phá độc lập dân tộc và CNXH ở nước ta, trong đó tập trung hàng đầu vào lĩnh vực chính trị - tư tưởng, từng bước làm cho con người và xã hội Việt Nam xa rời định hướng XHCN và những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, ngả theo quỹ đạo của CNTB. Bên cạnh đó, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN đang đặt ra nhiều vấn đề mới cần phải giải quyết cả về lý luận và thực tiễn; những tác động tiêu cực bởi mặt trái của kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế, những tác động của tình hình thế giới, khu vực, dẫn đến sự xuất hiện những quan điểm, nhận thức khác nhau, thậm chí là sai trái, lệch lạc. Trước sự chống phá quyết liệt và thâm độc của các thế lực thù địch, những tác động tiêu cực của kinh tế thị trường và quá trình đất nước đẩy mạnh mở cửa hội nhập quốc tế, nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta đang có chiều hướng gia tăng, trước hết và nguy hiểm nhất là trên lĩnh vực chính trị - tư tưởng.
Vì vậy, nhiệm vụ ĐTLL không chỉ là tất yếu, mà còn thực sự trở thành mặt trận nóng bỏng hàng đầu, diễn ra rất gay gắt và phức tạp, trực tiếp liên quan đến mục tiêu, lý tưởng cách mạng, đến sự ổn định, phát triển bền vững của đất nước, sự mất còn của chế độ XHCN, đến vận mệnh của dân tộc. Công tác tư tưởng phải tạo ra được sự nhận thức đúng đắn, thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về vị trí, vai trò của ĐTLL; trên cơ sở đó thấy rõ trách nhiệm của từng tổ chức, lực lượng trong cuộc đấu tranh trên mặt trận nóng bỏng này. Các tổ chức, lực lượng phải nắm vững yêu cầu và nội dung cốt lõi của ĐTLL hiện nay là bảo vệ và phát triển nền tảng tư tưởng, quan điểm, đường lối của Đảng, nâng cao bản lĩnh và trí tuệ của cán bộ, đảng viên, củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng trong Đảng và xã hội, tăng cường khả năng “miễn dịch”, chủ động, tích cực, kiên quyết đấu tranh làm vô hiệu hóa mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.
Để đáp ứng nội dung, yêu cầu trên, việc thường xuyên giáo dục tình hình nhiệm vụ, nâng cao giác ngộ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên phải được coi là một vấn đề đặc biệt quan trọng. Không thể cho rằng cán bộ hiện nay đã được đào tạo cơ bản ở nhà trường nên việc giáo dục tư tưởng, lý luận thường xuyên là không cần thiết. Thực tiễn luôn vận động, phát triển, theo đó lý luận cũng luôn phát triển với những nội dung, hình thức biểu hiện mới. Mặt khác, các thế lực thù địch cũng luôn đưa ra những chiêu thức mới, những luận điệu và cách thức chống phá mới. Vì thế, mọi cán bộ, đảng viên, phải thường xuyên được giáo dục, cập nhật tình hình.
Cần tiếp tục quán triệt cho các tổ chức, lực lượng nhận thức sâu sắc Nghị quyết Trung ương năm khóa X, “Về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới” và Chỉ thị 34 của Ban Bí thư Trung ương, Hướng dẫn số 77 của Ban Tuyên giáo Trung ương, về tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Cần làm cho mọi cán bộ, đảng viên, nhất là các nhà khoa học trong các viện nghiên cứu, trong các học viện, nhà trường, các phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí nắm vững bản chất cuộc đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực lý luận là một bộ phận của cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc trong điều kiện mới. Thực hiện tốt phương châm: “chủ động, kiên quyết, nhạy bén, kịp thời, liên tục, triệt để; kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống”, kiên quyết khắc phục tình trạng thụ động, chủ quan, lơ là mất cảnh giác. Trên cơ sở đó, nâng cao ý thức tự giác về nghĩa vụ và trách nhiệm tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh trên lĩnh vực lý luận, phù hợp với chức trách, nhiệm vụ của mỗi người, nhằm bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN.
Cần kiên quyết tiến công phê phán những quan điểm tư tưởng, lý luận sai trái của các thế lực thù địch và những phần tử cơ hội chính trị, đồng thời tích cực bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, bảo vệ và phát triển những giá trị tốt đẹp trong truyền thống văn hóa dân tộc, những tinh hoa văn hóa thế giới, chủ động định hướng giá trị đúng đắn đối với sự phát triển của con người và xã hội Việt Nam. Cần tổ chức tốt hơn công tác tuyên truyền giáo dục về lịch sử văn hiến Việt Nam, về truyền thống dân tộc, truyền thống cách mạng. Phải tổ chức tốt công tác giáo dục đạo đức, lối sống, trách nhiệm và nghĩa vụ công dân.
Hai là, cần làm cho các tổ chức, lực lượng nhận rõ bản chất, âm mưu thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch về lý luận; không ngừng nâng cao cảnh giác, xây dựng ý chí quyết tâm chiến đấu cao trên mặt trận ĐTLL nóng bỏng hiện nay.
Chỉ rõ đối tượng tác chiến trên mặt trận ĐTLL, vạch trần bản chất phản động và âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá trên lĩnh vực lý luận phải được coi là một nội dung quan trọng của cuộc đấu tranh này. Bởi lẽ, cán bộ, đảng viên và nhân dân chỉ có tinh thần cảnh giác cách mạng và quyết tâm chiến đấu cao trên mặt trận lý luận khi nhận rõ bản chất phản động, thủ đoạn xảo quyệt, tinh vi, thâm độc của các thế lực thù địch và tác hại của nó đến xây dựng tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của mỗi người, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng và trong xã hội.
Trong chiến lược “diễn biến hoà bình”, chống Việt Nam, các thế lực thù địch coi hoạt động phá hoại về chính trị, tư tưởng là đột phá khẩu. Mục tiêu của chúng trong hoạt hoạt phá hoại về chính trị tư tưởng là: xoá bỏ ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam trong đời sống tinh thần xã hội, gieo rắc, truyền bá hệ tư tưởng tư sản trong các thế hệ người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ. Để đạt được mục tiêu đó, chúng tập trung vào những vấn đề lý luận cơ bản, cốt lõi của nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động và mục tiêu, lý tưởng của Đảng và nhân dân ta; tăng cường xuyên tạc bản chất, truyền thống của Đảng và Nhà nước ta, xuyên tạc, khuyếch đại những hạn chế, yếu kém, những khiếm khuyết của CNXH, phủ nhận lịch sử, tán dương chế độ TBCN, truyền bá lối sống cá nhân chủ nghĩa, cơ hội thực dụng, thúc đẩy trạng thái thờ ơ, bàng quan về chính trị.
Chính vì vậy, đấu tranh trên mặt trận lý luận hiện nay phải làm cho các tổ chức, lực lượng nhận rõ bản chất, âm mưu thủ đoạn phá hoại về tư tưởng, lý luận của các thế lực thù địch hòng phủ nhận mục tiêu, con đường XHCN mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Việc giáo dục nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước những âm mưu thủ đoạn của kẻ thù trên mặt trận lý luận phải được tiến hành thường xuyên liên tục, bằng nhiều cách gắn liền với quá trình phát triển của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Điều quan trọng nhất là phải làm rõ bản chất phản động, phản khoa học của các luận điểm sai lầm, bóc trần các thủ đoạn chống phá về lý luận của các thế lực thù địch để mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy rõ. Có như vậy mới tạo ra cho họ sức đề kháng, khả năng tự nhận biết và ý thức chống lại các quan điểm sai trái thù địch.
Thứ hai, giáo dục, bồi dưỡng cho các tổ chức, lực lượng nhận thức rõ trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ đấu tranh trên mặt trận lý luận hiện nay.
Một là, phải xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai cuộc ĐTLL của cấp ủy các cấp.
Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đấu tranh trên mặt trận lý luận là nhiệm vụ của toàn Đảng, của tất cả đảng viên. Trước hết... là nhiệm vụ của cấp ủy các cấp và đồng chí bí thư cấp ủy. Trong thời kỳ mới có nhiều vấn đề mới nảy sinh nhưng lời giải đáp vẫn đang trong quá trình tìm tòi khảo nghiệm, trong khi đó các thế lực thù địch lại ra sức đẩy mạnh “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận. Chính vì vậy, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trước tiên cần tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và tiến hành công tác lý luận; nâng cao tính chiến đấu và sức thuyết phục trong ĐTLL. Căn cứ vào tính chất, đặc điểm của từng loại hình tổ chức đảng mà xác định chức năng, nhiệm vụ cụ thể. Phải làm cho mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, nhất trí và tin tưởng vào đường lối, quan điểm của Đảng, phát huy bản chất cách mạng, truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Đảng; đấu tranh chống các quan điểm sai trái, tư tưởng cơ hội thực dụng, chủ nghĩa cá nhân; phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân; nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Cần làm cho các tổ chức đảng và mọi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc công tác lý luận là hoạt động lãnh đạo quan trọng hàng đầu của Đảng, có ý nghĩa quyết định bảo đảm cho Đảng có nền tảng tư tưởng vững chắc, có cương lĩnh chính trị và chiến lược phát triển được xây dựng trên cơ sở khoa học, có quan điểm đường lối và chính sách đúng đắn, phù hợp với quy luật vận động phát triển của xã hội và hợp lòng dân, giữ vững được sự đoàn kết thống nhất trong tổ chức Đảng và hệ thống chính quyền cũng như trong mỗi bộ, ban ngành, địa phương, đơn vị, tạo được lòng tin và sự ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời xây đắp nền tảng chính trị - tinh thần của chế độ và sự đồng thuận xã hội, định hướng và quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN. Đây là những vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và chế độ XHCN, sự ổn định và phát triển của đất nước.
Sự lãnh đạo của cấp ủy đảng trên mặt trận ĐTLL còn phải thể hiện tập trung ở việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết lãnh đạo và chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Để chủ động tiến công toàn diện, thống nhất và đồng bộ làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực lý luận, cấp ủy các cấp cần quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” và chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiên đại hóa đất nước, cụ thể hóa vào xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết về phòng, chống “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, khắc phục nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta; nghị quyết về đẩy mạnh công tác tư tưởng, lý luận trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiên đại hóa đất nước và các chương trình hành động thực hiện nghị quyết; trong đó cần xác định rõ nhiệm vụ, nội dung, phương thức, chủ trương và giải pháp tổ chức đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận. Trong các nghị quyết lãnh đạo thường kỳ, cấp uỷ, tổ chức đảng cần đánh giá nghiêm túc kết quả thực hiện công tác tư tưởng, lý luận và bổ sung điều chỉnh các chủ trương, giải pháp tổ chức thực hiện trong thời gian tới. Đồng thời cần xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định về trách nhiệm trực tiếp làm công tác tư tưởng, tham gia nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn của cấp ủy, cán bộ chủ trì và của mọi cán bộ, đảng viên; bổ sung hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả các chế độ công tác tư tưởng, quy chế dân chủ ở cơ sở, quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong tiến hành công tác tư tưởng, lý luận.
Hai là, xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng chuyên trách làm công tác lý luận trong cuộc ĐTLL hiện nay.
Cuộc ĐTLL rất khó khăn và phức tạp, nhất là khi sự công kích của các thế lực thù địch không chỉ diễn ra trên diện rộng mà ngày càng đi vào chiều sâu, tập trung đánh thẳng vào những vấn đề lý luận cơ bản, cốt lõi. Điều này đòi hỏi phải có lực lượng hạt nhân thực sự có bản lĩnh vững vàng, có năng lực tư duy lý luận và kinh nghiệm thực tiễn làm nòng cốt trong tổ chức đấu tranh trên mặt trận lý luận. Đó là đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy lý luận chính trị và khoa học xã hội và nhân văn quân sự; cán bộ hoạt động trên các lĩnh vực báo chí, xuất bản, văn hóa, nghệ thuật… những người có vai trò rất quan trọng trong tiến hành công tác tư tưởng nói chung, trong ĐTLL nói riêng.
Theo đó, cần đặc biệt chú trọng tới các tổ chức, lực lượng sau: “Ban Tuyên giáo các cấp dưới sự chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, rà soát, kiểm tra chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X “Về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới”; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan tiếp tục đổi mới, tăng cường hiệu lực lãnh đạo, quản lý báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ... Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội Việt Nam (nay là Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam) phối hợp chặt chẽ với các cơ quan và các trường đại học khoa học xã hội và nhân văn xây dựng hệ thống lý luận phản bác các quan điểm xuyên tạc, vu cáo, chống phá Đảng, Nhà nước ta của các thế lực phản động, thù địch, cơ hội chính trị.
Thứ ba, đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn.
Để phát huy được vai trò, thực hiện được yêu cầu, phương hướng trên công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn cần tập trung thực hiện tốt những vấn đề cơ bản sau:
Kết hợp nhuần nhuyễn việc tiếp thu, khai thác di sản tư tưởng của các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quán triệt sâu sắc cương lĩnh chính trị và các quan điểm cơ bản của Đảng; tiếp thu có chọn lọc những phát triển mới về lý luận của các nước, những giá trị tinh thần tiến bộ của nền văn minh nhân loại với kinh nghiệm và hoàn cảnh thực tế của cách mạng nước ta.
Thực hiện tốt việc gắn lý luận với thực tiễn; cán bộ lý luận phải bám sát thực tế và gắn chặt với hoạt động thực tiễn. Vì rằng, lý luận cách mạng không có mục đích tự thân, mà cốt nhằm nâng cao trình độ tư tưởng- lý luận của xã hội, thúc đẩy cách mạng tiến lên, đạt được hiệu quả cao nhất; mặt khác thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý, là nguồn cung cấp cứ liệu và kinh nghiệm sinh động cho hoạt động nghiên cứu lý luận. Chỉ khi nào công tác lý luận bám sát thực tiễn, nắm bắt kịp thời hơi thở của cuộc sống, bắt rễ sâu trong đời sống hiện thực, kịp thời giải đáp những vấn đề do thực tiễn cách mạng và đời sống tư tưởng của xã hội đặt ra, khơi nguồn sáng tạo từ các phong trào cách mạng và sáng kiến phong phú của quần chúng, thì khi đó mới có chất lượng và hiệu quả cao, tránh được giáo điều, tư biện và các lệch lạc khác, giúp ích cho hoạt động thực tiễn.
Phải nhận thức và xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa lý luận và chính trị, khoa học và đường lối. Vì rằng, lý luận Mác - Lênin là một khoa học, nhưng là khoa học chính trị; giáo dục lý luận vừa là khoa học, vừa là nghệ thuật. Cho nên, sự gắn bó giữa những mặt đó vừa giúp cho nghiên cứu và giáo dục lý luận phát huy vai trò của mình, vừa đảm bảo cho công tác lý luận phát triển đúng hướng, phù hợp với những yêu cầu cấp bách của thực tiễn cách mạng. Để giải quyết đúng đắn mối quan hệ này, cần có sự nhận thức thống nhất của các cấp uỷ, các cơ quan và đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy, tuyên truyền lý luận; đồng thời, phải hình thành quy chế trong lãnh đạo, quản lý và trong hoạt động lý luận.
 Mở rộng dân chủ đi đôi với thực hiện nguyên tắc tổ chức của Đảng, giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa tập thể và cá nhân. Phát triển lý luận là sự nghiệp của toàn Đảng, với sự tham gia của nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lực lượng. Mở rộng dân chủ, phát huy cao nhất trí tuệ của đông đảo cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học và cán bộ làm công tác tư tưởng là con đường thiết yếu để thúc đẩy công tác lý luận phát triển nhanh, phong phú. Bởi nghiên cứu lý luận là những quá trình tư duy sinh động, sáng tạo của các cá nhân nhà khoa học có vai trò đặc biệt quan trọng, nhất là đối với những chuyên gia có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm. Ở đây, đòi hỏi một không khí dân chủ kết hợp chặt chẽ với tập trung và có sự lãnh đạo đúng đắn, một môi trường tập thể trong đó có tự do tư tưởng, tranh luận tìm tòi chân lý và chân lý phải được thừa nhận, chiến thắng với đầy đủ căn cứ khoa học và khảo nghiệm thực tiễn, không có bất cứ một sự áp đặt, cưỡng bức hoặc truy chụp nào. Vì vậy, cơ quan khoa học và các cấp lãnh đạo, quản lý cần động viên, khích lệ khả năng cống hiến của từng người, chú trọng xây dựng các tập thể khoa học luôn có bầu không khí phấn đấu vươn lên, đồi hỏi lẫn nhau cao, giúp đỡ, bổ sung lẫn nhau một cách trung thực và trong sáng, tôn trọng sáng tạo của mỗi cá nhân, kể cả đối với những người có ý kiến lúc đầu chưa được số đông đồng tình, qua đó mà nâng dần trình độ khoa học của tập thể lên.
Phát huy dân chủ, khuyến khích, ủng hộ việc tìm tòi, phát hiện chân lý mới trong nghiên cứu lý luận. Nghiên cứu lý luận là khám phá, sáng tạo, là tìm ra chân lý khách quan, là đưa quá trình nhận thức tiến đến một hiểu biết mới. Hiện tượng có tính quy luật trong việc phát hiện chân lý khách quan là: sự phát hiện đó thường do một số ít người, thậm chí một người, rồi trải qua đấu tranh về nhận thức, sự cọ xát trong thực tiễn mới được xã hội thừa nhận một cách rộng rãi. Do đó, trong nghiên cứu lý luận cần bầu không khí dân chủ, tự do tư tưởng, vì chỉ có trong môi trường ấy, nhà khoa học mới phát huy được tư duy độc lập, sáng tạo và đi đến cùng sự tìm tòi, khám phá của mình. Lý luận, khoa học không thể phát triển, nếu tư tưởng không được giải phóng, nếu thiếu thảo luận, tranh luận.
Trong tranh luận khoa học điều cốt yếu là trong mọi trường hợp đều phải vì khoa học, thật sự vì khoa học, không vì bất cứ động cơ gì khác. Do đó, cần phải có văn hoá tranh luận nếu muốn phát triển tư duy khoa học. Văn hoá tranh luận, đạo đức trong khoa học nói chung, đòi hỏi trước hết phải có tính trung thực, thật thà, trong sáng như chính sự thật, như bản thân chân lý khoa học. Để đi đến chân lý, nhà nghiên cứu phải rất mực vô tư, khách quan. Chỉ có thái độ thực sự cầu thị, nhìn thẳng vào sự thật, dám từ bỏ những nhận thức cũ sai lầm, biết nghe lẽ phải, không định kiến, hết sức khiêm tốn, tôn trọng lẫn nhau, v.v... mới có thể mở mang được kiến thức và đóng góp được gì đó cho khoa học. Thực tế trong tranh luận khoa học, nhiều khi một ý mới manh nha nhưng có thể mở ra cả một hướng tìm tòi đầy triển vọng. Có khi một câu đặt ngược lại vấn đề cũng có thể khiến cho mọi người phải rà soát, chỉnh lý lại những nhận thức hay kết luận tưởng đã xong xuôi. Trong khi chưa ai có được ý kiến về một vấn đề hóc búa nào đó mà có người nêu được một ý táo bạo buộc mọi người phải suy nghĩ đã là đáng quý. 
 Kịp thời phát hiện và kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng, có căn cứ khoa học và đủ sức thuyết phục với tất cả các quan điểm lý luận, không khoa học, nhất là các quan điểm xuyên tạc, thù địch. Trong thời điểm hiện nay, CNXH thế giới tạm lâm vào thoái trào, công cuộc đổi mới ở nước ta vừa có thuận lợi, vừa có khó khăn đan xen lẫn nhau, không tránh khỏi xuất hiện các quan điểm lý luận sai trái, giả danh mácxít đủ loại. Do đó, đấu tranh bảo vệ tính đúng đắn và những giá trị bất hủ của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, của lý luận CNXH khoa học và đường lối của Đảng, phê phán các quan điểm sai trái, vạch trần tính chất phản khoa học của các luận điệu thù địch là một trong những phương sách để phát triển, mài sắc lý luận, củng cố vững chắc hơn lập trường giai cấp công nhân./.
    Kích động trí thức chống Đảng âm mưu nham hiểm của các thế lực thù địch trước thềm Đại hội Đảng lần thứ XIII


Kích động trí thức chống Đảng âm mưu nham hiểm của các thế lực thù địch trước thềm Đại hội Đảng lần thứ XIII

                                                                   Quang Đông

Đảng ta luôn coi trí thức là một bộ phận của lực lượng cách mạng, là một trong những nhân tố quan trọng trong sự nghiệp phát triển đất nước. Vậy mà, trên Xã luận Bán nguyệt san Tự do ngôn luận số 302, với tựa đề “Trí thức đứng lên”, các thế lực thù địch đã vu khống, xuyên tạc đường lối, quan điểm của Đảng ta đối với đội ngũ trí thức, nhằm kích động trí thức “đứng lên” chống Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Trong đó, chúng đưa ra những luận điệu sau:

Đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam


Đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam
                                                                             Diêu Xuân
Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là một thủ đoạn thâm hiểm của các thế lực thù địch, nhằm xóa bỏ thành quả cách mạng và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta. Tuy nhiên, thực tiễn 90 năm qua đã khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là không thể bác bỏ!

Không thể xuyên tạc quy trình xây dựng pháp luật Việt Nam


Không thể xuyên tạc quy trình xây dựng pháp luật Việt Nam
                                                                            Quang Đao
Kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV (bế mạc vào cuối tuần qua) đã thông qua 10 luật, 21 nghị quyết, cho ý kiến về 6 dự án luật khác. Đây là một trong những thành công lớn của kỳ họp lần này, đáp ứng lòng mong mỏi của đông đảo cử tri. Thế nhưng một số ít người có thể vì không hiểu hoặc cố tình không hiểu đã xuyên tạc quy trình xây dựng pháp luật ở Việt Nam, gây bức xúc trong dư luận…

Nâng cao cảnh giác, kiên quyết phòng chống “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” và âm mưu đòi “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” Quân đội trong quá trình chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp hiện nay


                                                                                              Thanh Bach        

Ngày 23/7/2019, Thường vụ Quân ủy Trung ương ban hành Chỉ thị số 747-CT/QUTW “Về Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, trong đó xác định phải: Chủ động phòng ngừa, phát hiện và kiên quyết đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn, hành động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, những phần tử cơ hội, bất mãn chính trị lợi dụng tình hình để gán ghép, bịa đặt, xuyên tạc, bôi nhọ, hạ thấp uy tín của Đảng, nhất là âm mưu đòi “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” Quân đội.

Thứ Tư, 29 tháng 7, 2020

CHỐNG CHỦ NGHĨA XÉT LẠI ĐỂ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN


                                                                        Thê Thai

Chủ nghĩa Mác – Lênin là học thuyết về sự giải phóng và phát triển. Học thuyết ấy luận giải sự giải phóng triệt để và phát triển toàn diện con người, xây dựng một xã hội mới của con người, do con người và vì con người. Đó là học thuyết đó mang tính nhân văn, cao cả nhất.

Thứ Hai, 27 tháng 7, 2020

Đừng ảo giác bởi sự hậu thuẫn, tung hô của những đối tượng rắp tâm chống phá đất nước


                                                                  Xuân Diêu

Trong dịp đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, một số đối tượng trong nước được sự hậu thuẫn, trợ giúp từ tổ chức phản động bên ngoài đã gia tăng các hoạt động chống phá bằng kịch bản không có gì mới...
Như thường lệ, sau khi cơ quan điều tra ra các quyết định tố tụng đối với những đối tượng có hành vi chống phá Nhà nước, xâm phạm an ninh quốc gia thì những “người đồng hành” bên ngoài như Tổ chức theo dõi nhân quyền (HRW), Tổ chức phóng viên không biên giới (RSF), tổ chức VOICE Trịnh Hội… lại ra rả điệp khúc vu cáo chính quyền Việt Nam “trấn áp nhân quyền”. Các trang mạng thù địch cũng nhân dịp này đẩy hàng loạt bài viết mặc sức tung hô, cổ suý đối tượng bị bắt giữ, kêu gọi trả tự do và xuyên tạc hoạt động theo pháp luật của cơ quan Công an…

Phơi bày âm mưu áp dụng Luật Magnitsky                                                                  Vinh Quang

Hoạt động dưới danh nghĩa “Nhà xuất bản Tự do”, thoát ly khỏi sự quản lý của Nhà nước, tuyên truyền các thông tin sai sự thật, công kích chế độ chính trị, chia rẽ đoàn kết dân tộc, vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền, tác động làm băng hoại giá trị đạo đức thuần phong, mỹ tục của người Việt...

Xuyên tạc về Cách mạng tháng Tám - Chiêu trò của những kẻ bất lương


                                                                                Văn Môn

Trong khi cả nước đang náo nức hướng tới kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 thì trên một số trang mạng của nước ngoài thiếu thiện chí, facebook cá nhân mang tính phản động vẫn cố gắng xuyên tạc, bóp méo tính chất và ý nghĩa của các sự kiện lịch sử hào hùng này.

TĂNG CƯỜNG NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN VÀ TỔNG KẾT THỰC TIỄN NHẰM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA CUỘC ĐẤU TRANH LÝ LUẬN HIỆN NAY


Van Duy
          Có thể thấy rằng, trong cuộc tấn công, chống phá toàn diện của các thế lực phản động trong và ngoài nước đối với Việt Nam, bao giờ chúng cũng ưu tiên nhắm tới lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, lý luận nói chung, một lĩnh vực hết sức nhạy cảm và khi đã để lại hậu quả thì mức độ tác động của nó rất lâu dài và khó lường. Thực tế cho thấy, sau hơn 27 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Việt Nam đã đạt được rất nhiều thành tựu trên nhiều lĩnh vực, được bạn bè quốc tế đánh giá cao, thế và lực của nước ta trên khu vực và trường quốc tế ngày một nâng cao và làm cho các thế lực phản động vô cùng tức tối. Với âm mưu xảo quyệt, chúng không dùng những đòn đánh của súng đạn, tức là tiến hành chiến tranh quân sự, mà liên tục tung ra những đòn đánh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, thực hiện "diễn biến hòa bình" với hy vọng, chế độ XHCN ở Việt Nam sẽ sụp đổ, trong lòng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra quá trình "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và đi đến tan rã, như đã diễn ra trong thực tế lịch sử tại Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu trước đây.

CÓ PHẢI NGÀY NAY GIAI CÂP CÔNG NHÂN ĐÃ MẤT VAI TRÒ SỨ MỆNH LỊCH SỬ, CHỈ CÓ TRÍ THỨC MỚI LÀ LỰC LƯỢNG TIÊN PHONG LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG


                                       Trung Tuyên
Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là phạm trù cơ bản nhất của Chủ nghĩa xã hội khoa học. Phát hiện ra sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là một trong những cống hiến vĩ đại nhất của chủ nghĩa Mác. Việc khẳng định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là giai cấp duy nhất có khả năng lãnh đạo nhân dân lao động bị áp bức, bóc lột trong cuộc đấu tranh từng bước xóa bỏ chủ nghĩa tư bản và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội là lập trường chính trị của những người mácxít - lêninnít. Vì vậy, làm sáng tỏ và đấu tranh, phê phán các quan điểm sai trái phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong bối cảnh hiện nay là vấn đề bức thiết cả về phương diện lý luận và thực tiễn.

TÍNH TẤT YẾU CỦA ĐẤU TRANH LÝ LUẬN Ở NƯỚC TA HIỆN NAY


                                          Trinh Văn
 Công cuộc đổi mới của nước ta đến nay đã bước sang năm thứ 27. Dưới sự lãnh đạo của Đảng công sản Việt Nam, chúng ta đã thu được nhiều thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực, góp phần đưa nước ta lên vị thế mới trên chính trường quốc tế. Tuy nhiên, quá trình đổi mới của Việt Nam cũng đang đặt ra nhiều vấn đề cho Đảng, Nhà nước và nhân dân ta cần phải giải quyết. Một trong những vấn đề cấp bách cần phải giải quyết trong tình hình hiện nay là ĐTLL. Điều này xuất phát từ cả vai trò của lý luận và thực tiễn cách mạng của nước ta và thể hiện cụ thể như sau:

KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN GIÁ TRỊ, Ý NGHĨA CỦA CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945


                                                                                                          Thuy Linh
                                                      
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một trang sử hào hùng, mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Đó cũng là thắng lợi của chủ nghĩa Mác - Lênin ở một nước thuộc địa, nửa phong kiến, là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc giành thắng lợi đầu tiên trong thế kỷ XX, đã làm rung chuyển toàn bộ hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân, đế quốc ở các châu lục. Giá trị và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là vô cùng to lớn, ảnh hưởng của nó ngày càng sâu rộng và được tất cả những người có lương tri trong nước và trên thế giới thừa nhận.

Đấu tranh với thủ đoạn bôi nhọ, xuyên tạc hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh


                                                                    Quang Thăng
Bôi nhọ uy tín, hình ảnh lãnh tụ và phủ nhận vai trò của Tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp cách mạng của Việt Nam là mục tiêu chống phá trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.
Chủ tịch Hồ Chí Minh là một vị lãnh tụ thiên tài, Người là Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt Nam được UNESCO công nhận năm 1987 tại kỳ họp lần thứ 24. Ở Người có sự hội tụ và phát huy đến mức cao nhất, hoàn mỹ nhất tinh hoa văn hóa dân tộc và thời đại, kết hợp phương Ðông và phương Tây, cổ và kim, trí dũng và nhân văn, vĩ đại và giản dị, khiêm nhường.

Nhận diện các “chiến dịch” tuyên truyền chống phá Đại hội XIII của Đảng


                                                                    Quang Luu

Càng gần đến ngày diễn ra Đại hội XIII của Đảng, các thế lực thù địch càng gia tăng các hoạt động tuyên truyền chống phá với nhiều thủ đoạn tinh vi.
Hoạt động của chúng không còn được thực hiện đơn lẻ mà được tiến hành ồ ạt theo kiểu “chiến dịch”, với việc huy động cùng lúc nhiều lực lượng, phương tiện, tuyên truyền tập trung về một chủ đề thống nhất trong một khoảng thời gian nhất định. Vì vậy, cần nhận diện để chủ động đề ra các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn.

Đừng tát nước theo mưa


                                                          Quang Huy

Nếu như chỉ các thế lực thù địch, các đối tượng bất mãn lợi dụng vụ án này để xuyên tạc, chống phá thì dễ bề nhận diện. Đáng tiếc, một số cá nhân trong nước, trong đó có người là cán bộ, đảng viên, nhất là người có danh vị xã hội lại thiếu tỉnh táo, đưa ra những ý kiến bình luận rất chủ quan...
Vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại Bưu điện Cầu Voi (tỉnh Long An) xảy ra từ đầu năm 2008. Quá trình điều tra, truy tố, xác định Hồ Duy Hải là thủ phạm gây ra cái chết của 2 nữ nhân viên tại bưu điện này.

Khôi hài chuyện trao thưởng cho ấn phẩm phi pháp


                                                                             Quang Đông
Vừa qua, Hiệp hội các nhà xuất bản quốc tế (International Publishers Association, viết tắt IPA) đã trao giải thưởng Prix Voltaire 2020 cho Nhà xuất bản (NXB) Tự do – một tổ chức hoạt động lợi dụng “xã hội dân sự”, “dân chủ”, “nhân quyền” ở Việt Nam. Vậy đâu là sự thật giá trị giải thưởng và bản chất của Nhà xuất bản này là gì?
Trong thời gian qua, những cuốn sách lậu, tài liệu xuất bản trái phép đã được NXB Tự do phát tán không chỉ trong nước mà còn ở nước ngoài. Sản phẩm “đen” này được các tổ chức, phần tử phản động, các đối tượng cơ hội chính trị tung hô như là những tài liệu “gối đầu giường”, “khai sáng” cho giới trẻ vì tự do, như: “Chính trị bình dân”, “Phản kháng phi bạo lực”, “Cẩm nang nuôi tù”, “Chính đề Việt Nam”,“Cánh đồng Sênh”… Thực chất là những tài liệu có nội dung xuyên tạc, vu cáo các vấn đề tự do, dân chủ, nhân quyền và phổ biến cách thức đấu tranh nhằm lật đổ thể chế chính trị ở Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước pháp quyền XHCN.

NHỮNG YÊU CẦU MỚI CỦA CUỘC ĐẤU TRANH LÝ LUẬN HIỆN NAY


   Mừng Khắc
Đảng ta do Bác Hồ sáng lập và rèn luyện luôn coi công tác lý luận là bộ phận quan trọng, là nhân tố hàng đầu cấu thành hoạt động lãnh đạo của Đảng. Có thể nói sinh mạng của Đảng cũng như sự thành bại của sự nghiệp cách mạng có liên quan chặt chẽ với hoạt động lý luận của Đảng. Điều này được minh chứng hùng hồn qua những chặng đường lịch sử vẻ vang của cách mạng nước ta. Nền tảng của công tác lý luận của chúng ta là chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, công tác lý luận còn được tổng kết đúc rút từ thực tiễn. Chính thực tiễn cùng với sự đổi mới không ngừng trong tư duy lý luận là điều kiện và cơ sở để công tác lý luận phát triển và những vấn đề lý luận ngày càng được làm giàu thêm.

CẢNH GIÁC VỚI CÁC LUẬN ĐIỆU PHỦ NHẬN VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


                                                                Minh Tuân
Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là vấn đề được ưu tiên hàng đầu của các thế lực thù địch. Đối với chúng, đây luôn được xem như là một trong những nhiệm vụ xuyên suốt và có vị trí, vai trò rất quan trọng. Về bản chất, chúng luôn tìm mọi thủ đoạn và các phương thức khác nhau để hòng làm giảm uy tín lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và tiến tới xóa bỏ hoàn toàn vai trò lãnh đạo của Đảng đối với dân tộc Việt Nam.

PHÊ PHÁN QUAN ĐIỂM: “CHỦ NGHĨA MÁC - LÊNIN BẮT NGUỒN TỪ PHƯƠNG TÂY NÊN KHÔNG PHÙ HỢP VỚI VIỆT NAM”


                                                                                                Minh Quôc

 

Chủ nghĩa Mác - Lênin là một hệ thống lý luận khoa học và cách mạng, được tổng kết, đúc rút từ sự phân tích toàn bộ lịch sử nhân loại và thực tiễn xã hội thời kỳ phát triển CNTB, kế thừa một cách có hệ thống những giá trị tư tưởng và thành tựu khoa học quan trọng nhất của loài người. Chủ nghĩa Mác - Lênin khái quát những quy luật phổ biến về sự vận động và phát triển của tự nhiên, xã hội và tư duy con người, nó cung cấp cho chúng ta một thế giới quan khoa học và cách mạng, một phương pháp luận đúng đắn, có tính phổ biến trong nhận thức và cải tạo thế giới. Đặc biệt, về mặt xã hội, chủ nghĩa Mác - Lênin đã chỉ ra quy luật vận động của lịch sử nhân loại và con đường tất yếu tới chủ nghĩa cộng sản - một hình thái phát triển cao của xã hội loài người, trong đó con người được tự do, hạnh phúc, có đủ các điều kiện để phát triển và hoàn thiện một cách toàn diện.

PHẢI CHĂNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM VI PHẠM QUYỀN CON NGƯỜI


                                                    Mạnh Tường
Các quyền con người - nhân quyền hiện đang thu hút sự quan tâm rộng rãi của các nhà nước, thiết chế, tổ chức và cộng đồng, được giới học giả đi sâu nghiên cứu và ngày càng có vị trí nổi bật tại các diễn đàn song phương và đa phương. Song, đây cũng là vấn đề phản ánh sự khác biệt trong cách tiếp cận của các nước, nhóm nước khác nhau.
Có một thực tế là, vì bị chà đạp, bị tước các quyền cơ bản, nên đấu tranh đòi nhân quyền (quyền con người) - vốn là một giá trị văn hóa của nhân loại. Ấy vậy mà, chính những kẻ đi tước quyền người khác lại lớn tiếng lên án những người bị tước quyền là vi phạm nhân quyền. Vậy, tại sao vẫn còn tồn tại nghịch lý đó?

ĐẤU TRANH CHỐNG CHỦ NGHĨA CƠ HỘI, XÉT LẠI TRONG LÝ LUẬN TRIẾT HỌC HIỆN NAY


                                                                                                     Linh Long
          Đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội, xét lại nói chung và trong lý luận triết học nói riêng là một vấn đề có tính quy luật phát triển triết học mácxít. Ở nước ta hiện nay, những hậu thuẫn cả bên trong và bên ngoài cho nảy sinh, phát triển và sự chống phá của chủ nghĩa cơ hội, xét lại rất lớn. Do đó, vấn đề đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội, xét lại đang nổi lên có tính chất cấp bách hiện nay, nó liên quan trực tiếp đến sự sống còn của dân tộc, chế độ chính trị, sự lãnh đạo của Đảng và sự trường tồn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CỦA ĐẤU TRANH LÝ LUẬN HIỆN NAY


                                                        Linh Tre

1. Nguyên tắc tính đảng, tính giai cấp
Một trong những nguyên tắc cơ bản của ĐTLL là tính đảng, tính giai cấp. Tính đảng của ĐTLL hiện nay là tính đảng mácxít. Tính đảng của ĐTLL là sự vững vàng và kiên định một cách có ý thức trên lập trường của giai cấp công nhân, phản ánh và bảo vệ lợi ích của giai cấp công nhân và toàn thể nhân dân lao động; lấy hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng của cuộc đấu tranh, thể hiện sự trung thành, thể hiện bản lĩnh chính trị trong cuộc ĐTLL

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐẤU TRANH LÝ LUẬN Ở NƯỚC TA HIỆN NAY


                                                      Linh Long
 Hiện nay, cách mạng nước ta bên cạnh những thời cơ thuận lợi, cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: các thế lực thù địch đang ra sức thủ tiêu nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng ta là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xuyên tạc, bôi nhọ hòng làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng với mục đích cuối cùng là lật đổ chế độ XHCN; các hoạt động “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng và xã hội có xu hướng ngày càng phức tạp. Vì vậy, đẩy mạnh cuộc ĐTLL làm thất bại các quan điểm, luận điệu phản động, xuyên tạc của các thế lực thù địch trong tình hình mới, tăng cường tính thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội thực sự là cuộc đấu tranh nóng bỏng, quyết liệt và phức tạp.

“Nội công, ngoại kích”, thủ đoạn chống phá Đại hội XIII của Đảng


                                                                    Linh Huong

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước. Thời điểm đại hội cận kề, các thế lực thù địch càng tăng cường các hoạt động chống phá, tung ra luận điệu xuyên tạc, sai trái nhằm làm suy giảm niềm tin, phá hoại Đại hội XIII của Đảng.
Gia tăng “chiến dịch” tuyên truyền, xuyên tạc
Dịp này, các thế lực thù địch tung ra nhiều bài viết, video clip với lập luận, tuyên truyền, cổ vũ cho việc từ bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin hòng làm lung lay, phủ nhận nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng. Để phủ định học thuyết Mác-Lênin, trên đài BBC, RFA, VOA, các trang phản động, mạng xã hội Facebook, YouTube…; không ít ý kiến cho rằng, chủ nghĩa Mác-Lênin là phản dân chủ, việc kiên trì chủ nghĩa Mác-Lênin là một sai lầm từ lý luận đến thực tiễn.

TỔ CHỨC, XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU, NHIỆM VỤ ĐẤU TRANH LÝ LUẬN HIỆN NAY


                                                                Le Tuan

ĐTLL là bộ phận trọng yếu trong đấu tranh trên lĩnh vực chính trị - tư tưởng nhằm bảo vệ và phát triển nền tảng tư tưởng, quan điểm, đường lối của Đảng, những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc và những tinh hoa văn hóa của nhân loại, phê phán các quan điểm lý luận sai trái, góp phần rất quan trọng nâng cao tầm trí tuệ của Đảng và của dân tộc, củng cố và tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội. Để nâng cao chất lượng và hiệu quả ĐTLL, điều có ý nghĩa quyết định là xây dựng được lực lượng hùng hậu, có cơ cấu hợp lý và chất lượng cao, tổ chức phối hợp chặt chẽ, thống nhất và đồng bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ĐTLL trong thời kỳ mới. Trong đó cần tập trung thực hiện tốt một số vấn đề cơ bản và đang đặt ra cấp thiết sau đây: