Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2019

VÔ HIỆU HOÁ ÂM MƯU LỢI DỤNG VẤN ĐỀ TÔN GIÁO CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG NƯỚC TA HIỆN NAY CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH


VÔ HIỆU HOÁ ÂM MƯU LỢI DỤNG VẤN ĐỀ TÔN GIÁO CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG NƯỚC TA HIỆN NAY CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH
Trải qua 86 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn luôn có quan điểm và chính sách đúng đắn về vấn đề tôn giáo. Trước yêu cầu mới của  tình hình và nhiệm vụ cách mạng, để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, nhằm đẩy mạnh công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, Đại hộiVIII của Đảng tiếp tục khẳng định chính sách tôn giáo từ trước đến nay và chỉ rõ: Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, phát huy những giá trị văn hoá, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo. Quan tâm và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo sinh hoạt theo hiến chương, điều lệ của các tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận, theo quy định của pháp luật. Đồng thời, chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh với những hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc hoặc những hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái quy định của pháp luật.. Chính sách tôn giáo đúng đắn và sáng tỏ đó có tác dụng cổ vũ động viên to lớn, khiến đồng bào theo đạo và các chức sắc tôn giáo vui vẻ, phấn khởi hoà hợp cùng cả cộng đồng dân tộc, làm tròn nghĩa vụ trách nhịêm công dân đốivớiTổ quốc Việt Nam xã hộichủ nghĩa.

GIỮ VỮNG TÌNH HỮU NGHỊ VIỆT NAM – CAMPUCHIA


GIỮ VỮNG TÌNH HỮU NGHỊ
VIỆT NAM – CAMPUCHIA
Việt Nam và Campuchia là hai nước có mối quan hệ lâu đời. Tình đoàn kết, hữu nghị là giá trị tốt đẹp, bền vững được hun đúc từ lịch sử hàng nghìn năm lịch sử. Hiện nay, Việt Nam và Campuchia đều là thành viên của ASEAN, WTO, ASEM… Quan hệ giữa hai nước được tiến hành trên tất cả các lĩnh vực, hướng tới xây dựng “quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa hai nước phát triển ngày càng sâu rộng và hiệu quả trong tình hình mới. Vậy nhưng thời gian gần đây đã xuất hiện những âm mưu, thủ đoạn kích động, phá hoại mối quan hệ tốt đẹp, trong sáng ấy.

Sự thật về chuyện lãnh thổ Việt Nam ‘mất 15.000 km2’


Sự thật về chuyện lãnh thổ Việt Nam ‘mất 15.000 km2’


Theo cơ sở dữ liệu của World Bank, vào năm 1999, chỉ tiêu diện tích đất của Việt Nam có sự thay đổi lớn từ 325.000 km2 xuống 310.000 km2, tức 15.000 km2 đất, lớn hơn diện tích hai tỉnh Cao bằng và Lạng Sơn gộp lại đã bị mất. Đây là điều rất bất thường…
Bài viết đăng tải trên Facebook của tác giả Phạm Tuấn Anh. Ông Phạm Tuấn Anh tốt nghiệp Đại học Ngoại Thương Hà Nội trước khi sang học cao học tại Princeton, New Jersey, Mỹ. Ông từng làm cho World Bank trước khi chuyển sang làm phiên dịch cho chính phủ Mỹ. Ông là người phiên dịch của Tổng thống Mỹ Obama khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có chuyến công du Mỹ hồi tháng 7/2015 và trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Obama từ ngày 23-25/5/2016.

PHÒNG, CHỐNG “TỰ CHUYỂN HÓA”, “TỰ DIỄN BIẾN” TRONG CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN LÀ MỘT NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG HIỆN NAY.


PHÒNG, CHỐNG “TỰ CHUYỂN HÓA”, “TỰ DIỄN BIẾN” TRONG CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN LÀ MỘT NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG CỦA CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG HIỆN NAY.
Trong vài thập kỷ gần đây, thuật ngữ  “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” xuất hiện khi chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch dùng chiến lược “diễn biến hoà bình” chống các nước xã hội chủ nghĩa và các nước có khuynh hướng tiến bộ không theo quĩ đạo của chủ nghĩa tư bản. “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được hiểu là sự tự thay đổi thể chế chính trị ở các nước xã hội chủ nghĩa và các nước có khuynh hướng tiến bộ dưới sự tác động của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch bằng “diễn biến hoà bình”. Chủ thể gây ra “tự diễn biễn”, “tự chuyển hóa” là chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch. Đối tượng của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch nhằm tới là các tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân trong xã hội, trong đó tập trung vào hệ thống tổ chức đảng cầm quyền, chính quyền, đoàn thể và đội ngũ cán bộ, đảng viên đảng cầm quyền, viên chức nhà nước và lực lượng vũ trang, quân đội. Biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” rất phong phú, đa dạng và trên mọi lĩnh vực

Phát huy vai trò cựu chiến binh đấu tranh phòng, chống quan điểm sai trái, “tự diễn biến", "tự chuyển hóa”


Phát huy vai trò cựu chiến binh đấu tranh phòng, chống quan điểm sai trái, “tự diễn biến", "tự chuyển hóa”
Trưởng thành từ trong khói lửa chiến tranh và binh nghiệp cách mạng, các tướng lĩnh, cựu chiến binh (CCB) luôn là lực lượng trung thành với Đảng, Nhà nước, là niềm tin, là chỗ dựa cho thế hệ trẻ.
Song cũng chính bởi uy tín, bởi tiếng nói có trọng lượng cao của CCB mà các thế lực phản động đã hết sức nham hiểm tìm mọi cách lợi dụng, kích động, lôi kéo một số CCB vào con đường "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" hòng tạo "ngọn cờ", lái dư luận đi theo những con đường đen tối của chúng. Trong giai đoạn hiện nay, vai trò của các CCB trong cuộc đấu tranh phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" hết sức quan trọng.
Dạn dày kinh nghiệm vẫn cần cảnh giác
Cùng với sự phát triển của đất nước, các thế hệ CCB luôn giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN); là lực lượng chính trị xã hội trung kiên, luôn xung kích đi đầu trong cuộc đấu tranh phòng, chống "diễn biến hòa bình", phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa”.

Phạm Trần với Luận điệu xảo trá về dân chủ


Phạm Trần với Luận điệu xảo trá về dân chủ
Trong bài “Dân chủ và đa đảng ở Việt Nam” đăng trên trang mạng Tiếng Dân, Phạm Trần một lần nữa lại xuyên tạc, ngụy biện nhằm phủ định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phủ định thành quả xây dựng nền dân chủ ở nước ta trong suốt mấy chục năm qua.
Để minh chứng cho luận điểm của mình Phạm Trần cố gắng ngụy biện trích dẫn những phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thậm thí cả Hiến pháp, pháp luật quy định về xây dựng nền dân chủ ở nước ta để xuyên tạc, quy chụp mà không viện dẫn được một thực tế hay một lý lẽ thuyết phục nào. Ví như, Y viện dẫn Điều 53 của Hiến pháp năm 2013 nói về quyền sở hữu đất đai: “Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản thuộc về sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý”. Đó là hiến định hoàn toàn đúng đắn để đảm bảo quyền dân chủ của mọi người dân trước Pháp luật, nhưng Phạm Trần cố tình vu cáo Đảng là “hớt tay trên ngay trước mắt người dân”, đó là điều phi lý nhất mà ông ta cũng nghĩ ra được. Ai cũng biết trong xã hội phải có luật lệ để điều chỉnh các quan hệ, Nhà nước là đại diện của nhân dân quản lý trên mọi lĩnh vực nhằm đảm bảo trật tự xã hội, thì quyền công dân mới được thực hiện và dân chủ mới thực thi. Trong lĩnh vực đất đai cũng vậy, nếu nhà nước không quản lý thì mạnh ai nấy làm, mạnh ai nấy chiếm dụng, không luật lệ, không quy tắc thì quyền sử dụng của người dân có đảm bảo, vậy thì dân chủ ở đâu hay là vô chính phủ.
Với mớ tư duy khá hỗn độn, Phạm Trần còn đưa ra những luận điệu sai trái nhằm “phản bác” nền dân chủ ở nước ta, Y đổ lỗi cho “sự mất dân chủ” ở Việt Nam là do một đảng lãnh đạo mà không thực hiện chế độ đa nguyên, đa đảng.
Phạm Trần đã cố tình gán ghép, quy chụp hòng phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dân chủ không đồng nghĩa với đa nguyên chính trị, không phải cứ có đa đảng là có dân chủ. Dân chủ là quyền làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Dân chủ xã hội chủ nghĩa thừa nhận quyền tự do, bình đẳng của công dân, bảo đảm cho nhân dân là chủ thể của quyền lực Nhà nước. Quyền làm chủ của nhân dân được thể chế hóa thành các chuẩn mực mang tính pháp quyền, thành nguyên tắc tổ chức và vận hành của Nhà nước cũng như các thiết chế chính trị khác, tạo nên chế độ dân chủ.
Trên thế giới hiện nay có nhiều nước theo chế độ đa đảng chính trị, nhưng về bản chất vẫn chỉ là một đảng đại diện cho một lực lượng xã hội duy nhất là giai cấp tư sản và lực lượng ấy thay nhau lãnh đạo đất nước, cùng bảo vệ quyền và lợi ích của giai cấp tư sản. Tuy thế, giữa các đảng phái này cũng luôn có sự tranh chấp quyền lợi với nhau, mà thực chất là sự tranh chấp giữa các nhóm lợi ích, giữa quyền lợi của các nhóm tư bản trong từng ngành, từng lĩnh vực, điều này thường dẫn đến tình trạng bất ổn về chính trị trong nội bộ đất nước, cản trở sự phát triển chung của xã hội.
Do vậy, dân chủ không phụ thuộc vào chế độ một đảng hay đa đảng, mà nó phụ thuộc vào bản chất của chế độ cầm quyền phục vụ cho lợi ích của giai cấp nào cũng như cách thức vận hành của bộ máy nhà nước. Trong khi các nhà dân chủ giả hiệu lớn tiếng đòi xóa bỏ chế độ “đảng trị” thực hiện “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập” theo kiểu phương Tây, thì nhà trí thức hàng đầu nước Mỹ, Noam Chom-si- ky đã cảnh báo và vạch trần bản chất của đa nguyên, đa đảng: “Đừng có ai nên ảo tưởng. Thực chất Mỹ là một chế độ độc đảng và các đảng cầm quyền là các đảng kinh doanh”. Thực tế cho thấy, ở những nước mà đa đảng đi kèm với đa nguyên chính trị là những nước thường có nền chính trị kém ổn định và diễn ra các cuộc tranh giành quyền lực làm cản trở sự phát triển của nền kinh tế, gây mất ổn định chính trị, thậm chí lâm vào cảnh hỗn loạn xã hội như đã từng xảy ra ở một số nước trên thế giới vừa qua.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam được bảo đảm quyền dân tộc tự quyết, quyền lựa chọn con đường và mô hình phát triển đất nước; bảo đảm quyền và phát huy năng lực làm chủ của nhân dân, xoá bỏ triệt để tình trạng áp bức, bóc lột. Những năm qua Đảng và Nhà nước ta đã tạo ra sự trao đổi, hợp tác kinh tế, văn hóa giữa các nước dựa trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng và cùng có lợi, vì một thế giới không có chiến tranh, không có sự hoành hành của tội ác, của tàn bạo và bất công, bảo đảm cho con người phát triển toàn diện, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc.
Đó chỉ là một phần sự thật không thể phủ nhận về dân chủ, nhân quyền và thành tựu xây dựng đất nước của nhân dân Việt Nam hơn 70 năm qua. Sự thật đó đã được cả thế giới biết đến, chỉ những kẻ phản động mới cố tình xuyên tạc, phủ nhận với dụng ý xấu xa nhằm phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam./.NHẬN DIỆN CÁC DẠNG QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH


NHẬN DIỆN CÁC DẠNG QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH

Những quan điểm của các thế lực thù địch
Sau nhiều thập niên thực hiện chính sách thù địch, chống phá không đạt hiệu quả, các thế lực thù địch đang thay đổi phương thức hoạt động. Mục tiêu nhất quán không thay đổi của chúng là chống phá tận gốc về tư tưởng chính trị, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, “phi chính trị hóa”, vô hiệu hóa quân đội và lực lượng công an, tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Việt Nam.

NHẬN DIỆN ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH” CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN PHÒNG, CHỐNG


NHẬN DIỆN ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH” CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN PHÒNG, CHỐNG
Hiện nay, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch sử dụng chiến lược DBHB chống phá cách mạng Việt Nam, thực chất là tác động làm chuyển hoá chế độ XHCN sang chế độ TBCN tiến hành bằng các hình thức, biện pháp, lực lượng, phương tiện phi quân sự.
Chủ thể của chiến lược DBHB là CNĐQ, đứng đầu là đế quốc Mỹ và các thế lực thù địch khác. Đối tượng tiến công của chiến lược DBHB là nhằm trực tiếp vào Đảng, Nhà nước ta dưới mọi hình thức khác nhau. Mục tiêu cơ bản của chiến lược DBHB là xoá bỏ chế độ XHCN ở nước ta. Phương châm hành động của chiến lược DBHB là bằng các thủ đoạn, hình thức, biện pháp, lực lượng, phương tiện phi quân sự chủ động tiếp cận làm tan rã, sụp đổ chế độ XHCN từ bên trong. Quá trình thực hiện chiến lược DBHB diễn ra từ thấp đến cao, từ bộ phận đến toàn bộ, được thực hiện có kế hoạch, có bước đi cụ thể phù hợp với diễn biến tình hình ở trong nước. Thực hiện ở tất cả các lĩnh vực từ kinh tế - xã hội, tư tưởng, văn hóa, quốc phòng, an ninh đến đối ngoại. Thủ đoạn thâm độc, hết sức tinh vi, xảo quyệt dưới chiêu bài viện trợ kinh tế, giải quyết các vấn đề nhân đạo, hợp tác kinh doanh...

Mục đích đen tối của “Hội anh em dân chủ”


Mục đích đen tối của “Hội anh em dân chủ”
Ngày 05/4/2018, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã xét xử công khai, đúng quy định của pháp luật, tuyên phạt 6 bị cáo tổng cộng 66 năm tù về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Với sự nghiêm minh của pháp luật, những người trong “Hội anh em dân chủ” tự xưng đã bị trừng phạt thích đáng theo hành vi vi phạm pháp luật của họ. Một lần nữa pháp luật đã được thực thi, tội ác đã bị trừng trị.
Phán quyết của Tòa, đã tuân thủ đúng trình tự quy định của pháp luật, thể hiện sự nghiêm túc trong xét xử và tính nghiêm minh của pháp luật Việt Nam. Những kẻ phạm tội đã tự thấy hành vi vi phạm pháp luật, đã tâm phục, khẩu phục về phán quyết của toà án và sự nghiêm minh của pháp luật. Điều đó, thể hiện rõ tính nghiêm minh của pháp luật và khẳng định tính công khai, sự minh bạch, công bằng, dân chủ trong xét xử tại tòa đối với bất cứ mọi hành vi vi phạm pháp luật ở nước ta. Căn cứ theo tính chất lỗi phạm và theo quy định của Bộ luật Hình sự hiện hành, Tòa tuyên phạt 6 bị cáo tổng cộng 66 năm tù là đúng người, đúng tội, thể hiện sự nghiêm minh, được dư luận đồng tình, ủng hộ.

Mạng xã hội và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên khi tham gia


Mạng xã hội và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên khi tham gia
Những năm gần đây, lợi dụng sự phát triển nhanh chóng công nghệ thông tin, internet, các thế lực thù địch đã tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phát tán nhiều loại thông tin sai trái, thù địch, xấu xa, độc hại trên mạng xã hội với mức độ, tần suất ngày càng tăng, nhằm chống phá cách mạng nước ta, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Vì thế, một trong những vấn đề quan trọng đặt ra với mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hiện nay là cần phải tỉnh táo, nhận thức đúng trách nhiệm của mình trong việc chuyển tải thông tin trên mạng xã hội.

LỢI DỤNG MẠNG XÃ HỘI ĐỂ XUYÊN TẠC, CHỐNG ĐỐI ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA


LỢI DỤNG MẠNG XÃ HỘI ĐỂ XUYÊN TẠC, CHỐNG ĐỐI
ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA
Trong bối cảnh công nghệ thông tin ngày càng phát triển như hiện nay, các thế lực thù địch trong và ngoài nước đã, đang và sẽ tiếp tục sử dụng mạng xã hội như là một công cụ hữu hiệu nhằm thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để tiến hành các hoạt động chống phá sự nghiệp cách mạng nước ta. Việc lợi dụng Internet để chống phá Việt Nam là một thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, nguy hiểm tác động trực tiếp đến tâm lý của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Với khả năng đưa tin nhanh chóng, đa chiều, rộng khắp; các thế lực thù địch tập trung tuyên truyền, xuyên tạc đường lối, cương lĩnh, nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là về vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo”; kích động tư tưởng thực dụng, đầu độc bằng lối sống trụy lạc, làm mờ các giá trị đạo đức, văn hóa truyền thống đưa tin sai sự thật, làm cho người sử dụng Internet có góc nhìn sai lệch về những gì đang diễn ra, từ đó tạo sự hoài nghi, giảm sút niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng.

KINH TẾ NHÀ NƯỚC CÓ CÒN GIỮ VAI TRÒ CHỦ ĐẠO?


KINH TẾ NHÀ NƯỚC CÓ CÒN GIỮ VAI TRÒ CHỦ ĐẠO?
                                                                     
Hội nghị Trung ương 5 khóa XII của Đảng vừa ban hành ba nghị quyết quan trọng nhằm phát triển kinh tế trong đó có Nghị quyết số 10/NQ-TW (6/2017) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trước tình hình đó, một số quan điểm cho rằng: đây là quan điểm vẫn chưa nhận thức được vai trò của kinh tế tư nhân, phải để kinh tế kinh tế tư nhân giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân. Họ viện lý do thời gian qua một số tập đoàn, các tổng công ty nhà nước làm ăn thua lỗ như Vinashine, Vinaline, PVC… để phủ nhận toàn bộ kinh tế nhà nước. Đây không chỉ là vấn đề học thuật đơn thuần hay kinh tế giản đơn mà là vấn đề chính trị. Phủ nhận vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước là phủ nhận định hướng xã hội chủ nghĩa trong nền kinh tế thị trường, đưa đất nước theo con đường tư bản chủ nghĩa. Việc khẳng định kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể dần trở thành nền tảng của nền kinh tế quốc dân là đúng đắn xét về cả phương diện lý luận lẫn thực tiễn.

Đấu tranh chống các quan điểm sai trái trên internet, nhiệm vụ cấp thiết trong Quân đội Nhân dân Việt Nam hiện nay.Đấu tranh chống các quan điểm sai trái trên internet,
nhiệm vụ cấp thiết trong Quân đội Nhân dân Việt Nam hiện nay.
          Sự phát triển của Internet là thành tựu của nhân loại và trở thành một trong những nhu cầu thiết yếu của đời sống kinh tế- xã hội hiện nay, mang lại những tiện ích nhiều mặt cho con người trên thế giới, đồng thời thúc đẩy sự phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội đối với tất cả các quốc gia.
 Chúng ta biết rằng, tại Việt Nam dịch vụ Internet được cung cấp chính thức từ năm 1997. Việt Nam là một trong những quốc gia mà Internet phát triển nhanh nhất thế giới, hiện có hơn 33 triệu người dùng Internet, xếp thứ 3 Đông Nam Á, thứ 7 Châu Á và thứ 18 thế giới. Mạng xã hội được biết đến và sử dụng phổ biến nhất hiện nay là facebook với hơn 12 triệu người thường xuyên sử dụng. Ngày nay, dựa vào Internet các thế lực thù địch lợi dụng các sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước, Quân đội để tuyên truyền, chống phá, tập hợp lực lượng, thành lập các “hội”, “nhóm” bất hợp pháp đứng lên hô hào đấu tranh cho “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền”; “tôn giáo” ở Việt Nam; kích động văn nghệ sĩ đòi “tự do sáng tác”, “tự do công bố” các tác phẩm văn học, phản đối sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước ta trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ; đặt hàng viết bài đưa lên các mạng xã hội, blog cá nhân để tuyên truyền kích động chống phá đất nước; Lợi dụng những căng thẳng về vấn đề Biển Đông để tuyên truyền, kích động nói xấu Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Đấu tranh làm thất bại thủ đoạn xuyên tạc dịp kỷ niệm Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968


Đấu tranh làm thất bại thủ đoạn xuyên tạc dịp kỷ niệm Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968
Trần Chiến
Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã diễn ra 50 năm. Những ngày qua và cho đến Tết Mậu Tuất 2018, tại nhiều địa phương cả nước có những hoạt động thiết thực kỷ niệm sự kiện lịch sử trọng đại này của dân tộc. 
Thông qua các hoạt động đó, thắng lợi của cuộc Tổng tiến công càng được khẳng định, trở thành biểu tượng của ý chí quyết chiến, quyết thắng, khí phách quật cường và khát vọng hòa bình, độc lập của toàn thể dân tộc; thể hiện nghệ thuật chiến tranh cách mạng, sức sáng tạo vượt bậc của chiến tranh nhân dân Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh…

Đấu tranh làm thất bại thủ đoạn xuyên tạc dịp kỷ niệm Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968


Đấu tranh làm thất bại thủ đoạn xuyên tạc dịp kỷ niệm Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968
Trần Chiến
Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 đã diễn ra 50 năm. Những ngày qua và cho đến Tết Mậu Tuất 2018, tại nhiều địa phương cả nước có những hoạt động thiết thực kỷ niệm sự kiện lịch sử trọng đại này của dân tộc. 
Thông qua các hoạt động đó, thắng lợi của cuộc Tổng tiến công càng được khẳng định, trở thành biểu tượng của ý chí quyết chiến, quyết thắng, khí phách quật cường và khát vọng hòa bình, độc lập của toàn thể dân tộc; thể hiện nghệ thuật chiến tranh cách mạng, sức sáng tạo vượt bậc của chiến tranh nhân dân Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh…

Đấu tranh làm thất bại thủ đoạn lợi dụng mạng xã hội chống phá Đảng, Nhà nước


                                                             -         Trần Chiến -
Cùng với các thế lực thù địch, các tổ chức phản động, những kẻ cơ hội chính trị tăng cường phê phán, đả kích, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xuyên tạc tình hình dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo; bóp méo, bịa đặt việc có sự chia rẽ, mâu thuẫn trong lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.

BÊN PHÁP NGĂN CHẶN, ĐẨY LÙI TIÊU CỰC TỪ MẠNG XÃ HỘI ĐỐI VỚI THANH NIÊN QUÂN ĐỘI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAYBản chất internet là môi trường mở cho phép người sử dụng được tự do cung cấp, tìm kiếm và sử dụng thông tin, tính truyền tải nhanh, diện tham chiếu rộng, thông tin gần như tức thì, dễ tạo hiệu ứng xã hội theo chiều rộng nên rất khó quản lý và kiểm soát. Tính ưu trội của mạng xã hội với sự đa dạng của các trang mạng xã hội được sử dụng hiện nay như: Facebook, Google, Twitter, Youtube, Zalo, …  còn tạo ra khả năng giao lưu, chia sẻ, kết nối cộng đồng rất thuận lợi. Đây là tính năng đặc biệt hấp dẫn đối với những người sử dụng.

Thứ Năm, 17 tháng 1, 2019

NHỮNG NÉT TRUYỀN THỐNG TIÊU BIỂU VỀ BẢN CHẤT CÁCH MẠNG VÀ TRUYỀN THỐNG VẺ VANG CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM


Hoahuongduong
Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, sự nuôi dưỡng và đùm bọc của nhân dân, quân đội ta đã không ngừng phát huy bản chất tốt đẹp, xây đắp nên truyền thống rất vẻ vang, được Chủ tịch Hồ Chí Minh khen ngợi: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Thứ Tư, 16 tháng 1, 2019

UY TÍN, SỨC MẠNH QUÂN ĐỘI BẮT NGUỒN TỪ YẾU TỐ KỶ LUẬT CHẶT CHẼ, NGHIÊM MINH


-Anlq2-
Sức mạnh của Quân đội ta không chỉ thể hiện sâu sắc ở mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân, mà còn thể hiện ở bản chất là một quân đội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bên cạnh đó, uy tín, sức mạnh của quân đội còn xuất phát từ yếu tố kỷ luật tự giác, nghiêm minh, đòi hỏi mọi quân nhân phải tự giác tuân thủ triệt để, chấp hành đến nơi đến chốn.

KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TA TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC


Tungct
 Sang thế kỷ 21, Việt Nam ngày càng khẳng định được vị trí của mình trên trường quốc tế, vị thế được nâng cao, uy tín quốc gia được khẳng định. Để đạt được thành tựu đó, đường lối đối ngoại có vai trò rất quan trọng. Tuy nhiên, một số thành phần “râm…chủ” nửa mùa, trí thức cơ hội lại ra sức xuyên tạc đường lối ngoại giao của Đảng ta.

Thứ Ba, 15 tháng 1, 2019

NHỮNG QUAN ĐIỂM SAI TRÁI HÌNH THÀNH DO TRÌNH ĐỘ NHẬN THỨC CHÍNH TRỊ KÉM


Tungct
So với các nước trên thế giới, Việt Nam vẫn là một nước nghèo và kém phát triển, sự phát triển kinh tế còn chưa vững chắc, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, năng suất, chất lượng hiệu quả kinh tế còn chưa cao. Trong lĩnh vực xã hội, còn nhiều vấn đề bức xúc đòi hỏi phải được tiếp tục quan tâm giải quyết. Điều đó đã tác động, gây ảnh hưởng xấu tới an ninh xã hội, làm ảnh hưởng tới cuộc sống bình yên của nhân dân. 

NHỮNG QUAN ĐIỂM SAI TRÁI DO CÁC PHẦN TỬ PHẢN ĐỘNG, THOÁI HÓA, CƠ HỘI CHÍNH TRỊ, BẤT MÃN GÂY RA


Tuhq
Một số đối tượng lá mặt, lá trái cơ hội chính trị, số phần tử bất mãn, cực đoan quá khích đang sống, làm việc thụ hưởng những thành quả cách mạng do Đảng và nhân dân mang lại, nhưng lại bí mật cộng tác với những phần tử bất mãn, phản động nước ngoài để mưu cầu lợi ích cá nhân. Số đối tượng này tiếp nhận, tán phát tài liệu có nội dung xấu, móc nối viết bài nói xấu chế độ, chống phá Nhà nước Việt Nam . Những bài viết được tung lên Internet có nội dung tuyên truyền những quan điểm phản động, cực đoan. 

CHIÊU BÀI MỚI CỦA “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”


                                                                                                -Hùng Dũng-
Kêu gọi “Việt Nam không cần chống diễn biến hòa bình nữa”(!) đang là chiêu bài mới của các thế lực chống cộng, nhưng cũng mê hoặc được không ít người. Chúng ta cần nhận diện rõ chiêu bài này, để không mắc mưu.

KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC GIÁ TRỊ CAO CẢ CHIẾN THẮNG CHIẾN TRANH BẢO VỆ BIÊN GIỚI TÂY NAM CỦA TỔ QUỐC VÀ CÙNG QUÂN DÂN CAMPUCHIA CHIẾN THẮNG CHẾ ĐỘ DIỆT CHỦNG


                                                                                                                               -Viết An-
Có những sự kiện lịch sử khi thời gian trôi về quá khứ càng xa thì ý nghĩa, giá trị của nó càng lớn lao. Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc (1975-1979) và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng của dân tộc Việt Nam là một trong những sự kiện như vậy.
Việt Nam-Lào và Campuchia là ba nước nước láng giềng, trên cùng bán đảo Đông Dương có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết cùng chống kẻ thù chung. Đặc biệt, 3 dân tộc đã kề vai sát cánh trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược để giành độc lập, tự do cho dân tộc.

KHÔNG ĐỂ CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH LỢI DỤNG THÚC ĐẨY TỰ CHUYỂN HÓA VỀ TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ


Sonkq
Các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” với những âm mưu, thủ đoạn mới, nhất là thông qua “diễn biến hòa bình” để thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng chính trị từ bên trong nhằm xóa bỏ nền tảng lý luận-Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh-trong đời sống tinh thần của xã hội Việt Nam;

VIẾT ĐÚNG SỰ THẬT SAO PHẢI SỢ LUẬT AN NINH MẠNG


Quýkt
 Luật An ninh mạng là cơ sở pháp lý quan trọng giúp bảo vệ không gian mạng khỏi nhiều hành vi vi phạm pháp luật. Những người sử dụng sẽ ngày càng an tâm hơn vào một môi trường mà họ ành phần lớn thời gian trong ngày để sử dụng.

LUẬT AN NINH MẠNG - MỘT BẢO ĐẢM QUAN TRỌNG TRONG THỰC THI QUYỀN CON NGƯỜI

                                                                                           -Hoahuongduong-
Luật An ninh mạng được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (khóa XIV) thông qua tại kỳ họp thứ 5, ngày 12-6-2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2019. Trước sự ra đời của Luật, các thế lực thù địch không ngừng chống phá một cách quyết liệt. Điều đó chứng tỏ, chúng cố tình không thấy, đây là một bảo đảm quan trọng trong thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân ở nước ta.

HIỂU THÊM VỀ CHỦ THỂ PHÒNG, CHỐNG “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA”

                                                                                         SOCLANHE
Trong phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có chủ thể lãnh đạo, tổ chức, quản lý, điều hành và chủ thể thực hiện. Chúng ta có thể hiểu rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp chính là chủ thể lãnh đạo phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Sở dĩ như vậy là vì, Đảng ta là Đảng cầm quyền, thực hiện sứ mệnh lãnh đạo sự nghiệp cách mạng Việt Nam, theo đó Đảng lãnh đạo Nhà nước và các tổ chức trong hệ thống chính trị, lãnh đạo toàn diện các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

SINH MỆNH CỦA ĐẢNG, NGUY CƠ BÊN TRONG


-Dung QK-
“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là nguy cơ bên trong của cá nhân và tập thể; liên quan đến sinh mệnh của Đảng và sự sống còn của chế độ. Đây là vấn đề hệ trọng đòi hỏi sự quan tâm thường xuyên, trước hết là của cấp ủy các cấp và của mỗi cán bộ, đảng viên.
Tính chất nguy hiểm
“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” xảy ra do tác động của chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên là điều kiện, cơ hội cho các thế lực thù địch thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình”.

LÀM THẤT BẠI ÂM MƯU PHÁ HOẠI CỦA ĐỊCH ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG VŨ TRANG TRÊN TRẬN ĐỊA TƯ TƯỞNG


-Dienph-
 Sự nghiệp đổi mới của Đảng ta đã và đang giành được những thành tựu to lớn, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa-xã hội, quốc phòng, an ninh. Một đất nước Việt Nam giàu mạnh là điều mà các thế lực phản động và thù địch không mong muốn. Vì vậy, chúng đã, đang và sẽ tiếp tục chống phá công cuộc đổi mới của Đảng, Nhà nước ta bằng chiến lược “Diễn biến hòa bình”. Mũi nhọn tấn công của địch là mặt trận “tư tưởng”, đối tượng tấn công chủ yếu là lực lượng vũ trang nhân dân. Vì vậy, chúng ta phải nêu cao cảnh giác, ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội chính trị.

ĐẤU TRANH LÀM THẤT BẠI SỰ CHỐNG PHÁ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG VĂN HÓA


                                                                                                                           -Dienph-
Trong thời gian vừa qua, cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Đảng ta diễn ra quyết liệt, mạnh mẽ, được nhân dân hết sức đồng tình, ủng hộ, tạo được niềm tin trong nhân dân. Nhưng, lợi dụng các vấn đề liên quan đến xử lý kỷ luật đối với một số cán bộ, đảng viên vi phạm, không giữ vững bản lĩnh chính trị trước những cám dỗ vật chất hoặc lợi dụng chức quyền gây hậu quả nghiêm trọng... Các thế lực thù địch đẩy mạnh hoạt động chống phá, nhằm chia rẽ Đảng với nhân dân, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ XHCN. Thúc đẩy "tự diễn biến", “tự chuyển hóa” là một trong những mục tiêu cơ bản và hết sức nguy hiểm đã được chủ nghĩa đế quốc sử dụng từ nhiều thập kỷ nay để chống phá các nước XHCN. Thực tế cho thấy, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa” trước hết và chủ yếu là về tư tưởng chính trị. Khi tư tưởng chính trị và rộng hơn là tư tưởng văn hóa bị chệch hướng, sẽ làm cho bộ máy Đảng, Nhà nước bị chia rẽ và nguy cơ tự sụp đổ của chế độ, dân tộc bị lệ thuộc là điều khó tránh khỏi.

ĐẤU TRANH CHỐNG CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRÊN INTERNET TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY


                                                                                                         -Thế Sự-
Ở nước ta cũng như trên thế giới, internet, các trang mạng xã hội phát triển mạnh. Do đặc thù của internet là tốc độ truyền thông tin nhanh, diện tham chiếu rộng, thông tin gần như tức thì, tính “tự do” tương đối của những chủ thể thông tin, khả năng “gây nhiễu” lại khá rộng... nên những quan điểm sai trái trên internet có khả năng ảnh hưởng nhanh, rộng đến nhiều đối tượng. Trong thời gian qua, không ít thông tin trên mạng đã gây hoài nghi, hoang mang trong xã hội, nhất là một bộ phận trí thức và thanh niên, sinh viên-đối tượng thường xuyên tiếp cận với phương tiện này.

HÃY CẢNH GIÁC TRƯỚC NHỮNG THỦ ĐOẠN, LÔI KÉO CHỐNG PHÁ CÁC DỰ THẢO CỦA LUẬT QUỐC HỘI KHÓA 14


-SuperBanana-
Hoạt động chống phá của một số đối tượng phản động trong nước và nước ngoài dưới chiêu trò các bài viết có nội dung xấu nhằm xuyên tạc, công kích, kêu gọi các cá nhân, tổ chức phản ứng về các dự thảo luật hiện vẫn đang trong quá trình xây dựng hiện nay. Dưới nhiều hình thức khác nhau, các thế lực thù địch đã âm mưu tác động, tuyên truyền hướng lái dư luận nhằm chống phá các dự thảo Luật, như: Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (hay còn gọi là Luật Đặc khu), Luật An ninh mạng.

NHẬN DIỆN 27 BIỂU HIỆN SUY THOÁI, “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA”


                                                                                                       -Ngọc Tuấn-
27 biểu hiện suy thoái thuộc 3 nhóm tư tưởng - chính trị, đạo đức - lối sống, và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ bao gồm.
9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị
1) Phai nhạt lý tưởng cách mạng; dao động, giảm sút niềm tin vào mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hoài nghi, thiếu tin tưởng vào chủ nghĩa Marx - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
2) Xa rời tôn chỉ, mục đích của Đảng; không kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; phụ hoạ theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái.

"Không phải ở Việt Nam, chế độ một đảng cầm quyền là nguyên nhân sinh ra tệ tham ô, tham nhũng"                                                                                         VAN HOAN 
Việc lựa chọn một đảng cầm quyền như ở Việt Nam hay đa đảng như các quốc gia khác là tùy vào điều kiện lịch sử cụ thể của từng quốc gia. Khi nhà nước và quyền lực chính trị còn tồn tại, thì một đảng cầm quyền hay đa đảng cầm quyền đều sẽ có điều kiện để nảy sinh tham nhũng. 
Luận điệu  "Ruột cũ bình mới"
Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiền phong của giai cấp và dân tộc; luôn luôn trung thành, kiên định lãnh đạo nhân dân ta thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Song, thời gian vừa qua, các thế lực thù địch ở nước ngoài và phần tử cơ hội chính trị ở trong nước đang rêu rao cho rằng: “Ở Việt Nam, chế độ một đảng cầm quyền là nguyên nhân sinh ra tệ tham ô, tham nhũng”. Đây là luận điệu kiểu “ruột cũ bình mới”, tiếp nối sự thất bại của các luận điểm mà chúng từng cao hứng cho rằng: “Ở Việt Nam, do có một Đảng cầm quyền nên không có dân chủ, đất nước còn nghèo khổ và không giàu mạnh, phát triển được...”. Mẫu số chung, mục đích chính trị sâu xa của những luận điểm thù địch đó là đánh đồng hiện tượng tham ô, tham nhũng của một bộ phận cán bộ, đảng viên, đi đến phủ nhận vai trò độc tôn lãnh đạo của Đảng, nhằm lừa bịp, kích động, gây mơ hồ ảo tưởng, nhận thức sai lệch của quần chúng nhân dân lao động về Đảng. Từ đó, dọn đường cho một lực lượng chính trị lãnh đạo khác thay thế sự lãnh đạo của Đảng, tiến tới đổi màu chế độ xã hội theo một kịch bản đã định. Sự tinh vi của mỗi luận điểm phản động nêu ra đều dựa vào những hiện tượng không phải là bản chất của chế độ ta; bới tìm những hạn chế nhất thời để vu khống, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tính chất sai trái của luận điểm cho rằng: “Ở Việt Nam, chế độ một đảng cầm quyền là nguyên nhân sinh ra tệ tham ô, tham nhũng”, thể hiện ở cả góc độ lý luận và thực tiễn.
          Về lý luận, tham nhũng luôn luôn gắn với quyền lực và lợi ích cá nhân, là một hiện tượng xã hội gắn với sự xuất hiện chế độ tư hữu, sự hình thành giai cấp và sự ra đời, phát triển của bộ máy nhà nước, quyền lực nhà nước và các quyền lực công khác. Tham nhũng tồn tại ở mọi chế độ, với những mức độ khác nhau, phụ thuộc vào bản chất và trình độ quản lý của nhà nước đó, chứ không phải do một đảng cầm quyền hay thực hiện chế độ đa đảng. Việc lựa chọn một đảng cầm quyền như ở Việt Nam hay đa đảng như các quốc gia khác là tùy vào điều kiện lịch sử cụ thể của từng quốc gia. Khi nhà nước và quyền lực chính trị còn tồn tại, thì một đảng cầm quyền hay đa đảng cầm quyền đều sẽ có điều kiện để nảy sinh tham nhũng.
          Trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, các quan hệ chính trị - kinh tế tạo ra lợi ích, siêu lợi ích và đó là tiền đề khách quan quan trọng làm cho tham nhũng có điều kiện nảy sinh và phát triển. Chừng nào điều kiện để lợi ích kết hợp với sự lạm quyền của những người có chức vụ, quyền hạn vẫn còn thì chừng đó vẫn còn sinh ra tệ tham ô, tham nhũng. Từ đó, có thể thấy, với mỗi một quốc gia, dù là một đảng cầm quyền hay thực hiện chế độ đa đảng thì tệ tham ô, tham nhũng trong bộ máy nhà nước, trong các cơ quan công quyền vẫn luôn là nguy cơ tiềm tàng.

BIỆN PHÁP LÀM THẤT BẠI ÂM MƯU PHI CHÍNH TRỊ HÓA LỰC LƯỢNG VŨ TRANG


                                                                                                       HUY TUAN PHAM
Phi chính trị hóa lực lượng vũ trang thực chất là nhằm tách công an, quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, làm cho quân đội, công an không còn mang bản chất của giai cấp công nhân, không còn là lực lượng vũ trang kiểu mới của giai cấp công nhân, của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân nữa. Đây là thủ đoạn không mới của các thế lực thù địch, nhưng cực kỳ nguy hiểm và ngày càng diễn biến phức tạp. Để làm thất bại âm mưu phi chính trị hóa lực lượng vũ trang chúng ta cần nhận biết những hành động cụ thể mà các thế lực thù địch đang tập trung thực hiện; có những biện pháp rõ ràng nhằm ngăn chặn, đẩy lùi và làm thất bại âm mưu đó.

DỄ TRĂM LẦN KHÔNG DÂN CŨNG CHỊU KHÓ VẠN LẦN DÂN LIỆU CŨNG XONG.                                                                                  VAN CAM NGUYEN
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khảng định "dễ trăm lần không dân cũng chịu - khó vạn lần dân liệu cũng xong,, nhớ lời Bác dạy nhân dân ta đã đoàn kết một lòng đập tan mọi âm mưu của kẻ thù. Quả là tinh thần đoàn kết tuyệt vời của những người dân yêu nước chân chính. Toàn quân, toàn dân đoàn kết một lòng vây bắt những tên cầm đầu gây bạo loạn. Bọn chúng đã lợi dụng lòng yêu nước của nhiều người dân nhẹ dạ cả tin, nhưng 90 triệu người dân Việt Nam không phải ai cũng thế đâu nhé?? Từ khi có những thông tin về cuộc biểu tình có thể xảy ra, những cây bút nghiệp dư quên ăn mất ngủ, bạn tôi phải ăn cơm quán để tập chung viết bài, bạn bè chia sẻ khuyến cáo bảo ban nhau, và giờ đây chính họ là những người trực tiếp vây bắt những tên cầm đầu gây bạo loạn .Tình thế biến nguy thành an nhờ sự chỉ đạo sáng suốt của Đảng nhà nước, sự kiên trì dũng cảm của các chiến sĩ, sự hỗ trợ và tinh và thần yêu nước của những người dân thông minh sáng suốt.

CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG THAM NHŨNG CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TA                                                                                    TUAN MANH
Toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đang thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII đã đi vào cuộc sống, đặc biệt Đảng ta đã và đang đấu tranh sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một bộ phận cán bộ đảng viên, tình trạng tham nhũng, lãng phí, tệ quan liêu, cửa quyền, mất dân chủ còn diễn biến phức tạp. Thời gian qua thông qua một số trang mạng xã hội, nhằm phủ nhận, xuyên tạc cuộc đấu tranh chống tham nhũng ở Việt Nam, các thế lực thù địch tuyên truyền nhiều luận điệu sai trái thù địch.
1. Tuyên truyền luận điệu xuyên tạc nguyên nhân tham nhũng ở Việt Nam. Lợi dụng tình hình tham nhũng ở Việt Nam các thế lực thù địch đã nham hiểm gắn tham nhũng với chính trị, cho rằng “tham nhũng là sản phẩm tất yếu của chế độ công hữu tư liệu sản xuất, chuyên chế độc đảng”. Từ đó chúng đưa ra kết luận ở Việt Nam còn chế độ công hữu, chế độ độc đảng thì không chống được tham nhũng. Đây là luận điệu sai trái, bởi tham nhũng là hiện tượng xã hội có tính lịch sử, gắn liền với sự ra đời và tồn tại của nhà nước; sự quản lý kinh tế- xã hội lỏng lẻo sẽ tạo ra sơ hở cho các hành vi tiêu cực nảy sinh, trong đó có tham nhũng. Thực tiễn cho thấy tham nhũng là hiện tượng phổ biến ở nhiều quốc gia, kể cả những quốc gia thực hiện chế độ “đa nguyên, đa đảng”. Trong các cuộc đàm phán về Công ước chống tham nhũng của Liên hợp quốc, người ta đều khẳng định là nơi nào hệ thống pháp luật còn lỏng lẻo, các quy trình ra quyết định và hoạch định chính sách còn thiếu minh bạch, thủ tục hành chính còn rườm rà, lương công chức còn thấp,… thì ở đó tình trạng tham nhũng có xu hướng gia tăng cả về tính chất và mức độ, đồng thời số vụ có tính chất xuyên quốc gia cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Đặc biệt là, trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, các quan hệ chính trị – kinh tế tạo ra những tiền đề khách quan làm cho tham nhũng phát triển.
Như vậy, tham nhũng là hiện tượng xã hội có tính lịch sử, gắn liền với sự ra đời và tồn tại của nhà nước, không phải là sản phẩm tất yếu của chế độ công hữu, chuyên chế độc đảng. Các thế lực thù địch cố tình đưa ra luận điệu sai trái xuyên tạc nguyên nhân tham nhũng ở Việt Nam là nhằm phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

KIÊN QUYẾT QUÉT SẠCH CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN ĐỂ XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH


                                                                                                                              -Cao Nam-
 Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, cán bộ, đảng viên của Đảng nếu không được giáo dục, tổ chức tốt và không tự tu dưỡng, rèn luyện thường xuyên thì sẽ dễ dẫn đến chủ nghĩa cá nhân. Do vậy, kịp thời phát hiện và kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, làm cho Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” là vấn đề cấp bách đặt ra hiện nay.

KIÊN QUYẾT ĐẤU TRANH CHỐNG NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH, PHẢN ĐỘNG HIỆN NAY


                                                       .DUC VINH.

Thời gian gần đây, các thế lực thù địch đã và đang tăng cường chống phá cách mạng Việt Nam bằng nhiều thủ đoạn tinh vi. Cùng với các hoạt động phá hoại nền tảng tư tưởng, đường lối chính sách của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước trên các phương diện khác, chúng ra sức sử dụng các phương tiện truyền thông trong đó internet là phương tiện mà chính chúng sử dụng để truyền tải thông tin, quan điểm sai trái nói xấu đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước ta.
 Thực tế lịch sử đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng chủ nghĩa Mác-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh từ khi ra đời cho đến nay đã thể hiện bản chất khoa học và cách mạng, giá trị và sức sống bền vững của nó. Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đánh giá một cách khách quan, chính xác, đầy đủ và sâu sắc vai trò của chủ nghĩa Mác- Lê nin trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Bác từng trả lời phỏng vấn trước báo giới rằng: “chúng tôi giành được thắng lợi là do nhiều nguyên nhân, nhưng cần nhấn mạnh rằng chúng tôi giành được những thắng lợi đó trước hết là nhờ vào vũ khí không gì thay thế được là chủ nghĩa Mác- Lê nin”. Chúng ta hiện đang được sống dưới bầu không khí hòa bình, độc lập dân tộc thì tuyệt đối không nghe, tin theo những luận điệu giả đối, lừa bịp của các thế lực thù địch mà gây mất an ninh chính trị, mất tình đoàn kết gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc vốn là sức mạnh của nhân dân ta mà không một đế quốc nào có thể phá vỡ được.

VIỆC ĐỀ CỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG LÀM CHỦ TỊCH NƯỚC


                                                            DUC DANG
         
          Mấy ngày gần đây, lại gặp 2 Quốc tang khá gần nhau, trong sự tiếc thương cho người quá cố có nhiều công trạng đã về với cõi người hiền, tôi cũng tiết chế cảm xúc vụn vặt của mình lại. Hôm nay đã xong Đại tang, tôi viết đôi dòng này.
          Đọc qua thông tin Fb, thấy nhiều người có cảm xúc thương tiếc những người đã mất là cố Chủ tịch Trần Đại Quang và cố Tổng Bí thư Đỗ Mười mà lòng nghẹn lại, những cây đại thụ theo quy luật Sinh - Lão - Bệnh - Tử lần lượt ra đi, bạn bè chân chính của tôi cũng bày tỏ niềm tiếc thương mà lòng cũng vơi nỗi buồn đôi phần. Tuy nhiên, thật lạc lõng, trơ trẽn và bất nhân khi thấy những tên giặc già, đến giặc trẻ như Võ Văn Tạo, Trịnh Gấm, Trần Hữu Đạo, Linh mục Nguyễn Duy Tân... lại lạc loài thể hiện vui mừng khi nghe tin các cụ mất. Những bài vạch mặt chúng cũng đã được mọi người lên tiếng.

ĐẤU TRANH PHẢN BÁC NHỮNG QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH XUYÊN TẠC SỰ THẬT VỀ TỰ DO TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM
Trong âm mưu chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị thì tín ngưỡng, tôn giáo là vấn đề mà chúng đặc biệt quan tâm. Bởi đây là lĩnh vực “nhạy cảm”, nên việc lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo chống Việt Nam đã trở thành quy luật từ trước đến nay. Âm mưu lâu dài của các thế lực thù địch, phản động chống Việt Nam rất rõ ràng, chúng thường lợi dụng những sơ hở trong các hoạt động tôn giáo để vu cáo, xuyên tạc Đảng, Nhà nước ta vi phạm “dân chủ”, “nhân quyền”, đàn áp tôn giáo, hòng tạo phản ứng tiêu cực trong một bộ phận chức sắc và tín đồ tôn giáo.
Trong chiến lược “diễn biến hoà bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch và các nước phương Tây, hằng năm cứ đến dịp tháng 3, tháng 9, họ lại tự cho mình cái quyền công bố báo cáo thường niên về tình hình nhân quyền và tự do tôn giáo ở các nước trên thế giới. Các tổ chức nhân quyền, các phương tiện thông tin của Mỹ và các nước phương Tây được dịp phụ họa, “tát nước theo mưa” tuyên truyền rùm beng về cái gọi là “vi phạm các quyền con người”, “quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo trên thế giới”; trong đó, họ cho Việt Nam là một trong những nước trọng điểm bị chỉ trích.

ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ VỀ QUYỂN SÁCH “GẠC MA- VÒNG TRÒN BẤT TỬ”


                                                  -HONG CHINH-

          Gần đây, quyển sách “Gạc Ma- Vòng tròn bất tử” đã được xuất bản sau một ành trình dài chạy đến các nhà xuất bản, các nhà in. Việc chậm trễ đó là có nguyên do. Ngay khi vừa ra mắt lại tiếp tục vấp phải sự phản đối dữ dội từ cộng đồng mạng xã hội nhất là trên Facebook. Và điều dĩ nhiên là đã phải gần như tức thời đính chính. Thật là một việc làm bất cẩn quá chừng của những người biên tập, những tác giả của cuốn sách này…. Tôi có tò mò và nhìn xem vì sao lại xẩy ra cơ sự như vậy? Thực tình càng tìm hiểu thì càng thấy rất nhiều sạn, những lỗi ấy không thể chấp nhận được. Tôi xin cung cấp thêm một số nhận định của các nhà chuyên môn, các nhận định có cơ sở, như vậy:
          Cuốn sách “Gạc Ma - Vòng tròn bất tử” cuả nhiều tác giả, do Thiếu tướng Lê Mã Lương, nguyên là Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam làm chủ biên đã được Nhà xuất bản Văn học xuất bản theo Quyết định số 746/QĐ-VH-2018 ngày 24/4/2018 với số lượng 10.000 cuốn. Mặc dù, từ năm 2015, nhà quản lý đã không thông qua và nhiều nhà xuất bản đã từ chối in sách này. Sau khi các cơ quan, đơn vị đã thẩm định, báo cáo đề xuất Hội đồng thẩm định của Ban Tuyên giáo Trung ương không nên cho phát hành cuốn sách trên vì có nhiều nội dung nhạy cảm, thiếu tính chính xác, thiếu khách quan về các tư liệu lịch sử liên quan đến sự kiện Gạc Ma (ngày 14/3/1988) và mối quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

VỀ CÁI ANH LÊ VĂN THƯƠNG NÀO ĐÓ


                                                            nguyen van quang......

Gần đây trên mạng xuất hiện cái video của người được gọi là “Thượng úy quân đội Lê Văn Thương” gây ảnh hưởng không nhỏ tới hình ảnh của Quân đội nhân dân Việt Nam. Về việc này tôi xin có mấy lời ngắn như vậy:
Thứ nhất, bạn ấy nói là “Mình tự nguyện ra khỏi ngành và không bị kỷ luật gì”. Xin thưa với mọi người trên mạng rằng: Quân đội hay bất kỳ một ngành nghề nào trong xã hội đều có những tiêu chí tuyển chọn nhất định. Bạn thấy không phù hợp thì xin ra và sẽ được giải quyết. Tuy nhiên cần phải có quy trình nhất định nhất là Quân đội. Nếu đúng như bạn ấy nói thì Quân đội đã nhân văn khi co bạn cái quyết định phục viên là đã tạo cho bạn con đường tương lai phía trước. Vậy mà bạn lại ít hiểu biết hoặc là cố tình không hiểu điều đó? Bạn ấy là loại không suy nghĩ!

LỢI DỤNG CÁN BỘ QUÂN ĐỘI ĐỂ CHIA RẼ KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC
 Nạn giả danh, mạo danh quân đội để lừa đảo và xuyên tạc, gây chia rẽ nội bộ, kích động thực hiện “diễn biến hòa bình” đã và đang gây ra những hậu quả hết sức nguy hiểm đối với đời sống xã hội. Những âm mưu đen tối đó cần được xử lý nghiêm minh ở cả góc độ pháp lý và đạo lý...
Từ khi ra đời cho đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, mối liên hệ máu thịt giữa Quân đội nhân dân Việt Nam với nhân dân không ngừng được củng cố và tăng cường. Đảm bảo sự thống nhất và tăng cường mối liên hệ giữa quân đội với nhân dân là vấn đề có tính nguyên tắc trong xây dựng quân đội ta từ trước đến nay. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Không có dân thì không có bộ đội”. Người cho rằng: “Sự đoàn kết nhất trí giữa Đảng, Chính phủ, quân đội và nhân dân ta trở thành một lực lượng vô cùng to lớn. Nó giúp ta vượt qua tất cả mọi khó khăn gian khổ. Nó rèn luyện cho chiến sĩ, cán bộ và đồng bào ta thành những người anh hùng”. Như vậy, chỉ có đoàn kết chặt chẽ với nhân dân, dựa vào dân, được nhân dân tin yêu như con em ruột thịt thì “Bộ đội Cụ Hồ” mới có được những thuận lợi trong chiến đấu, công tác, sản xuất cũng như trong mọi sinh hoạt của cuộc sống.

Cảnh giác với luận điệu xuyên tạc mối quan hệ keo sơn giữa Quân đội nhân dân và Công an nhân dân
Cần nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc hòng gây chia rẽ, làm suy yếu lực lượng vũ trang cách mạng; kiên định lập trường, xây dựng lực lượng CAND, QĐND trong sạch, vững mạnh, hoàn thành trọng trách mà Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó. 
Vừa qua, trong dịp kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam (22-12-1944 / 22-12-2018) và 29 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12-1989 / 22-12-2018), cùng với nhân dân cả nước, lực lượng Công an nhân dân (CAND) Việt Nam đã có nhiều hoạt động thiết thực để chúc mừng và tôn vinh những chiến công xuất sắc, những thành quả lớn lao của QĐND Việt Nam suốt chiều dài lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. 
Lực lượng CAND tin tưởng sâu sắc rằng, với bản chất và truyền thống của anh bộ đội Cụ Hồ “trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”(1), QĐND Việt Nam sẽ tiếp tục lớn mạnh, trưởng thành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là nòng cốt của nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân, cùng với các lực lượng vũ trang nhân dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong mọi tình huống. Tuy nhiên, đáng tiếc vẫn còn có những tiếng nói lạc lõng đi ngược lại niềm vui chung ấy, với những luận điệu gây chia rẽ mối quan hệ gắn bó máu thịt, tình đoàn kết keo sơn của QĐND và CAND.

Những luận điệu xuyên tạc về lĩnh vực quốc phòng - an ninh - nhận diện và biện pháp phòng chống


                                                                   DINH THANH

Thời gian qua, lợi dụng những vấn đề liên quan đến quốc phòng - an ninh của đất nước, các thế lực thù địch đã và đang đẩy mạnh nhiều hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc chống phá. Mục đích của họ là gì? Không có gì khác, là hòng kích động, lung lạc niềm tin của nhân dân vào đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về sự nghiệp quân sự, quốc phòng và lực lượng vũ trang. Vì vậy, cần phải nhận diện và đề cao cảnh giác.

LỜI RAO GIẢNG TRÁI ĐẠO LÝ


Anlq2
Với lý do “phải đồng hành với những vui buồn của dân tộc mình; trong sứ mạng phải kiến tạo một nền văn minh của tình thương và sự sống, nhất là đứng trước sự thúc bách của lương tâm về tương lai của quê hương dân tộc”, ngày 30/09/2018 Thánh lễ cầu nguyện cho công lý – Hòa bình, được cử hành tại Nhà Thờ Thái Hà (số 180/2 phố Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội), dưới sự chủ trì của Linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong. Nhưng trái ngược hoàn toàn với lý do “tốt đẹp” đó, buổi Thánh lễ đã trở thành nơi vị linh mục “đáng kính” này nói xấu, bôi nhọ chế độ.

Thứ Hai, 14 tháng 1, 2019

MẠNG XÃ HỘI - "MỘT PHƯƠNG TIỆN MỚI" CHỐNG PHÁ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TA CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH, PHẢN ĐỘNG

                                                                                                                                          Hoàng Sa                     Hiện nay, mạng xã hội (Facebook, Youtobe, Zalo, Blogger, Sweber, Live.me...) là một trong những phương tiện giúp con người tiếp cận thế giới, mọi hoạt động đời sống xã hội của con người một cách nhanh chóng, kịp thời nhất.

Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2019

LỢI DỤNG LÒNG YÊU NƯỚC ĐỂ CHỐNG PHÁ NƯỚC TA

Phương Ngọc
Trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, việc lợi dụng triệt để các sự kiện phức tạp, nhạy cảm liên quan trực tiếp đến đời sống xã hội, “đụng chạm” tới lòng yêu nước của nhân dân để lừa mỵ, lôi kéo, kích động người dân biểu tình, chống đối chính quyền, xâm phạm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của Nhà nước, của công dân. 

Cảnh giác với những mưu mô làm suy giảm uy tín của Quân đội nhân dân Việt Nam


                                                                                                      - Đức Đáng -
Thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị tung nhiều thông tin xấu độc bôi nhọ, xuyên tạc về Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam và hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ nhằm làm suy giảm uy tín, hình ảnh của Quân đội ta, từ đó tác động tiêu cực đến niềm tin của nhân dân đối với quân đội. Trước những âm mưu, thủ đoạn tinh vi, nham hiểm này, chúng ta càng phải kiên trì giữ vững bản lĩnh chính trị, lập trường cách mạng và bản chất, truyền thống tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ của dân, do dân, vì dân.

CẢNH GIÁC VỚI SỰ XUYÊN TẠC TRẮNG TRỢN!

                                                                       Đại Bác
Thời gian qua, triệt để áp dụng chiến lược “Diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch phản động và những phần tử cơ hội chính trị luôn đặt trọng tâm và chĩa mũi nhọn vào chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam với mọi thủ đoạn tinh vi, thâm độc.

NHẬN DIỆN RÕ, KIÊN QUYẾT ĐẤU TRANH VỚI ÂM MƯU LỢI DỤNG VẤN ĐỀ CHỐNG THAM NHŨNG ĐỂ CHỐNG PHÁ ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA HIỆN NAY

                                                                                                                                     Trường Sa
      Tham nhũng dù dưới bất kỳ mức độ, cấp nào đều là nguy cơ cho sự tan vỡ của một chính quyền, sự suy giảm niềm tin của quần chúng đối với chính đảng cầm quyền. Đảng ta luôn thể hiện quyết tâm chống tham nhũng như một sự khẳng định bản chất tốt đẹp của Đảng - một đảng không có mục đích tự thân nào khác ngoài phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2019

CÁCH MẠNG MÀU - NHỮNG BÀI HỌC XƯƠNG MÁU


                                           Đặng Vũ 
Thế giới không thiếu những bài học xương máu về hậu quả của diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ. Các thế lực thù địch nhen nhóm những đốm lửa nhỏ rồi sau đó thổi bùng thành những làn sóng biểu tình, bạo động chống chính quyền, phá hoại trật tự an ninh an toàn xã hội với sự giật dây của lực lượng phản động nước ngoài.

VẠCH TRẦN NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH CỦA LE NGUYEN


- Huy Tuấn-
Gần đây, trên trang mạng “Danlambao”, Le Nguyen đã tung lên bài viết có tiêu đề: “Giải mã tư tưởng Hồ Chí Minh với ngôn ngữ dân dã đời thường”, nhằm bôi nhọ, xúc phạm và hạ uy tín Chủ tịch Hồ Chí Minh với những luận điệu xuyên tạc.