Thứ Hai, 27 tháng 5, 2019


Bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin trong tình hình mới
                                       Đức Hùng
Chủ nghĩa Mác do C.Mác và Ph.Ăng ghen sáng lập vào giữa thế kỷ XIX, đến cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX đã được V.I.Lênin phát triển thành chủ nghĩa Mác-Lênin. Từ thời C.Mác cho đến thời Lênin và cho đến ngày nay, khi nhân loại đã bước vào hai thập niên đầu thế kỷ XXI, thế giới đã trải qua biết bao biến cố thăng trầm, quanh co, phức tạp, song đời sống xã hội vẫn không nằm ngoài những quy luật phổ biến đã được C.Mác tổng kết. Khẳng định giá trị, sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin, đồng thời phải đấu tranh phê phán các quan điểm xuyên tạc, phủ nhận  chủ nghĩa Mác-Lênin, nhằm bảo vệ, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin trong tình hình mới.

CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII

                                         Văn Tiến
          "Cần đẩy mạnh hơn nữa cuộc đấu tranh tư tưởng, phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ vững chắc chủ trương đường lối, quan điểm của Đảng ta" - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
          Đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, làm thất bại âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, củng cố sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng yếu trong công tác tư tưởng của Đảng.

TRÁCH NHIỆM CỦA TUỔI TRẺ QUÂN ĐỘI
 TRƯỚC NHỮNG THÔNG TIN BỊA ĐẶT, QUAN ĐIỂM SAI TRÁI
 CHỐNG PHÁ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TRÊN MẠNG XÃ HỘI
                                          Văn Dũng
          Thông tin bịa đặt và quan điểm sai trái trong bài viết này chủ yếu đề cập trên lĩnh vực an ninh chính trị và ý thức hệ. Theo đó, thông tin bịa đặt là những thông tin sai so với thực tế, hoặc trên cơ sở các sự kiện có thật nhưng suy diễn về nguyên nhân, hậu quả để đánh lạc hướng dư luận xã hội, hướng mọi người hiểu sai lệch về bản chất của vấn đề nhằm thực hiện mưu đồ không lành mạnh của tổ chức hoặc cá nhân.

Sự xuyên tạc, xảo trá của hội đồng liên tôn
và những kẻ phản động đội lốt linh mục
                                                                                           Trần gia
Tôn giáo được xem là “ngòi nổ”, là công cụ để các thế lực thù địch, phản động  lợi dụng chính sách tự do tín ngưỡng để tiến hành truyền đạo trái phép, gây chia rẽ giữa đồng bào có đạo và đồng bào không có đạo, xúi giục, kích động một số phần tử bất mãn chống lại chính quyền, đe dọa sự ổn định chính trị.

NGUYỄN QUANG A, LẠI XÀM NGÔN!
                                                     Văn Hà
"Việt Nam không tự do làm sao chống tham nhũng?" chính là tiêu đề của một bài viết trên trang BBC Tiếng Việt mà chủ yếu dẫn lời của Nguyễn Quang A một trong những thành phần cộm cán nhất trong giới rận chủ trong nước về những vấn đề liên quan đến công cuộc phòng chống tham nhũng mà Đảng ta đang phát động.

MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY LÙI
THÔNG TIN “XẤU, ĐỘC” TRÊN MẠNG XÃ HỘI
                                      Viết Đạt
Mạng xã hội là hệ thống những mối quan hệ giữa con người với nhau trên nền tảng internet với nhiều mục đích khác nhau không phân biệt không gian và thời gian. Những người tham gia vào mạng xã hội gọi là cư dân mạng. Trên thế giới có hàng trăm mạng xã hội khác nhau. Các trang mạng xã hội phổ biến như Facebook, Youtube, WhatsApp, Skype, Qzone, Wechat, Instagram, Twitter, Flickr, Google Plus, Go.vn, Baidu Tieba. Ở Việt Nam cũng xuất hiện nhiều mạng xã hội, trong đó có một số mạng xã hội phổ biến, đó là Facebook, Zalo, Youtube, Twitter, Instagram, Google Plus, Go.vn, Tinhte…

TỈNH TÁO NHẬN RÕ ÂM MƯU KÍCH ĐỘNG CHIA RẼ ĐOÀN KẾT TÔN GIÁO

Binh nhì

          Đại lễ Phật đản Liên hợp Quốc (Vesak 2019) sẽ được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc (xã Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) từ ngày 12 đến 14/5/2019. Đây là sự kiện đối ngoại quan trọng của đất nước và Giáo hội Phật giáo Việt Nam, qua đó góp phần giúp bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn chính sách, pháp luật đúng đắn về tín ngưỡng, tôn giáo của Việt Nam

Biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực từ mạng xã hội đối với thanh niên Quân đội trong giai đoạn hiện nay.
                                                Văn Thịnh
Sự phát triển vượt bậc của khoa học, công nghệ hiện nay đã có những đóng góp vô cùng quan trọng, làm thay đổi cơ bản mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội các quốc gia và quốc tế. Đặc biệt, với sự ra đời, phát triển của máy tính và mạng Internet đã tạo nên những đột phá trong kết nối, chia sẻ thông tin, thúc đẩy phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa. Bản chất internet là môi trường mở cho phép người sử dụng được tự do cung cấp, tìm kiếm và sử dụng thông tin, tính truyền tải nhanh, diện tham chiếu rộng, thông tin gần n

Vai trò của Quân đội trong đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch
                                         Tuấn Anh
Lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo là âm mưu cơ bản, xuyên suốt của các thế lực thù địch để chống phá cách mạng Việt Nam. Hiện nay, chúng tăng cường lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo làm “ngòi nổ”, tạo cớ chống phá cách mạng nước ta nhằm bốn mục tiêu: Một là, chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; hai là, kích động đồng bào các dân tộc, các tôn giáo chống lại đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; ba là, đối lập đồng bào các dân tộc, các tôn giáo với sự lãnh đạo của Đảng, gây rối loạn xã hội, mất ổn định chính trị, làm mất hiệu lực quản lý của Nhà nước

ĐẨY MẠNH ĐẤU TRANH CHỐNG QUAN ĐIỂM, TƯ TƯỞNG THÙ ĐỊCH, CƠ HỘI, XÉT LẠI, THIẾT THỰC GÓP PHẦN XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY
                                          Ngọc Hương
Các thế lực thù địch đang ráo riết thực hiện chiến lược ''diễn biến hòa bình'', bạo loạn lật đổ, chống phá cách mạng, chống phá chế độ ta. Trọng điểm là tập trung chống phá Đảng ta, trong đó trước hết họ nhằm vào nền tảng tư tưởng của Đảng, đó là chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh,

Một vài biểu hiện cơ bản của “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh
                                                      Minh Tuấn
Hiện nay ở nước ta đã xuất hiện một bộ phận người này, họ thường lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân để ra sức công kích vào quan điểm, đường lối lãnh đạo, đối sách của Đảng về quốc phòng, an ninh. Vì vậy chúng ta cần phải nhận rõ các biểu hiện, âm mưu, thủ đoạn của họ, để kiên quyết đấu tranh, phê phán.

Phê phán quan điểm: Chủ nghĩa tư bản ngày nay là chế độ ưu việt, tốt đẹp nhất trong lịch sử”
                                Đình Thắng
Trong thời gian qua, cùng với sự phát triển như vũ bão của cách mạng khoa học công nghệ, xã hội loài người đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với một loạt các công nghệ tự động hóa hiện đại. Lợi dụng vấn đề này, một số phần tử lớn tiếng rêu rao rằng: “Chủ nghĩa tư bản ngày nay là chế độ ưu việt, tốt đẹp nhất trong lịch sử”.

“VŨ KHÍ NHÂN QUYỀN” CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH
                                       Đăng Đỏ
Để thực hiện mưu đồ chống phá cách mạng Việt Nam, những năm qua, các thế lực phản động trong và ngoài nước tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ với hàng loạt hoạt động phá hoại trên nhiều lĩnh vực. Bên cạnh những vấn đề như dân chủ, dân tộc, tôn giáo,... nhân quyền đang trở thành một “mặt trận nóng bỏng”, một “vấn đề trọng điểm”

Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2019

VẠCH TRẦN ÂM MƯU LỢI DỤNG TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO Ở VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ

Trong âm mưu và hoạt động chống phá cách mạng nước ta hiện nay, các thế lực thù địch luôn chú ý khai thác triệt để vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo của các dân tộc thiểu số (DTTS); kết hợp giữa lợi dụng vấn đề dân tộc và vấn đề tôn giáo để kích động, lôi kéo, tập hợp lực lượng phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, chống Đảng và Nhà nước ta.

MƯU ĐỒ CHÍNH TRỊ ĐEN TỐI CỦA CÁC THẾ LỰC PHẢN ĐỘNG LỢI DỤNG QUYỀN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO CỦA NHÂN DÂN


Việc khiếu kiện của người dân là vấn đề bình thường của mọi quốc gia, chứ không phải cứ người dân đi khiếu kiện lại gọi là “dân oan” như những kẻ thiếu thiện chí đặt cho họ. Những người dân khiếu kiện tập trung trước các cơ quan nhà nước ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, chắc chắn ít hơn nhiều so với số người biểu tình ở Washington, thậm chí ngay trước Nhà trắng ở Mỹ. Nhưng vì sao những kẻ này lại “quan tâm” đến chuyện khiếu kiện ở Việt Nam như vậy?

BỘ MẶT THẬT CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH, PHẢN ĐỘNG LỢI DỤNG VẤN ĐỀ “XÃ HỘI DÂN SỰ” Ở NƯỚC TA HIỆN NAY


Trong bối cảnh hiện nay, "xã hội dân sự" được nhìn nhận là một vấn đề chính trị, xã hội hết sức phức tạp và nhạy cảm. Sự sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu cũng như biến động chính trị trên thế giới thời gian qua như "Cách mạng màu" ở các nước hay "Mùa xuân Ảrập" ở Bắc Phi và Trung Đông cho thấy các lực lượng đối lập đã triệt để lợi dụng vấn đề "xã hội dân sự" để tập hợp lực lượng lật đố chính quyền đương nhiệm. Đối với Việt Nam, các thế lực thù địch cũng đã và đang lợi dụng vấn đề "xã hội dân sự" để thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" vói âm mưu thay đổi chế độ chính trị ở Việt Nam.

CẦN PHẢI THU HỒI, NGĂN CHẶN CUỐN SÁCH "CHUI" CỦA PHẠM ĐOAN TRANG


Vừa qua, nhà rận chủ Phạm Đoan Trang đã giới thiệu cuốn sách xuất bản chui “cẩm nang nuôi tù”. Sau cuốn chính trị bình dân được làng rận chủ và đám phản động thi nhau tung hô thì cuốn cẩm nang nuôi tù lên này cũng có những sự ra mắt không kém phần long trọng. Với gần 300 trang giấy, cuốn sách được quảng cáo như một tài liệu cần thiết đối với gia đình của các tù nhân (đặc biệt là các tù nhân rận chủ), trong đó cuốn sách hướng dẫn họ cách làm truyền thông, cách vận động sự phản đối từ bên ngoài, rồi cách thăm nuôi sao cho hợp với rân chủ…

ĐẬP TAN LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC TRẮNG TRỢN VỀ CÔNG CUỘC CHỐNG THAM NHŨNG


Gần đây, trên một số diễn đàn và trang Facebook đã đăng tải lập luận đầy tính công kích, lệch lạc của Nguyễn Quang A khi nói về công cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Việt Nam. Qua đây, một lần nữa chúng ta thấy được bản chất chống đối, phản động của Nguyễn Quang A. Theo thông tin được lan truyền, Nguyễn Quang A đã đưa ra những thông tin xuyên tạc một cách trắng trợn bản chất Nhà nước Việt Nam nói chung và công cuộc đấu tranh chống tham nhũng nói riêng. Nguyễn Quang A rêu rao: “Tôi cũng phải nói thẳng ngay là chuyện người ta gọi là chống tham nhũng thực sự là đấu đá nội bộ thôi. Không thể chống tham nhũng ở trong thể chế như thế này”, “”Bản thân bộ máy này đẻ ra tham nhũng, hay nói là cái lò này là lò đẻ ra tham nhũng thì phải vứt cái lò đẻ ra tham nhũng này đi, chứ không phải là đốt những kẻ tham nhũng, bởi vì không bao giờ đốt hết được cả, hết tên này thì nó sẽ sinh ra tên khác”. Rõ ràng, hành vi xuyên tạc tình hình đất nước của Nguyễn Quang A đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật của Việt Nam, xâm hại đến tình hình an ninh đất nước.

NƯỚC MẮT CÁ SẤU


“Nước mắt của tôi đã rơi” đó là lời ghi lại cảm xúc của nhà “dâm chủ” Nguyễn Văn Đài khi đọc diễn văn nhậm chức ngày 20/5/2019 của tân Tổng thống Ucraina Zelensky. Vẫn biết giọt “nước mắt cá sấu” của kẻ chuyên chửi thuê, khóc mướn này chả nói lên điều gì, nhưng nó kích thích sự tò mò, làm tôi phải đọc bài diễn văn của Zelensky. Tôi đọc không phải vì quan tâm đến chính trường Ucraina đang đầy bất ổn mà chỉ để tìm hiểu vì sao Nguyễn Văn Đài lại khóc lóc thảm thiết đến vậy!. 

PHỦ NHẬN GIÁ TRỊ LỊCH SỬ DÂN TỘC LÀ NHỮNG KẺ VÔ ƠN


“Uống nước nhớ nguồn” là truyền thống vô cùng quý báu của dân tộc Việt Nam, là mỗi con người của dân tộc Việt ta đều thấu hiểu và khắc ghi truyền thống đó. Ngày nay chúng ta có cuộc sống hòa bình, hạnh phúc mà chúng ta đang được hưởng thụ là nhờ ơn ông cha ta đã anh dũng hy sinh, đổ bao sương máu xây dựng nên. Do vậy với mỗi chúng ta trước hết phải nhận thức đúng, chính xác về cuộc sống, đặc biệt là lịch sử để chúng ta chân trọng và biết ơn. Kẻ nào phủ nhận giá trị của lịch sử dân tộc đó là kẻ vô ơn.

SA SÚT Ý CHÍ PHẤN ĐẤU LÀ BIỂU HIỆN CỦA SUY THOÁI VỀ CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG


Trong tác phẩm “Đạo đức cách mạng” viết tháng 12-1958, Bác Hồ chỉ rõ: “Muốn rèn luyện đạo đức cách mạng, thì chúng ta phải ra sức học tập, tu dưỡng, tự cải tạo để tiến bộ mãi. Nếu không cố gắng để tiến bộ, thì tức là thoái bộ, là lạc hậu. Mà thoái bộ và lạc hậu thì sẽ bị xã hội tiến bộ sa thải” và: “Có đạo đức cách mạng thì khi gặp khó khăn, gian khổ, thất bại, cũng không sợ sệt, rụt rè, lùi bước”.

"TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM"- MỘT LUẬN ĐIỆU XẢO TRÁ


“Tù nhân lương tâm" là ai?
Với con người, lương tâm luôn là một phạm trù đạo đức, và dù trừu tượng đến đâu vẫn có thể đánh giá lương tâm của mỗi người trên cơ sở họ thực hành các giá trị chân - thiện - mỹ. Không thể gọi là có lương tâm khi “công khai hoạt động chống phá chính quyền, biến nơi ở thành nơi làm ra, tàng trữ, lưu hành, phát tán nhiều tài liệu, hoạt động chống phá Nhà nước...

SỰ NHÌN NHẬN PHIẾN DIỆN CỦA CÁC PHẦN TỬ PHẢN ĐỘNG VỀ NHÂN QUYỀN Ở VIỆT NAM


Nhân quyền được hiểu theo nghĩa chung nhất đó là những quyền tự nhiên của con người và không bị tước bỏ bởi bất cứ ai và bất cứ chỉnh thể nào. Sự phát triển và hoàn thiện nhân quyền con người được nẩy sinh từ sự phát triển của tự nhiên và xã hội. Trên khía cạnh tự nhiên, loài người càng văn minh thì quyền con người càng phát triển; trên khía cạnh xã hội, kinh tế- xã hội càng phát triển thì quyền con người cũng ngày càng hoàn  thiện. Theo ý nghĩa đó một số phần tư phản động lưu vong ở nước ngoài đã không hiểu gì về nhân quyền hoặc cố tình không biết về sự phát triển nhân quyền nên đã viết những bài viết lăng mạ về nhân quyền hoặc cố tình đổ lỗi cho Việt Nam vi phạm nhân quyền. Như nhóm phần tư phản động người việt lưu vong trong bài “những đảng viên đã sáng mắt, sáng lòng đang tiến hành một cuộc cách mạng thầm lặng ở Việt Nam” đó là lý do tôi thấy cần phải làm dõ hơn cơ sở kinh tế về sự phát triển và hoàn thiện nhân quyền nói chung và nhân quyền ở việt nam nói riêng.

THỦ ĐOẠN CHỐNG PHÁ TRÊN LĨNH VỰC KINH TẾ TRONG CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH” CỦA CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC VÀ CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG VIỆT NAM HIỆN NAY


Hiện nay, Chủ nghĩa Đế quốc và các thế lực phản động ở cả trong và ngoài nước đang tìm mọi cách để chống phá cách mạng Việt Nam trên mọi lĩnh vực, từ kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hóa, xã hội, ngoại giao, ... Trong đó, kinh tế được kẻ thù coi là trọng tâm, khâu “đột phá”, với các âm mưu, thủ đoạn rất thâm độc được chúng tiến hành hết sức tinh vi, xảo quyệt, cụ thể là:

Thứ Năm, 23 tháng 5, 2019

Nhận diện và cảnh giác với luận điệu sai trái của Cánh Dù lộng gió


Lợi dụng những khuyết điểm, sai lầm rồi cường điệu, thổi phồng, nhằm xuyên tạc lịch sử, hạ bệ uy tín lãnh tụ là một trong những chiêu bài của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam. Bài viết: “Chủ nghĩa CS sinh ra những thứ quái đản”, trên trang mạng danlambao nói về cải cách ruộng đất của Đảng và Nhà nước ta trong những năm 50 là những thông tin xuyên tạc, bịa đặt

Thứ Hai, 20 tháng 5, 2019

TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC XUẤT HIỆN TRỞ LẠI, DẤU CHẤM HẾT CHO NHỮNG SỰ ẢO VỌNG VIỄN VÔNG!
                                                                 Lộc Nghi
Cả tháng trời nay dư luận hết sức quan tâm đến tình hình sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, người dân thì lo lắng, bất an và cầu mong cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mau chóng khỏe trở lại và tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của đất nước. Mặc dù đã có thông tin chính thống (của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao) về tình hình sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhưng nhiều người cũng không khỏi lo lắng, hoang mang trước thông tin sai lệch về sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng do đám bồi bút “dân chủ”… thêu dệt. 

LÀM THẤT BẠI THỦ ĐOẠN CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH LỢI DỤNG MẠNG XÃ HỘI TUYÊN TRUYỀN CHỐNG PHÁ NHÀ NƯỚC
                                                                                    Thanh Quế
Thời gian gần đây, các thế lực thù địch, tổ chức phản động lưu vong người Việt và một số đối tượng bất mãn, cơ hội chính trị trong nước tăng cường hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta với âm mưu, thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt. Một trong những thủ đoạn mà chúng thực hiện là lợi dụng các trang mạng xã hội để tung tin tuyên truyền chống phá cách mạng nước ta.

GIỮ VỮNG NHÂN CÁCH CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN, TRÁNH SA VÀO CẠM BẪY TỆ NẠN XÃ HỘI
                                                                                   Sao Đỏ
Một trong những vấn đề dư luận xã hội bày tỏ sự quan ngại thời gian gần đây là một bộ phận cán bộ, đảng viên có những biểu hiện vi phạm chuẩn mực đạo đức, vướng vào tệ nạn xã hội. Nếu không có những giải pháp ngăn chặn kịp thời thực trạng này thì không chỉ làm xói mòn niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ mà còn tác động tiêu cực đến việc xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

ĐẤU TRANH NGĂN CHẶN HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH LỢI DỤNG MẠNG XÃ HỘI TUYÊN TRUYỀN CHỐNG VIỆT NAM
                                                                                Mị Nương
Sự phát triển của công nghệ thông tin và các ứng dụng trên không gian mạng đã thay đổi bộ mặt của xã hội, biến những điều tưởng chừng như không thể thành có thể. Tầm ảnh hưởng của không gian mạng đã vượt xa ý nghĩa ban đầu là phục vụ quân sự, trở thành nguyên nhân, động lực, môi trường, chất xúc tác cho hàng loạt các thay đổi căn bản trên các mặt của đời sống xã hội loài người. Tuy nhiên, với khả năng kết nối vô hạn, không bị giới hạn bởi không gian, thời gian, không gian mạng đã và đang đặt ra nhiều thách thức đối với các quốc gia.

NHỮNG CĂN BỆNH SINH RA TỪ CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN – TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN HIỆN NAY
                                                                                    Ninh Bắc
    Hồ Chí Minh vị lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Người luôn quan tâm đến vấn đề nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân. Từ khi Đảng ta trở thành Đảng cầm quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh càng quan tâm nhiều hơn đến vấn đề này. Trong di sản mà người để lại cho toàn Đảng, toàn dân có nhiều tác phẩm, bài nói, bài viết chỉ bàn về đạo đức cách mạng và chống chủ nghĩa cá nhân.

NÂNG CAO Ý THỨC LÀM CHỦ VÀ BẢO VỆ KHÔNG GIAN MẠNG CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN VÀ NHÂN DÂN
                                                                                   Phương Thúy
Không gian xã hội trên Internet (không gian mạng) mang lại nhiều giá trị tích cực cho sự phát triển của xã hội và cá nhân. Tuy nhiên, cùng với những lợi ích to lớn, các đe dọa từ không gian mạng đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của nhiều quốc gia.
Nếu không được bảo vệ, không gian mạng có thể tạo ra những nguy cơ lớn về an ninh, chủ quyền quốc gia, cũng như các mối nguy hại khác. Vì vậy, nâng cao ý thức làm chủ và bảo vệ không gian mạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân là rất quan trọng và cấp thiết.

THÔNG TIN GIẢ VÀ MỐI ĐE DỌA THẬT ĐỐI VỚI AN NINH QUỐC GIA
                                                                                      Tây Sơn
Thông tin giả luôn được lan truyền với tốc độ nhanh hơn và được phát tán rộng rãi hơn rất nhiều so với thông tin thật.
Vấn nạn tin giả với dụng ý bóp méo sự thật đang ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống chính trị-xã hội của nhiều quốc gia trên thế giới, thậm chí nó còn đe dọa trực tiếp tới an ninh quốc gia. 

KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC THEO CHỈ DẪN CỦA V.I.LÊNIN VÀ HỒ CHÍ MINH                                                                                   Hồng Ánh
Thực thi quyền lực và kiểm soát quyền lực là để bảo đảm quyền lực luôn được sử dụng đúng người, đúng mục đích, nhất là đối với những cán bộ, đảng viên có chức quyền, nhằm ngăn ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của người được trao quyền - một trong những nguy cơ, đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ. Vì thế, V.I. Lênin và Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm vấn đề kiểm soát quyền lực để phòng chống sự suy thoái trong Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

CHỐNG PHÁ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG MƯU ĐỒ KHÔNG THAY ĐỔI CỦA CÁC THÉ LỰC THÙ ĐỊCH
                                                                                       Bình Thái
Mặc dù thế giới đương đại trong nửa cuối thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI có những biến đổi sâu sắc, song chủ nghĩa Mác – Lê-nin với bản chất cách mạng và khoa học vẫn là một cơ sở lý luận quan trọng hàng đầu hướng dẫn nhận thức và cải tạo thế giới. Lý tưởng về một chủ nghĩa cộng sản đem lại công bằng, hạnh phúc, không còn áp bức, bóc lột vẫn là ước mơ, hoài bão của hàng triệu con người trên toàn cầu.

CÁC HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG TÀ ĐẠO Ở NƯỚC TA HIỆN NAY MỖI CÔNG DÂN VIỆT NAM CẦN TRÁNH


 

                                                                                            Sơn Từ
Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo. Những năm qua, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm, tạo điều kiện, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo của người dân, trong đó có cả người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam. Tuy nhiên, các thế lực thù địch đã tìm cách hình thành, phát triển các tà đạo nhằm xâm phạm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm hình thành các lực lượng đối lập với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH TRỊ CHO QUÂN NHÂN TRƯỚC TRÀO LƯU PHẢN CẢM “CÂU LIKE” CỦA “YOUTUBER VIỆT”                                                                              
                                                                                    Huệ Nguyễn
Hẳn khi truy cập Youtube, bạn sẽ thấy rất nhiều người đang kiếm tiền tại nền tảng video lớn nhất thế giới này và hình thức ưa chuộng nhất vẫn là Youtube Partner (đối tác của kênh truyền thông Youtube) bởi một nền tảng khổng lồ được phát triển bởi Google, cho phép bạn đăng tải các video để lưu trữ và chia sẻ cho người khác, cộng đồng xem.

CẢNH GIÁC, TỈNH TÁO VỚI ÂM MƯU MỚI CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRONG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG


                             
          Tham nhũng là một hiện tượng xã hội có tính lịch sử, gắn liền với sự ra đời và tồn tại của nhà nước. Nó hiện hữu ở tất cả các quốc gia, không phân biệt chế độ chính trị và trình độ phát triển. Ở Việt Nam hiện nay, tham nhũng đang nổi lên như một vấn nạn nghiêm trọng đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Hệ lụy của suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sốngTư tưởng chỉ đạo hành động. Tư tưởng đúng thì hành động đúng, tư tưởng sai thì hành động sai, “sai một ly là đi một dặm” và nó có thể giết chết một con người, để lại tác hại khôn lường, những hậu quả khó khắc phục cho tập thể, tổ chức và xã hội. Khẳng định vai trò to lớn của tư tưởng, công tác tư tưởng trong quân đội, cán bộ, chiến sĩ ta thường nói “tư tưởng không thông, mang bình tông không nổi” và nhân dân ta cũng thường hay nói “thỏa lương tâm lạng vàng không tiếc”. Điều đó cho thấy, tư tưởng và công tác tư tưởng có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống xã hội và trong quân đội, không thể xem thường dù nó chỉ là những hành vi, dấu hiệu ban đầu và khi nó đã bị thoái hóa, biến chất thì tác hại của nó thật ghê gớm, để lại hậu họa rất khó khắc phục.

Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống – trách nhiệm của chúng ta


Tại Đại hội XII, Đảng ta chỉ rõ: Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, kể cả một số cán bộ chủ chốt các cấp, yếu kém về phẩm chất và năng lực; thiếu tính chiến đấu và tinh thần bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giảm sút lòng tin, phai nhạt lý tưởng; một số ít biểu hiện bất mãn, mất lòng tin, nói và làm trái với quan điểm, đường lối của Đảng…

Vạch trần luận điệu xuyên tạc phẩm chất trung thành của Quân đội nhân dân Việt Nam


Trong thời gian gần đây, các thế lực thù địch tập trung công kích trực tiếp vào sự trung thành của quân đội đối với Đảng. Chúng cho rằng quan điểm quân đội “chỉ là của quốc gia, dân tộc, không cần đặt dưới sự lãnh đạo của đảng phái nào, lực lượng chính trị nào”; rằng, quân đội trung thành với Đảng là sự trung thành “mù quáng”, là “lạc hậu lỗi thời”; rằng, quân đội chỉ cần trung thành với lợi ích của quốc gia dân tộc, phải đề cao khẩu hiệu “Tổ quốc trên hết” t

Không thể xuyên tạc, phủ nhận cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt NamGần đây, trong khi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thì các đối tượng xấu đã lợi dụng chiêu bài dân chủ, nhân quyền để ra sức chống phá chúng ta. Chúng xuyên tạc rằng: Ở Việt Nam, chế độ một đảng cầm quyền là nguyên nhân sinh ra tệ tham nhũng; Đảng Cộng sản Việt Nam không thể đấu tranh chống tham nhũng thành công.

KHÔNG MỘT LỰC LƯỢNG NÀO TRÊN THẾ GIỚI CÓ THỂ CHIA CẮT ĐƯỢC VIỆT NAM.


                           
 “Nước Việt Nam là một khối thống nhất về mặt dân tộc, lịch sử và kinh tế, và không một lực lượng nào trên thế giới có thể chia cắt được Việt Nam”. Đây là khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong “Diễn từ tiệc chiêu đãi ở Bêôgrát (Nam Tư)”, Báo Nhân dân đăng trên số 1248, ngày 08 tháng 8 năm 1957.

SỰ TRỞ LẠI ẤN TƯỢNG CỦA TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG CHO THẤY ĐIỀU GÌ?


                                        
Chiều 14/5/2019, các báo đồng loạt đưa tin cùng hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp với các lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Tất cả những người dân Việt Nam đều chờ đợi chương trình Thời sự 19 giờ phát sóng.

Đảng Cộng Sản Việt Nam không đặt quyền lợi của mình lên trên quyền lợi quốc gia – dân tộcSử dụng phần tử cơ hội chính trị thông qua một số trang mạng xã hội đưa ra những luận điệu xuyên tạc, vu khống, nói xấu Đảng Cộng sản Việt Nam, đối lập Đảng với nhân dân, với dân tộc nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội là âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam. Thực hiện âm mưu này, gần đây, trên blog Danlambao – một blog phản động, có đăng tải bài viết của Thành Đỗ với tiêu đề “Thế đứng nào cho Đảng Cộng sản Việt Nam trong một trật tự mới của thế giới”. Trong bài viết này, Thành Đỗ đưa

Cần cảnh giác với những âm mưu thâm độc, xuyên tạc vấn đề đất đai của các thế lực thù địch, phản động


Vấn đề đất đai luôn được Đảng, Nhà nước ta quan tâm, coi đây là mục tiêu của cách mạng, là vấn đề quan trọng của quốc gia. Vì vậy, từ khi giành được chính quyền, Đảng ta đã có nhiều chủ trương, chính sách về đất đai, bảo đảm cho người dân có đất đai để làm nhà ở, có ruộng vườn làm tư liệu sản xuất bảo đảm đời sống. Đất đai được coi là một loại tài sản gắn liền với quyền và nghĩa vụ của công

Không được lợi dụng vấn đề sức khoẻ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng để chống phá cách mạng Việt NamTrong thời gian vừa qua, nhân dân cả nước rất quan tâm đến diễn biến và tình hình sức khoẻ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, cầu mong Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhanh chóng phục hồi lại sức khoẻ để tiếp tục trở lại làm việc bình thường. Thì trên trang mạng Danlambao có đăng tải bài viết: “Lòng dân” thời đại 4.0 – sự khởi đầu của cuộc cách mạng sợ hãi tại Việt Nam” của bút danh Mẹ  Nấm. Nội dung bài viết là những luận điệu xuyên tạc, vu khống vô cùng trắng trợn “độc mồm, độc miệng” về tình hình sức khoẻ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Đằng sau âm mưu xuyên tạc sự thật về Hồ Chí MinhXuyên tạc, bôi nhọ nhân cách, thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những âm mưu, thủ đoạn xảo quyệt và bỉ ổi của các thế lực thù địch nhằm làm nhiễu loạn thông tin, tạo sự hoài nghi trong nhân dân, làm giảm sút lòng tin, sự tôn trọng của nhân dân đối với lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Ngày 29/4/2019 vừa qua, trên trang mạng Tiếng Dân, Trần Mai Trung có bài viết: “Độc lập, tự do của Minh”.

PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC LỊCH SỬ CỦA “CÁNH DIỀU LỘNG GIÓ”
Từ khi ra đời đến nay, Đảng cộng sản Việt Nam cùng với nhân dân ta đã vượt qua biết bao khó khăn thử thách, lịch sử là minh chứng hùng hồn nhất chứng minh vai trò to lớn của Đảng ta để có thái bình ngày hôm nay. Tuy nhiên, vẫn có những người vì mưu đồ đen tối sẵn sàng bẻ cong ngòi bút, xuyên tạc lịch sử. Bài viết: “Chủ nghĩa CS sinh ra những thứ quái đản”, trên trang mạng danlambao nói về cải cách ruộng đất của Đảng và Nhà nước ta trong những năm 50 là những thông tin xuyên tạc, bịa đặt, cần đấu tranh vạch trần.

CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC, PHỦ NHẬN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨATrên cơ sở thực tiễn 30 năm đổi mới, Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục chủ trương phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Những tưởng rằng, sự đúng đắn của chủ trương phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đã được kiểm nghiệm qua thực tế với những thành tựu to lớn trong hơn 30 năm qua là không thể bàn cãi.

TƯỞNG NĂNG TIẾN ĐỪNG TỰ LỪA DỐI MÌNHThời gian qua, các thế lực thù địch tiếp tục sử dụng chiêu bài xuyên tạc, nói xấu, bôi nhọ các đồng chí cán bộ cấp cao nhằm thực hiện mưu đồ đen tối của mình. Trong số những kẻ đang ngày đêm cố “nặn” ra những luận điệu chống Đảng, Nhà nước, Tưởng Năng Tiến không phải là một cái tên xa lạ – với nhiều bài viết trên cách mạng phản động. Mới đây, ngày 14/3/2019, trên trang danlambaovn. Blogspot.com, Y lại có bài viết với tựa đề “Nổ” nhằm nói xấu, bôi nhọ thanh danh, uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và xuyên tạc, phủ nhận thành quả cách mạng của Đảng, nhân dân ta.

Các thế lực thù địch chống phá Đảng, bằng xuyên tạc, bóp méo vai trò cán bộ và công tác cán bộ của Đảng taCứ trước mỗi sự kiện lớn của đất nước,Đã thành thói quen,  nhất là các kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương là trên một số trang mạng phản động, các thế lực thù địch lại đăng phát nhiều tin, bài xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong dịp Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khai mạc và bế mạc, những âm mưu và hành động chống phá ấy lại tái diễn

Không thể phủ nhận tự do tôn giáo ở Việt Nam


                                                                       


Việt Nam là một quốc gia có nhiều tôn giáo và các loại hình tín ngưỡng. Đảng, Nhà nước ta ngay từ khi thành lập đã hiểu rõ nhu cầu tâm linh của người dân và coi quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là một trong những quyền cơ bản của người dân. Xuyên suốt quá trình lịch sử của đất nước, quan điểm, chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng đã được Nhà nước cụ thể hóa trong Hiến pháp và các văn bản pháp luật.

Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2019

Đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên internet hiện nay


Đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên internet hiện nay
Hiện nay, vấn đề sử dụng mạng internet đang được các thế lực phản động trong và ngoài nước xem như là một công cụ, phương tiện để tuyên truyền các quan điểm sai trái, phản động nhằm chống phá công cuộc đổi mới, hội nhập của đất nước và hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sảnViệt Nam. Do đó, việc vạch trần bản chất phản động và kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên internet là nhiệm vụ cấp thiết hiện nay. Ở Việt Nam hiện nay đã có bước phát triển đột phá, mạnh mẽ, tính đến năm 2017, có khoảng 53% dân số dùng internet tại Việt Nam, tăng 6% so với năm 2016, đồng thời có khoảng gần 45 triệu người dùng mạng xã hội, chiếm gần 48% dân số cả nước. Số lượng thuê bao di động rất lớn chiếm khoảng 125 triệu người; trong đó, hơn 41 triệu người thường xuyên sử dụng di động để lướt web bởi sự nhỏ gọn, tiện lợi của nó. Điều đó cho thấy, internet là phương tiện ngày càng giữ vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, bởi khả năng chứa với dung lượng lớn, tốc độ truyền thông tin nhanh, diện tham chiếu rộng, thông tin gần như tức thì.
Tuy nhiên, điều đáng chú ý là những thông tin chính trị trên internet luôn có ảnh hưởng to lớn, mạnh mẽ đến xã hội và người dùng mạng, rõ nhất là ở những khu vực đô thị mật độ dân số đông, dân trí cao. Các thông tin chính trị chiếm vị trí quan trọng nhất trong sự quan tâm của nhân dân, đặc biệt là thông tin chính trị, được khai thác từ internet, nhất là trên các mạng được tái truyền thông mở rộng trong xã hội theo các con đường khác nhau. Các loại hình thông tin này có sức lan tỏa mạnh trong xã hội, tồn tại và được bảo toàn như một kho dữ liệu mở cho mọi đối tượng ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Do tính “tự do” tương đối của những chủ thể thông tin, khả năng “gây nhiễu” lại khá rộng,... nên bên cạnh những thông tin chính thống, thì những quan điểm sai trái trên internet có khả năng ảnh hưởng nhanh, rộng đến nhiều đối tượng.
Để nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên mạnh internet hiện nay, đây được xem là vấn đề cấp bách nhằm làm thất bại hệ thống các phương thức chống phá của các thế lực thù địch hiện nay. Góp phần quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh Việt Nam trung thực, gần gũi, thân thiện trong con mắt của bạn bè quốc tế, giúp cho Việt Nam tiếp tục hội nhập sâu rộng hơn trong môi trường quốc tế, hòa bình, hợp tác, phát triển. Do vậy, đòi hỏi các cấp, các ngành, cơ quan, đội ngũ cán bộ đảng viên phải nhận thức sâu sắc tính quyết liệt, phức tạp, lâu dài, thường xuyên trong cuộc đấu tranh này, kết hợp chặt chẽ giữa giữ bên trong với chủ động ngăn ngừa.
Thường xuyên cảnh giác, đấu tranh ngăn chặn, bác bỏ mọi luận điệu sai trái, thù địch trên internet. Do sự phát triển của các phương tiện kết nối internet, nên khó có thể cấm đoán công dân khai thác thông tin trong một xã hội thông tin hiện đại. Vấn đề là, chúng ta phải có những giải pháp tối ưu nhằm giảm thiểu sự truy nhập, tìm kiếm thông tin sai trái và tác động của nó đối với nhận thức của những đối tượng tiếp cận thông tin. Để làm tốt việc này, cần chú trọng một số nội dung:
Luôn nâng cao kiến thức về mọi mặt, nhất là đối với cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, để họ giữ vững bản lĩnh chính trị, có phương pháp xem xét, tiếp cận thông tin một cách đúng đắn, khoa học.
Nâng cao cảnh giác, đấu tranh với những nhận thức không đúng, ngộ nhận, mơ hồ trước các nguồn thông tin ngược chiều với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.
Bản thân mỗi người có ý thức tự giác, kỷ luật trong quá trình tiếp xúc thông tin; chấp hành tốt các quy định về quyền thông tin, phạm vi thông tin, tích cực đấu tranh chống phao tin đồn nhảm, lưu truyền thông tin xấu, thông tin thất thiệt.
Các cơ quan hữu quan, cơ quan chuyên trách cần có sự phân loại thông tin, điều chỉnh những cách thức đấu tranh, hạn chế, bài trừ cho phù hợp. Theo đó, đối với nguồn tin do những phần tử phản động tự tổ chức khai thác, đăng tải trên internet và trên các trang báo mạng quốc tế, chúng ta kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ những thông tin đó xuất phát từ nguồn nào, nếu thấy bất lợi, cần thiết dùng biện pháp kỹ thuật ngăn chặn kịp thời. 
Các bộ, các ngành chức năng phối hợp tổ chức tốt công tác nắm tình hình, của đất nước về đường lối chính trị, kinh tế, chính sách đối ngoại; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực phản động, thù địch đối với nước ta. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, nhất là các vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận. Đẩy mạnh hoạt động trên internet của báo chí, truyền thông, Inetnet đang trở thành phương tiện hiện đại và phương thức mang lại hiệu quả cao cho các cơ quan báo chí, truyền thông trong việc tuyên truyền, phổ biến và góp phần đưa các nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống.
Như vậy, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên internet trong tình hình hiện nay là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng đối với mỗi cán bộ, đảng viên và cả hệ thống chính trị, cần được triển khai đồng bộ các chủ trương, giải pháp. Thực hiện tốt những vấn đề cơ bản trên, sẽ góp phần hữu hiệu ngăn chặn, bác bỏ các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa - chế độ tốt đẹp mà Đảng và nhân dân ta đang xây dựng.
Minh Nguyễn


TĂNG CƯỜNG ĐẤU TRANH CHỐNG LẠI CÁC QUAN ĐIỂM THÙ ĐỊCH PHẢN ĐỘNG HIỆN NAY TRÊN MẶT TRẬN TƯ TƯỞNG


TĂNG CƯỜNG ĐẤU TRANH CHỐNG LẠI CÁC QUAN ĐIỂM THÙ ĐỊCH PHẢN ĐỘNG HIỆN NAY TRÊN MẶT TRẬN TƯ TƯỞNG

Trước những diễn biến rất phức tạp của tình hình chính trị thế giới và khu vực, cuộc đấu tranh giai cấp ở nước ta những năm gần đây tiếp tục diễn ra càng gay gắt, quyết liệt. Các thế lực thù địch, phản động ra sức sử dụng chiêu bài dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để kích động, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chia rẽ mối quan hệ gắn bó truyền thống giữa nhân dân với Đảng. Vì vậy, tăng cường đấu tranh nhằm vạch trần âm mưu, thủ đoạn, phương thức tiến hành của các thế lực thù địch phản động hiện nay trên mặt trận tư tưởng có vai trò hết sức quan trọng; là một trong những giải pháp vô cùng hữu hiệu chống lại các quan điểm sai trái, tuyên truyền đường lối, chủ trương đúng đắn của Đảng trong thực tiễn.

PHÒNG, CHỐNG “TỰ DIỄN BIẾN” TỪ BÊN TRONG VÀ BÊN TRONG “Tự diễn biến” là một trong những mục tiêu cơ bản và hết sức nguy hiểm, đã được chủ nghĩa đế quốc sử dụng từ nhiều thập kỷ trước để chống phá các nước xã hội chủ nghĩa. Bằng thủ đoạn chống phá tạo sự chuyển hóa từ bên trong và bên trên, chủ nghĩa đế quốc đã thành công trong việc xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và một số nước Đông Âu. Thực tế đã cho thấy “tự diễn biến” trước hết và chủ yếu là về tư tưởng chính trị. Khi tư tưởng có vấn đề thì trong hoạt động dễ nảy sinh tiêu cực; nếu lĩnh vực tư tưởng chính trị bất ổn thì các lĩnh vực khác như: Kinh tế, văn hóa, giáo dục, thậm chí cả quốc phòng – an ninh khó có khả năng và điều kiện phát triển lành mạnh. Một khi tư tưởng chính trị chệch hướng, thì sẽ làm cho bộ máy Đảng và Nhà nước bị chia rẽ và nguy cơ tự sụp đổ của thể chế chính trị là điều khó tránh khỏi.

MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG ÂM MƯU “PHI CHÍNH TRỊ HÓA” QUÂN ĐỘI CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH
Phi chính trị hóa quân đội là âm mưu, thủ đoạn hết sức thâm độc của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, chúng coi đây là khâu đột phá, là mũi nhọn tập trung chống phá nước ta nhằm thực hiện chiến lược DBHB. Thực hiện âm mưu thủ đoạn này, các thế lực thù địch nhằm mục tiêu là tước bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, chia rẽ mối quan hệ giữa quân đội với nhân dân và tạo ra sự dạn nứt trong nội bộ quân đội. thực chất PCTHQĐ là làm cho quân đội mất dần bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc, tách QĐ ra khỏi những cội nguồn sức mạnh của mình, làm suy yếu sức mạnh chiến đấu của quân đội.

BÁC BỎ MỘT SỐ QUAN ĐIỂM SAI TRÁI VỀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH          Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống những quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta. Kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.
Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta.
Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng.
Nhưng gần đây, trong nước và ở nước ngoài, trên một số trang thông tin qua mạng Internet một số người nêu danh “nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh”, đã truyền bá luận điểm Tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ là chủ nghĩa dân tộc. Họ giải thích tư tưởng Hồ Chí Minh chỉ là tư tưởng cách mạng giải phóng dân tộc, không có tư tưởng đấu tranh giai cấp, không có tư tưởng về cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Đấu tranh làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa quân đội” của kẻ thù trong giai đoạn hiện nay                                                  
Để nhằm chống phá và đi đến xoá bỏ các nước xã hội chủ nghĩa (XHCN), từ giữa thế kỷ XX, chủ nghĩa đế quốc đứng đầu là đế quốc Mỹ và các thế lực thù địch đã dùng chiến lược “diễn biến hoà bình”. Chiến lược “diễn biến hoà bình” được tiến hành trên nhiều lĩnh vực như: kinh tế, chính trị tư tưởng, văn hoá; tấn công vào nhiều lực lượng, tổ chức chính trị - xã hội, trong đó quân đội được xác định là đối tượng trọng điểm chống phá. Thực hiện “diễn biến hoà bình” đối với quân đội các nước XHCN, chúng thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa quân đội”.

Cảnh giác với âm mưu xuyên tạc lịch sử
Hàng năm, cứ vào dịp kỷ Đại thắng mùa Xuân 1975, trên các trang mạng, các thế lực thù địch lại tung ra nhiều luận điệu xuyên tạc ý nghĩa của sự kiện này. Trên một số website, blog, tài khoản mạng xã hội cá nhân, bằng cách đưa ra những nguồn “sử liệu” không có kiểm chứng, họ đã nhào nặn một cách chủ quan để rồi đi đến những kết luận hết sức sai trái như: Trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam, người Mỹ không hề muốn cai trị người Việt Nam, người Mỹ can thiệp là để giải phóng chứ không phải để cai trị; hay chiến tranh Việt Nam là cuộc “nội chiến” huynh đệ tương tàn giữa hai miền Nam - Bắc do sự khác biệt về lý tưởng cộng sản và không cộng sản. Từ đó, họ đi đến kết luận rằng: Cuộc chiến tranh Việt Nam thực chất là “không cần thiết” và hoàn toàn “có thể tránh khỏi”…
Những luận điệu trên đã xuyên tạc một cách trắng trợn, vì chứng cứ lịch sử quá rõ để khẳng định: Về bản chất, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam là cuộc đối đầu giữa nhân dân Việt Nam chống lại đế quốc Mỹ xâm lược và tay sai nhằm giành độc lập, tự do cho dân tộc. Đó hoàn toàn không phải là cuộc “nội chiến” giữa hai miền Nam - Bắc do xung đột về ý thức hệ như những luận điệu xuyên tạc lịch sử tuyên truyền.

CẢNH GIÁC VÀ KHÔNG THAM GIA CÁI GỌI LÀ "XUỐNG ĐƯỜNG PHẢN ĐỐI ẤU DÂM
                                                         
Hiện nay, bọn phản động trong và ngoài nước đang lợi dụng vụ việc liên quan đến ông Nguyễn Hữu Linh (Đà Nẵng) để kích động tập trung đông người, biểu tình với ý đồ hòng gây phức tạp về an ninh trật tự, xuyên tạc bôi xấu nền tư pháp Việt Nam. Cũng như các kiểu cách mạng”, yêu cây, yêu cá, “yêu môi trường, phản đối Formosa... trước đây, bọn chúng đang cố tình lợi dụng một vụ việc còn đang trong quá trình xác minh để tập hợp lực lượng, gây rối tình hình an ninh trật tự, kiếm tiền tài trợ từ các thế lực, tổ chức phản động bên ngoài.

CHÚNG MỚI CHÍNH LÀ NHÓM XÉT LẠI CHỐNG ĐẢNG, CHỐNG DÂN TỘC

Trong bối cảnh các nhóm lợi ích tiêu cực liên tục bị vạch mạch chỉ tên và trừng trị đích đáng, lại chuẩn bị đến ngày 30/4, 7/5 - các thành phần phản động càng điên cuồng tìm mọi cách để xuyên tạc, chống phá đất nước. Những kẻ khi xưa cam tâm làm tay sai thực dân đế quốc nay vì vẫn tiếc bơ thừa sữa cặn mà cắn xé còn đi một nhẽ, nguy hiểm và đê hèn hơn là những kẻ đang ăn bám chế độ này, lại trơ tráo sử dụng chiêu bài xét lại, xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ hòng hạ bệ các tượng đài của dân tộc - trong đó có ổ nhóm tập hợp những kẻ lưu manh cặn bã mang các nick facebook Thái Mai, Van Thi Van, Trần Đức Trí, Long Hồ, ... và một số kẻ lâu nhậu khác đang kẻ tung người hứng tập trung đánh phá hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp và bôi nhọ tất cả các thế hệ lãnh đạo Việt Nam.

CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG LUẬN ĐIỆU CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH CHỐNG PHÁ QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAMThời gian gần đây, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch tiếp tục diễn biến phức tạp; chúng triệt để lợi dụng các sự kiện chính trị, một số “điểm nóng” xảy ra trong nước liên quan đến đời sống sinh hoạt, quyền lợi chính trị, kinh tế của các tầng lớp nhân dân; tình hình biên giới, biển đảo, dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền… Đặc biệt, một số đối tượng phản động, cơ hội chính trị đã tán phát nhiều tài liệu có nội dung chống phá Quân đội.

Thứ Hai, 6 tháng 5, 2019

LUẬT AN NINH MẠNG CÓ CẦN THIẾT HAY KHÔNG?
Luật An ninh mạng đã chính thức có hiệu lực một thời gian và đã tạo ra nhiều hiệu quả tích cực đối với xã hội. Song, một số người vẫn còn có thắc mắc: Luật An ninh mạng có cần thiết không? Bài viết này xin giải đáp câu hỏi đó.
Ở Việt Nam hiện có trên 55% dân số đang sử dụng điện thoại di động, trên 52% dân số và đứng thứ 4 trên thế giới về thời gian sử dụng in-tơ-nét, đứng thứ 22 trên thế giới tính theo dân số về số người sử dụng mạng xã hội. Hằng năm, Việt Nam phải chịu hàng ngàn cuộc tấn công mạng và Việt Nam đứng thứ 20 trên thế giới về xếp hạng các quốc gia bị tấn công mạng nhiều nhất, chịu thiệt hại lên tới 10.400 tỉ đồng riêng năm 2016 so với mức 8.700 tỉ đồng năm 2015. Quý I năm 2017, cả nước có khoảng 7.700 trang/cổng thông tin điện tử bị tấn công mạng dưới các hình thức như lừa đảo, cài mã độc, thay đổi giao diện…

ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG VĂN HÓAHiện nay, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đã và đang tập trung sử dụng mạng internet, không gian mạng, chủ yếu là mạng xã hội để chống phá cách mạng nước ta trên nhiều lĩnh vực; trong đó, có lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Chúng lợi dụng những thành tựu mới của khoa học, công nghệ, xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của nền kinh tế thị trường ở nước ta, chúng có nhiều chiêu thức, thủ đoạn chống phá mới, hòng làm tan rã niềm tin, gây hoang mang về tư tưởng, tạo ra "những khoảng trống" để đưa hệ tư tưởng tư sản thâm nhập vào cán bộ, đảng viên và nhân dân, tiến tới chuyển hóa, xóa bỏ hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Bởi vậy, chúng ta cần nhận rõ bộ mặt thật thâm độc của kẻ thù, để có biện pháp đấu tranh cho phù hợp và hiệu quả.

Đấu tranh, ngăn chặn các tà đạo ở nước ta hiện nay
Tà đạo là đạo giáo chuyên dùng bùa phép mê hoặc người; đường lối sai quấy không chính đáng. Ở Việt Nam, những năm qua, tà đạo thường xuất hiện và phát triển mạnh ở vùng nông thôn, vùng sâu xa, nhất là địa bàn Tây Nam Bộ, Tây Nguyên, Tây Bắc.  Các tổ chức này đã thu hút được một số lượng người tin theo, trong đó có tà đạo đã lôi kéo hàng nghìn người tham gia, sinh hoạt tại nhiều địa phương, như: Tin lành Đề Ga, Hà Mòn, Pháp Luân Công và đặc biệt gần đây là tà đạo Hội Thánh đức Chúa. Việc tuyên truyền, phát triển tà đạo đã ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống xã hội, gây tâm lý bức xúc, hoang mang trong một bộ phận quần chúng và tín đồ các tôn giáo, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, làm phức tạp tình hình ANCT-TTATXH tại địa phương.

Việt Nam luôn tôn trọng, đảm bảo tự do tôn giáo, tín ngưỡng                                                           


Việt Nam là một quốc gia có nhiều tôn giáo và các loại hình tín ngưỡng. Đảng, Nhà nước ta ngay từ khi thành lập đã hiểu rõ nhu cầu tâm linh của người dân và coi quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo là một trong những quyền cơ bản của người dân. Xuyên suốt quá trình lịch sử của đất nước, quan điểm, chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng đã được Nhà nước cụ thể hóa trong Hiến pháp và các văn bản pháp luật. Hơn 30 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn, trong đó có lĩnh vực tôn giáo.