Thứ Hai, 30 tháng 12, 2019

NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH VỚI TỔ CHỨC PHẢN ĐỘNG, KHỦNG BỐ “CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI” HIỆN NAY
Tổ chức phản động, khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” tiền thân là tổ chức “Tân dân chủ” do Đào Minh Quân (sinh năm 1952, nguyên Trung úy quân đội Việt Nam cộng hòa) cùng một số đối tượng ngụy quân, ngụy quyền lưu vong Mỹ thành lập năm 1991. Từ đầu năm 2015 đến nay, tổ chức khủng bố này gia tăng hoạt động phát triển lực lượng trong nước với âm mưu tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại nhằm gây mất ổn định chính trị, tiến tới lật đổ chế độ XHCN ở Việt Nam, khôi phục cái gọi là “Nền Đệ tam Cộng Hòa” với nhiều phương thức, cụ thể như sau:

Một là, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phá hoại tư tưởng
Tổ chức này đã chỉ đạo đồng bọn thu thập thông tin, khai thác, lợi dụng các vụ việc phức tạp, nhạy cảm trong nước như: các vụ án tham ô, tham nhũng, hình sự, kinh tế lớn; tình trạng ô nhiễm môi trường; vấn đề tranh chấp biển đảo... sau đó, thêm tình tiết, thổi phồng, bịa đặt nhằm tác động gây chia rẽ nội bộ, hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gây tâm lý hoài nghi trong nhân dân; duy trì “Đài radio tiếng nói quốc dân”, “Đài Truyền thông công lý”, 05 trang web, 12 kênh Youtube, hàng chục trang facebook để đăng tải, chia sẻ các bài viết, clip có nội dung xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta... thông qua đó để từng bước làm xói mòn lòng tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, kích động tâm lý bức xúc “bất tuân dân sự”, sử dụng bạo lực để phản kháng lại chính quyền...;
Hai là, móc nối, phát triển lực lượng
Chúng triệt để lợi dụng mạng internet để móc nối, lôi kéo người tham gia tổ chức; lập nhiều diễn đàn, hội nhóm trên mạng như “Đệ tam Việt Nam cộng hòa”, “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”...; sử dụng các tài khoản facebook, diễn đàn xã hội đưa thông tin xuyên tạc tình hình trong nước, tác động móc nối, lôi kéo thanh niên, sinh viên, trí thức, chức sắc, tín đồ tôn giáo cực đoan, người dân tộc thiếu số có tư tưởng ly khai, hẹp hòi, số cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất... Một bộ phận quần chúng nhân dân do hoàn cảnh khó khăn, hám lợi và sự nhận thức hạn chế nên đã đăng ký tham gia; trong đó, một số cán bộ, đảng viên do nhận thức chưa đầy đủ, chưa thấy tính nguy hiểm trong luận điệu tuyên truyền của tổ chức “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” nên đã bị chúng chuyển hóa, lợi dụng, lôi kéo, công khai ủng hộ các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta...;
Ba là, thực hiện các hoạt động khủng bố, phá hoại
Từ năm 2017 đến nay, tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” liên tục chỉ đạo một số cơ sở ở trong nước tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại.
Thời gian qua, Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành và cấp ủy chính quyền các cấp đấu tranh làm thất bại âm mưu, ý đồ chống phá của các thế lực thù địch nói chung và bọn phản động lưu vong (PĐLV) nói riêng; trong đó, ngăn chặn, vô hiệu hóa nhiều kế hoạch khủng bố, phá hoại của tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”.
Để nâng cao cảnh giác và đấu tranh với các tổ chức phản động, khủng bố đạt hiệu quả hơn nữa, cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
Thứ nhất, tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên hiểu rõ âm mưu, ý đồ, phương thức, thủ đoạn tuyên truyền phá hoại tư tưởng, phát triển lực lượng, khủng bố, phá hoại của “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, trên cơ sở đó nâng cao tinh thần cảnh giác, không ủng hộ, tham gia các tổ chức PĐLV nói chung, “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” nói riêng; không truy cập, tìm hiểu thông tin, bình luận trên các trang web, tài khoản mạng xã hội do tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” và số đối tượng liên quan lập ra.
Thứ hai, tích cực, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trước những âm mưu, ý đồ, phương thức, thủ đoạn hoạt động tuyên truyền, phát triển lực lượng của bọn PĐLV nói chung, “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” nói riêng; kịp thời xử lý các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ; giải quyết tốt những vấn đề bất cập, bức xúc xã hội, không để chúng lợi dụng kích động khiếu kiện, biểu tình gây mất ổn định chính trị. Thực hiện phương châm: lấy tuyên truyền, vận động, thuyết phục là chính, nhưng kiên quyết đấu tranh với những phần tử chống đối cực đoan.
Thứ ba, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ và quản lý cán bộ, đảng viên, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; ngăn chặn tác hại của hoạt động phá hoại tư tưởng; xử lý nghiêm những trường hợp trong nội bộ tham gia hoặc ủng hộ các đối tượng PĐLV nói chung, “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” nói riêng.
Thứ tư, tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức trong các cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên về vai trò, tầm quan trọng của công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch và phòng, chống nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; xác định đây là nhiệm vụ của tất cả các cấp, các ngành dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy.
Thứ năm, đối với những địa bàn có đối tượng tham gia các tổ chức PĐLV nói chung và tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” nói riêng cần thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an và gia đình tiếp xúc, giáo dục đối tượng; ngăn ngừa việc đối tượng bị tổ chức thù địch, phản động móc nối hoạt động trở lại./.
Dungkhuat.com


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét