Thứ Hai, 28 tháng 10, 2019

NHẬN RÕ ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN CHỐNG PHÁ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII


NHẬN RÕ ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN CHỐNG PHÁ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII
                                      Văn Tiến
          Mục tiêu xuyên suốt của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa. Thời gian gần đây, nhất là khi chúng ta đang chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chúng càng đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” một cách toàn diện, trong đó tập trung vào các lĩnh vực tư tưởng chính trị, kinh tế, pháp luật, quốc phòng, an ninh, nguyên tắc tổ chức, cán bộ, công tác nhân sự đại hội...

NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA PHÁP LUÂN CÔNG


NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA PHÁP LUÂN CÔNG                                                                          Tuấn Anh
    Thời gian qua, một số “tà đạo” như Pháp luân công (PLC), Thanh hải Vô thượng sư, Pháp môn diệu âm… lợi dụng yếu tố tín ngưỡng, tôn giáo đã lôi kéo, tập hợp quần chúng nhẹ dạ, cả tin hoạt động mê tín dị đoan nhằm trục lợi kinh tế, tạo dựng ảnh hưởng, uy tín cá nhân của số cầm đầu, cốt cán.

NHẬN DIỆN NHỮNG BÀI VIẾT PHẢN ĐỘNG CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM


NHẬN DIỆN NHỮNG BÀI VIẾT PHẢN ĐỘNG CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM
                                                                        Trần Tâm
Hiện nay, trước sự bùng nổ của cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại nhất là trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Chúng ta không khó để có thể đưa tin, bài đăng trên các trang, mạng xã hội facebook, zalo..

Nhận diện thủ đoạn lợi dụng quyền của người dân tộc thiểu số để chống phá chế độ


Nhận diện thủ đoạn lợi dụng quyền của người dân tộc thiểu số
để chống phá chế độ
Thịnh xanh-st
          Thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” đối với Việt Nam, trong những năm qua, quyền của người dân tộc thiểu số (DTTS) luôn là một trong những vấn đề chiến lược được các thế lực thù địch triệt để lợi dụng nhằm gây mất ổn định, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng ta, đưa Việt Nam đi theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản.

Cảnh giác trước âm mưu lợi dụng tôn giáo của các thế lực thù địch chống phá công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay


Cảnh giác trước âm mưu lợi dụng tôn giáo của các thế lực thù địch chống phá công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay
                                                                                                                         Đình Thắng
Việt Nam là nước đa tôn giáo. Mặc dù nguồn gốc, đặc điểm và thời điểm hình thành, phát triển của mỗi tôn giáo có khác nhau, nhưng nhìn chung các tôn giáo luôn có tinh thần bao dung, đoàn kết, gắn bó trong đại gia đình các dân tộc, tôn giáo Việt Nam. Cộng đồng các tôn giáo ở Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, hòa chung cùng niềm vui và nỗi đau của dân tộc trong những thời khắc lịch sử, góp phần phát triển và làm rạng rỡ nền văn hoá Việt Nam phong phú, đa dạng và đặc sắc.

Nhận diện thông tin sai trái, thù địch trên mạng xã hội và trách nhiệm của chúng ta


Nhận diện thông tin sai trái, thù địch trên mạng xã hội và trách nhiệm của chúng ta
                                                                                Trần Hà
Mặc dù nội dung chống, phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta trên lĩnh vực tư tưởng, chính trị vẫn không thay đổi (tấn công vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta), nhưng hình thức, thủ đoạn chống, phá đã có sự thay đổi, với những chiêu trò mới, nguy hiểm hơn.

TIẾP TỤC CHỦ ĐỘNG ĐẤU TRANH LÀM THẤT BẠI THỦ ĐOẠN “PHI CHÍNH TRỊ HÓA” QUÂN ĐỘI CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH


TIẾP TỤC CHỦ ĐỘNG ĐẤU TRANH LÀM THẤT BẠI THỦ ĐOẠN “PHI CHÍNH TRỊ HÓA” QUÂN ĐỘI CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH
                                                          Minh Tuấn
Trước hết, về mặt nhận thức, tư tưởng, cần xác định rõ: CNĐQ, các thế lực thù địch là đối tượng của cách mạng Việt Nam. Họ đã và đang tiến hành chống phá cách mạng nước ta bằng chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” quân đội. Do đó, chống “Diễn biến hòa bình” thực sự là “cuộc chiến” không khoan nhượng, diễn ra hằng ngày, hằng giờ, hết sức quyết liệt, phức tạp. Trong đó, đối tượng mà họ nhằm vô hiệu hóa, trước hết “phi chính trị hóa” là lực lượng vũ trang nhân dân, nhất là QĐND và Công an nhân dân

NHÂN DÂN VIỆT NAM NHẤT ĐỊNH THẮNG LỢI, GIẶC TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC NHẤT ĐỊNH THẤT BẠI


NHÂN DÂN VIỆT NAM NHẤT ĐỊNH THẮNG LỢI, GIẶC TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC NHẤT ĐỊNH THẤT BẠI
                                                                   Ngọc Hương
Tổ quốc ta một lần nữa đang đứng trước nguy cơ còn mất. Toàn quân và toàn dân ta hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Đảng, với niềm tin vô hạn, với tinh thần quyết chiến quyết thắng cao nhất, đang anh dũng lên đường ra trận, giáng cho quân xâm lược Trung Quốc những đòn chí mạng.

KHÔNG ĐƯỢC XUYÊN TẠC LỊCH SỬ


KHÔNG ĐƯỢC XUYÊN TẠC LỊCH SỬ
                                                        Trương Dũng
Chúng ta đã biết Chủ nghĩa xét lại ra đời sau khi Cách mạng tháng Mười Nga thành công mà đỉnh cao là dưới thời Khơrútxốp, song thời kỳ đó nó đã bị những người Cộng sản chân chính ở Liên Xô đánh bại

ĐẨY MẠNH ĐẤU TRANH CHỐNG QUAN ĐIỂM, TƯ TƯỞNG THÙ ĐỊCH, CƠ HỘI, XÉT LẠI


ĐẨY MẠNH ĐẤU TRANH CHỐNG QUAN ĐIỂM, TƯ TƯỞNG THÙ ĐỊCH, CƠ HỘI, XÉT LẠI
                                                                             Đăng Đỏ
      Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực, trong nước hiện nay đang diễn biến hết sức phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố bất trắc khó lường. Các thế lực thù địch đang ráo riết thực hiện chiến lược ''diễn biến hòa bình'', bạo loạn lật đổ, chống phá cách mạng, chống phá chế độ ta.

ĐẤU TRANH CHỐNG HOẠT ĐỘNG LỢI DỤNG VẤN ĐỀ “XÃ HỘI DÂN SỰ” TÁC ĐỘNG CHUYỂN HÓA CHÍNH TRỊ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY


ĐẤU TRANH CHỐNG HOẠT ĐỘNG
LỢI DỤNG VẤN ĐỀ “XÃ HỘI DÂN SỰ”
TÁC ĐỘNG CHUYỂN HÓA CHÍNH TRỊ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Thịnh đỏ


         Hoạt động lợi dụng vấn để "xã hội dân sự" là một trong những phương thức, thủ đoạn mà các thế lực thù địch đang tiến hành với âm mưu thực hiện chiến lược "diễn biên hòa bình", gây bạo loạn lật đổ, "cách mạng màu" đôi với cách mạng Việt Nam.
Trong nhng năm gn đây, các thế lc thù đch, phn đng đy mnh thc hin chiến lưc "din bin hòa bình7', li dng các vn đ "dân ch", "nhân quyn", "xã hi dân s", dân tc, tôn giáo và nhng yêu kém, sơ h, mt cnh giác đ xuyên tc, bóp méo tình hình;

CHIA SẼ TRÊN MẠNG XÃ HỘI – ĐÔI ĐIỀU CẦN LƯU Ý


CHIA SẼ TRÊN MẠNG XÃ HỘI – ĐÔI ĐIỀU CẦN LƯU Ý
                                                          sen hồng
Mạng xã hội ngày càng trở nên phổ biến và thể hiện những chức năng ưu việt của nó so với các phương tiện truyền thông khác, nhanh chóng, cập nhật và sức lan tỏa mạnh mẽ hơn nhờ tính tương tác cao. Tuy nhiên, cái gì cũng có tính hai mặt của nó. Sự vội vàng, thiếu cẩn trọng, thiếu kiểm soát trong khai thác và sử dụng mạng xã hội đã dẫn đến những hệ lụy khó lường như nguy cơ lộ, lọt thông tin liên quan đến bí mật quốc gia, an ninh, quốc phòng,

NHỮNG LUẬN ĐIỆU CHỐNG PHÁ MỚI CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG NƯỚC TA


NHỮNG LUẬN ĐIỆU CHỐNG PHÁ MỚI
CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH ĐỐI VỚI CÁCH MẠNG NƯỚC TA
                                                                        Viết Đạt
          Tổ quốc là thiêng liêng và bất khả xâm phạm. Để bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, truyền thống ông cha ta luôn kế truyền, phát huy đời này qua đời khác với tinh thần “không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Việc giữ vững độc lập chủ quyền lãnh thổ phải bằng các chủ trương, đường lối phù hợp, lấy hòa bình, ổn định làm trọng, hết sức ngăn ngừa các nguy cơ gây chiến tranh, xung đột.

Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2019

Sự bịa đặt, xuyên tạc, kích động chống đối chế độ ta của Vũ Đông Hà


Mới đây, Vũ Đông Hà lại tán phát trên mạng xã hội danlambao bài viết: “Trả lời cho Nguyễn Thị Kim Ngân về câu hỏi làm gì cho đất nước”. Với vài trang giấy, nhưng Vũ Đông Hà đã bịa đặt, xuyên tạc sự thật, thóa mạ, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta và vào hùa với những phần tử chống đối tuyên truyên, lôi kéo, tập hợp lực lượng chống đối chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Nguyên Thạch – Kẻ điên cuồng chống phá cách mạng Việt Nam


Nguyên Thạch là cái tên đã không còn xa lạ gì đối với cộng đồng mạng xã hội ở Việt Nam. Hắn là tác giả của nhiều bài viết với văn từ bẩn thỉu, rẻ rách hòng xuyên tạc, chống phá chế độ. Mới đây, trên Blog Danlambao đã xuất hiện thêm một sản phẩm của hắn – “Hồ triều mạt vận”.

THỰC CHẤT QUAN ĐIỂM “QUÂN ĐỘI LÀ CỦA DÂN TỘC”


 Quan điểm “quân đội chỉ là của dân tộc” là quan điểm phản động về chính trị và đặc biệt nguy hiểm. Quan điểm này có vẻ như được dựa trên “cơ sở” thực tiễn rằng, quân đội ta là quân đội có một truyền thống anh hùng gắn với vận mệnh của dân tộc, đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc trong nhiều thập kỷ qua; rằng, Quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội có quan hệ máu thịt với nhân dân, là quân đội của dân, do dân và vì dân. Từ những cơ sở đó, cho nên đặt vấn đề “quân đội chỉ là của dân tộc”, “của đất nước”, “của nhân dân” là “phù hợp”, chứ không cần thiết phải đặt dưới sự lãnh đạo của một đảng phái nào, một lực lượng chính trị nào! Điều đó dễ làm cho một số người nhẹ dạ cả tin, có thể lầm tưởng các quan điểm đó là phù hợp, và những lời “khuyên nhủ” của chúng là đầy thiện chí, là khách quan và đúng với thực tiễn xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của quân đội ta! Dùng ngón đòn này, các thế lực thù địch đã trực tiếp lợi dụng và đánh vào tình cảm của nhân dân ta đối với quân đội. Từ tình yêu mến và lòng tự hào chính đáng về quân đội anh hùng đến việc cho rằng “quân đội là chỉ của dân tộc” có vẻ như là sự phát triển “lôgích tự nhiên” trong nhận thức và tình cảm của nhân dân ta đối với quân đội, các thế lực thù địch đã cố gắng khơi lên và đẩy đến cái sự phát triển “lôgích tự nhiên” ấy.   
“Quân đội là của quốc gia, dân tộc”, một giọng điệu tưởng như là khách quan, không chính trị, không giai cấp, nhưng lại nằm trong âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội ta của các thế lực thù địch. Bằng quan điểm đó, các thế lực thù địch đã khéo léo đi đến nhằm loại bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quân đội, xóa nhòa bản chất chính trị - giai cấp của quân đội, tiến tới làm biến chất quân đội ta. Đây mới là âm mưu đích thực của chúng trong chống phá quân đội ta, nhưng lại rất dễ làm cho chúng ta rơi vào chủ quan, mất cảnh giác, khó nhận biết thực chất âm mưu, thủ đoạn của chúng. Thủ đoạn chống phá trên của các thế lực thù địch nếu chưa có thể làm suy yếu và biến chất quân đội ta, thì cũng dễ gây nên sự lẫn lộn trong xem xét bản chất của quân đội, làm cho chúng ta dễ mắc mưu chúng trong thực tiễn xây dựng quân đội về chính trị, trong sự nghiệp xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.
Các thế lực thù địch mộng tưởng rằng, thông qua quá trình "diễn biến hoà bình" chống phá Đảng và chống phá quân đội, thông qua việc “phi chính trị hoá” quân đội ta, tuyên truyền cho cái gọi là “quân đội là chỉ của dân tộc”, thì sẽ làm cho sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội bị vô hiệu hoá; sẽ dẫn đến Đảng không thể nắm được, không thể "điều khiển" được quân đội, đặc biệt trong những tình huống phức tạp; mà thậm chí có thể Đảng trở thành đối tượng trực tiếp của chính công cụ bạo lực này; chúng muốn làm cho quân đội ta "không biết bảo vệ ai", "chống lại ai". Vậy là, vấn đề lái chính trị của quân đội ta theo chiều hướng khác, làm cho quân đội ngả theo các thế lực phản cách mạng, chống lại Đảng và chế độ là một âm mưu rất thâm độc của các thế lực thù địch. Chúng muốn chính công cụ bạo lực sắc bén của Đảng, Nhà nước trở thành lực lượng, công cụ trực tiếp chống Đảng và chống Nhà nước ta.
Lịch sử xây dựng, chiến đấu và trưởng thành hơn bảy thập kỷ qua đã chứng thực rằng, quân đội ta do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, luôn là công cụ bạo lực sắc bén của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Dân tộc Việt Nam, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã sản sinh ra Quân đội nhân dân Việt Nam, một quân đội của dân, do dân và vì dân, chiến đấu vì mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Ngay từ khi mới thành lập, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã là đội quân mang bản chất của giai cấp công nhân Việt Nam, là lực lượng nòng cốt trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đó cũng là mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của quân đội ta. Hay nói cách khác, quân đội ta chiến đấu là nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của giai cấp công nhân, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể của cách mạng trong từng giai đoạn. Đó là sự biểu hiện sâu sắc bản chất giai cấp công nhân của quân đội ta, một tổ chức quân sự kiểu mới của giai cấp công nhân, của dân tộc và nhân dân Việt Nam.
Đưa ra luận điểm “quân đội là chỉ của dân tộc”, các thế lực thù địch cố tình làm cái việc “tách” vấn đề giai cấp và vấn đề dân tộc trong bản chất, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của quân đội ta. Đó là quan điểm vừa phản khoa học vừa phi lịch sử. Chúng làm cái việc “tách” ra đó thực chất là nhằm tách quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, gắn quân đội ta với chính trị khác, chính trị tư sản. Không thể tách vấn đề giai cấp và vấn đề dân tộc trong bản chất, mục tiêu lý tưởng chiến đấu, trong chức năng, nhiệm vụ của quân đội. Quân đội ta là của dân tộc Việt Nam, của nhân dân Việt Nam, cũng đồng thời là của giai cấp công nhân Việt Nam, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, “Quân đội ta có sức mạnh vô địch, vì nó là một quân đội nhân dân do Đảng ta xây dựng, Đảng ta lãnh đạo và giáo dục”.

Bác bỏ luận điệu sai trái, xuyên tạc Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh


Họ nhân danh nghiên cứu khoa học, mượn cớ bàn lại lịch sử, tìm tòi góc nhìn, cách tiếp cận mới, ra vẻ ca ngợi, tán dương, nhưng thực chất là xuyên tạc Di chúc và toàn bộ tư tưởng của Người, hòng chống Đảng và cách mạng Việt Nam.

YÊU NƯỚC ĐÚNG CÁCH

Trong thời gian quan, nhóm tàu địa chất HD8 của Trung Quốc (TQ) tiếp tục có các hoạt động thăm dò địa chất trái phép gần khu vực bãi Tư Chính - Vũng Mây nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam đang trở thành tâm điểm của dư luận quốc tế cũng như trong nước. Các trang mạng “Dân làm báo”, “Người Việt”; Fanpage “Việt Tân”; FB cá nhân “Nguyễn Văn Đài”, “Bùi Thanh Hiếu”, “Nguyễn Hữu Vinh” thi nhau đăng đàn “Việt Nam hèn nhát trước TQ”, “lãnh đạo không quan tâm đến chủ quyền biển đảo”, “truyền thông ĐCS từ bỏ vai trò thông tin”, “truyền thông của lãnh đạo bưng bít thông tin xấu để giữ hình ảnh tốt đẹp”, thậm chí chúng còn cho rằng ông lãnh đạo này, bà lãnh đạo kia “bắt tay” hợp tác, “cúi đầu” trước TQ…
Chúng ta đã quá hiểu dã tâm cũng như hành vi ngang ngược của TQ. Nếu ta cứ ra rả chửi thì mặc nhiên rơi đúng vào mưu đồ hướng lái dư luận hiểu là Bãi Tư Chính đang “có tranh chấp” của TQ, mà sự thật là không có “tranh chấp” nào, hành động của Việt Nam đang kiên quyết, cứng rắn đuổi kẻ xấu vào nhà. Còn nếu chúng ta nóng giận khi bị khiêu khích mà nổ súng trước thì chắc chắn rơi vào bẫy của “gã láng giềng” xảo quyệt này, TQ có được cái cớ để biến từ thủ phạm thành “nạn nhân”, “đường hoàng” đưa lực lượng, phương tiện quân sự ra thôn tính Biển Đông theo kịch bản của họ.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao ta đã rất thận trọng trước khi đưa ra phát ngôn chính thức đầu tiên khẳng định: “Mọi hoạt động của nước ngoài trên các vùng biển Việt Nam nếu không được phép của Việt Nam đều vô giá trị, xâm phạm vùng biển Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế và Công ước của Liên Hợp Quốc”. Từng câu chữ ngắn gọn, súc tích cho thấy sự tính toán kỹ lưỡng, thể hiện thông điệp cứng rắn vừa đúng thực tế, vừa phù hợp với luật pháp quốc tế. Quan trọng nhất, TQ và các nước khác sẽ không có cơ hội mập mờ thông tin, biến bãi Tư Chính hay vùng biển lân cận thuộc chủ quyền của Việt Nam thành nơi “có tranh chấp”. Bước đi chắc chắn không để phát sinh những vấn đề bất lợi cho Việt Nam trong quá trình khẳng định, bảo vệ chủ quyền về sau. Trên thực địa, hàng trăm chiến sỹ đang bám biển, bám tàu, bám nhà giàn, đổ mồ hôi sôi nước mắt để bảo vệ từng hải lý, từng hòn đảo thuộc chủ quyền biển Việt Nam; giữa biển khơi khắc nghiệt, đầy sóng gió, hiểm nguy, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, họ vẫn âm thầm chiến đấu, không như một số kẻ chỉ biết dùng võ mồm bô bô, cào bàn phím trên mạng nói chuyện yêu nước, yêu biển.
Yêu nước, yêu biển là phải có trái tim nóng, cái đầu lạnh tỉnh táo để làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. 

VẬN DỤNG TRIẾT LÝ “DĨ BẤT BIẾN ỨNG VẠN BIẾN” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TRONG BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO HIỆN NAY


Trong thời gian vừa qua, tình hình biển Đông và tranh chấp chủ quyền biển đảo trên biển Đông diễn ra rất phức tạp. Hành động của các nước, đặc biệt là Trung Quốc đã phương hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên biển Đông.

“LÀM VIỆC CẦM CHỪNG” - BIỂU HIỆN CỦA TƯ TƯỞNG “TRUNG BÌNH CHỦ NGHĨA” CẦN PHẢI LOẠI BỎ TRONG CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN HIỆN NAY

Trong số rất nhiều những biểu hiện của tư tưởng “trung bình chủ nghĩa” thì “làm việc cầm chừng” đã và đang xuất hiện với tính chất, mức độ, diễn biến ngày càng phức tạp, tinh vi ở cơ quan công quyền nước ta hiện nay.

TÍNH PHẢN NHÂN VĂN CỦA QUAN ĐIỂM “VŨ KHÍ LUẬN”


Vũ khí, trang bị quân sự là công cụ để tiến hành đấu tranh vũ trang, bộ phận quan trọng cấu thành, tạo nên sức mạnh chiến đấu của quân đội. Sự phát triển của vũ khí, trang bị hiện đại một mặt phụ thuộc vào tiềm lực kinh tế, quốc phòng của mỗi quốc gia, dân tộc; mặt khác, phụ thuộc vào nhu cầu chuẩn bị

ĐẬP TAN ÂM MƯU PHÁ HOẠI CÔNG TÁC CÁN BỘ PHỤC VỤ ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Xuyên tạc và phá hoại công tác cán bộ phục vụ Đại hội XIII là một trong những mưu đồ hết sức tinh vi, xảo quyệt của các thế lực thù địch nhằm phá hoại an ninh chính trị nội bộ, phá hoại sự kiện chính trị – xã hội quan trọng nhất của đất nước, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
          Đại hội lần thứ XIII của Đảng dự kiến được tổ chức vào đầu năm 2021, là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên phạm vi cả nước. Để thực hiện mưu đồ phá hoại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các thế lực thù địch trong và ngoài nước đã gia tăng các hoạt động chống phá trên nhiều lĩnh vực, hoạt động phục vụ tổ chức Đại hội. Trong đó, công tác quy hoạch, sắp xếp nhân sự và công tác cán bộ luôn là vấn đề nóng bỏng mà các đối tượng chống đối hết sức quan tâm, tìm mọi cách để phá hoại. Trong thời gian gần đây chúng đã tán phát nhiều tài liệu, đưa ra các luận điệu xuyên tạc cho rằng: Đại hội XIII là nơi để đấu đá giữa “nhóm cải cách” và “nhóm bảo thủ” trong Đảng”… nhằm chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, hạ thấp uy tín của Đảng. Chúng xuyên tạc việc quy hoạch cán bộ của Đảng không phải vì lợi ích quốc gia, dân tộc mà vì lợi ích nhóm. Đây là bước chuẩn bị để những cán bộ đương chức được hạ cánh an toàn, là tiền để con em vây cánh tiến thân…
           Để phá hoại công tác cán bộ trước thềm Đại hội, các thế lực thù địch đã ra sức tuyên truyền tác động, lôi kéo, mua chuộc, thúc đẩy quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Thông qua đó xúi giục, khống chế làm việc cho chúng, ép buộc cung cấp những thông tin bí mật liên quan đến chủ trương về nhân sự, đăng tải thông tin, bài viết sai lệch, nhạy cảm về công tác nhân sự. Đây là những âm mưu, hoạt động hết sức nguy hiểm, tác động trực tiếp đến sự thành công của Đại hội lần thứ XIII của Đảng, cần phải phòng ngừa, ngăn chặn triệt để và hiệu quả.
          Công tác cán bộ luôn được Đảng đặc biệt quan tâm, là biện pháp hữu hiệu đập tan mọi âm mưu chống phá về công tác cán bộ của các thế lực thù địch. Công tác lựa chọn, sắp xếp nhân sự luôn là vấn đề được Đảng ta đặc biệt quan tâm trước mỗi kỳ Đại hội để chọn ra được những cán bộ đủ đức, đủ tài, đủ trình độ, năng lực đảm đương trọng trách, nhiệm vụ quản lý, điều hành đất nước, phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân. Chỉ thị số 35-CT/TW, Bộ Chính trị đã chỉ rõ yêu cầu: Công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan nhà nước các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
          Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém, góp phần chuẩn bị thật tốt công tác nhân sự Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị các cấp tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng. Kiên quyết không đề xuất, quyết định những nhân sự không bảo đảm tiêu chuẩn về độ tuổi, uy tín…; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, mất đoàn kết, “cục bộ”, “lợi ích nhóm”; thiếu gương mẫu, không sẵn sàng chấp hành sự phân công, điều động của cấp có thẩm quyền; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gây thất thoát tiền bạc, tài sản của Nhà nước; phẩm chất, năng lực hạn chế, có biểu hiện “chạy chọt, vận động, tranh thủ lẫn nhau”; thiếu tích cực trong công tác, sợ trách nhiệm, “dĩ hoà vi quý”… Đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của tập thể lãnh đạo, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ làm công tác tham mưu về tổ chức, cán bộ; bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch; đề cao trách nhiệm cá nhân trong thảo luận và quyết định theo đa số…
          Như vậy, những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch được nêu ở trên là hoàn toàn trái ngược với quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta về công tác nhân sự phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp và tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Hệ thống các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đưa ra luôn siết chặt và nhấn mạnh vấn đề công tác cán bộ với những giải pháp công khai, minh bạch nhằm phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn mọi hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, bảo đảm cho kỳ Đại hội đảng các cấp diễn ra thành công, đạt được các mục tiêu, yêu cầu đặt ra.

BỆNH CÔNG THẦN CỦA MỘT SỐ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN - NHẬN DIỆN VÀ PHÒNG, CHỐNG

Chủ tịch Hồ Chí Minh – lãnh tụ vĩ đại, vô cùng kính yêu của Đảng và dân tộc ta, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hoá lớn, người Cha thân yêu của lực lượng vũ trang Việt Nam. Trước lúc đi xa, Người viết: “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư”.

ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH TRỊ CHO QUÂN NHÂN TRƯỚC TRÀO LƯU PHẢN CẢM “CÂU LIKE” CỦA “YOUTUBER VIỆT”


Hẳn khi truy cập Youtube, bạn sẽ thấy rất nhiều người đang kiếm tiền tại nền tảng video lớn nhất thế giới này và hình thức ưa chuộng nhất vẫn là Youtube Partner (đối tác của kênh truyền thông Youtube) bởi một nền tảng khổng lồ được phát triển bởi Google, cho phép bạn đăng tải các video để lưu trữ và chia sẻ cho người khác, cộng đồng xem.

Bác bỏ luận điệu sai trái, xuyên tạc Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh


Họ nhân danh nghiên cứu khoa học, mượn cớ bàn lại lịch sử, tìm tòi góc nhìn, cách tiếp cận mới, ra vẻ ca ngợi, tán dương, nhưng thực chất là xuyên tạc Di chúc và toàn bộ tư tưởng của Người, hòng chống Đảng và cách mạng Việt Nam. Họ cho rằng, bản Di chúc chỉ “mang tính chất cá nhân” chứ không có giá trị chỉ đạo thực tiễn đối với dân tộc, “không thật sự có giá trị như sự tuyên truyền” của Đảng và Nhà nước Việt Nam hoặc “không thể hiện đúng tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lê-nin”.

VÔ HIỆU HÓA SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG - MỤC TIÊU HÀNG ĐẦU TRONG ÂM MƯU “PHI CHÍNH TRỊ HÓA” QUÂN ĐỘI


Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định sự trưởng thành và chiến thắng của quân đội ta. Từ những đội vũ trang đầu tiên, Đảng ta đã khẳng định nguyên tắc Đảng lãnh đạo lực lượng vũ trang để nắm chắc lực lượng này. Theo đó, “Công nông cách mạng tự vệ đội là dưới quyền chỉ huy thống nhất của Trung ương Quân ủy của Đảng Cộng sản”, “luôn giữ vững quyền chỉ huy nghiêm ngặt của Đảng trong tự vệ thường trực”. Thực tiễn xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của quân đội ta cho thấy, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định đảm bảo cho quân đội ta giữ vững bản chất giai cấp và sức mạnh chiến đấu để hoàn thành mọi nhiệm vụ.

“Quân đội phi giai cấp”, “quân đội trung lập” là một quan điểm phi lịch sử

Quân đội ra đời gắn với sự xuất hiện của nhà nước. Đó là “sản phẩm của đấu tranh giai cấp không thể điều hòa”, là bộ máy cưỡng bức đặc biệt của giai cấp bóc lột thống trị để quản lý xã hội theo phương thức sản xuất, chế độ chính trị mà giai cấp đó tiêu biểu.

THỰC CHẤT LUẬN ĐIỂM ĐÒI ĐA NGUYÊN, ĐA ĐẢNGNgày nay, một số người vẫn đang rêu rao khắp nơi rằng thực hiện chế độ đa nguyên, đa đảng như ở các nước tư bản mới thực sự là dân chủ, là điều kiện quyết định sự phát triển của đất nước. Nhưng đa nguyên, đa đảng không đồng nghĩa với dân chủ và phát triển.

Chủ Nhật, 20 tháng 10, 2019

KHÔNG ĐỂ HÌNH ẢNH QUÂN ĐỘI BỊ LỢI DỤNG, XUYÊN TẠCHoàng Mai
Đối tượng Lê Văn Thương từng là thượng úy nhưng do vi phạm kỷ luật, bị cho ra quân. Khi về địa phương, Thương mở cửa hàng gỗ mỹ nghệ vì có hoa tay trong lĩnh vực này. Lẽ ra Thương có thể trở thành người dân làm ăn lương thiện nhưng Thương thường xuyên lên mạng giao du với các đối tượng phản động như Đào Minh Quân, Lisa Phạm…

KHÔNG ĐỂ LẶP LẠI NHỮNG BÀI HỌC ĐAU XÓT VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ                                                                                                 Sao Đỏ

Từ đầu nhiệm kỳ khóa XII đến nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật hơn 70 cán bộ cao cấp thuộc diện Trung ương quản lý. “Thật đau xót, nhưng không thể không làm, không có cách nào khác! Tất cả là vì sự nghiệp chung của Đảng, của đất nước, của nhân dân. Đây là bài học sâu sắc, bài học đắt giá cho tất cả chúng ta”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh như vậy trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Không thể xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng                                                                                                         Ninh Bắc
Ngày 22-10-2018, Bộ Chính trị (khóa XII) ban hành Nghị quyết 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nhằm góp phần làm rõ vấn đề này và khẳng định tính đúng đắn nền tảng tư tưởng của Đảng, Tạp chí Quốc phòng toàn dân giới thiệu bài viết: “Không thể xuyên tạc nền tảng tư tưởng của Đảng” của tác giả Nguyễn Phú Hưng.

CẢNH GIÁC TRƯỚC MƯU ĐỒ TUYỆT ĐỐI HÓA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH                                                                                                     Từ Sơn
Hiện nay, một trong những chiêu trò không mới nhưng thâm độc đang được các thế lực thù địch ráo riết tiến hành chống phá cách mạng nước ta trên lĩnh vực tư tưởng - lý luận đó là việc chúng ra sức tuyên truyền trên các trang mạng xã hội với luận điệu đề cao hoặc tuyệt đối hóa tầm quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh, hạ thấp vai trò của chủ nghĩa Mác - Lênin, reo rắc sự hoài nghi, tạo tâm lý hoang mang dao động trong một bộ phận nhân dân; tiến tới phủ nhận học thuyết khoa học và cách mạng của C.Mác, Ăngghen và V.I.Lênin.     

CHỐNG PHÁ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG MƯU ĐỒ KHÔNG THAY ĐỔI CỦA CÁC THÉ LỰC THÙ ĐỊCH                                                                                      Bình Thái
Mặc dù thế giới đương đại trong nửa cuối thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI có những biến đổi sâu sắc, song chủ nghĩa Mác – Lê-nin với bản chất cách mạng và khoa học vẫn là một cơ sở lý luận quan trọng hàng đầu hướng dẫn nhận thức và cải tạo thế giới.

Để nền tảng tư tưởng của Đảng có sức sống trường tồn                                                                                          Long Thành
Để nền tảng tư tưởng của Đảng có sức sống trường tồn, cần phải làm cho lý luận chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có sự thẩm thấu, lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội. Vì thế, cần thực hiện tổng thể các nội dung, giải pháp; trong đó, tập trung vào những vấn đề cơ bản sau:

CẦN TỈNH TÁO TRƯỚC LUẬN ĐIỆU XẢO TRÁ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH                                                                                                 Thanh Quế
Cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại, nhất là trên lĩnh vực thông tin truyền thông đã thay đổi cả thế giới. Internet có nhiều mặt tiến bộ khiến không một quốc gia nào muốn hội nhập với thế giới lại có thể từ chối nó. Nhưng bên cạnh mặt tích cực, internet cũng mang trong nó, về bản chất, rất nhiều mặt tiêu cực.

Làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” Những âm mưu chống phá trước thềm Đại hội Đảng lần thứ XIII

                                                                                                           Phú Thọ

Với mục tiêu xuyên suốt không thay đổi của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN). Thời gian gần đây, nhất là khi chúng ta đang chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chúng càng đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” một cách toàn diện, trong đó tập trung vào các lĩnh vực tư tưởng chính trị, kinh tế, pháp luật, quốc phòng, an ninh, nguyên tắc tổ chức, cán bộ, công tác nhân sự đại hội...
  Có thể nói, chủ nghĩa đế quốc là lực lượng đi đầu thúc đẩy chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam rất quyết liệt, nhưng không ra mặt trực diện, mà hoạt động ngấm ngầm thông qua lôi kéo, liên kết, hợp tác để từng bước “thẩm thấu, chuyển hóa” (hợp tác để chuyển hóa), sử dụng thế lực phản động ngoài nước câu kết với nhóm phản động và những kẻ cơ hội trong nước để chống phá cách mạng Việt Nam. Ngoài ra, một số đảng viên thoái hóa, biến chất, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cũng hùa theo các luận điệu của các thế lực thù địch, phản động, hòng làm cho tình hình an ninh chính trị ở Việt Nam trở nên phức tạp.
          Hiện nay, họ đang sử dụng thủ đoạn là tập trung tác động vào nhận thức, tâm lý, tình cảm, niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ XHCN; xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bôi đen hình ảnh, thành tựu của đất nước, hình ảnh lãnh tụ. Họ thường lợi dụng những hạn chế, thiếu sót của ta để “chính trị hóa” các vấn đề về kinh tế-xã hội, từ đó tác động, làm thay đổi nhận thức về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Một mặt, họ ra sức kêu gọi thúc đẩy “dân chủ đa nguyên”, thay đổi thể chế chính trị, đổi tên Đảng, tên nước, sửa cương lĩnh, hiến pháp, “phi chính trị hóa” quân đội, công an; thực hiện “tam quyền phân lập” ở Việt Nam. Thúc đẩy, kích động phong trào “bất tuân dân sự”, tuần hành, biểu tình, bạo động, khiếu kiện, gây điểm nóng về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; mặc cả, đối kháng chính quyền, coi đây là sự “tập dượt” cho “cách mạng màu”. Thời gian qua, họ luôn cho rằng, các vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo, an sinh xã hội, đất đai, cơ sở thờ tự, môi trường, giao thông, giáo dục, Biển Đông... là những vấn đề nhạy cảm có thể lợi dụng để chống phá. Hiện nay, họ triệt để lợi dụng công tác phòng, chống tham nhũng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các sự kiện chính trị, các vấn đề phức tạp, nhạy cảm về an ninh chính trị để phân hóa, chia rẽ, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, hòng làm cho đảng viên và nhân dân hiểu sai lệch, hoài nghi, thiếu niềm tin vào bản chất, vai trò lãnh đạo của Đảng. Họ cũng tìm cách thẩm thấu, cấy sâu vào trong xã hội Việt Nam tư tưởng chia rẽ đường lối đối ngoại của Đảng, nhất là trong quan hệ với các nước lớn, nước láng giềng, khu vực. Về phương tiện, họ triệt để lợi dụng công cụ truyền thông, báo chí, không gian mạng và coi đây là ưu thế, mũi nhọn, phương tiện, chất xúc tác để chuyển hóa, gây rối loạn nhận thức tư tưởng, thúc đẩy nhanh “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, dẫn dắt phong trào “bất tuân dân sự” chống Đảng, chống Nhà nước XHCN...
hính vì vậy, đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước việc chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng là nhiệm vụ trọng yếu, cấp bách, là trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của hệ thống chính trị và mọi cán bộ, đảng viên. Để công tác đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có hiệu quả, các cấp ủy đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau đây:
  Một là, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, ban chỉ đạo, cơ quan chức năng các cấp, nhất là vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; quan tâm lãnh đạo toàn diện lý luận chính trị, tư tưởng, văn hóa, văn học nghệ thuật, báo chí; tích cực đấu tranh trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội; quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, nắm, dự báo, xử lý kịp thời những vấn đề tư tưởng nảy sinh. Tức là phải phát huy vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong xây dựng lực lượng đấu tranh nòng cốt chuyên sâu, nhất là cơ quan nghiên cứu, cơ quan báo chí, các học viện, nhà trường, đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên. Duy trì, tổ chức thực hiện tốt việc đấu tranh trên các phương tiện thông tin đại chúng, lấy các cơ quan báo chí làm nòng cốt để vạch trần bản chất, âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch, phản động, đồng thời định hướng dư luận xã hội. Đồng thời, thiết lập các trang, nhóm, tài khoản mạng xã hội nhằm tiếp cận, chia sẻ thông tin tham gia đấu tranh phản bác trên internet, mạng xã hội với các hình thức, phương pháp linh hoạt; chú trọng chia sẻ thông tin tích cực, bài viết chuyên sâu của các cơ quan báo chí, học viện, nhà trường tạo “dòng chủ lưu” thực hiện phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lấy thông tin tích cực đẩy lùi thông tin tiêu cực”.
          Hai là, thường xuyên bám sát các vấn đề, sự kiện, cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng, tạo thế chủ động trong mặt trận đấu tranh trên internet, mạng xã hội.Với phương châm chỉ đạo công tác tư tưởng phải đi trước, đón đầu; không để “khoảng trống” thông tin để các thế lực thù địch lợi dụng, xuyên tạc chống phá, Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 35 các cấp cần quan tâm biên soạn các tài liệu chuyên khảo, tham khảo, xây dựng ngân hàng comment làm tài liệu phục vụ tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, kỹ năng đấu tranh cho các lực lượng. Thực hiện tốt việc cung cấp thông tin cho cán bộ theo định kỳ, gặp mặt các đồng chí cán bộ nghỉ hưu, nghỉ công tác hằng năm; chủ động gặp các cán bộ có quan điểm khác với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận về nhận thức và hành động.
          Ba là, thường xuyên tổ chức các cuộc tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm giữa các lực lượng chức năng, lực lượng nòng cốt chuyên sâu, các hội nghị rút kinh nghiệm và các cuộc “diễn tập” đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Với phương châm vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, cấp ủy, tổ chức đảng cơ quan, đơn vị cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức các cuộc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, hội nghị rút kinh nghiệm theo hướng thiết thực, hiệu quả, “cầm tay, chỉ việc”. Chú trọng tổ chức một số cuộc “diễn tập” đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội làm cơ sở cho các lực lượng hoàn thiện, phát triển kỹ năng đấu tranh. Lực lượng đấu tranh nòng cốt chuyên sâu phải thường xuyên được trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ lý luận, bổ sung kinh nghiệm thực tiễn. Các thông tin đấu tranh phải trung thực, khách quan, vì lợi ích lâu dài của dân tộc, của đất nước, mang tính Đảng, tính khoa học, tính xây dựng cao
   Bốn là, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị điện tử phục vụ nhiệm vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội. Ở tầm vĩ mô: Nhà nước cần xây dựng hệ thống thông tin phong phú, hiện đại, có khả năng tiếp cận, xử lý và khuếch tán vào dòng thông tin truyền thống quốc tế với lượng thông tin đủ lớn, đủ mạnh để tạo sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới.
  Ở tầm vi mô: Cần tăng cường và đổi mới cơ sở vật chất, kỹ thuật bảo đảm phát huy tính hiệu quả của các cơ quan báo chí truyền thông, hòa nhập vào trình độ kỹ thuật thông tin thế giới. Các bộ, ngành chức năng, các cơ quan, đơn vị liên quan cần nghiên cứu, tổ chức triển khai hệ thống giải pháp kỹ thuật phù hợp với điều kiện Việt Nam và thông lệ quốc tế để phục vụ việc đấu tranh ngăn chặn, xử lý các nguồn tán phát thông tin tiêu cực, xấu độc, sai sự thật, nhằm tạo môi trường thông tin trung thực, khách quan.
  Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng đối với cấp ủy, tổ chức đảng, của cả hệ thống chính trị và mọi cán bộ, đảng viên cần được triển khai đồng bộ, có hệ thống các chủ trương, giải pháp. Thực hiện tốt những vấn đề cơ bản trên sẽ góp phần ngăn chặn hữu hiệu, giảm tác hại từ những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động trên internet, mạng xã hội và các phương tiện truyền thông, nhất là khi Đảng ta chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

LÀM THẤT BẠI CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH”: KHÔNG ĐỂ CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH LỢI DỤNG, LÔI KÉO, KÍCH ĐỘNGTây Sơn      
Thời gian qua, những sai phạm của một số cán bộ, đảng viên đã bị các thế lực thù địch lợi dụng, lôi kéo, kích động.
Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và âm mưu “diễn biến hòa bình” luôn có quan hệ chặt chẽ với nhau. Nhận diện và đấu tranh ngăn chặn, loại bỏ tình trạng này đã và đang là một nhiệm vụ cấp thiết.

PHƠI BÀY BẢN CHẤT CỦA LUẬN ĐIỆU SAI TRÁI CHO RẰNG: “CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN ĐÃ LỖI THỜI, LẠC HẬU...”  Tình ca
Hiện nay, trên những trang mạng xã hội và các website không chính thống, các thế lực thù địch đang tập trung, ráo riết chống phá cách mạng Việt Nam bằng những luận điệu sai trái, thù địch. Một trong những nội dung xuyên tạc, chống phá là cho rằng “Chủ nghĩa Mác - Lênin đã lỗi thời, hoàn toàn không phù hợp với thực tiễn Việt Nam, đã và đang cáo chung”.

“LÒNG DÂN”


                                                                                          QBP
Lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, cũng như lịch sử của các quốc gia, dân tộc đông, tây, kim, cổ trên thế giới đều xác nhận và khẳng định chân lý: Nhân dân là người làm nên lịch sử, sức dân là vô địch. Chính những người dân chân lấm, tay bùn, biết bao đời lao động cần cù, hai sương một nắng đã khai sơn, phá thạch dựng nên hình hài Tổ quốc và đã biết bao lần mang xương máu của mình tạo nên bức tường thành vững chắc để giữ gìn, bảo vệ quê hương, đất nước, bảo vệ những thành quả do mình tạo dựng nên.
 Ông cha ta, từ sự hưng vong của các triều đại, từ các cuộc kháng chiến oanh liệt chống ngoại xâm đã đúc rút, khẳng định và nhắc nhở các thế hệ cháu con: chở thuyền là dân mà lật thuyền cũng là dân; khoan thư sức dân làm kế sâu rễ bền gốc là thượng sách để giữ nước; nước phải lấy dân làm gốc, gốc có vững thì cây mới bền. Có dân là có tất cả, mất dân là mất tất cả.

NHẬN DIỆN RÕ RÀNG, ĐẤU TRANH KIÊN QUYẾT VỚI ÂM MƯU LỢI DỤNG VẤN ĐỀ THAM NHŨNG ĐỂ CHỐNG PHÁ VIỆT NAM


                                                                                           
                                                                                                      ĐS
Những giọng điệu xuyên tạc, bịa đặt trắng trợn
Trong thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam, các thế lực thù địch, phản động và những phần tử cơ hội chính trị thường xoáy sâu vào những vấn đề nhạy cảm, phức tạp, trong đó tham nhũng là vấn đề được chúng triệt để lợi dụng. Cả thế giới đã thừa nhận, tham nhũng là tệ nạn mang tính toàn cầu, tham nhũng xuất hiện và tồn tại ở mọi quốc gia trên thế giới, các nước dù đi theo chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN) hay tư bản chủ nghĩa đều phải đối mặt với tệ nạn này, nguyên nhân dẫn đến tham nhũng không phải do chế độ chính trị hay do đảng phái nào nắm quyền lãnh đạo đất nước... Thế nhưng các thế lực thù địch, phản động lại ra sức rêu rao rằng: “Chế độ một đảng cầm quyền là nguyên nhân sinh ra tệ tham nhũng”; “do đảng cầm quyền độc đoán cai trị nên tình trạng tham nhũng xảy ra...”; “tham nhũng là sản phẩm tất yếu của chế độ công hữu tư liệu sản xuất, chuyên chế độc đảng”... Không chỉ vậy, họ còn cho rằng: Tham nhũng chỉ xuất hiện ở những nước đi theo con đường XHCN, “tham nhũng là vấn đề thuộc bản chất của chế độ XHCN ở Việt Nam”... Thực chất của giọng điệu ấy không gì khác là lợi dụng cuộc đấu tranh chống tham nhũng để xuyên tạc, bịa đặt, nói xấu hòng làm suy giảm uy tín tiến tới mục tiêu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ chế độ XHCN ở Việt Nam.

Nhận diện những luận điệu của các thế lực thù địchlợi dụng vấn đề Biển Đông để chống phá Đảng, Nhà nước ta


                                                                                                                      HA
Thời gian qua, những tranh chấp về chủ quyền biển đảo tại khu vực Biển Đông diễn biến phức tạp. Về phía Việt Nam, chúng ta kiên định mực tiêu bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ trên cơ sở tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, các thế lực thù địch lại cố tình lợi dụng vấn đề tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông để xuyên tạc, kích động chống phá Đảng, Nhà nước ta.Những thông tin, luận điệu nguy hiểm đang được các thế lực thù địch đưa ra trên mạng gồm:
Thứ nhất, kích động người dân tuần hành, biểu tình, tụ tập đông người gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự
Thực tế, việc kích động người dân xuống đường tụ tập, tuần hành, biểu tình không phải là vấn đề xa lại. Đây là một phần trong kịch bản “cách mạng đường phố” mà các đối tượng đang hướng đến. Dưới vỏ bọc tuần hành thể hiện tình yêu nước và bảo vệ Tổ quốc, các đối tượng rêu rao việc xuống đường đấu tranh là ôn hoà, phi bạo lực.

ĐẤU TRANH NHỮNG THÔNG TIN XUYÊN TẠC PHẢN ĐỘNG TRÊN FACEBOOK     Đức Anh
Ngày nay công nghệ thông tin được xem như một lĩnh vực tiên phong trong khoa học ứng dụng, trong đó facebook là một trang mạng xã hội được sử dụng phổ biến, rộng rãi trên thế giới. Việt Nam là một trong số những nước có tốc độ tăng trưởng người dùng mạng xã hội này tương đối cao, bởi facebook là một trang mạng xã hội đem lại rất nhiều tiện ích nhất là sự kết nối, chia sẻ thông tin và những ứng dụng giá trị thú vị.

Một số giải pháp nâng cao ý thức làm chủ và bảo vệ không gian mạng


                                                                                                                   ST
        Với khả năng kết nối vô hạn của mạng thông tin toàn cầu, đặc biệt với các thiết bị Internet vạn vật (IoT) sẽ tiếp tục đặt ra các thách thức hết sức to lớn đối với công tác bảo đảm an ninh, an toàn mạng thông tin quốc gia, phòng, chống khủng bố và tội phạm mạng. Để chủ động ứng phó các thách thức này, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh thông tin, an ninh mạng, cần làm tốt một số mặt:
        
Một là, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về bảo vệ chủ quyền quốc gia, các lợi ích và sự nguy hại đến từ không gianmạng. 
       
Hai là, giáo dục các quy định của pháp luật về quản lý không gian mạng.
        Phổ biến các điều khoản của Bộ luật Hình sự 2015 (Mục 2, Điều 285-294)
        Ba là, bồi dưỡng kỹ năng nhận diện các âm mưu, thủ đoạn tấn công mạng

“ĐỪNG ĐỂ NHỮNG “TẤM GƯƠNG MỜ” LÀM GIẢM NIỀM TIN CỦA THẾ HỆ SAU”


                                                                                          Hải Dương xanh
          Những ngày vừa qua, theo dõi thông tin về bệnh công thần, kiêu ngạo xảy ra với hiện tượng một số cán bộ nghỉ hưu, trong đó có cả một vị tướng khiến bản thân tác giả rất buồn. Là thế hệ trẻ, sinh ra và lớn lên trong điều kiện đất nước hòa bình, ổn định và ngày càng phát triển, chúng tôi nhận thức rằng, để có nền độc lập, tự do như hôm nay, các thế hệ cha ông đã phải đánh đổi bằng những hy sinh, gian khổ. Từ các cuộc chiến tranh để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc cũng đã xuất hiện những tấm gương anh hùng chiến đấu dũng cảm, quên mình, hy sinh dâng hiến cả tuổi thanh xuân, thậm chí xương máu, tính mạng của mình cho nền độc lập, tự do của nước nhà. Có người từng được tôn vinh, báo chí, phim ảnh nhắc nhiều và trở thành thần tượng của chúng tôi. Thế mà không hiểu tại sao những người đó lại có thể thay đổi đến như vậy?

HÃY LUÔN CẢNH GIÁC VỚI DÃ TÂM CỦA TRUNG QUỐC


                                                                                             CĐT
 Tháng 7/2016, sau phán quyết của Tòa trọng tài với việc Philippines kiện Trung Quốc, tưởng rằng nước này sẽ sẽ từ bỏ dã tâm áp đặt đường 9 đoạn phi pháp trên Biển Đông. Nhưng không phải vậy. Cái mưu đồ độc chiếm biển Đông của Trung Quốc đã ăn vào máu huyết của họ rồi. Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ hoặc có ý định từ bỏ nó, dã tâm của gã phương bắc vẫn ngày một lớn dần. Không chỉ truyền bá trong nước, họ còn reo rắc vào Việt Nam qua rất nhiều con đường, không từ thủ đoạn nào, hết sức tinh vi, xảo quyệt.

Đại đoàn kết dân tộc là chủ trương chiến lược của Đảng và Nhà nước Việt Nam


                                                                                        XĐ
Kể từ khi có Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo cách mạng Việt Nam, lòng yêu nước và sự nhân ái của nhân dân luôn được coi trọng như nền tảng tinh thần cho sự đoàn kết, hòa hợp dân tộc. Bằng chứng là, ngay sau khi Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, trong khi phải lo đối phó với thù trong, giặc ngoài, trước những lo lắng của đồng bào cả nước, nhất là đồng bào Nam Bộ khi biết tin Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ cùng đoàn đại biểu Nhà nước Việt Nam sang Pháp để mở cuộc đàm phán chính thức, nên trong thư gửi đồng bào Nam Bộ (01/06/1946) Người viết: “đã là con Lạc cháu Hồng thì ai cũng có ít hay nhiều lòng ái quốc. Đối với những đồng bào lạc lối lầm đường, ta phải lấy tình thân ái mà cảm hóa họ. Có như thế mới thành đại đoàn kết, có đại đoàn kết thì tương lai chắc sẽ vẻ vang”. Nội dung bức thư đã thể hiện rõ tư tưởng đoàn kết, hòa hợp dân tộc, nhất là lòng nhân ái, khoan hồng đại độ của Người trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.
Tư tưởng đó tiếp tục được Đảng, Nhà nước Việt Nam vận dụng thực hiện trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ, đặc biệt khi đất nước đã hoàn toàn giải phóng, Nam Bắc thống nhất một nhà. Bước vào thời kỳ đổi mới, bám sát tình hình và nhu cầu thực tiễn, Đảng, Nhà nước Việt Nam đã kịp thời xác định nhiều chủ trương, chính sách về đoàn kết, hòa hợp dân tộc. Hội nghị Trung ương 7 khóa IX đã ban hành Nghị quyết 23-NQ/TW vào ngày 12/03/2003 về “phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”; Nghị quyết 24-NQ/TW về  “công tác dân tộc”; đặc biệt Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về “công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài”, khẳng định: Người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời và là nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nước ta với các nước. Đây là quan điểm định hướng chiến lược làm cơ sở thống nhất về nhận thức, tư tưởng, tổ chức, chính sách để thực hiện đoàn kết, hòa hợp dân tộc. Cho đến nay, những định hướng đó đang từng bước được hiện thực hóa.
Đại hội lần thứ XI của Đảng tiếp tục khẳng định sự nhất quán các quan điểm, chủ trương của Đảng về đoàn kết, hòa hợp dân tộc, trong đó xác định: “Lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh làm điểm tương đồng; xóa bỏ mặc cảm, định kiến về quá khứ, thành phần giai cấp, chấp nhận những điểm khác nhau không trái với lợi ích chung của dân tộc; truyền thống nhân nghĩa, khoan dung đề cao tinh thần dân tộc, để tập hợp mọi người vào mặt trận chung, tăng cường đồng thuận xã hội”. Tại Đại hội XII, Đảng ta một lần nữa khẳng định: “Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…; lấy mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” làm điểm tương đồng; tôn trọng những điểm khác biệt không trái với lợi ích chung của quốc gia – dân tộc; đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, khoan dung để tập hợp, đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước…”.
Dẫn ra những quan điểm chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam về đoàn kết, hòa hợp dân tộc để thấy rằng, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm xây dựng, củng cố, tăng cường đại đoàn kết dân tộc. Vì vậy, các thế lực thù địch cho rằng: “Đảng cộng sản cầm quyền chưa hòa giải được với người dân trong nước đang đóng thuế nuôi nấng Đảng làm sao Đảng cộng sản có thể hòa giải được với người dân phải bỏ nước ra đi chạy trốn cái ác cộng sản”Đây là sự cố tình xuyên tạc sự thật về chính sách đoàn kết, hòa hợp dân tộc của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm mục đích kích động hận thù dân tộc, cần phải được vạch trần và kiên quyết đấu tranh, bác bỏ.