Thứ Ba, 19 tháng 2, 2019

GIÁO DỤC CHỦ NGHĨA YÊU NƯỚC CHO QUÂN NHÂN, BIỆN PHÁP QUAN TRỌNG ĐẤU TRANH CHỐNG CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH HIỆN NAY


-         HVT -

Lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và thực tiễn gần 75 năm xây dựng, trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam đã khẳng định rằng, chủ nghĩa yêu nước, tinh thần quyết chiến, quyết thắng của quân đội ta có vai trò hết sức quan trọng trong chiến tranh giải phóng dân tộc, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và đặc biệt là trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

MƯU ĐỒ XẢO QUYỆT CỦA “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” Ở VIỆT NAM HIỆN NAY


                 HNT
Mục tiêu xuyên suốt không thay đổi của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam là thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đang xây dựng đưa Việt Nam theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa, chịu sự chi phối của phương Tây. Để tiếp tục thực hiện mục tiêu đó, các thế lực thù địch đã kịp thời rút kinh nghiệm, điều chỉnh chính sách, thủ đoạn như bỏ cấm vận kinh tế và bình thường hoá quan hệ về ngoại giao. Nếu chỉ nhìn thuần túy về hình thức thì những thay đổi đó có vẻ “thân thiện hơn”, nhưng thực chất các thế lực thù địch đang sử dụng chiến lược “diễn biến hòa bình” để chống phá cách mạng nước ta với cường độ, quy mô quyết liệt hơn.

“VIỆT TÂN” LÀ TỔ CHỨC PHẢN ĐỘNG, NGUY HIỂM- NHT -
Mặc dù liên tiếp thất bại trong âm mưu đưa người và phương tiện vào trong nước hoạt động khủng bố, chống Việt Nam nhưng số đối tượng cầm đầu tổ chức “Việt Tân” vẫn ngoan cố thực hiện kế hoạch đưa người về nước, tiến hành kích động biểu tình, phá rối an ninh, bạo loạn, gây mất ổn định chính trị. Hành vi xấu xa đó đã bị lực lượng an ninh cảnh giác, bóc trần.

LÒNG YÊU NƯỚC - CỘI NGUỒN SỨC MẠNH CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM


                                                  (Cu Tèo)
                                                          
Yêu nước là một giá trị văn hóa nền tảng của con người. Là người dân của một đất nước, ai chẳng yêu tổ quốc mình. Lòng yêu nước của nhân dân Việt Nam không phải là phẩm chất bẩm sinh mà được hình thành, phát triển qua mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước, trở thành bản sắc văn hóa, cội nguồn sức mạnh diệu kỳ của dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Hồ Chí Minh đã khẳng định: Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhận chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước[1].

KHÔNG NÊN QUY CHỤP HOẶC MƯỢN GIÓ BẺ MĂNG ĐỂ BÔI NHỌ HÌNH ẢNH ĐẤT NƯỚC CON NGƯỜI VIỆT NAM


Thời gian qua dư luận trong nước, nhất là trên các trang mạng xã hội xôn xao bàn luận về việc 152 du khách Việt Nam bỏ trốn ở Đài Loan, những người “mất tích” ở Đài Loan đang chịu sự phê phán, sỉ vả của một số cá nhân cực đoan, như: “Làm nhục quốc thể”; “Sống vô sư vô pháp”;“làm xấu hình ảnh người dân nước Việt Nam”...vv. Có thể nói rằng việc làm của họ ít nhiều ảnh hưởng không tốt đến Tổ quốc, nhân dân và gia đình; tới môi trường đầu tư, du lịch, lao động việc làm giữa các quốc gia mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẤU TRANH PHẢN BÁC VỚI MỘT SỐ THỦ ĐOẠN TUYÊN TRUYỀN CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH SỬ DỤNG CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM


B – A - T

Lợi dụng công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng của đất nước ta và một số hạn chế, yếu kém trong công tác lãnh đạo, quản lý của cấp ủy, chính quyền ở một số địa phương, cơ sở. Thời gian qua, các thế lực thù địch, nhất là các tổ chức phản động lưu vong người Việt tăng cường hoạt động chống phá sự nghiệp cách mạng nước ta với âm mưu, thủ đoạn hết sức tinh vi, nham hiểm, xảo quyệt và một trong những thủ đoạn mà các thế lực thù địch và bọn tội phạm sử dụng để tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội là: (1) Thiết lập các trang web, mở các “diễn đàn”, “câu lạc bộ” trên mạng nhằm tán phát tài liệu phản động và truyên truyền phá hoại tư tưởng. (2) Đăng tải các bài viết, hình ảnh, video clip có nội dung tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam trên mạng xã hội. (3) Sử dụng không gian mạng để tuyên truyền, kích động, kêu gọi khủng bố gây hoang mang trong dư luận xã hội.

KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRONG ĐẤU TRANH CHỐNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC, PHÁ HOẠI CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH


                                                                                  - ĐVN -

Gần 90 năm qua, mỗi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với vai trò của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trước các nhiệm vụ lịch sử, Đảng và Bác Hồ đã kịp thời xác định đúng đắn, sáng tạo đường lối, chiến lược, sách lược đưa cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH VỚI CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRÊN LĨNH VỰC TƯ TƯỞNG VĂN HÓA                              - ĐQL -
Trong chiến lược “DBHB” chống phá cách mạng Việt Nam cả trước đây cũng như hiện nay, các thế lực thù địch luôn xác định tiến công trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa là một mũi đột phá và là một nội dung trọng yếu, là vũ khí lợi hại nhất. Bởi, công tác tư tưởng của Đảng là một mặt hoạt động trong quy trình lãnh đạo của Đảng nhằm tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, tư tưởng văn hóa, đạo đức; phát triển đời sống tinh thần cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; tham gia đấu tranh trên mặt trận tư tưởng; xây dựng đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; bảo vệ giữ vững vai trò lãnh đạo của đảng đối với xã hội.

ĐẰNG SAU CÁI GỌI LÀ DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN VÀ ÂM MƯU THÂM ĐỘC


                                                       - LCH -
Chúng ta ai cũng hiểu rằng, đằng sau cái gọi là dân chủ”, “nhân quyền”, “viện trợ kinh tế”, “giao dịch thương mại”, “ngoại giao thân thiện”, hợp tác là mưu đồ chính trị của họ mà mục tiêu cuối cùng là mụốn chuyển hóa Việt Nam, đưa Việt Nam vào cuộc chơi với những chương trình hấp dẫn mà họ đã cài đặt sẵn; không phải và không bao giờ họ đem tiền của, công sức đến xây dựng chủ nghĩa xã hội cho chúng ta, đem lại hòa bình, dân chủ, nhân quyền và cuộc sống tốt đẹp cho người dân Việt Nam.Dùng chiêu bài “tự do, dân chủ”- là chưa đủ sức mạnh nên các nước phương Tây còn bổ sung thêm chiêu bài “nhân quyền” nhằm trợ giúp họ dễ bề tiếp cận, quay trỏ lại Việt Nam thuận lợi hơn, dễ bề che đậy mưu đồlái Việt Nam theo con đường tư bản chủ nghĩa, quỹ đạo mà phương Tây đã vạch sẵn.

HIỂU SÂU SẮC THÊM VỀ QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN


            - NVL -
Gần 80 năm qua, các quyết nghị của Đảng đều là sản phẩm kết tinh của việc phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể cán bộ, đảng viên. Việc xem xét, quyết định ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên của Hội nghị Trung ương 8 khóa XII cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Quy định là sức mạnh của trí tuệ tập thể Đảng, việc xem xét, ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên là vấn đề cấp thiết để nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới. Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Sự nêu gương của cán bộ, đảng viên có vai trò đặc biệt quan trọng, là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, “một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”[1]. Người luôn nhắc nhở: “Lấy gương người tốt, việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng”[2]. Người yêu cầu, cán bộ, đảng viên thực hiện phương châm “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”[3]; người có địa vị càng cao thì càng phải gương mẫu. Là lãnh tụ cao nhất của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể hiện tấm gương mẫu mực về nêu gương. Thấm nhuần, học tập và làm theo tư tưởng, phong cách nêu gương của Người, Đảng ta luôn coi trọng việc nêu gương của cán bộ, đảng viên với nhiều chủ trương, quy định. Qua đó, đã nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; tạo chuyển biến tích cực trong ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tham nhũng, tiêu cực; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

CẦN GÌ VĂN HÓA ỨNG XỬ TRONG LỄ CHÙA ĐẦU NĂM


- NTL -
Lễ chùa đầu năm mới là một nét đẹp trong đời sống tâm linh luôn được duy trì trong mỗi người dân Việt Nam. Người ta đến chùa để hướng về cõi Phật, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, giúp họ vượt qua những khó khăn trắc trở trong cuộc sống. Đây được xem là một trong những nét đẹp văn hóa mà dân gian đã gìn giữ và lưu truyền trong suốt hàng ngàn năm qua.

Một số biện pháp phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên hiện nay


                                                                  -TVM-

 “Tự diễn biến” trong cán bộ, đảng viên có thể diễn ra trước hết trong mỗi con người cán bộ, đảng viên với các mức độ và biểu hiện cụ thể khác nhau về phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống. Và nếu không được phát hiện, phòng, chống kịp thời sẽ dần dần lan rộng theo nhiều chiều hướng: Từ cán bộ cấp thấp đến cán bộ cấp cao; từ cán bộ cấp cao xuống cán bộ cấp thấp; từ một số ít cán bộ, đảng viên đến số đông, cán bộ, đảng viên; từ cá nhân mỗi cán bộ, đảng viên đến tổ chức mà cá nhân cán bộ, đảng viên đó công tác, sinh hoạt.

CHIÊU TRÒ ĂN MÀY CHÍNH TRỊ TRÊN THÂN XÁC CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ


                                                                                  - NVH -

Cách đây tròn 40 năm ngày 17/2/1979 Trung Quốc xua quân tấn công xâm lược Việt Nam trên toàn tuyến biên giớic. phía Bắc, quân và dân ta đã chiến đấu kiên cường...tiêu diệt hàng vạn tên xâm lượ.. bảo toàn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, buộc kẻ xâm lăng phải rút về biên kia biên giới.

ĐẤU TRANH CHỐNG “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA” TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY


NTT

Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong giai đoạn hiện nay đang là một vấn đề cấp bách đặt ra đối với Đảng và Nhà nước ta. Nhận thức rõ tính chất nguy hiểm của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” do tác động của “diễn biến hòa bình” đối với sự tồn vong của Đảng và chế độ XHCN, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhấn mạnh: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy Nhà nước… Nhiều tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế trong nhận thức, lơ là, mất cảnh giác, lúng túng trong nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn "tự diễn biến", "tự chuyển hóa”.

NHẬN DIỆN ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH NHẰM LÀM SUY THOÁI PHẨM CHẤT CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CỦA CÁN BỘ, CHIẾN SĨ QUÂN ĐỘI HIỆN NAYTTL

Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống là vấn đề quan trọng hàng đầu đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ quân đội được biểu hiện tập trung ở lòng trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, quyết tâm phấn đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân; ở đạo đức trong sáng của người chiến sĩ cách mạng, có lối sống trung thực, giản dị, thực sự là tấm gương sáng trung thành và tận tụy vì nước, vì dân; hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Sự vững vàng, trong sạch về chính trị, đạo đức, lối sống không những bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, mà còn tạo cơ sở củng cố tư tưởng xã hội và lòng tin của các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào Quân đội nhân dân Việt Nam.

KẾT NỐI MẠNG NHIỀU LỢI ÍCH NHƯNG CŨNG CÓ NHIỀU THÁCH THỨC TO LỚN !CLT
Sự phát triển của mạng xã hội góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, song cũng tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động tác động, chuyển hóa chính trị, khủng bố ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đã và đang tạo ra những thành tựu khoa học công nghệ vượt trội, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội nhưng cũng được dự báo sẽ gây nên “thảm họa” nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Các thiết bị kết nối internet ngày càng phổ biến không chỉ mang lại những lợi ích to lớn cho cuộc sống con người, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh mà còn có thể bị sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công mạng quy mô lớn. Các cuộc tấn công mạng có chủ đích không chỉ có thể phá hoại các mục tiêu, công trình quan trọng về an ninh quốc gia mà còn chiếm đoạt thông tin, tài liệu bí mật, chiếm đoạt để sử dụng các hệ thống dữ liệu lớn, dữ liệu nhanh phục vụ các ý đồ chính trị và hoạt động phạm tội. Các quốc gia trên thế giới đang khẩn trương tiến hành các hoạt động nâng cao năng lực, tiềm lực quốc gia về an ninh mạng như ban hành chiến lược, chính sách, trong đó có xây dựng văn bản luật về an ninh mạng.

GÓP PHẦN VÀO CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI HIỆN NAY TRONG GIÁO DỤC ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNGMGD
Đường lối đúng đắn của Đảng là nhân tố có ý nghĩa quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Nhận thức đúng đắn về vấn đề đó, trong bối cảnh hiện nay, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách xuyên tạc, phủ nhận đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng qua các giai đoạn, thời kỳ lịch sử. Do vậy, nâng cao chất lượng giáo dục đường lối của Đảng đối với đội ngũ cán bộ quân đội, góp phần vào cuộc đấu tranh chống các quan điểm sai trái hiện nay là một trong những yêu cầu trong dạy và học môn học Lịch sử Đảng ở các nhà trường quân đội. Nâng cao chất lượng giáo dục đường lối của Đảng, cần nắm vững một số yêu cầu cơ bản sau đây:

PHÒNG CHỐNG NGUY CƠ “XÂM LĂNG VĂN HÓA” CHO HỌC VIÊN CÁC NHÀ TRƯỜNG SĨ QUAN QUÂN ĐỘI TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAYLHT
Văn hóa là gốc rễ, là cội nguồn bồi đắp, làm nên sức mạnh nội sinh của dân tộc; trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay, việc bảo vệ nền văn hóa dân tộc, chống các hoạt động “xâm lăng văn hóa” càng có ý nghĩa cấp bách, quan trọng đối với sự ổn định, trường tồn của quốc gia. Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong hình mới của Đảng ban hành mới đây đã xác định: “Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc phải đi đôi với việc kiên quyết ngăn chặn sự xâm lăng văn hóa, xâm nhập các sản phẩm văn hóa xấu độc và thông tin độc hại[1]. Đây là một trong 6 nhiệm vụ - giải pháp lớn để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới.

NHẬN DIỆN MỘT SỐ QUAN ĐIỂM XUYÊN TẠC CÔNG CUỘC CHỐNG THAM NHŨNG Ở VIỆT NAM                                                 CMQ
Công cuộc chống tham nhũng đã và đang được Đảng Cộng sản Việt Nam quan tâm và quyết tâm này đã được thể hiện trong nhiều chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và được cụ thể hóa trong nhiều văn bản pháp luật. Tại nhiều cuộc họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần khẳng định: “Lò đã nóng lên rồi thì củi tươi cũng phải cháy”, “Ai đã nhúng chàm thì sớm gột rửa”, “Chống tham nhũng, ai nhụt chí thì dẹp sang một bên để người khác làm”… Những chỉ đạo đó đã trở thành kim chỉ nam để toàn Đảng, toàn dân, các cấp, các ngành cùng vào cuộc đấu tranh quyết liệt với quốc nạn này. Điều đáng nói là, bên cạnh đại đa số ý kiến ủng hộ, phấn khởi, tin tưởng vào thắng lợi của cuộc chiến chống tham nhũng thì một bộ phận tự nhận là “nhà trí thức”, “nhà quan sát”, “nhà bình luận”... đã lợi dụng việc này để cố tình tạo “tình huống có vấn đề” để “phản biện”, xuyên tạc cuộc đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Trong đó, có thể nhận diện vài quan điểm:

NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG NHỮNG QUAN ĐIỂM SAI TRÁI CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH LỢI DỤNG VẤN ĐỀ TÔN GIÁO CHỐNG PHÁ VIỆT NAM HIỆN NAY                                                    
                                                 NXT

Việt Nam là quốc gia đa tôn giáo với hơn 25 triệu tín đồ các tôn giáo, chiếm khoảng 27% tổng dân số; có 14 tôn giáo với 37 tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận, cấp đăng ký hoạt động. Ngoài các tôn giáo lớn du nhập từ nước ngoài, như Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Hồi giáo, Bàlamôn, còn có các tôn giáo nội sinh, như Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, Tứ Ân hiếu Nghĩa, Bửu Sơn Kỳ Hương...Trong những năm gần đây, các tôn giáo đẩy mạnh hoạt động nhằm phát huy ảnh hưng trong đời sống tinh thần xã hội; mở rộng ảnh hưởng, thu hút tín đồ; tăng cường quan hệ với các tổ chức tôn giáo thế giới. Các cơ sở tôn giáo được tu bổ, xây dựng mới khang trang đẹp đẽ; các lễ hội tôn giáo diễn ra sôi động ở nhiều nơi;đại đa số các tín đồ, chức sắc tôn giáo hoạt động đúng pháp luật, theo hướng “tốt đời, đẹp đạo”. Tuy nhiên, tình hình hoạt động tôn giáo thời gian qua vẫn có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định chính trị - xã hội. Những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo chống phá nước ta thường tập trung vào một số vấn đề sau:

CẦN PHÂN BIỆT TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO TRONG LỄ HỘI ĐẦU XUÂN KỶ HỢI 2019NTC
Việt Nam là một quốc gia đã có hàng nghìn năm lịch sử. Cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới, Việt Nam có một nền văn hóa mang bản sắc riêng. Chính những nét đó làm nên cốt cách, hình hài và bản sắc của dân tộc Việt Nam.
Trong kho tàng văn hóa của dân tộc Việt Nam, sinh hoạt lễ hội là vùng văn hóa rất đặc trưng. Lễ hội là sinh hoạt văn hóa dân gian hầu như có mặt ở khắp mọi miền đất nước. Nhiều lễ hội ra đời cách đây hàng nghìn năm đến nay vẫn được duy trì. Lễ hội ở Việt Nam bao giờ cũng hướng tới một đối tượng thiêng liêng cần suy tôn là nhân thần hay nhiên thần. Đó chính là hình ảnh hội tụ những phẩm chất cao đẹp nhất của con người. Giúp con người nhớ về nguồn cội, hướng thiện và nhằm tạo dựng một cuộc sống tốt lành, yên vui.

THANH NIÊN QUÂN ĐỘI CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC TRÊN CÁC TRANG MẠNG INTERNET


                                              TKM
Hiện nay, mạng internet là điều không thể thiếu trong mọi hoạt động của cuộc sống con người. Thời đại toàn cầu hóa đã làm giúp cho internet phát triển không ngừng trong mỗi quốc gia. Sự phát triển của internet góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia trên thế giới nói chung và đối với Việt Nam nói riêng. Nhờ có mạng internet mà Việt Nam đã đang và sẽ gần đuổi kịp sự phát triển của các Quốc gia phát triển trên thế giới. Tuy nhiên, Bên cạnh những tiện ích của internet mang lại thì mặt trái của nó là không hề nhỏ; đặc biệt, các thế lực thù địch đã triệt để tận dụng mạng internet, không gian mạng để thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá cách mạng Việt Nam. Chúng xem internet là “sức mạnh mềm” để chống lại “sức mạnh cứng”…Internet  đa dạng và không giới hạn từ những trang web báo, đến các video,blog, các trang xã hội như faceboox, tweeter,… Có thể ví mạng xã hội như một xã hội thu nhỏ, mà ở đó mỗi tài khoản, nhiều tài khoản nhân danh hành vi của chủ sở hữu là con người có sức lan tỏa thông tin mạnh mẽ, tác động thực sự đến đời sống hiện tại. Hiện nay, số lượng người sử dụng mạng xã hội ngày càng nhiều.

CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC VỀ CUỘC CHIẾN TRANH BIÊN GIỚI PHÍA BẮC NĂM 1979.


NTT
Trong những ngày đầu năm 2019, Đảng, Nhà nước, Quân đội và các tỉnh biên giới phía Bắc tiến hành các hoạt động kỷ niệm 40 năm cuộc chiến tranh Biên giới phía Bắc (17/12/1979 – 17/12/2019). Trên các phương tiện thông tin đại chúng đăng tải nhiều bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tướng lĩnh, cựu chiến binh, nhà nghiên cứu,... nhằm tái hiện lịch sử và tuyên truyền, nêu bật tinh thần chiến đấu anh dũng, quyết tâm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; tuyên truyền khẳng định sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công trong cuộc chiến tranh này; tuyên truyền khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước ta trong quan hệ với Trung Quốc,...

NHẬN DIỆN ĐÚNG BẢN CHẤT SỰ VIỆC
N Đ H
Trên mạng xã hội một số người có ý kiến bình luận và đặt ra câu hỏi: Năm 1979 Trung Quốc tấn công Việt Nam thì Liên Xô ở đâu sao không giúp? Tôi xin trả lời các bạn như sau:
Năm 1979 Trung Quốc tấn công Việt Nam từ Phong Thổ, Lai Châu tới Móng Cái, Quảng Ninh. Trước tình hình đó, Liên Xô chính thức đưa ra thông cáo "Liên Bang Xô Viết sẽ thực hiện những điều khoản đã ký kết trong hiệp định hợp tác và tương trợ lẫn nhau đã được ký kết với Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Chiến tranh biên giới khẳng định tinh thần bất khuất của dân tộc taP – V - D

Cuộc chiến tranh biên giới do trung Quốc phát động tiến hành xâm lược nước ta bắt đầu được tiến hành 17/2/1979 và kéo dài đến những năm 80 của thế kỉ trước, đây là cuộc chiến đau thương song đã thể hiện tinh thần bất khuất, anh dũng kiên cường của toàn dân tộc Việt Nam với tinh thần để cho quân thù biết rằng dù có động đến một tấc đất của Tổ quốc, chúng cũng phải trả giá rất đắt.

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYENTRUYỀN BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN, ĐẢO


      NTT
Công tác tuyên truyền về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc là một trong những nhiệm vụ then chốt góp phần tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc. Tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc, xuất phát từ tầm quan trọng của nhiệm vụ, sự phức tạp của các vấn đề liên quan đến chủ quyền quốc gia trên biển và trong bối cảnh tranh chấp biển, đảo giữa Việt Nam với các nước ở khu vực đang diễn ra vô cùng căng thẳng, quyết liệt, tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Thực hiện tuyên truyền biển, đảo là một bộ phận quan trọng của công tác tư tưởng trong quá trình lãnh đạo bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

ĐỪNG ĐÁNH ĐỔI NGHĨA VỤ THIÊNG LIÊNG CỦA THẾ HỆ TRẺ                                                  BLP                                                    
Thực hiện nghĩa vụ quân sự theo Luật Nghĩa vụ quân sự của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vừa là nghĩa vụ, trách nhiệm, vừa là niềm tự hào của mỗi thanh niên Việt Nam. Vậy mà hiện nay vẫn còn những bạn trẻ xem nhẹ chuyện này.
Trong thời bình cũng như thời chiến, việc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ rất quan trọng của mỗi công dân, nhất là lực lượng thanh niên. Thực tế cho thấy, trong thời gian được học tập, rèn luyện ở môi trường quân ngũ đã giúp nhiều bạn trẻ ngày càng rắn rỏi, trưởng thành hơn, sẵn sàng đối mặt, vượt qua thử thách trong cuộc sống. Môi trường kỷ luật đặc biệt ấy còn tôi luyện cho tuổi trẻ sự tự giác, khuôn phép, ý thức, nền nếp, chỉn chu, biết quan tâm, sẻ chia với mọi người. Bên cạnh đó, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự sẽ được hưởng các chính sách ưu tiên của Nhà nước.

Cảnh giác với chiêu trò xuyên tạc vai trò cán bộ và công tác cán bộ của Đảng ta                                                                                                   NKH
Tại Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương tập trung bàn về công tác quy hoạch cán bộ cho nhiệm kỳ Đại hội XIII và một số nội dung quan trọng khác. Lợi dụng những yếu kém, bất cập của đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị càng gia tăng chống phá với những giọng điệu bịa đặt, bóp méo, xuyên tạc nguy hiểm.

Những hành vi bị nghiêm cấm đối với người dùng mạng xã hộiTác giả: NQĐ

Luật An ninhmạng (ANM) chính thức có hiệu lực từ ngày 1.1.2019. Luật quy định nhiều hành vi liên quan đến người sử dụng mạng xã hội,trong đó quy định rõ những hành vi bị nghiêm cấm đối với người dùng mạng xã hội.
Những hành vi nào bị nghiêm cấm?
Luật ANM nêu rõ, nghiêm cấm các hành vi chống nhà nước, bao gồm sử dụng không gian mạng tổ chức, lôi kéo, xúi giục, đào tạo, huấn luyện người chống nhà nước (ví dụ như hành vi đăng tải, phát tán thông tin kích động biểu tình trái pháp luật, kích động gây rối an ninh, trật tự); xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc; phát tán thông tin gây hại cho tổ chức, cá nhân gồm thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.

NIỀM TIN VÀ HY VỌNG CỦA NHỮNG KẺ PHẢN QUỐCLH
Như thường lệ, mỗi lần Việt Nam chuẩn bị tổ chức một cuộc hội nghị quốc tế lớn là bọn phản động trong và ngoài nước lại cấu kết tuyên truyền nói xấu, bóp méo những mặt còn tồn tại, tệ hơn chúng còn trắng trợn dựng chuyện, vu khống cho chính quyền đàn áp, bắt bớ những người đấu tranh cho dân chủ…nhằm mục đích bôi nhọ hình ảnh Việt Nam, nói xấu Đảng và Nhà nước hòng tạo được tiếng vang để cộng đồng quốc tế chú ý quan tâm chống Đảng chống chính quyền Việt Nam. Lần này cũng vậy, khi Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ gặp Chủ tịch Triều tiên vào cuối tháng này tại Hà Nội Việt Nam, những kẻ “ảo tưởng” chống cộng, hân hoan coi đó là “cơ hội vàng” để chúng tạo lên một chiến dịch chống cộng.

NHẬN DIỆN CHỦ NGHĨA DÂN TÚY VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG CHỦ NGHĨA DÂN TÚY Ở VIỆT NAM                                                                                 UTH
Dân túy được xem như một khuynh hướng tư tưởng và chính trị nhấn mạnh sự tương phản giữa “nhân dân” với tầng lớp “tinh hoa”, thể hiện trong những tuyên bố cho là mình đứng về phía “dân thường”. Dưới góc độ phong cách ngôn ngữ và một phương thức hành động, dân túy “là chính sách của kẻ cơ hội tìm cách để giành được lòng tin của quần chúng”. Trong ngôn ngữ hằng ngày ở châu Âu, châu Mỹ lẫn ở châu Á, dân túy thường dùng để chỉ trích một đảng phái, một vài chính trị gia nào đó đang tìm kiếm sự thu hút, ủng hộ của dân chúng và dư luận bằng những lời hứa êm tai nhưng trống rỗng, thậm chí thiếu trách nhiệm đối với tương lai chính trị của đất nước, mang nặng cảm xúc nhất thời, thiếu triết lý bền vững cho những mục tiêu chính trị lâu dài và giải pháp hiệu quả cho các vấn đề hiện tại.

THỦ ĐOẠN LỢI DỤNG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ NHẰM CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAMP – D – D
Hiện nay, trong  chiến lược “diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn hoạt động; trong đó, triệt để lợi dụng hội nhập kinh tế quốc tế (HNKTQT) nhằm xâm phạm an ninh quốc gia, tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Đây được coi là một trong những nội dung quan trọng để tạo sức ép từ bên ngoài, kết hợp với kích động các hoạt động chống phá từ bên trong nước ta.Những thủ đoạn các thế lực thù địch đã ráo riết thực hiệntrong thời gian qua có thể kể đến:

Chiến tranh Biên giới 1979: Góc nhìn của một người MỹBài học từ cuộc chiến tranh là dành cho ngay Bắc Kinh, đó là quân đội Trung Quốc không đủ khả năng, trình độ thực hiện một cuộc chiến tranh hiện đại...
                                                                                         NVQ
Đúng ngày này cách đây tròn 40 năm – ngày 17/2/1979 – đã xảy ra cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc khi quân đội Trung Quốc tràn sang xâm lược nước ta. Giới lãnh đạo Bắc Kinh lúc đó cho rằng họ tấn công Việt Nam là “dạy cho Việt Nam một bài học” – điều mà ông Brzezinsky, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ thời Tổng thống Carter đã rất ngạc nhiên.

KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN VỊ THẾ, UY TÍN NGÀY CÀNG CAO CỦA VIỆT NAM TRÊN TRƯỜNG QUỐC TẾ


Khuê Minh[1]
Trong hơn 30 năm đổi mới, vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng cao, thể hiện rõ nét bằng những minh chứng cụ thể. Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Việt Nam lần lượt được bầu làm ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc nhiệm kỳ 2008 - 2009 và tiếp tục được đề cử vị trí này nhiệm kỳ 2020 - 2021. Việt Nam còn tổ chức thành công nhiều hội nghị, diễn đàn quốc tế lớn tầm cỡ thế giới và khu vực.

NHẮN GỬI “PHAN HUY, MPH”     Phan Huy MPH: là tác giả bài thơ “Tâm tình cùng Bộ đội” - sai trái, xuyên tạc đăng trên Intrernet../.
                    
                                                    -PVL-
Đã lâu cũng chẳng làm thơ
Nhưng nay mạo muội viết vài đôi câu
Viết ra không phải làm giầu
Cũng không mong muốn mình mau đổi đời.
Chẳng qua muốn gửi đôi lời
Cho “Ông” tác giả gọi là Phan Huy (*)
Thủa xưa các cụ dạy rằng:
“Nếu mình không biết thì ngồi mà nghe,
Đừng vì kiến thức tò te
Mà ra diễu võ, giương oai dạy người”.

Thứ Hai, 18 tháng 2, 2019

Cảnh giác với những luận điệu xuyên tạc cuộc đấu tranh chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
Dường như đã thành quy luật, cứ đến những ngày kỷ niệm, các sự kiện chính trị xã hội quan trọng của Đảng, của đất nước, dân tộc…, thì các thế lực thù địch, những kẻ tự xưng là “nhà hoạt động xã hội”, “đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền”, “người yêu nước” lại “đẩy” lên các trang mạng, các web, blog,… những quan điểm sai trái, độc hại.

BỘ MẶT THẬT CỦA BỌN "CHỌC GẬY BÁNH XE" TRONG VIỆC PHẢN ĐỐI LUẬT AN NINH MẠNG


          Trong quá trình phát triển của mỗi quốc gia ngày nay, vấn đề hoàn thiện luật pháp là một tất yếu. Đặc biệt, khi mà nhiều lĩnh vực đòi hỏi phải có công tác quản lý nếu không sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước cũng như quyền của công dân. Do đó, việc ban hành Luật An ninh mạng là một chủ trương, biện pháp đúng đắn, thiết thực của Đảng, Nhà nước ta nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

PHẢN BÁC LUẬN ĐIỆU CHỐNG PHÁ CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH LỢI DỤNG “CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG THAM NHŨNG CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA” HIỆN NAY


 

Thời gian gần đây, khi Đảng và Nhà nước ta chủ trương đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng, “lợi ích nhóm”, “tự diễn biến, tự chuyển hóa”... thì các phần tử cơ hội chính trị, các thế lực thù địch cho rằng đó chẳng qua chỉ là những cuộc “đấu đá” nội bộ, “nhóm lợi ích mới cướp (lại) nhóm lợi ích cũ” hoặc chỉ là để “trả thù, triệt hạ tay chân” của người này, người khác.

MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẤU TRANH PHẢN BÁC NHỮNG LUẬN ĐIỆU TUYÊN TRUYỀN XUYÊN TẠC TRONG LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG - AN NINH HIỆN NAY
Quán triệt quan điểm của Đảng: “…kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc...”1; đồng thời, để hiện thực hóa phương châm: “Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; ngăn chặn, phản bác những thông tin, luận điệu sai trái…”, cần thực hiện tốt một số biện pháp sau:

ĐẰNG SAU NHỮNG ĐỊNH KIẾN THIÊN LỆCH VỀ TỰ DO TÔN GIÁO Ở VIỆT NAMCùng với tiến trình hội nhập sâu rộng vào đời sống quốc tế, Việt Nam đã có bước chuyển mạnh mẽ, tích cực về tự do tín ngưỡng, tôn giáo, được cộng đồng quốc tế thừa nhận, đánh giá cao. Tuy nhiên, vẫn còn một số nước, tổ chức, cá nhân chưa thấy hoặc không muốn thấy kết quả đó, do định kiến; thậm chí có thế lực thù địch trắng trợn xuyên tạc Luật Tín ngưỡng, tôn giáo sau khi Quốc hội Khóa XIV vừa thông qua. Tại sao vậy?

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC ĐẤU TRANH CHỐNG CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRÊN MẠNG INTERNET TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAYCác thế lực phản động tận dụng mạng internet làm một công cụ, phương thức truyền bá các quan điểm sai trái, thù địch nhằm chống phá sự nghiệp đổi mới, hội nhập, sự lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Kiên quyết đấu tranh vạch trần âm mưu, thủ đoạn và ngăn chặn, chống các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng internet là nhiệm vụ cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.

SỰ CẦN THIẾT CỦA LUẬT AN NINH MẠNG CỦA VIỆT NAM TRONG NGĂN CHẶN, XỬ LÝ KỊP THỜI CÁC THÔNG TIN SAI LỆCH TRÊN MẠNGHiện nay, tình trạng trên mạng xã hội có một số cá nhân tự cho mình quyền muốn nói gì thì nói, muốn xúc phạm ai thì xúc phạm, đã có rất nhiều phát ngôn xúc phạm đến các bộ trưởng trên mạng xã hội. Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các cơ quan chức năng xử lý các vụ việc và những người liên quan đến vấn đề này.

NHỮNG ĐIỂM CHÚ Ý KHI CHIA SẺ THÔNG TIN TRÊN MẠNG XÃ HỘI ĐỐI VỚI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG QUÂN ĐỘI


  Chia sẻ thông tin (sharing information) trên mạng xã hội là việc lan truyền thông tin theo những mục đích nhất định của các cá nhân, tổ chức. Những thông tin trên mạng có tác động rất lớn đối với mỗi cá nhân và cộng động, nếu chúng ta chia sẻ không đúng, chia sẻ những thông tin xấu độc.

CẦN HIỂU ĐÚNG ĐẮN VỀ “TÔN GIÁO LÀ THUỐC PHIỆN CỦA NHÂN DÂN”


Hiện nay, đa số chúng ta chưa hiểu cặn kẽ, và ý nghĩa sâu sắc về câu nói này của Marx. Từ nhận thức chưa đúng của mỗi người dẫn đến còn có những cấn cá, suy diễn của các thế lực xuyên tạc câu nói đó phục vụ cho mục đích của chúng; thậm chí Đảng, chính quyền các cấp hoài nghi trong xử lý những vấn đề cụ thể liên quan đến tôn giáo trong xã hội.

SỰ CẦN THIẾT ĐẤU TRANH TƯ TƯỞNG, LÝ LUẬN CỦA ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN KHOA HỌC XÃ HỘI NHÂN VĂN Ở CÁC NHÀ TRƯỜNG QUÂN ĐỘI          Sau sự đổ vỡ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu vào thập kỷ cuối cùng của thế kỷ XX, xã hội chủ nghĩa hiện thực tạm lâm vào thoái trào, ảnh hưởng bất lợi cho phong trào cách mạng thế giới. Công cuộc đổi mới của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã giành được nhiều thành tựu, song cũng đang phải vượt lên những thách thức và nguy cơ to lớn. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động trong và ngoài nước đang ra sức tấn công một cách tinh vi và hiểm độc vào cách mạng nước ta hòng lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa, xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, làm biến đổi xã hội ta theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản. Kinh tế thị trường và toàn cầu hoá kinh tế với tất cả những mặt trái của nó đang làm cho cuộc đấu tranh ý thức hệ diễn ra hết sức quyết liệt ở nước ta và trên thế giới. Chưa bao giờ cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận lại diễn ra phức tạp, gay gắt như lúc này. Trong cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận để bảo vệ sự trong sáng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, giữ vững độc lập dân tộc và định hướng chủ nghĩa xã hội, vai trò lãnh đạo của Đảng đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải giữ vững niềm tin khoa học đối với mục tiêu, lý tưởng mà chúng ta đã chọn, đề cao cảnh giác cách mạng trước các luận điệu thù địch, không bị mất phương hướng chính trị ở thời điểm bước ngoặt - điều mà V.I.Lênin coi là nguy hiểm, tệ hại nhất, là một sự tự sát chính trị.
          Muốn vậy, đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng - lý luận của Đảng, trong đó một lực lượng rất quan trọng là các giảng viên khoa học xã hội ở các nhà trường trong và ngoài quân đội phải không ngừng nâng cao năng lực đấu tranh tư tưởng, lý luận trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hoạt động chính trị - xã hội. Năng lực đó giúp họ đủ sức bảo vệ học thuyết khoa học và cách mạng là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - thế giới quan, phương pháp luận, hệ tư tưởng của những người mác xít, cơ sở lý luận đem lại sự giác ngộ và niềm tin khoa học về chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản, nền tảng lý luận của Đảng ta. Năng lực đó giúp họ đủ sức phê phán, vạch trần những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ nghĩa xã hội hiện thực của các thế lực thù địch. Đồng thời, năng lực đó cũng giúp cho giảng viên khoa học xã hội trang bị cơ sở lý luận và thực tiễn cho học viên để họ đủ sức tự phân tích, phê phán những nhận thức mơ hồ, không đúng đắn, biết vạch ra tính chất phản động của kẻ thù, ngăn ngừa và loại bỏ những ảnh hưởng tiêu cực, sự dao động, bấp bênh về tư tưởng- chính trị trong quân đội. Đương nhiên, đối tượng của đấu tranh tư tưởng, lý luận trước hết và chủ yếu là các thế lực chống độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Còn làm rõ đúng, sai về nhận thức, lý luận, tư tưởng ở các nhà trường quân đội là thuộc phạm trù đấu tranh tư tưởng nội bộ, là thực hiện phương pháp gắn “Xây” với “Chống” trong quá trình giáo dục- đào tạo. Trong tình hình kẻ thù đang ráo riết đẩy mạnh "Diễn biến hòa bình", ra sức chống phá ta trên mặt trận tư tưởng- lý luận, âm mưu phi chính trị hoá quân đội, hòng tạo nên “tự diễn biến” nội bộ, loại bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội và làm biến chất quân đội ta thì cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng - lý luận càng gay gắt và phức tạp. Nó đòi hỏi năng lực đấu tranh tư tưởng, lý luận của đội ngũ giảng viên khoa học xã hội ở các nhà trường quân đội phải được nâng cao tương ứng và toàn diện.
          Năng lực đấu tranh tư tưởng, lý luận không chỉ là trình độ khoa học mà còn là bản lĩnh chính trị, nhiệt tình và trí tuệ, không chỉ là lý luận mà còn là thực tiễn, kinh nghiệm, sự từng trải, nhất là từng trải trong đấu tranh chính trị. Năng lực này không tách rời đạo đức, lý tưởng, lẽ sống của người cách mạng, nó gắn liền với phương pháp, hành động sáng tạo để đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái. Lòng trung thành với mục tiêu lý tưởng xã hội chủ nghĩa, công cuộc đổi mới, sự nghiệp bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng đòi hỏi đội ngũ giảng viên khoa học xã hội quân đội và những người làm công tác tư tưởng, lý luận ở nước ta những năng lực như thế. Thực tế cho thấy, giảng viên khoa học xã hội ở các nhà trường quân đội có những mặt mạnh rất cơ bản về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực công tác, tính kỷ luật và trách nhiệm cao. Tuy nhiên, trước yêu cầu mới của giáo dục- đào tạo và cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận hiện nay thì năng lực công tác nói chung và năng lực đấu tranh tư tưởng, lý luận nói riêng của đội ngũ này còn nhiều non yếu và bất cập. Do đó, nâng cao năng lực đấu tranh tư tưởng, lý luận cho giảng viên khoa học xã hội ở các nhà trường quân đội vừa là vấn đề lý luận, thực tiễn cơ bản và cấp thiết hiện nay.
- Công Vũ -

NHẬN THỨC MẶT TRÁI CỦA MẠNG INTERNET TRÊN MẶT TRẬN ĐẤU TRANH TƯ TƯỞNG HIỆN NAY
Hiện nay, dưới tác động của cuộc cách mạng về công nghệ thông tin, con người đang ngày càng lệ thuộc vào thông tin. Để tồn tại trong thế giới hiện đại, con người cần có thông tin, muốn có thông tin trước hết con người cần được tiếp cận thông tin và thu thập thông tin. Trong thời đại “thế giới phẳng”, “cuộc sống số”, thông tin được khai thác trên internet và mạng xã hội có nội dung rất phong phú, đa chiều.
Các phương tiện tiếp nhận thông tin ngày càng hiện đại, tinh vi nên khó có thể cấm đoán mọi người khai thác thông tin. Mặt khác, do đặc thù của internet là tốc độ truyền thông tin rất nhanh, diện tham chiếu rộng, thông tin gần như tức thì, tính “tự do” tương đối của những chủ thể thông tin, khả năng “gây nhiễu” trên bình diện khá lớn, làm“xóa nhòa” về mọi khoảng cách địa lý. Chính vì vậy, những quan điểm sai trái trên mạng internet có khả năng ảnh hưởng rất nhanh, lan truyền rộng rãi đến nhiều đối tượng, đặc biệt là thế hệ trẻ, lực lượng thanh, thiếu niên - những lực lượng thường xuyên tiếp xúc và sử dụng internet và mạng xã hội hằng ngày. 
Thực tế cho thấy, trong giới trẻ hiện nay đã xuất hiện không ít những hội, nhóm lập ra các group, diễn đàn, trang web, câu kết với nhau tuyên truyền, phát tán tài liệu có nội dung xấu, lợi dụng đặc điểm tâm lý nhạy cảm, ham tiếp cận cái mới, thích tự do, khẳng định mình… của giới trẻ để dụ dỗ, lôi kéo, tiêm nhiễm bằng cả vật chất và văn hóa, lối sống thực dụng, ngoại lai, thông qua các bài viết trên internet, mạng xã hội. Đồng thời, các thế lực thù địch cũng lợi dụng những sơ hở, buông lỏng trong công tác quản lý, hoặc một bộ phận thanh niên đua đòi theo trào lưu để lôi kéo, kích động, tập hợp thanh niên tham gia, hòng gây mất an ninh trật tự, chống đối chính quyền ở địa phương.
Bên cạnh đó, để thu hút người truy cập, trong giai đoạn đầu, những nhóm quản trị các trang web, các diễn đàn này đã cố gắng tổng hợp, đăng tải các tin tức từ nguồn báo chí chính thống và các nguồn tin từ nước ngoài theo kiểu “khách quan”. Khi đã thu hút được một số lượng công chúng truy cập thường xuyên, chúng cài đặt các thông tin xấu, độc theo tỷ lệ tăng dần cả về số lượng và mức độ bịa đặt, bóp méo sự thật. Luận điệu phản động, sai trái cũng sẽ tăng dần. Chính vì thế, nhiều người truy cập mạng, đặc biệt là giới trẻ, chỉ đọc báo mạng thông qua đường dẫn (link) của bạn bè trên mạng xã hội, dễ dàng “mắc mưu” của các thế lực thù địch, dễ bị dẫn dắt và bị động trong việc tiếp nhận thông tin xấu, độc.
Nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh tư tưởng trong Quân đội 
Trong suốt chiều dài lịch sử từ khi thành lập đến nay, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn tỏ rõ là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Trong giai đoạn hiện nay, quân đội càng phải là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa.
Do vậy, để làm tốt công tác phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng internet, cán bộ chiến sĩ trong toàn quân cần thực hiện tốt các nội dung, biện pháp sau:
Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, Nghị quyết, quy định của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng về công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong tình hình mới.
Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 16-9-2013, của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng; Nghị định số 72/2013/NĐ-CP, ngày 15-7-2013, của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet; Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 17-6-2014, của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm an ninh và an toàn thông tin mạng trong tình hình mới; Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13, ngày 19-11-2014; Thông tư số 110/2014/TT-BQP, ngày 22-8-2014, của Bộ Quốc phòng về ban hành quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ internet trong Quân đội nhân dân Việt Nam… Từ đó, góp phần đẩy lùi, ngăn chặn những thông tin xấu, độc trên internet và mạng xã hội.
Hai là, tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho mọi cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị về chức năng, nhiệm vụ của Quân đội, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch trên internet.
Mục tiêu của công tác tuyên truyền, giáo dục trong thời gian tới là cần tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị và nhất là đội ngũ cán bộ chính trị các cấp trong toàn quân về nhận diện và đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch. Cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục, làm cho chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, những phẩm chất tốt đẹp của hình ảnh “Bộ đội cụ Hồ”… thực sự thấm sâu vào mọi quân nhân trong đơn vị, bởi khi đã nhận thức đúng thì dù thông tin sai trái có thâm độc đến mấy cũng khó có thể tác động, lay chuyển được. Ngoài ra, cần tiếp tục tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn quân thấy rõ và có sức đề kháng trước những âm mưu thủ đoạn, luận điệu sai trái, bới móc, thổi phồng, xuyên tạc, kích động… của các thế lực thù địch trên internet, mạng xã hội. Ba là, luôn đề cao cảnh giác cách mạng cao, tích cực phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các tư tưởng và hành động sai trái, xấu, độc trên internet ảnh hưởng tới tư tưởng cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị.
Bốn là, gắn chặt đấu tranh với xây dựng môi trường văn hóa, củng cố trận địa tư tưởng, chú trọng hình thành và phát triển những trang mạng mang tính truyền thống, tạo sức lôi cuốn ngày càng đông đảo quân nhân trong mỗi đơn vị truy cập, khai thác thông tin.
Mục đích nhằm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh gắn với phát huy vai trò của các tổ chức ở đơn vị trong nâng cao hiệu quả các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, sân khấu hóa, trò chơi thanh niên… trong ngày nghỉ, giờ nghỉ, để mọi quân nhân không còn “khoảng trống” thời gian để tiếp cận những thông tin sai trái trên không gian mạng một cách tiêu cực.
Tận dụng tốt việc ứng dụng các tiện ích, kỹ thuật, công nghệ, tiện ích của mạng internet để mỗi đơn vị hình thành và phát triển những trang mạng riêng có “thương hiệu”, từ đó không chỉ mọi quân nhân mà các bạn đọc ở trong và ngoài nước được chia sẻ, comment, thể hiện thái độ phản đối, đấu tranh trước các thông tin xấu, độc của các thế lực thù địch hoặc chia sẻ các thông tin tích cực phản ánh bản chất, truyền thống tốt đẹp của cán bộ, chiến sĩ quân đội trong thực hiện các nhiệm vụ, công tác, trong cuộc sống, sinh hoạt thường ngày… nhằm tạo sức lan tỏa của “dòng chủ lưu” để lấy “thông tin tích cực đẩy lùi thông tin tiêu cực”, “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu” trong đơn vị mình.
Năm là, xây dựng các quy chế nhằm khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên và đặc biệt là lực lượng nòng cốt tự giác, tích cực tham gia đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch trên mạng internet.
Môi trường quân đội có những đặc thù riêng nhất định, do vậy, để thực hiện tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa nói chung và trên internet nói riêng đòi hỏi sự “chung tay, vào cuộc” không chỉ các lực lượng chuyên trách mà còn là trách nhiệm của tất cả các lực lượng cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân.
Do vậy, cần tiếp tục đổi mới về hình thức, phương pháp đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội. Trong đó cần đặc biệt chú ý vai trò “nòng cốt” của Ban Chỉ đạo 94 các cấp, các bộ phận giúp việc, lực lượng đấu tranh chuyên sâu ở các cơ quan nghiên cứu, học viện, nhà trường quân đội. Tăng cường các bài viết về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; các quan điểm nhất quán của Đảng ta về dân chủ, nhân quyền, bảo vệ Tổ quốc... Đồng thời, chú trọng các bài viết có tính luận chiến, phê phán, bác bỏ từng luận điểm sai trái, thù địch. Cung cấp nhiều bài viết thể hiện tính khách quan, tính hai chiều, không né tránh những mặt trái, mặt tiêu cực.
Bên cạnh đó, cần tiếp tục xây dựng các quy chế, tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật, khuyến khích, tạo điều kiện, động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân điển hình tiêu biểu trong đấu tranh chống lại các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động đối với sự nghiệp cách mạng nước ta nói chung và Quân đội nói riêng.
- Văn Nhân -

NHẬN DIỆN VÀ KIÊN QUYẾT ĐẤU TRANH LÀM THẤT BẠI HOẠT ĐỘNG CHIA RẼ QUÂN ĐỘI VỚI NHÂN DÂNĐể thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch tiến hành rất nhiều thủ đoạn chống phá. Một trong những mũi nhọn mà chúng tập trung công kích gần đây chính là chia rẽ Quân đội với nhân dân, làm phai nhạt tình cảm quân - dân. Vì vậy, nhận diện và kiên quyết đấu tranh với những hoạt động này của các thế lực thù địch là một nhiệm vụ có tính cấp thiết hiện nay.
Mối quan hệ gắn bó máu thịt, mật thiết với nhân dân, “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”, “quân với dân một ý chí” là truyền thống cực kỳ quý báu, nền tảng, cội nguồn sức mạnh chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam, kết tinh thành biểu trưng sáng ngời “Bộ đội Cụ Hồ”. Thế nên, trong âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, các thế lực thù địch luôn tập trung tìm mọi cách để phá hoại cội nguồn sức mạnh của Quân đội, dân tộc, cố tình xuyên tạc, phủ nhận bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, kích động, chia rẽ mối quan hệ đoàn kết gắn bó “máu - thịt”, “cá - nước” giữa quân và dân bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, chiêu thức thâm độc.
Mưu đồ chống phá của chúng rất thâm hiểm, xảo quyệt, vừa công khai, vừa ngấm ngầm “ném đá giấu tay”. Thực vậy, khi mà dư luận xã hội đã quá quen thuộc và không còn để ý nhiều tới các loại thông tin “hậu trường chính trị”, lá cải bịa đặt,… thì gần đây, các thế lực thù địch, phản động lại tìm cách câu kéo, đánh lừa một bộ phận quần chúng nhẹ dạ, cả tin, thông qua chiêu bài mạo danh cán bộ Quân đội có uy tín, nhất là một số tướng lĩnh đã nghỉ hưu và người nổi tiếng đứng đơn thư tố cáo, bịa đặt, thỉnh nguyện theo kiểu “cáo mượn oai hùm”. Thủ đoạn đê hèn này, không chỉ tạo ra thông tin giả gây bất an trong xã hội mà còn ảnh hưởng, xúc phạm trực tiếp đến uy tín, danh dự của những cán bộ bị mạo danh. Các tướng lĩnh và cán bộ lão thành cách mạng với bề dày bản lĩnh, kinh nghiệm được tôi luyện qua chiến đấu, công tác, luôn là “cây cao bóng cả”, là niềm tin, chỗ dựa cho thế hệ trẻ và toàn xã hội. Những đơn thư mạo danh đó, có thể làm tổn hại cả thanh danh của những cán bộ, tướng lĩnh trung kiên, cả một đời hy sinh, cống hiến nay bị mang tiếng “đổi màu”, “trở cờ”, “tự diễn biến” trong mắt đồng chí, đồng đội và nhân dân. Không dừng lại ở đó, lợi dụng lòng tin của nhân dân đối với cán bộ, sĩ quan Quân đội, họ đã tiến hành khá nhiều vụ “giả danh sĩ quan cao cấp”, những người “có quyền lực” trong các cơ quan, đơn vị Quân đội để lừa gạt, chiếm đoạt tài sản của những người dân nhẹ dạ, cả tin, v.v. Với thủ đoạn đó, chúng đồng thời đạt được mục đích vừa tấn công vào đội ngũ cán bộ, sĩ quan lãnh đạo đương chức, vừa hạ thấp uy tín các vị lão thành cách mạng đã nghỉ hưu, gây nghi kỵ, mâu thuẫn, chia rẽ nội bộ Quân đội, giữa đội ngũ cán bộ đi trước và lớp trẻ, giữa cấp trên và cấp dưới, chia rẽ Quân đội và nhân dân.
Song song với đó, một thủ đoạn tuy không mới, nhưng cũng hết sức nguy hiểm cần chỉ rõ, đó là: chúng ra sức tung ra các luận điệu: “Trong chiến tranh thì mối quan hệ quân - dân được phát huy là đúng, nhưng hiện nay không cần, vì quân có nhiệm vụ của quân, dân có nhiệm vụ của dân” hoặc “trong thời bình, trả quân đội cho nhà nước chứ không của nhân dân”, “chỉ cần quân đội nhân dân là đủ”, v.v. Việc tuyên truyền, cổ súy cho những luận điệu trên đều không nằm ngoài mục tiêu bôi xấu, hạ thấp uy tín Quân đội, phá vỡ nền tảng chính trị, mối quan hệ “máu - thịt” giữa Quân đội với Nhân dân, làm cho Quân đội xa rời nhân dân, phá hoại bản chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp, cội nguồn sức mạnh của Quân đội. Vì thế, hơn bao giờ hết chúng ta phải hết sức cảnh giác và kiên quyết đấu tranh vạch trần những luận điệu xuyên tạc, phản động này.
Đoàn kết gắn bó máu thịt với nhân dân là quy luật phát triển và chiến thắng của Quân đội ta đã được lịch sử chứng minh, trở thành giá trị tinh thần và đạo đức cao quý, truyền thống tốt đẹp mà lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã dày công vun đắp và tô thắm. Giữ gìn và phát huy bản chất và truyền thống cách mạng của Quân đội, để Quân đội luôn xứng đáng với danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân là trách nhiệm chung của toàn Đảng, toàn dân và là nhiệm vụ chính trị hàng đầu của Quân đội. Để đấu tranh làm thất bại những thủ đoạn và hoạt động chia rẽ Quân đội với nhân dân trong tình hình hiện nay, cần thực hiện tốt một số nội dung sau:
Một là, cần tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin tuyên truyền làm cho cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc, đầy đủ vai trò, ý nghĩa của mối quan hệ “máu - thịt” này. Các đơn vị trong toàn quân, hơn bao giờ hết phải tiếp tục đẩy mạnh giáo dục về bản chất, truyền thống vẻ vang của Quân đội ta, nhất là mối quan hệ đoàn kết quân - dân gắn bó, như “cá với nước”. Qua đó, bồi đắp, xây dựng lòng tự hào, ý thức trách nhiệm cho mọi cán bộ, chiến sĩ trong vun đắp, giữ gìn, phát huy, phát triển mối quan hệ “máu - thịt” giữa quân với dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, thấm nhuần hơn nữa tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Quân đội ta là quân đội nhân dân, là con em, ruột thịt của nhân dân; nhân dân là nền tảng sức mạnh, là cha mẹ của bộ đội, chỉ có trên nền tảng vững chắc là nhân dân, thì Quân đội mới hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang mà Đảng, Tổ quốc và nhân dân giao phó. Theo đó, từng cấp, ngành, đơn vị và mỗi cán bộ, chiến sĩ cần đề cao trách nhiệm trong tổ chức, thực hiện tốt mối quan hệ đoàn kết quân – dân; không ngừng tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc của Quân đội, xây dựng Quân đội nhân dân vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.
Hai là, thường xuyên giáo dục, giữ vững bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân. Các thế lực thù địch luôn thổi phồng những khuyết điểm để hạ thấp vai trò, uy tín, niềm tin của nhân dân đối với cán bộ, chiến sĩ Quân đội, làm lu mờ hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân. Do đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ phải thường xuyên đề cao ý thức, trách nhiệm trong việc giữ vững phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, nhất là kỷ luật trong quan hệ quân dân. Đồng thời, tự xây dựng và làm giàu cho mình những giá trị văn hóa, phẩm chất đạo đức, lối sống cao đẹp của người quân nhân cách mạng trong tình hình mới. Đây chính là chất tạo sức đề kháng, miễn dịch trước những cám dỗ của lối sống thấp hèn, suy đồi, không rơi vào những cạm bẫy của các thế lực thù địch. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải thực sự gương mẫu, đi đầu trong việc giúp đỡ nhân dân vượt qua thách thức, khó khăn trong cuộc sống, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, v.v.
Ba là, cấp ủy đảng, người chỉ huy các cấp trong Quân đội thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng môi trường văn hóa quân sự trong sạch, lành mạnh; phối hợp chặt chẽ với đảng bộ, chính quyền và nhân dân tiến hành tốt công tác “tuyên truyền đặc biệt” nhằm nắm vững và hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chia rẽ giữa nhân dân với Quân đội, từ đó có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn, tiêu cực ngoài xã hội thẩm thấu vào đơn vị. Mặt khác, phải làm tốt công tác bảo vệ an ninh, chính trị nội bộ, nhất là tự bảo vệ của cán bộ chiến sĩ; chủ động thực hiện tốt công tác dự báo, bám sát, nắm chắc, phân tích đúng, giải quyết tốt tình hình tư tưởng, kỷ luật trong đơn vị. Đây là biện pháp hữu hiệu vừa quản lý tốt đội ngũ cán bộ, vừa chống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; ngăn ngừa và làm thất bại thủ đoạn khoét sâu vào những hạn chế, khuyết điểm của cán bộ, chiến sĩ để chia rẽ, gây mất đoàn kết giữa nhân dân và Quân đội ta trong tình hình hiện nay.
Bốn là, tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Thông qua công tác dân vận, các đơn vị tích cực giúp đỡ chính quyền nhân dân địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; luôn là lực lượng đi đầu ở những nơi khó khăn, gian khổ nhất, sát cánh cùng nhân dân trong phòng, chống bão lũ, thiên tai, xóa đói giảm nghèo, xây dựng kinh tế góp phần ổn định đời sống của nhân dân. Các đơn vị Quân đội đóng quân làm nhiệm vụ trên các địa bàn, phải xây dựng và duy trì thường xuyên chế độ nắm tình hình thực hiện mối quan hệ đoàn kết quân dân, phát hiện âm mưu, thủ đoạn chống phá mới của kẻ địch trên địa bàn, có kế hoạch hoạt động phù hợp và xử lý kịp thời những tình huống xảy ra. Thường xuyên thực hiện tự phê bình và lắng nghe ý kiến phê bình của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương về thực hiện đoàn kết giữa đơn vị với nhân dân địa phương; định kỳ thông báo tình hình, rút kinh nghiệm phối hợp hoạt động giữa địa phương và đơn vị. Cùng với địa phương tổ chức tốt sơ kết, tổng kết các hoạt động Quân đội tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương và địa phương tham gia xây dựng Quân đội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân trong thời kỳ mới.
Cùng với các nội dung, giải pháp trên, toàn quân cần phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, nhất là Lực lượng 47, tăng tần suất, số lượng, chất lượng các bài viết trực tiếp đấu tranh trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên không gian mạng, tạo làn sóng mạnh mẽ vạch trần, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn, hoạt động của các thế lực thù địch nhằm vào Quân đội, nhất là tổ chức nhiều vệt bài phản bác trực diện những luận điệu xuyên tạc, hạ thấp, bôi nhọ bản chất, truyền thống đoàn kết quân - dân, góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân ngày càng thêm bền chặt.
- Ngọc Sơn -