Thứ Tư, 24 tháng 5, 2017

THỦ ĐOẠN LỢI DỤNG TÔN GIÁO CHỐNG PHÁ ĐẢNGVÀ NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH


Lợi dụng xu thế toàn cầu hóa kinh tế và hội nhập quốc tế, các thế lực thù địch ráo riết đẩy mạnh chiến lược “diễn biến hòa bình”, kích động xu hướng chia rẽ, ly khai, gây mất ổn định xã hội, từ đó phát triển thành các cuộc bạo loạn chính trị ở một số quốc gia để lấy cớ can thiệp, lật đổ. Để thực hiện âm mưu đó, các vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, “tôn giáo” được sử dụng như một vũ khí đặc biệt quan trọng để xuyên tạc, vu khống, tạo cớ can thiệp vào công việc nội bộ nước ta. Đồng thời, các hoạt động gây dựng lực lượng chống đối ở trong nước được thực hiện một cách ráo riết nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hòng làm mất ổn định chính trị - xã hội, tiến tới chuyển hóa chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Các phương thức hoạt động chủ yếu được các thế lực thù địch, những phần tử phản động lưu vong, phần tử xấu sử dụng là:
          Thứ nhất, kết hợp chặt chẽ vấn đề “tôn giáo” với vấn đề “dân tộc” để kích động tâm lý mặc cảm, tư tưởng ly khai, tư tưởng chống đối trong cộng đồng đồng bào có đạo và đồng bào dân tộc thiểu số. Trong quá trình thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, các chiến lược gia phương Tây khẳng định: Tôn giáo và dân tộc là hai vũ khí có khả năng đánh gãy xương sống cộng sản. Sự sụp đổ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu cuối thế kỷ trước đã phần nào cho ta nhận thấy thủ đoạn này của chúng. Đối với Việt Nam, các thế lực thù địch nhìn nhận tôn giáo như một “lực lượng chính trị” có thể “đối trọng” với Đảng Cộng sản Việt Nam. Bên cạnh đó, các tổ chức phản động người Việt lưu vong cũng tích cực hậu thuẫn cả về vật chất lẫn tinh thần cho những phần tử bất mãn, cực đoan, quá khích trong một số cộng đồng tôn giáo ở Việt Nam nhằm phục vụ ý đồ sử dụng tôn giáo làm lực lượng thúc đẩy nhanh tiến trình “dân chủ hóa”, thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam.
          Thứ hai, tích cực ủng hộ những phần tử bất mãn, cực đoan, quá khích trong một số cộng đồng tôn giáo, tổ chức lôi kéo, kích động quần chúng tín đồ biểu tình, gây rối dẫn tới bạo loạn để lấy cớ can thiệp từ “bên ngoài”. Sự hậu thuẫn này chính là lý do giải thích tại sao hiện nay các phần tử bất mãn, cực đoan, quá khích trong một số cộng đồng tôn giáo có thái độ công khai thách thức, ngang nhiên chống đối chính quyền. Ngoài ra, chúng còn lợi dụng tình hình khiếu kiện để xuyên tạc, vu cáo Đảng và Nhà nước ta vi phạm nhân quyền, vi phạm tự do tôn giáo. Từ đó, kích động quần chúng tín đồ nổi dậy chống đối chế độ, chia rẽ nhân dân với Đảng và Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Một số tổ chức tôn giáo phản động ở hải ngoại như Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tán phát tài liệu trên mạng intơrnet với nội dung xuyên tạc, vu khống chính quyền Việt Nam khủng bố, đàn áp, bắt giam, ngăn cản hoạt động tôn giáo của các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo; số cầm đầu tổ chức người Thượng lưu vong ở Mỹ tổ chức biểu tình phản đối chính quyền Việt Nam vi phạm nhân quyền đối với người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, tiếp tục chỉ đạo một số phần tử trong nước thu thập tình hình có liên quan đến dân chủ, nhân quyền và tìm cách gặp người nước ngoài để yêu cầu họ giúp giải quyết vấn đề “Tin Lành Đề-ga”. Nhiều năm qua, chúng núp dưới chiêu bài “Tin Lành Đề-ga” để kích động quần chúng chống phá cách mạng.
          Thứ ba, tích cực thúc đẩy liên kết hoạt động giữa các tôn giáo (liên tôn); phối hợp chặt chẽ với các lực lượng phản động, cơ hội chính trị trong nước để tạo dựng ngọn cờ, hình thành lực lượng đối lập, đối trọng với Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam (thủ đoạn này đã từng được các thế lực phản động quốc tế chống chủ nghĩa cộng sản sử dụng thành công ở một số nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu trước đây); đẩy mạnh phát triển các hội đoàn tôn giáo, làm sầm uất xứ đạo, khuếch trương thanh thế, kết hợp với tăng cường truyền đạo trái phép, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Bắc, Tây Nguyên để tập hợp quần chúng, gây áp lực với chính quyền địa phương nếu bị xử lý.
          Thứ tư, tiến hành những hoạt động chiến tranh tâm lý, phá hoại tư tưởng, tuyên truyền kích động mâu thuẫn, xung đột, nhất là đối lập về hệ tư tưởng giữa “hữu thần” với “vô thần”, giữa thế giới quan tôn giáo với thế giới quan cộng sản; vu cáo cộng sản diệt đạo, Nhà nước đàn áp tôn giáo làm cho bộ phận quần chúng lạc hậu ngộ nhận tin theo, từ đó, tạo lực lượng chống đối ngầm chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Một số tổ chức phản động người Việt lưu vong lợi dụng hoạt động tài trợ và thông qua hoạt động từ thiện để chuyển tài liệu tôn giáo có nội dung phản động vào trong nước, xuyên tạc bản chất chế độ ta, kích động tư tưởng chống đối trong quần chúng tín đồ. Điều đó đã ít nhiều tác động đến tư tưởng của một số đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là số đồng bào có đạo, dẫn đến những hành động vi phạm pháp luật như: chống lại việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ở địa phương; tập hợp lực lượng để tổ chức gây rối trật tự công cộng, gây bạo loạn chính trị...
          Những hoạt động chống phá trên đây của các thế lực thù địch đều nhằm mục đích làm cho nhân dân ta “tự diễn biến”, hình thành các nhân tố, các lực lượng, khuynh hướng chống chủ nghĩa xã hội trong lòng xã hội ta, kích động gây mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, chia rẽ dân tộc, tôn giáo, dùng quần chúng để làm suy yếu hiệu lực của chính quyền. Nhận thức rõ tính chất nguy hiểm trong hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo để chống phá cách mạng Việt Nam, tại Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, Đảng ta đã cảnh báo: Trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, vấn đề tôn giáo được các thế lực phản động trong và ngoài nước coi là “ngòi nổ” hết sức nhạy cảm.

          Trong thời gian tới, các thế lực thù địch, phản động lưu vong, số cơ hội chính trị, phần tử xấu sẽ vẫn tiếp tục lợi dụng tôn giáo với nhiều hình thức, thủ đoạn mới để lôi kéo, tập hợp lực lượng, tiếp tục hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam. Chúng tiếp tục chỉ đạo từ bên ngoài, móc nối với những phần tử chống đối ở trong nước xây dựng cơ sở, tìm cách tái phục hồi các hoạt động chống đối. Do vậy, nhìn chung tình hình mọi mặt về cơ bản là tiếp tục ổn định, song vẫn tiềm ẩn những nhân tố có thể gây mất ổn định, khó lường trước, cần hết sức quan tâm, không thể xem thường.

CHỦ ĐỘNG NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH VỚI ÂM MƯU LỢI DỤNG VẤN ĐỀ DÂN TỘC, TÔN GIÁO CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

                                           
Lợi dụng các vấn đề về dân tộc, tôn giáo là âm mưu xảo quyệt của các thế lực thù địch nhằm chống phá khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo và sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Vì vậy, chủ động nhận diện và đấu tranh có hiệu quả với âm mưu này là rất quan trọng, cấp thiết trong tình hình hiện nay.
Việt Nam là quốc gia đa dân tộc, tôn giáo, với 54 dân tộc anh em cùng sinh sống; có 06 tôn giáo lớn (Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Hồi giáo, Cao Đài, Hòa Hảo), với khoảng hơn 20 triệu tín đồ và nhiều tôn giáo nhỏ khác. Nhìn chung, các tôn giáo và các dân tộc sống đoàn kết, hòa thuận, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng tồn tại và phát triển. Sự phân bố đan xen giữa các dân tộc, tôn giáo trên các địa bàn tạo nên sự giao lưu, trao đổi, hòa nhập về kinh tế, văn hóa, xã hội, làm phong phú thêm truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc thống nhất trong sự đa dạng của bản sắc văn hóa Việt Nam.
Do hoàn cảnh lịch sử và điều kiện địa lý nên cộng đồng các dân tộc Việt Nam có trình độ phát triển không đều về kinh tế, văn hóa, xã hội; đời sống dân trí và các hoạt động xã hội giữa nông thôn với thành thị, miền xuôi và miền núi còn có sự chênh lệch. Đặc biệt, các cộng đồng dân tộc thiểu số sống ở vùng sâu, vùng núi cao, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn. Đây là cơ hội, là “mảnh đất màu mỡ” để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá. Hiện nay, âm mưu của chúng thường là lợi dụng những sơ hở, thiếu sót trong thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo để gây mâu thuẫn, tạo cớ can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Trong đó, chúng tích cực truyền bá tư tưởng phản động, kích động ly khai dân tộc, gây chia rẽ đồng bào các dân tộc, mua chuộc, lôi kéo những phần tử xấu trong đồng bào dân tộc thiểu số để chống phá, tập trung vào các địa bàn chiến lược, như: Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Chúng tổ chức, tập hợp lực lượng phản động, xây dựng cơ sở tạo sự chống đối trong nội bộ các dân tộc, gây nên một số cuộc bạo loạn mang tính chất chính trị, hòng tạo cớ để các thế lực bên ngoài can thiệp, gây mất ổn định chính trị đất nước. Các thế lực thù địch còn lợi dụng trình độ dân trí thấp, sự hạn chế về nhận thức cũng như phong tục, tập quán của đồng bào ở một số vùng để truyền đạo trái pháp luật, khôi phục tập tục lạc hậu, ảnh hưởng xấu đến đời sống nhân dân, gây khó khăn cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Gần đây, các thế lực thù địch và phần tử dân tộc cực đoan, nhất là một bộ phận trong cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam sống lưu vong ở nước ngoài lợi dụng bản Tuyên ngôn về quyền của người bản địa của Liên hợp quốc 2007 mà Nhà nước ta đã tham gia, ráo riết kích động đồng bào các dân tộc thiểu số trong nước đứng lên đòi quyền dân tộc tự quyết, đòi thành lập “Nhà nước Khmer Krôm”; “Nhà nước Tin lành Đề-ga”, “Vương quốc Chămpa”, “Vương quốc Mông”, hướng tới ly khai, tự trị, độc lập. Chúng tìm mọi cách để xây dựng, nuôi dưỡng các tổ chức phản động người Việt Nam ở nước ngoài; tập hợp, tài trợ, chỉ đạo lực lượng phản động trong các dân tộc, các tôn giáo ở trong nước hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam, như: truyền đạo trái phép để “tôn giáo hóa” các vùng dân tộc, lôi kéo, tranh giành đồng bào dân tộc, gây đối trọng với cấp ủy, chính quyền địa phương. Lợi dụng các phương tiện truyền thông, mạng in-tơ-net để liên lạc, truyền bá, kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi; chia rẽ dân tộc đa số với dân tộc thiểu số và giữa các dân tộc thiểu số với nhau, giữa đồng bào theo tôn giáo với không theo tôn giáo và theo các tôn giáo khác nhau, hòng làm suy yếu khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Không những thế, chúng còn kích động các dân tộc thiểu số, tín đồ, chức sắc các tôn giáo chống lại chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước; đối lập các dân tộc, các tôn giáo với sự lãnh đạo của Đảng, vô hiệu hóa sự quản lý của Nhà nước đối với các lĩnh vực đời sống xã hội, gây mất ổn định chính trị - xã hội, nhất là vùng dân tộc, tôn giáo.
Từ tình hình trên, việc chủ động đấu tranh với âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo là nhiệm vụ cấp thiết, cần được tiến hành đồng bộ bằng nhiều giải pháp, trong đó tập trung vào một số giải pháp chủ yếu sau:
Thứ nhất, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước. Tập trung phổ biến sâu rộng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đối với toàn dân, nhất là chính sách phát triển kinh tế - xã hội, chính sách dân tộc, tôn giáo đối với đồng bào các dân tộc, các tôn giáo. Đảng ta đã khẳng định: “Thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo tôn giáo của công dân, quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo pháp luật. Đoàn kết đồng bào theo tôn giáo khác nhau, đồng bào theo tôn giáo và đồng bào không theo tôn giáo. Đấu tranh ngăn chặn các hành vi lợi dụng các vấn đề dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động trái pháp luật, kích động chia rẽ nhân dân, chia rẽ các dân tộc, tôn giáo, làm phương hại đến lợi ích chung của đất nước”1. Đồng thời, tuyên truyền, giáo dục để đồng bào hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam và để đồng bào nhận thức đúng, đề cao cảnh giác, không nghe theo kẻ xấu, không bị lợi dụng, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân, thực hiện đúng chính sách, pháp luật về dân tộc, tôn giáo.
Nội dung tuyên truyền, giáo dục phải mang tính toàn diện, tổng hợp, tập trung vào phổ biến sâu rộng các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc, tôn giáo, chính sách dân tộc, tôn giáo cho đồng bào các dân tộc, các tôn giáo. Phổ biến pháp luật và giáo dục ý thức chấp hành pháp luật của Nhà nước, khơi dậy lòng tự tôn, tự hào dân tộc, truyền thống đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thứ hai, không ngừng xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Đây là một trong những giải pháp quan trọng nhằm tăng nội lực, tạo sức đề kháng trước mọi âm mưu, thủ đoạn nham hiểm của kẻ thù. Cần tuân thủ những vấn đề có tính nguyên tắc trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc theo quan điểm của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh: xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân phải dựa trên nền tảng khối liên minh công - nông - trí thức dưới sự lãnh đạo của Đảng; thực hiện đại đoàn kết phải rộng rãi, lâu dài; mở rộng, da dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; kiên quyết đấu tranh loại trừ nguy cơ phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực hiện bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau giữa các dân tộc, tôn giáo; chống kì thị, chia rẽ dân tộc, tôn giáo, chống tư tưởng dân tộc lớn, dân tộc hẹp hòi, dân tộc cực đoan, tự ti hoặc mặc cảm dân tộc, tôn giáo. Chủ động giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở các vùng dân tộc, tôn giáo, bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia. Thực hiện nghiêm túc quan điểm mà Đại hội XII của Đảng đã nêu: “Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam,… tôn trọng những điểm khác biệt không trái với lợi ích chung của quốc gia - dân tộc; đề cao tinh thần dân tộc”2.
Thứ ba, đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội, thường xuyên chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc, tôn giáo. Đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả các chương trình, dự án an sinh xã hội; ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội miền núi, vùng dân tộc, vùng tôn giáo, tạo mọi điều kiện để đồng bào các dân tộc, các tôn giáo nhanh chóng xóa đói giảm nghèo, tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, nhất là đối tượng người cao tuổi, trẻ em và phụ nữ vùng sâu, vùng xa; tích cực phổ cập giáo dục phổ thông, nâng cao dân trí, không để “tái mù” và xảy ra tình trạng “bản trắng” ở vùng sâu, vùng xa. Chăm lo đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo; tạo điều kiện thuận lợi để đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng bào có đạo tổ chức các lễ hội truyền thống và các hoạt động văn hóa - thể thao, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể mang đậm bản sắc dân tộc. Đây cũng là một trong những giải pháp quan trọng, có ý nghĩa nền tảng để vô hiệu hóa các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, vì xét đến cùng khi đời sống vật chất, tinh thần được nâng cao, đồng bào sẽ đoàn kết, tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, thực hiện tốt quyền lợi, nghĩa vụ công dân thì không kẻ thù nào có thể lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá.
Thứ tư, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành, đoàn thể; chú trọng nâng cao phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ chuyên trách về công tác dân tộc, tôn giáo ở địa phương. Thực hiện chính sách ưu tiên trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ người dân tộc thiểu số, tôn giáo. Đổi mới công tác dân vận ở vùng dân tộc, tôn giáo theo phương châm: chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, vững chắc; sử dụng những phương pháp phù hợp với đặc thù từng dân tộc, từng tôn giáo.
Thứ năm, chủ động đấu tranh trên mặt trận chính trị, tư tưởng, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng của các thế lực thù địch; kịp thời giải quyết tốt các “điểm nóng” liên quan đến vấn đề dân tộc, tôn giáo. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, dập tắt mọi âm mưu, hành động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, kích động lôi kéo đồng bào gây rối, bạo loạn. Cần thường xuyên vạch trần bộ mặt phản động của các thế lực thù địch, phản động để nhân dân nhận rõ và không bị lừa bịp. Đồng thời, vận động, bảo vệ đồng bào các dân tộc, tôn giáo để đồng bào tự vạch mặt những thủ đoạn xảo trá của chúng. Phát huy vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng trong cuộc đấu tranh này. Khi xuất hiện “điểm nóng”, cần tìm rõ nguyên nhân, có biện pháp giải quyết kịp thời, không để lan rộng, không để kẻ thù lấy cớ can thiệp; xử lý nghiêm minh theo pháp luật những kẻ cầm đầu, ngoan cố chống phá cách mạng. Đồng thời, kiên trì thuyết phục, vận động những người nhẹ dạ, cả tin nghe theo kẻ xấu quay về với cộng đồng; đối xử khoan hồng, độ lượng, bình đẳng với những người lầm lỗi đã ăn năn, hối cải, phục thiện.

Vấn đề dân tộc, tôn giáo là rất quan trọng, nhưng cũng rất nhạy cảm, dễ bị các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá, nhằm mưu đồ chuyển hóa chế độ xã hội chủ nghĩa, xóa vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với toàn xã hội. Thực hiện tốt các giải pháp nêu trên sẽ góp phần làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào.

Không để bất kỳ thế lực nào có thể phá hoại đất nước


Gần đây, các thế lực thù địch đã và đang liên tục chống phá cách mạng nước ta hết sức tinh vi và quyết liệt. Mũi nhọn quan trọng và thâm độc nhất là tiến công vào nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam; đồng thời phủ định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chế độ XHCN và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam… Cùng với đó, các phần tử cơ hội về chính trị và chống đối đã thành lập các tổ chức, nhóm, hội bí mật phát tán các tài liệu bất hợp pháp, tung tin đồn nhảm, xuyên tạc tình hình, truyền bá những quan điểm sai trái chống đối Đảng, chính quyền các cấp. Một số người ở nước ngoài đưa ra luận điệu bịa đặt, chống đối Đảng, Nhà nước Việt Nam, xuyên tạc sự thật, nói xấu lãnh tụ, bôi nhọ danh nhân và anh hùng dân tộc. Họ đòi Đảng từ bỏ quyền lãnh đạo, đòi bỏ Điều 4 Hiến pháp của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; bác bỏ con đường XHCN, đòi đa nguyên, đa đảng...

Theo thống kê, hiện nay ở bên ngoài có tới hơn 50 đài phát thanh và truyền hình có chương trình Việt ngữ, trang mạng in-tơ-nét, hàng trăm tờ báo, tạp chí, hơn 40 nhà xuất bản tập trung tuyên truyền chống phá ta. Hằng năm, có hơn 3.000 tài liệu chiến tranh tâm lý phá hoại tư tưởng, hàng chục nghìn thư ân xá quốc tế xâm nhập, tán phát qua con đường bưu điện quốc tế cùng rất nhiều ấn phẩm độc hại được đưa vào nước ta bằng nhiều con đường khác nhau. Một số đối tượng cơ hội chính trị, phần tử bất mãn, cực đoan, quá khích đang sống, làm việc thụ hưởng thành quả cách mạng do Đảng và nhân dân mang lại, nhưng lại lén lút cộng tác với những phần tử bất mãn, phản động nước ngoài để mưu cầu lợi ích cá nhân, bằng việc tiếp nhận, tán phát tài liệu có nội dung xấu, nói xấu chế độ, chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam...

Những năm gần đây, các thế lực thù địch thường xuyên xuyên tạc chính sách về tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta, phủ nhận thành tựu công cuộc đổi mới, lợi dụng những yếu kém để vu cáo chính quyền... kích động những người dân thiếu hiểu biết, dân tộc thiểu số vào các mục đích sai trái, âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam, chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân, đồng bào miền xuôi và miền ngược, giữa người Kinh với đồng bào tôn giáo, đồng bào các dân tộc thiểu số, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống chính trị, kinh tế, xã hội. Bằng thủ đoạn chống phá tạo sự chuyển hóa từ bên trong và bên trên, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, phản động đã thành công trong việc xóa bỏ chế độ XHCN ở Liên Xô (trước đây) và một số nước Đông Âu. Thực tế cho thấy, một nguyên nhân không nhỏ dẫn đến tình trạng đó còn là do sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống… sự xa rời mục tiêu lý tưởng của Đảng, sự vô nguyên tắc, mất dân chủ, xem thường luật pháp Nhà nước; hiện tượng chia bè, kéo cánh, quan liêu, trục lợi, tranh quyền tranh chức, đi ngược lại đường lối, chủ trương của Đảng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; sự thiếu tu dưỡng, học tập, rèn luyện hoặc tôn sùng lối sống thực dụng, thích hưởng thụ, thu vén cá nhân hơn là cống hiến... Một khi tư tưởng chính trị chệch hướng, thì sẽ làm cho bộ máy Đảng và Nhà nước bị chia rẽ, dẫn đến nguy cơ tự sụp đổ của chế độ chính trị.

Nhân dân Việt Nam đã đi qua hai cuộc chiến tranh để bảo vệ và giải phóng, thống nhất đất nước mình nên càng thấu hiểu thế nào là tự do độc lập, thế nào là toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ. Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước ở Việt Nam do Đảng Cộng sản khởi xướng và lãnh đạo suốt 30 năm qua đã thu được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Vị thế của đất nước Việt Nam ngày càng được nâng cao, đời sống của gần 90 triệu người dân Việt Nam ngày càng được cải thiện. Đảng ta, nhân dân ta luôn mong muốn một không khí hòa bình để xây dựng một cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, nhưng các thế lực thù địch không để chúng ta yên. Vì vậy, việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, vạch trần các âm mưu, thủ đoạn các thế lực thù địch là một nhiệm vụ tất yếu, cần phải làm thật tốt. Để thực hiện được điều đó, cần nhận rõ các dạng quan điểm sai trái, những luận điệu thù địch để có những đối sách phù hợp. Tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, làm tốt công tác tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và toàn dân bằng cách tuyên truyền, tổ chức, giáo dục hướng tới sự thống nhất tư tưởng và thống nhất hành động trong toàn xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực - một thứ giặc nội xâm nguy hại để giữ vững niềm tin của nhân dân, bảo vệ pháp luật, bảo vệ Đảng, chế độ XHCN.

Hơn 87 năm qua, Đảng ta luôn coi trọng công tác đấu tranh chống những quan điểm sai trái, những luận điệu thù địch chống phá cách mạng. Đây là nhiệm vụ đặc biệt, cần có sự phối hợp đồng bộ, chỉ đạo chặt chẽ, huy động năng lực và trí tuệ của đội ngũ cán bộ trong toàn hệ thống chính trị nhằm giải quyết những vấn đề nảy sinh trong nhận thức tình cảm, tư tưởng của nhân dân.
Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cũng chính là sự khẳng định lập trường của Đảng và Nhà nước ta trước những biến động phức tạp trên thế giới và trong nước, từ đó củng cố nhận thức chính trị, giữ vững thế trận lòng dân, đưa sự nghiệp cách mạng tới thắng lợi hoàn toàn. Cùng với đó là phối hợp làm tốt công tác vận động quần chúng, tăng cường và nâng cao hiệu quả đầu tư, thực hiện tốt phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, tích cực xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chế độ, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bồi đắp sự đồng thuận xã hội trong cộng đồng dân tộc, củng cố và tăng cường thế trận lòng dân vững chắc. Góp phần bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân, tăng cường sức đề kháng làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa quân đội”... của các thế lực thù địch.


CẦN PHÊ PHÁN CÁC HÀNH VI LỢI DỤNG CÁC VẤN ĐỀ TỰ DO TÍN NGƯỠNG ĐỂ LÀM TRÁI VỚI PHÁP LUẬT


Lợi dụng quan điểm “tôn trọng tự do tin ngưỡng”. Xung quanh sự cố ô nhiểm Fomosa. Sáng ngày 14/2/2017, nhiều giáo dân nhẹ dạ, cả tin đã nghe theo lời rao giảng của ông Nguyễn Đình Thục tụ tập tại nhà thờ giáo xứ Song Ngọc, Quỳnh Ngọc (người đi bộ, người đi xe đạp, xe máy) mang theo cờ trống, băng rôn, loa, máy ảnh... kéo về phía Quốc lộ 1A, gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
          Trước hết, hành vi của Nguyễn Đình Thục là không đúng với chức trách, nhiệm vụ của một chức sắc tôn giáo. Bởi việc giải quyết bồi thường thiệt hại do Fomosa  gây ra là trách nhiệm của Chính phủ, của các địa phương liên quan. Trên thực tế vấn đề này đã và đang được Chính phủ và các bộ, ngành quan tâm chỉ đạo giải quyết. Người dân các vùng ven biển miền Trung trực tiếp chịu thiệt hại do sự cố môi trường Formosa gây ra đã, đang và sẽ tiếp tục được nhận tiền đền bù, căn cứ theo sự thống nhất và thỏa thuận giữa các bên. Đồng thời, người dân các vùng bị thiệt hại tại 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế cũng đã ổn định cuộc sống và tổ chức sản xuất bình thường.
          Thứ hai, nếu ông Thục thực tâm nghĩ cho giáo dân và mục đích là “nộp đơn” khởi kiện, có thể cử người đi đại diện, chứ sao nhất thiết phải huy động cả trăm người với đủ loại phương tiện, chủ yếu là xe máy, đi bộ mang theo đồ ăn thức uống, băng rôn, khẩu hiệu tổ chức quay phim, chụp ảnh phô trương, rùm beng như thế? Mặt khác, một số giáo dân đi khởi kiện thuộc 3 xã Quỳnh Ngọc, Sơn Hải và Quỳnh Thọ (Quỳnh Lưu) - là địa phương có vùng biển nằm ngoài vùng bị ô nhiễm sự cố môi trường do Fomosa gây ra tại Hà Tĩnh. Tại sao họ phải vất vả vượt một quãng đường dài vào tận Hà Tĩnh để nộp đơn khởi kiện?
          Trong khi theo như lời ông Thục tại Thư Ngỏ ngày 10/2/2017, chính ông ta (một người chẳng liên quan đến những thiệt hại do sự cố môi trường biển) là người “đứng tên cho 619 hộ thuộc địa bàn 3 xã Quỳnh Ngọc, Sơn Hải, Quỳnh Thọ....đòi bồi thường thiệt hại”. Ngạc nhiên hơn, Tòa án nhân dân huyện Kỳ Anh đã trả đơn kiện vì đơn và các tài liệu khởi kiện không đưa ra được tài liệu, chứng cứ chứng minh về những thiệt hại, thế nhưng ông Thục vẫn khẳng định trong Thư Ngỏ “chưa nhận được sự phúc đáp của các cơ quan nêu trên” và biến một số giáo dân nhẹ dạ, cả tin thành “con rối” để giật dây, điều khiển.
Thứ ba, bổn phận của người chăm sóc phần hồn cho giáo dân là “làm phát triển nơi anh chị em và con cái những đức tính của người công dân tốt, nhất là ý thức về chân lý và công bình, và tinh thần sẵn sàng phục vụ lợi ích của Tổ Quốc”, chính Đức Giáo hoàng Benedict XVI đã răn rằng “người Công giáo tốt trước hết phải là một công dân tốt”. Thế nhưng, Nguyễn Đình Thục lại có những hoạt động dẫn dắt con chiên đi vào con đường lạc lối, đi ngược chủ trương, chính sách của Nhà nước, thậm chí vi phạm pháp luật. Với những hành vi ấy, liệu Nguyễn Đình Thục đã làm tròn bổn phận của mình?
Thứ  tư, soi vào tinh thần Thư chung của HĐGM Việt Nam năm 1980 “Lòng yêu nước của chúng ta phải thiết thực, nghĩa là chúng ta phải ý thức những vấn đề hiện tại của quê hương, phải hiểu biết đường lối, chính sách và pháp luật của Nhà Nước, và tích cực cùng đồng bào toàn quốc góp phần bảo vệ và xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, tự do và hạnh phúc” và trách nhiệm của các linh mục là “đưa Hội Thánh ở Việt Nam đi vào con đường đã lựa chọn là: sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào” thì hành vi kích động, lôi kéo giáo dân tụ tập, khiếu kiện đông người gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn giao thông của Nguyễn Đình Thục không chỉ đi ngược lại với đường hướng của giáo hội công giáo Việt Nam, mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của giáo hội công giáo Việt Nam.
Trong khi các cấp chính quyền đang nỗ lực hỗ trợ người dân ra khơi, sản xuất vụ Xuân thì ông Nguyễn Đình Thục lại lấy cớ từ một sự việc diễn ra ở địa phương khác để xúi bẩy, kích động một số giáo dân nhẹ dạ, cả tin đi khởi kiện, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Bất chấp việc làm này ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất và đời sống người dân, thậm chí đẩy những giáo dân này vào con đường vi phạm pháp luật.
Câu hỏi đặt ra là: đằng sau việc kích động giáo dân kéo vào Hà Tĩnh “nộp đơn” khởi kiện công ty Formosa là để đòi bồi thường thiệt hại cho người dân, hay để quay phim, chụp ảnh tung lên các trang mạng phục vụ ý đồ và lợi ích của ông Nguyễn Đình Thục?BỘ MẶT THẬT CỦA TỔ CHỨC KHỦNG BỐ VIỆT TÂN

Thời gian gần đây, qua nhiều thủ đoạn và hình thức khác nhau, tổ chức khủng bố Việt tân đã tăng cường các hoạt động chống phá quyết liệt ở Việt Nam.

Có thể điểm qua một số thủ đoạn phổ biến của Việt tân đó là: Xuyên tạc bản chất vấn đề, sau đó kích động người dân xuống đường biểu tình dưới danh nghĩa bảo vệ môi trường, phản đối Formosa, chung tay cùng người dân miền Trung để rồi biến thành bạo động, chuyển thành biểu tình chống chính quyền. Lợi dụng lòng tốt của người dân để trục lợi chính trị.
Thực tiễn cho thấy:
Cứ khi nào, ở đâu đất nước gặp khó khăn, ở đó Việt Tân tìm thấy cơ hội lợi dụng. Khi nào, ở đâu có sự kiện thu hút sự chú ý, khi đó Việt Tân tìm cách gây tiếng vang.
Khi chủ quyền lãnh thổ quốc gia bị xâm phạm, với Việt Tân là cơ hội vàng. Khi người dân miền Trung khó khăn do hải sản chết bất thường (do Formosa) gây ra thì ngay lập tức trở thành cái cớ để Việt Tân lợi dụng. Trong vụ việc này, Việt Tân đã huy động các web, blog, mạng xã hội của chúng, lập mới các trang để ăn theo sự kiện, xuyên tạc, thổi phồng, quy kết, thông tin thất thiệt, kích động nhằm tạo bộ mặt quan tâm đến tình hình đất nước, mặc dù không làm gì ngoài việc đứng ngoài hô hào, kích động.
Lời kêu gọi tuần hành vì môi trường, nhưng thực chất đứng sau đó là cả một kịch bản đã được dàn dựng sẵn nhằm kích động chống chính quyền nhân dân Việt Nam. Vẫn theo lối diễn cũ, sau khi tập trung lực lượng, chúng sẽ tiến hành biểu tình với hàng loạt biểu ngữ, băng rôn với nội dung chống đối chính quyền, đòi dân chủ, nhân quyền… dưới mác “bảo vệ môi trường”.
Những kẻ núp dưới danh nghĩa “ủng hộ ngư dân miền Trung” này thông qua các cuộc biểu tình, chúng còn “đánh bóng tên tuổi” (các cuộc biểu tình liên tiếp ở Nghệ An, Hà Tĩnh từ 2016 đến 4/2017).
 Việt Tân đã liên kết với một số nhóm xã hội dân sự Việt Nam ở trong nước cùng các nhóm xã hội dân sự ở Đài Loan đã tổ chức buổi họp báo và biểu tình ngay trước trụ sở chính tại Đài Loan của công ty Formosa nhằm "đòi lại công lý cho môi trường biển Việt Nam" cụ thể là đòi công ty Formosa công bố điều tra nội bộ về nguyên nhân của chất thải độc hại xả ra biển và cam kết rửa sạch hoàn toàn môi trường của Việt Nam.
Hàng loạt các bản tuyên bố mang danh “tổ chức xã hội dân sự độc lập”, “nhân sỹ trí thức”, nhóm “green trees”, Thỉnh nguyện thư đề nghị Tổng thống Mỹ can thiệp….đồng loạt ra đời đổ lỗi, kết tội cho Chính phủ, thổi phổng thảm họa khiến người dân hoang mang, cùng vận động ký tên rầm rộ trên mạng…càng cho thấy, đây là một chiến dịch quy mô, bài bản, liên kết với nhau chặt chễ để tận dụng “cơ hội ngàn vàng” lật đổ chế độ.
Mục tiêu kích động của Việt Tân là Tây Nguyên, nơi đồng bào còn gặp nhiều khó khăn; là các khu công nghiệp nơi đời sống công nhân còn nhiều vất vả, thiếu thốn; là các dự án di dân, giải phóng mặt bằng nơi có quần chúng chưa đồng tình với chính sách đền bù hỗ trợ…
Việt Tân tung ra vô số lời lẽ mĩ miều, “thương dân, vì dân” này nọ nhưng ẩn đằng sau đó là mưu đồ đen tối của một tổ chức khủng bố khét tiếng.
Để tập trung lôi kéo kích động và tìm cách kéo dài các cuộc tụ tập, gây rối, Việt Tân trực tiếp cử người xâm nhập về nước để tham gia kích động đồng thời chỉ đạo thành viên trong nước thu thập thông tin, quay phim, chụp ảnh, phỏng vấn gửi ra bên ngoài tung lên mạng. Tổ chức này cũng lập các nhóm kín và chỉ đạo thành viên các thành viên để bàn bạc lên kế hoạch kích động, tổ chức biểu tình, gây rối…
Mục tiêu của Việt Tân là kích động càng nhiều các cuộc tụ tập gây rối sẽ càng tạo thế đối đầu giữa chính quyền và quần chúng.
Những thủ đoạn đê tiện nhằm lừa dối lòng tin của một số người Việt Nam ở hải ngoại của Việt tân được che đậy bằng vẻ hào nhoáng bên ngoài. Và không có ý nghĩa nào khác, tổ chức khủng bố này đang sống bằng các chiêu trò trí trá, đồng tiền được sử dụng nuôi đội ngũ thành viên chỉ chăm chú công việc tô vẽ cho Việt tân và chống phá đất nước. Chúng đã và đang sống bằng đồng tiền mồ hôi nước mắt của một số người ở hải ngoại, hoặc còn đeo đẳng mối hận thù với quê hương, hoặc vì mơ hồ mà tin theo luận điệu tuyên truyền của Việt tân. “Ngôi nhà” của tổ chức khủng bố Việt tân được dựng lên bằng nền móng của sự dối trá, lừa đảo, cùng vô số thủ đoạn bẩn thỉu, đen tối, cho nên chắc chắn “ngôi nhà” ấy sẽ bị sụp đổ. Và khi bộ mặt phản dân, hại nước của Việt tân ngày càng lộ rõ, thì ngày tàn của tổ chức khủng bố này cũng đang đến gần.
Các cá nhân tổ chức chống đối trong nước với sự yểm trợ của hệ thống truyền thông, tài chính của Việt tân và các tổ chức phản động lưu vong, truyền thông nước ngoài thù địch với Việt Nam vẫn ráo riết, dốc toàn quân vào tổ chức cuộc biểu tình ngày 1/5/2016 trên phạm vi toàn quốc, cho thấy, hiện tượng cá chết và ô nhiễm biển chỉ là hình thức, vỏ bọc, là cái cớ để các thế lực này lợi dụng kích động bạo loạn, chống đối chính quyền  theo kịch bản Việt Nam hỗn loạn, mất kiểm soát, nước ngoài phải can thiệp và hệ thống “các tổ chức XHDS độc lập” sẽ giành quyền lực chính trị, thiết lập bộ máy mà chúng ngày đêm khao khát.
Có lẽ câu chuyện biểu tình, bạo loạn, đập phá xí nghiệp ở các khu công nghiệp năm 2014 về vấn đề Biển Đông vẫn còn đó. Hậu quả vụ việc bạo loạn xảy ra ở Bình Dương, Hà Tĩnh và nhiều tỉnh thành khác trên đất nước đã phải trả giá quá đắt về kinh tế, chính trị, ngoại giao. Làm xấu đi hình ảnh chính nghĩa của Việt Nam, cái mà chúng ta lúc đó đang rất cần để đấu tranh với Trung Quốc.  Mà đứng sau xúi giục chính là những kẻ tự xưng là “nhà chính trị”, “nhà báo lương tâm”, “nhà dân chủ”, “người bảo vệ môi trường”…

Vì vậy, chúng ta hãy cực kì cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn mưu mô chính trị này. Nếu không tỉnh táo nghe theo lời kêu gọi mù quáng, thiệt hại và những hậu quả đau lòng xảy ra sẽ cho chúng ta, những người dân phải gánh chịu chứ không phải ai khác.

KẺ VONG ÂN BỘI NGHĨA


“Vong ân, bội nghĩa” là thành ngữ mà dân gian dùng để chỉ những kẻ phụ công, bội tín với những người đã từng là ân nhân của mình. Xa hơn, câu thành ngữ muốn ám chỉ những kẻ bất hiếu, bất trung, bất nghĩa, phản động, bóp méo sự thật lịch sử vẻ vang của cả một dân tộc, đó chính là những kẻ phản nước hại dân. Đối với cách mạng nước ta, những kẻ vong ân, bội nghĩa không hiếm. Trong những ngày gần đây thì linh mục Đặng Hữu Nam là kẻ phản động đê hèn nhất, đúng như câu thành ngữ chỉ ra, Hắn là kẻ “vong ân, bội nghĩa”, kẻ “ăn mày lịch sử dân tộc”.
       Vào chiều ngày 30/4/2017, tại Nhà thờ giáo xứ Phú Yên, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, trước hàng trăm giáo dân và bà con nơi này, linh mục Đặng Hữu Nam đã có những lời lẽ xuyên tạc lịch sử và kích động chống đối như: “Ngày 30/4 là ngày mà dân tộc Việt Nam mất đi tự do”, “30/4 là ngày đen tối nhất của dân tộc Việt Nam”…Đây là hành động và lời nói hết sức phản động, có nội dung xuyên tạc, bóp méo sự thật lich sử dân tộc, phủ nhận công lao to lớn của Đảng, Nhà nước, Nhân dân và đặc biệt là những người trực tiếp chiến đấu giành độc lập, tự do cho dân tộc. Nhiều người cho rằng, việc làm đó của linh mục Đặng Hữu Nam, nó xuất phát từ sự ấu trĩ trong nhận thức, sự vô học, thiếu hiểu biết về những sự kiện lịch sử của đất nước, là sự vô ơn đối với những bậc cha anh, những người đã hi sinh xương máu để giành lấy nền hòa bình, tự do mà chính linh mục Đặng Hữu Nam cũng đang được thừa hưởng hôm nay.
        Hơn lúc nào hết, nhân dân Việt Nam không phân biệt dân tộc, tôn giáo, luôn thiết tha với hòa bình, khát vọng tự do và hạnh phúc, không bao giờ mong muốn chiến tranh; nhưng vì nền độc lập tự do của dân tộc, chúng ta “Thà hi sinh tất cả, chứ không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”. Kỷ niệm Ngày 30/4 - Giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước là chúng ta kỷ niệm thắng lợi của chính nghĩa, đem lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Đây là khát vọng của hơn 90 triệu người dân Việt Nam. Nhưng khi linh mục Đặng Hữu Nam lại lợi dụng nó để lôi kéo giáo dân, xuyên tạc lịch sử dân tộc Việt Nam, thì đây chính là một hành động gây mất ổn định, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; hành động đó của linh mục Đặng Hữu Nam cần phải bị pháp luật nghiêm trị và búa rìu dư luận xã hội cần lên tiếng để rủa nguyền kẻ “vong ân, bội nghĩa” này.


NGUYỄN ĐÌNH THỤC- KẺ MẠO DANH LINH MỤC CHỐNG PHÁ ĐẢNG

Vẫn cái trò bịp bợm, Nguyễn Đình Thục đã đánh trúng tâm lý của người dân kết hợp với sự nhẹ dạ, cả tin đến mê muội của giáo dân xứ  Quan Lãng. Người dân lao động thì vất vả, đời sống còn nhiều khó khăn, do đó khi có chủ chương đền bù dù chẳng liên quan nhưng họ đã bị  Nguyễn Đình Thục lừa bịp bởi những luận điệu phi lý như “đi kiện”, khoác áo “bảo vệ quyền lợi của ngư dân”… nên đã sẵn sàng đi theo, dù chẳng rõ việc làm của mình là đúng hay sai. Có thể nói, những con quỷ đội lốt thầy tu đã tính toán rất kỹ, nắm rõ thời cơ kết hợp tuyên truyền làm lũng đoạn tư tưởng của giáo dân, nói xấu chế độ, chính quyền cơ sở, gây nghi ngờ dần xóa bỏ niềm tin của quần chúng vào sự lãnh đạo của chính quyền, qua đó họ sẽ dễ dàng lôi kéo được đông đảo giáo dân đi theo để thực hiện mưu đồ chính trị. Và khi có sự can thiệp của cơ quan chức năng thì những con quỷ đội lốt người sẽ đẩy quần chúng đối đầu với chính quyền, còn họ như hạt nhân, như ngọn cờ để chỉ đạo, kích động. Nếu xử lý không khéo sẽ dẫn tới cuộc đối đầu giữa người dân với cơ quan chức năng, còn chúng sẽ trở thành “ngư ông đắc lợi”… Đây là âm mưu hết sức nham hiểm và thâm độc của những con rắn độc như Nguyễn Đình Thục và đồng đảng.
Sẽ không còn gì làm lạ khi những con kền kền nhặt xác thối sẽ nhẩy vào để té nước theo mưa, dùng miệng lưỡi không xương để vu cáo lực lượng chức năng đàn áp người dân, cho dù chính những người dân quá khích, côn đồ mới là người tấn công vào lực lượng chức năng, còn cơ quan công an họ không đàn áp người dân mà họ chỉ trấn áp tội phạm để giữ gìn trật tự xã hội cũng như đảm bảo sự tôn nghiêm của pháp luật Việt Nam.
Nhìn cách Thục kêu gọi, kích động người dân tuần hành, biểu tình mới thấy được sự vô tổ chức, coi thường, thách thức pháp luật. Dễ dàng nhận thấy qua các video tán phát trên mạng xã hội; mặc dù các chiến sĩ cảnh sát giao thông đã phân luồng, đảm bảo sự lưu thông trên quốc lộ 1A, nhưng bất chất sự nguy hiểm, sự điều tiết của công an nhưng Thục vẫn hô hào người dân băng qua đường trong khi có nhiều xe tải, xe ô tô đang lưu thông. Hơn nữa, khi được chính quyền địa phương vận động, thuyết phục Nguyễn Đình Thục vẫn tiếp tục dùng loa để tuyên truyền những lời lẽ hết sức xuyên tạc, nhằm bôi xấu lực lượng công an cũng như để kích động tâm lý giận dữ, bực tức để biến đám đông bùng phát thành các điểm nóng gây mất an ninh trật tự.
Thật không thể chấp nhận một chức sắc tôn giáo lại đi làm những chuyện ngược đời, trái đạo lý như vậy. Là một người chủ chiên, ông ta nên chú trọng việc coi sóc đời sống tinh thần cho tín đồ, hướng họ làm điều thiên theo tinh thần “là giáo dân tốt cũng là người công dân tốt” và chuyên tâm lao động sản xuất ổn định cuộc sống, làm giàu cho quê hương đất nước. Đằng nay, ông ta lại kích động, xúi giục tín đồ làm việc sai trái, vi phạm pháp luật, bổ bê lao động sản xuất để đi phục vụ cho các hoạt động gây nhiễu loạn xã hội, vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật. Hơn nữa, bản chất của con người này quá rõ, Thục là tay sai cho các tổ chức chống phá đất nước, lợi dụng các vấn đề nhạy cảm trong xã hội, lợi dụng tôn giáo để thực hiện mưu đồ chính trị. Rất mong các cơ quan chức năng làm rõ vấn đề, xử lý đúng người đúng tội để đem lại sự tôn nghiêm của pháp luật cũng như răn đe những kẻ nguông cuồng, vi phạm pháp luật, làm công cụ, tay sai cho những thế lực chống phá đất nước./.


CẦN PHẢI NGHIÊM TRỊ NHỮNG KẺ XUYÊN TẠC LỊCH SỬ DÂN TỘC VIỆT NAM

  Linh mục Ðặng Hữu Nam là kẻ “ăn cháo đá bát”, khoác áo linh mục để xuyên tạc lịch sử Việt Nam, hắn đã nói: "Ngày 30-4 hôm nay cũng là ngày đất nước rơi vào thảm cảnh đau khổ cả miền bắc lẫn miền nam. 30-4, ngày đen tối nhất của dân tộc Việt Nam. Ngày làm đất nước tan hoang, làm đất nước lạc hậu, nghèo đói; 90 triệu người dân mất tất cả, mất quyền con người, mất quyền tự do. Ngày đưa đất nước mất đi cơ hội để phát triển, trở nên nghèo đói, lạc hậu. Ngày đánh dấu đất nước chuẩn bị làm nô lệ cho ngoại bang...". Như vậy, Linh mục Ðặng Hữu Nam đã dùng những ngôn từ phỉ báng và phủ nhận hoàn toàn ý nghĩa của Chiến thắng lịch sử 30-4-1975, đánh đồng sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng cả mạng sống của mình vì nền độc lập, tự do của dân tộc với cái chết của những kẻ theo giặc.
Sự thật là, Đại thắng Mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh đã làm thất bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược và xóa bỏ ách thống trị thực dân mới của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta. Chiến thắng đó được làm nên bởi sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam; truyền thống yêu nước, kiên cường, đoàn kết một lòng của nhân dân Việt Nam được đúc kết qua hàng ngàn năm lịch sử; sự kết hợp chặt chẽ giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Năm tháng sẽ qua đi nhưng Chiến thắng 30-4 mãi mãi đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người Việt Nam. Đối với lịch sử thế giới, Chiến thắng 30-4 như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc. Không chỉ đập tan cuộc phản công lớn nhất của chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là đế quốc Mỹ đối với các lực lượng cách mạng kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Chiến thắng 30-4 còn củng cố niềm tin, niềm phấn khởi và tiếp thêm động lực cho hàng trăm triệu người yêu chuộng hòa bình trên khắp thế giới.
Ngày 2-5, Hội CCB tỉnh Nghệ An ra thông báo phản đối mạnh mẽ: "Nhân danh những người đã từng trực tiếp chiến đấu vì độc lập, tự do, hòa bình cho đất nước và đại diện cho hơn 173 nghìn hội viên CCB tỉnh Nghệ An, chúng tôi kịch liệt lên án, phản đối những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của Linh mục Ðặng Hữu Nam". Hội CCB tỉnh Nghệ An đã ra Nghị quyết với các kiến nghị: Linh mục Ðặng Hữu Nam phải chấp hành nghiêm pháp luật Việt Nam, thực hiện đúng chức phận của người chủ chăn, thay mặt Chúa trong việc rao giảng giáo lý, giáo luật ở giáo xứ mình đảm trách. Dừng ngay mọi hành động chống phá, kích động, lôi kéo giáo dân vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn. Có lời xin lỗi các CCB nói chung, nhân dân và CCB xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu nói riêng, về những phát ngôn xuyên tạc, phỉ báng lịch sử, phủ nhận thành quả cách mạng mà biết bao thế hệ người dân Việt Nam đã đổ công sức, máu, nước mắt để có được Ngày Chiến thắng 30-4-1975. Ðề nghị Chính phủ, các ban, bộ, ngành T.Ư làm việc với Tòa Thánh Va-ti-căng, Hội đồng Giám mục Việt Nam để chỉ rõ và lên án những hành vi vi phạm pháp luật của Linh mục Ðặng Hữu Nam. Ðề nghị cơ quan chức năng các cấp có biện pháp kiên quyết ngăn chặn kịp thời mọi hoạt động phản động và có biện pháp xử lý Linh mục Ðặng Hữu Nam trước pháp luật.

Nói tóm lại, Tuyên truyền, xuyên tạc lịch sử là vi phạm pháp luật; vì vậy, chúng ta phải hết sức cảnh giác, tỉnh táo trước những âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch; tránh việc vô tình cổ xúy cho hành vi chống phá Nhà nước, hoang mang, hoài nghi, dao động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử trong xã hội và Nhà trường; trân trọng, tự hào và phát huy truyền thống dân tộc trong quá trình xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN hôm nay./.

NHẬN DIỆN SỰ THẬT

Chúng ta đang sống trong một thế giới đang có đầy biến cố với những diễn biến chính trị, tư tưởng hết sức phức tạp. Điều này rõ ràng có ảnh hưởng đến các dân tộc và ảnh hưởng đến mỗi con người chúng ta. Cuộc hội nhập quốc tế với xu thế toàn cầu hoá, trước hết là toàn cầu hoá kinh tế, với biết bao niềm vui và nỗi buồn, sự trăn trở và suy tư, tác động đến tinh thần con người. Các thế lực hiếu chiến đang làm hết sức mình, kể cả chiến tranh tương tàn, để đưa thế giới từ đa cực trở về với thế giới một cực, hòng làm chúa tể thế giới, đã làm cho nhiều dân tộc nhỏ bé phải lao đao. Chủ nghĩa khủng bố xuất hiện, gây sự thù hằn ma quái, đã làm cho nhiều người lo âu. Âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch vẫn còn âm ỉ cháy. Nhiều người “cần tiền” quên đi lý tưởng mà mình đã từng phụng thờ. Tất cả những diễn biến đó đã làm cho chúng ta phải lo âu.
Trong cuộc diễn biến phức tạp này, những kẻ cơ hội và thiếu thiện chí ở tất cả các giai tầng trong xã hội, trong đó có linh mục Đặng hữu Nam, quản xứ Phú Yên, thuộc xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An là một trong những kẻ như vậy; Để nhận những đồng đô la dơ bẩn từ những phần tử cơ hội, của các thế lực thù địch và của các tổ chức phản động bên ngoài, Đặng Hữu Nam đã giả danh công lý, với chiêu trò vì môi trường, kích động khiếu kiện đông người, khiếu kiện Fomosa, kích động, lôi kéo người dân xứ Phú Yên tu tập đông người gây rối, nhằm gây bất ổn cho xã hội; xuyên tạc lịch sử dân tộc, cố tìm mọi cách để đẩy nhân dân vào những nhận thức lệch lạc, nếu ai đó không có lập trường tư tưởng vững vàng; với danh nghĩa là một linh mục, Đặng Hữu Nam - xứ Phú Yên, xã An Hòa đã lợi dụng đức tin của nhiều người để thực hiện những âm mưu, dã tâm phản quốc, hại dân của ông ta. Tranh thủ mọi lúc, mọi nơi Đặng Hữu Nam đã tuôn ra những lời răn dạy cay độc, chống chế độ đến ngông cuồng, không thể chấp nhận được, như: Trong đầu mấy ông cộng sản cầm quyền, những cái đầu chứa đầy chất độc túa ra từ khắp cơ thể. Từ những câu nói, từ những bước chân, từ những ánh mắt, từ lỗ chân lông, chúng gây bại não, chúng khiến tâm hồn tê liệt, biến dân chúng thành những hồn ma vật vờ.

Trên mảnh đất Quỳnh Ngọc, An Hòa, người dân ở xứ đạo Phú Yên từ xưa đến nay, luôn có cuộc sống bình yên hướng thiện. Nhưng vì lòng tham, sự ích kỷ biến chất, vị chủ chăn cực đoan Đặng Hữu Nam đã biến cuộc sống vui tươi, an lành của người dân nơi đây trở nên bất ổn, thậm chí khiến nhiều người dân lương thiện sa vào vòng lao lý, vi phạm pháp luật. Những việc làm khuất tất này của Đặng Hữu Nam đã sớm bị đông đáo người dân nhận diện, vạch mặt. Còn một chút lương tâm xin cha Nam hãy nhìn lại sự việc cha đang làm, đừng để đến lúc những người công giáo phải chỉ ra đâu là Thiên Chúa tình yêu và đâu là quỷ dữ să-tăng lúc đó tên tuổi của cha sẽ bị ngàn đời nguyền rủa.

NHẬN DIỆN “ĐA NGUYÊN CHÍNH TRỊ, ĐA ĐẢNG ĐỐI LẬP” CỦA KẺ THÙ VÀ QUAN ĐIỂM CỦA CHÚNG TA

Thời gian gần đây các thế lực thù địch lại càng đẩy mạnh việc chống phá cách mạng nước ta bằng nhiều thủ đoạn cực kỳ nham hiểm, chúng điên cuồng chống phá chúng ta trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Chúng sử dụng chiến lược “diễn biến hòa bình” kết hợp với “bạo loạn lật đổ”, cùng với gây rối để chống phá cách mạng nước ta. Có thể nói chúng dùng mọi thủ đoạn, một trong những thủ đoạn họ đã tiến hành là vừa “khuyên”, vừa yêu cầu Việt Nam nên và cần phải thực hiện “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”, bởi “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập” mới có nhiều dân chủ.
Có thể nhận diện đa nguyên chính trị là nói đến hệ thống chính trị có nhiều cực, có nhiều đảng phái đại biểu cho những lợi ích đối lập nhau được tự do hoạt động, đó là một chế độ đa đảng. Chế độ đa đảng không phải là dấu hiệu của dân chủ, chế độ một đảng không phải là nguyên nhân của mất dân chủ. Cái gốc để bảo đảm dân chủ hay không dân chủ là tư liệu sản xuất nằm trong tay ai. Dưới chủ nghĩa xã hội tư liệu sản xuất nằm trong tay nhân dân lao động và họ là người làm chủ xã hội. Dưới chủ nghĩa tư bản tư liệu sản xuất nằm trong tay một thiểu số nhà tư bản, nền dân chủ đó là quyền làm chủ của một nhóm tư bản độc quyền. Còn quần chúng nhân dân chỉ là những người bị thống trị. Chính V.I.Lênin đã từng khẳng định: “Trong chế độ dân chủ tư sản, bọn tư bản dùng trăm phương nghìn kế, - chế độ dân chủ “thuần túy” càng phát triển, thì những mưu kế đó càng tinh xảo và có hiệu quả, - để gạt quần chúng ra, không cho họ tham gia quản lý nhà nước”[1].
Còn chế độ đa đảng đối lập trong hệ thống chính trị tư sản chỉ là sự phân chia quyền lực giữa các phe cánh của một đảng lớn duy nhất là đảng của những nhà tư bản độc quyền. Không có một nhà nước nào không phải là nhà nước chuyên chính của một giai cấp. Chỉ có giai cấp tư sản không dám công khai thừa nhận điều đó mà thôi. Thực chất, chế độ đa đảng đối lập ở phương Tây, cũng dựa trên cơ sở nhất nguyên chính trị, vì tất cả các đảng cánh hữu đều nhằm phục vụ chế độ tư bản. Qua tổng tuyển cử, đảng có đa số phiếu thì lập chính phủ điều hành công việc, các đảng khác là đối lập, mà chính các học giả tư sản gọi là đối lập trung thành, nghĩa là không thách thức các thể chế chủ yếu của chế độ tư bản, chỉ phê phán và phản đối một số chính sách cụ thể của chính phủ. Rõ ràng, tính nhất nguyên chính trị của nhà nước tư sản càng khẳng định không bao giờ được lãng quên tính giai cấp của nền dân chủ tư sản. V.I.Lênin khẳng định một cách dứt khoát rằng: “…đảng thống trị của chế độ dân chủ tư sản chỉ cho một đảng tư sản khác được quyền bảo hộ thiểu số; còn đối với giai cấp vô sản, thì trong mọi vấn đề trọng đại, sâu sắc, cơ bản thay cho quyền bảo hộ thiểu số thì có luật giới nghiêm hay những cuộc tàn sát. Chế độ dân chủ càng phát triển, thì trong trường hợp có sự chia rẽ về chính trị sâu sắc và nguy hiểm cho giai cấp tư sản, nó càng tiến gần đến tàn sát hay nội chiến”[2].
Thử hỏi chúng ta có thể xây dựng chủ nghĩa xã hội với một hệ thống chính trị như vậy được không? Không! Giai cấp công nhân chỉ có thể đóng được vai trò chủ thể lịch sử của mình khi được Đảng Cộng sản lãnh đạo và trong hệ thống chính trị không có các loại đảng phái đối lập, đại diện cho những lợi ích khác nhau. Điều này hoàn toàn dễ hiểu vì ngoài Đảng Cộng sản thì không có một đảng phái chính trị nào khác có thể lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội, một chế độ xã hội mà mục tiêu cuối cùng là xóa bỏ tư hữu và bóc lột. Đã là đảng đối lập với Đảng Cộng sản thì họ chỉ tìm cách thủ tiêu Đảng Cộng sản, thủ tiêu chủ nghĩa xã hội. Ngay cả đảng xã hội - dân chủ, một kiểu đảng đang hấp dẫn nhiều người cũng không phải là đảng có thể lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội được. Đường lối của đảng xã hội - dân chủ là đường lối ổn định chủ nghĩa tư bản, là đường lối cải biên chế độ đó mà không đụng chạm đến chế độ sở hữu tư bản chủ nghĩa. Đường phân ranh giới giữa chủ nghĩa xã hội khoa học và chủ nghĩa xã hội - dân chủ là thái độ đối với chế độ sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa. Chủ nghĩa xã hội khoa học chủ trương con đường đấu tranh giai cấp, tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, thiết lập chuyên chính vô sản, xóa bỏ chế độ tư hữu, xóa bỏ áp bức bóc lột để đưa lại quyền làm chủ xã hội và no ấm, hạnh phúc cho nhân dân. Còn chủ nghĩa xã hội - dân chủ thì chủ trương hòa bình giai cấp, ảo tưởng sự tan biến các giai cấp và hòa nhập chủ nghĩa tư bản vào chủ nghĩa xã hội. Cho nên chỉ có sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản dựa trên nền tảng học thuyết Mác - Lênin là bảo đảm không gì thay thế được cho thắng lợi cuối cùng của chủ nghĩa xã hội. Mọi sự tìm kiếm nào khác, thực hiện “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập” hay hướng vào con đường xã hội - dân chủ chỉ là mất phương hướng chính trị- giai cấp, mơ hồ bản chất giai cấp của chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng ta và tự mình từ bỏ chủ nghĩa xã hội.

Cần nhận thấy rằng, thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động là bản chất, quy luật hình thành, phát triển và tự hoàn thiện của Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo -  một “Đảng cách mạng. Ngoài lợi ích của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác”[3]. Đảng Cộng sản Việt Nam không hề áp đặt vai trò độc quyền lãnh đạo của mình. Để được nhân dân thừa nhận là người lãnh đạo, Đảng đã phải trải qua một quá trình đấu tranh lâu dài, gian khổ, đầy thử thách, hy sinh với hàng vạn người con ưu tú của Đảng và dân tộc đã ngã xuống. Và thực tế đến nay chưa có một căn cứ nào đủ sức thuyết phục để bác bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; cũng chưa có lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ khả năng và điều kiện lãnh đạo cách mạng Việt Nam thực hiện dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh. Đó không phải là ý chí chủ quan về chính trị mà là một tất yếu khách quan của lịch sử, mọi mưu toan hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là trái với yêu cầu khách quan của quá trình phát triển đất nước và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Chỉ có các thế lực thù địch mới tìm mọi cách nói xấu, bôi nhọ Đảng, hòng hạ uy tín, vô hiệu hóa, tiến tới phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng. Và chỉ có ai dại dột, ngây thơ về chính trị mới bị các thế lực thù địch lừa mỵ, để rồi tự mình phủ nhận những thành quả cách mạng của nhân dân mình, muốn tạo ra những đảng đối lập và ngộ nhận rằng đó là tự do, là dân chủ. Vì vậy chúng ta cần có quan điểm rõ ràng rằng: cần kiên định, kiên quyết, kiên trì thực hiện nhất nguyên chính trị, thực hiện chế độ một Đảng Cộng sản Viện Nam duy nhất lãnh đạo Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nhà nước của dân, do dân và vì dân.  

ĐỐI TƯỢNG HOÀNG ĐỨC BÌNH BỊ BẮT GIỮ HOÀN TOÀN ĐÚNG QUY ĐỊNH


Sáng 16-5, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo cung cấp thông tin về việc bắt giữ đối tượng Hoàng Đức Bình diễn ra vào ngày 15-5.
Quá trình sinh sống, làm việc tại TP Hồ Chí Minh, Hoàng Đức Bình đã tham gia một số tổ chức, hội nhóm chống đối, mang màu sắc chính trị như nhóm “NoU Sài Gòn”, “Phong trào lao động Việt”. Ngày 25-12-2015, Hoàng Đức Bình đã tiến hành rải tờ rơi tại TP Hồ Chí Minh và bị Công an TP Hồ Chí Minh bắt tạm giữ 24 giờ để điều tra về hành vi rải tờ rơi, lôi kéo người tham gia “Nghiệp đoàn Độc lập”; phạt vi phạm hành chính 24 triệu đồng về hành vi tàng trữ, phát hành xuất bản phẩm và sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm. Đối tượng không nộp phạt, bỏ trốn về Nghệ An.
Tại Nghệ An, Hoàng Đức Bình thường xuyên đăng tải, chia sẻ trên trên tài khoản facebook cá nhân những thông tin, tài liệu tuyên truyền nói xấu chế độ, cổ vũ phong trào đa nguyên, đa đảng. Sau sự cố môi trường biển miền Trung với tư cách Phó Chủ tịch “Phong trào lao động Việt”, Hoàng Đức Bình đã xúc tiến, thành lập “Hiệp hội ngư dân miền Trung” với ý đồ tạo dựng tổ chức ngoại vi, tập hợp lực lượng, lôi kéo giáo dân, ngư dân miền Trung tham gia vào tổ chức; tìm chọn “hạt nhân” kích động biểu tình phá rối an ninh. Ngày 2/4/2017, Hoàng Đức Bình và Bạch Hồng Quyền (xã An Đổ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) đã vào kích động quần chúng giáo dân xứ Trung Nghĩa, xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh bao vây, tấn công tổ tuần tra của Công an huyện Lộc Hà và Công an xã Thạch Bằng, làm một người bị thương; bao vây, đập phá tài sản nhà Trưởng công an xã Thạch Bằng; kéo lên trụ sở Công an huyện và trụ sở UBND huyện Lộc Hà gây rối an ninh trật tự.
Căn cứ kết quả điều tra, ngày 11-5-2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án số 04/PC44 về hành vi “Gây rối trật tự công cộng; Chống người thi hành công vụ; Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân; Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản”. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An ra Quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam điều tra đối với Hoàng Đức Bình về tội “Chống người thi hành công vụ; Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An ra Quyết định phê chuẩn vào ngày 13-5-2017, đúng quy định của Pháp luật.
Liên quan đến vụ việc xảy ra tại huyện Diễn Châu vào ngày 15-5, đối tượng Hoàng Đức Bình bị bắt giữ khi đang di chuyển trên ô tô theo hướng từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh. Trên xe, còn có linh mục Nguyễn Đình Thục, quản xứ Song Ngọc, huyện Quỳnh Lưu và một số người khác.
Sau khi bắt giữ Hoàng Đức Bình, linh mục Nguyễn Đình Thục đã kêu gọi, kích động tụ tập giáo dân nhằm gây sức ép đối với chính quyền và lực lượng công an yêu cầu thả đối tượng Hoàng Đức Bình; một số giáo dân đã kéo về hiện trường theo chỉ đạo của linh mục Nguyễn Đình Thục gây ách giao thông trên Quốc lộ 1A trong khoảng 5 giờ đồng hồ. Đồng thời, vào khoảng 13 giờ ngày 15-5, một số đối tượng đã kích động giáo dân bắt giữ trái phép 4 cán bộ đoàn thể cấp huyện và xã đang tham gia tuyên truyền, vận động để bà con giải tán không gây mất trật tự trị an và ách tắc giao thông. Sau đó, nhiều đối tượng đã viết khẩu hiệu trên giấy A4 và cùng hô hào đòi trả tự do cho đối tượng Hoàng Đức Bình. Đến 15 giờ 30 phút ngày 15-5 linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân kéo về trụ sở công an huyện Diễn Châu để yêu cầu chính quyền trả tự do cho Hoàng Đức Bình. Đến 16 giờ, lực lượng chức năng của tỉnh đã triển khai để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, giải tỏa ách tắc giao thông, vận động quần chúng và trấn áp, răn đe các đối tượng quá khích.
Tỉnh Nghệ An cho biết, việc bắt giữ Hoàng Đức Bình là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật. Hoàng Đức Bình đã có những vi phạm pháp luật theo Điều 257 và Điều 258, Bộ Luật Hình sự; có Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt của cơ quan điều tra và Quyết định phê chuẩn của Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp.
Việc kêu gọi giáo dân gây ách tắc giao thông và bắt giữ người trái pháp luật là hành vi vi phạm pháp luật cần được xử lý nghiêm. Để vãn hồi trật tự, bên cạnh việc kiên quyết của các cơ quan chức năng, của cả hệ thống chính trị, còn có sự phối hợp nhiệt tình của Tòa Giám mục Giáo phận Vinh, của nhiều linh mục và giáo dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng như một số huyện trong việc vận động, thuyết phục linh mục Nguyễn Đình Thục cũng như bà con giáo dân. Các cơ quan chức năng sẽ kiên quyết xử lý các phần tử kích động nhân dân vi phạm pháp luật, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.


                                           

LINH MỤC PHẢN ĐỘNG NGUYỄN DUY TÂN LÀ AI?


Thời gian vừa qua, dư luận trong đại đa số quần chúng nhân dân Việt Nam hết sức bất bình, phẫn nộ trước các hành vi vi phạm pháp luật liên tiếp, về việc tuyên truyền chống Nhà nước, bôi nhọ các Lãnh tụ, Đảng, Nhà nước ta của các linh mục Nguyễn Đình Thục, Đặng Hữu Nam, Nguyễn Ngọc Nam Phong...
Nhưng trong số đó, có một linh mục có quá trình chống đối Đảng, Nhà nước ta liên tục, thậm chí đã tìm ra Nghệ An để gặp gỡ linh mục Thục, linh mục Nam, đưa ra những phát ngôn hết sức ngông cuồng, dám bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh... nhưng những thông tin đó đến với mọi người chưa nhiều. Bài viết sau đây Ad chuyển đến các bạn một số thông tin về Nguyễn Duy Tân họ là ai.
Linh mục Tân sinh năm 1968, hiện là quản xứ Thọ Hòa, ấp Thọ Hòa, xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Do bất đồng hay bị xúi dục của kẻ xấu nào đó...Nguyễn Duy Tân đã có những phát ngôn (bằng video hoặc bài viết đăng tải trên trang facebook cá nhân), nói xấu Đảng, Nhà nước ta như sau:
- “Nếu các linh mục chúng ta mà đoàn kết, thì Cộng Sản sẽ phải giải tán sớm thôi. Cộng sản giải tán để cho dân đỡ khổ”. “Tôi chỉ muốn Cộng Sản được giải thể ; “Đồng tình ủng hộ Vũ Quang Thuận thực hiện phương thức đấu tranh bất bạo động để giải thể chế độ Cộng Sản tại Việt Nam”…
Các bạn thấy đó, những lời lẽ bịa đặt nêu trên là hết sức vô căn cứ, mang tính chất chủ quan, duy ý chí, trái với quy luật của vị linh mục Tân. Hành động của linh mục này từ trước đến nay là tìm mọi cách nhằm kích động những phần tử phản động, bất mãn với Đảng, Nhà nước, chế độ ta; tập hợp, tạo dựng phe cánh, gây xung đột, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ mối quan hệ Đảng với nhân dân, gây rối loạn tình hình chính trị, xã hội...những hành động phát ngôn đó chỉ chuốc họa vào thân mà thôi. Vì lời lẽ đó của ông, không thể làm thay đổi 90 triệu trái tim yêu nước đã và đang ngày, đêm xây dựng, bảo vệ, vun đắp những thành quả Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và của cả dân tộc Việt Nam giành, giữ được ngày hôm nay đâu. Phải không các bạn?
Việc Nguyễn Duy Tân tìm đến huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, nơi Linh mục Thục và Nam đang quản xứ càng thể hiện rõ những kẻ cùng chí hướng chống đối Nhà nước tìm đến với nhau.
Mặc dù ngày 12/4/2017 vừa qua, Linh mục Nguyễn Duy Tân đã bị Thanh tra Sở thông tin & truyền thông Đồng Nai ra quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi "thiết lập, sử dụng trang thông tin cá nhân thông qua dịch vụ mạng xã hội Facebook để cung cấp, lưu trữ, truyền đưa những thông tin chống nhà nước CHXHCN Việt Nam mà chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm a, khoản 4, điều 64, Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện” nhưng chúng tôi nghĩ rằng những hành vi chống phá như vậy mà chỉ mới dừng lại ở mức xử lý hành chính là chưa đủ mạnh, chưa đủ để răn đe đối với những kẻ “ ăn cháo, đá bát” đang ngày đêm tìm cách móc nối, chống phá, gây bất ổn tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Rất mong rằng thời gian tới tỉnh Nghệ An, tỉnh Đồng Nai cũng như các tỉnh khác hãy xử lý nghiêm khắc với tất cả những ai có hành vi, vi phạm như linh mục Tân. Bởi vì, họ là những linh mục được tuyển chọn, được tín nhiệm của bà con giáo dân, có trình độ học thức cao, hiểu biết đâu là cội nguồn đạo lý chứ, họ đáng lẽ ra phải là người được mọi người tôn kính như người cha, khuyên răn các con sống tốt đời, đẹp đạo. Thật đáng trách, đáng tiết cho những con người như vậy và cũng mong rằng, các bạn hãy lên án mạnh mẽ những con người vì đồng tiền mà bán rẽ lương tâm, trách nhiệm, nói xấu Lãnh tụ, Đảng, Nhà nước ta, dám phủ nhận công lao cội nguồn, truyền thống của dân tộc mình, nơi chôn nhau, cắt rốn sinh ra mình. Tôi buồn cho ông quá ông Tân ơi và cũng rất mong ông, sau sự vụ vừa qua tự xám hối đi, kẻo muộn, vì Đảng, Nhà nước ta luôn có chính sách khoan hồng cho những ai lầm đường, lạc lối./.


                                                

THẤY GÌ QUA KHUÂN MẶT CỦA NGUYỄN ĐÌNH THỤC?

Trong thời gian gần đây không biết có phải thời tiết thay đổi thất thường hay cái nóng của đất xứ Nghệ mà chiều ngày 15/5, trên các trang mạng xã hội bộ mặt xám ngoét của ông linh mục Nguyễn Đình Thục khi công an Nghệ An áp giải Hoàng Đức Bình và hình ảnh giáo dân bao vây đường quốc lộ 1A dưới sự kích động của Nguyễn Đình Thục đòi trả tự do cho Hoàng Đức Bình “cun cút” chạy về giáo xứ của mình còn cha Thục thì không biết trốn đi lúc nào! Chúng ta thấy được những gì trên khuân mặt của thục?
Trước hết, chúng ta thấy rõ được sự đoàn kết giữa đám linh (phản bội chúa) và đám phản động trong, ngoài nước. Trước đây, trên các mạng xã hội thường tranh cãi xem đám linh mục như Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục đấu tranh cho giáo dân của họ hay do làm “công bộc”, tay sai cho đám phản động lưu vong lợi dụng đám giáo dân gây rối, chống đối chính quyền. Và với việc cơ quan công an bắt giữ Hoàng Đức Bình khi tay này đang đi cùng xe với Nguyễn Đình Thục đã trả lời tất cả, không cần giải thích nhiều cho mối đoàn kết khăng khít giữa linh mục và lũ phản động bên ngoài. Hoàng Đức Bình - cái tên không còn xa lạ với nhiều người, khi là thành viên của Tổ chức Lao động Việt - một tổ chức phản động do Trần Ngọc Thành cầm đầu, từng đứng ra tổ chức nhiều cuộc biểu tình, gây rối trên khắp cả nước. Khi chỉ quan hệ với Hoàng Đức Bình, người ta còn tìm thấy linh mục Thục còn quan hệ với rất nhiều các tổ chức phản động khác, nhận tiền, hiện vật của các tổ chức này để tiến hành các hoạt động chống đối chính quyền, đặc biệt là tổ chức khủng bố Việt tân. Mối quan hệ này khăng khít đến nỗi, Nguyễn Đình Thục còn dám ngang nhiên thách thức chính quyền, hô hào giáo dân, bắt giữ người trái pháp luật để cứu Bình khỏi sự giam giữ cửa cơ quan công an. Nhiều người đặt ra câu hỏi, liệu đây có phải là hành động liều mình cứu bạn của Thục, hay chỉ là chiêu trò nhằm gia tăng “điểm” trong mắt các tổ chức phản động bên ngoài, hòng tìm kiếm thêm uy tín và những khoản viện trợ béo bở cho các hoạt động chống đối của Thục.
Thứ hai, chúng ta thấy rõ được thái độ coi thường pháp luật, quyết tâm chống đối chính quyền đến cùng của Nguyễn Đình Thục. Nó là tiếp nối của hàng loạt các hoạt động lợi dụng vấn đề tôn giáo, sự cố môi trường biển để chống đối chính quyền của Thục, từ việc tuần hành khởi kiện Formosa để gây rối trật tự công cộng, tấn công cơ quan chức năng; liên kết với Đặng Hữu Nam gây náo loạn trên địa bàn giáo phận Vinh và nay là tụ tập gây rối nhằm đòi cơ quan chức năng thả một kẻ bất hảo, đã bị cơ quan công an khởi tố. Nó không dừng lại ở việc lợi dụng vấn đề tôn giáo mà đã trở thành một hành vi vi phạm nghiêm trọng Hiến pháp, pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, tự cho mình tấm áo “linh mục” mà chính quyền không dám động đến để quay lại thách thức pháp luật của Thục.

Thứ ba, chúng ta thấy rõ sự mạnh tay của chính quyền, lực lượng công an đối với các hành vi lợi dụng tôn giáo của các đối tượng phản động. Không chỉ dừng lại ở mức giảng giải, vận động, chiều nay, lực lượng công an đã triển khai lực lượng, đặc biệt là cảnh sát cơ động sẵn sàng trấn áp mạnh tay đối với những kẻ quá khích. Và chỉ đến khi chính quyền mạnh tay như vậy, đám quá khích trong tôn giáo mới biết khiếp sợ, tháo chạy; chứ không còn ngông nghênh như sự việc đã diễn ra ở Lộc Hà hồi tháng 4 vừa qua. Nguyễn Đình Thục không còn dám cầm loa mạnh miệng hô hào, mà đã “cun cút”, “cong đuôi” chạy về giáo xứ của mình không chiêng, không trống.
Nguyễn Đình Thục? nghĩ gì khi cố thủ tướng của chế độ Việt Nam cộng hòa  Nguyễn Cao Kỳ trả lời phỏng vấn đài truyền hình Việt Nam năm 4/2005 “ Tôi nói với họ rằng không thể nhân danh Việt Nam để nói chuyện tổ quốc Việt Nam, chuyện phi lý vậy họ ngồi im biết suy nghĩ, không phải hành động theo một lũ côn đồ, một lũ hám danh, hám lợi lừa gạt mọi người…..để diễn những trò lố hạng bét”

                                                          

THỰC CHẤT CỦA “ĐA NGUYÊN CHÍNH TRỊ, ĐA ĐẢNG ĐỐI LẬP”


Trong những năm gần đây, một số người cho rằng “Ở Việt Nam cần thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập” vậy thực chất nó là gì?
Vấn đề “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập” không phải là vấn đề mới vì: Chủ nghĩa đa nguyên là một thuật ngữ đã có từ rất lâu trong lịch sử triết học và tư tưởng. Ban đầu thuyết đa nguyên (đa nguyên luận) là một quan điểm triết học đối lập với “nhất nguyên luận” của triết học Mácxit, nó phủ định tính thống nhất của thế giới, mối quan hệ nội tại và tính quy luật khách quan của thế giới. Về sau từ quan điểm của triết học, thuyết đa nguyên đi vào lĩnh vực chính trị. Thoạt đầu nó là là một phạm trù của hệ tư tưởng của giai cấp tư sản khi giai cấp tư sản đang độc quyền thống trị xã hội. Lúc đầu tư tưởng “đa nguyên luận” nhằm mục đích ngăn chặn tình trạng độc quyền, mất dân chủ của giới tài phiệt và một số chính trị gia tư sản, bảo vệ quyền lợi của các tầng lớp dân cư. Tuy nhiên nó không đạt được mục đích của mình là dân chủ hóa xã hội mà chỉ hình thành nên một số đảng phái trong xã hội nhằm phân chia, tranh giành quyền lực lẫn nhau. Đặc biệt, sau Cách mạng Tháng Mười Nga, chính quyền của giai cấp vô sản ra đời, Đảng Cộng sản nắm quyền lãnh đạo một số nước, một số người chủ yếu là các học giả, các chính trị gia tư sản, những người đại diện cho giai cấp tư sản - giai cấp bị mất đi sự độc quyền chính trị xã hội lại rùm beng mạnh mẽ vấn đề “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”. Theo họ, “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập sẽ tạo nên sự đa dạng, phong phú trong ý thức hệ tư tưởng” và “là nhân tố bảo đảm cho một nền dân chủ thực sự”.
Trong những năm gần đây lợi dụng những khó khăn của chủ nghĩa xã hội, các thế lực đế quốc, phản động thù địch sử dụng học thuyết “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập” để tấn công các nước xã hội chủ nghĩa còn lại tạo điều kiện để tiến hành chiến lược “Diễn biến hòa bình”, khôi phục lại chủ nghĩa tư bản. Chúng ta không phủ nhận những yếu tố tích cực của đa nguyên, đa đảng, nhưng thực chất đa nguyên, đa đảng không đồng nhất với dân chủ. Một đảng lãnh đạo không đồng nhất với độc tài lãnh đạo, không đồng nhất với mất dân chủ. Không nhất thiết cứ “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập” mới có dân chủ thực sự và không có đa nguyên, đa đảng thì không có dân chủ. Chủ nghĩa xã hội không chấp nhận hệ thống chính trị nhiều cực, nhiều đảng, nhiều phe phái đối lập với Đảng cộng sản, vì đối lập với Đảng cũng là đối lập với sự nghiệp của nhân dân. Dân chủ và “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập” là trò ảo thuật đang được các thế lực chống chủ nghĩa xã hội sử dụng để thủ tiêu chủ nghĩa xã hội khôi phục lại chủ nghĩa tư bản.
Đa nguyên, đa đảng không phải là “yếu tố duy nhất, nền tảng duy nhất” đảm bảo được dân chủ đích thực mà bản chất của dân chủ là quyền lực thuộc về nhân dân. Dân chủ là một giá trị xã hội, được hình thành và đảm bảo bởi nhiều yếu tố, trong đó có lực lượng cầm quyền xã hội, cơ chế quản lý xã hội và trình độ làm chủ của người dân…Theo Hồ Chí Minh: “Dân chủ là dân làm chủ, dân là chủ”. Vì vậy, bất cứ xã hội nào, nhất nguyên hay đa nguyên, một đảng hay đa đảng nhưng nếu đảng cầm quyền và nhà nước quan tâm đến thể chế bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân, tôn trọng nhân dân, chăm lo cho nhân dân, coi nhân dân là gốc, là chủ thể của quyền lực…được thể hiện trong cương lĩnh, mục tiêu, chương trình hành động, thông qua hệ thống Hiến pháp và pháp luật…thì xã hội đó có dân chủ. Dân chủ là thành quả của cuộc đấu tranh lâu dài của nhân dân, là một bậc thang giá trị của nhân loại chứ dân chủ không phải là sản phẩm “của sự kêu gào” của một số phần tử trong xã hội.

Thực chất của cái gọi là “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập” ở một số nước không như một số người hiểu rằng đó là một chế độ “thực sự dân chủ” mà bản chất của nó vẫn là “nhất nguyên chính trị”. Đó là một chế độ chính trị tư sản và giai cấp tư sản vẫn là giai cấp duy nhất cầm quyền thống trị xã hội.