Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2018

“TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH KHÔNG PHẢI LÀ KẾT QUẢ CỦA SỰ VẬN DỤNG SÁNG TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN VÀO VIỆT NAM” – MỘT LUẬN ĐIỆU PHẢN KHOA HỌC, PHI THỰC TẾ

                                                  
          Vững vàng trước mọi áp lực của thời cuộc và sự chống phá của kẻ thù, trước những giá trị to lớn của Tư tưởng Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Đảng ta khẳng định: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại…Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta”. Tuy nhiên, vì những mục đích thấp hèn, bọn phản động và các thế lực thù địch luôn tìm mọi cách để phủ nhận điều đó. Chúng thường xuyên tung ra các quan điểm sai trái, thù địch, trong đó có luận điệu “Tư tưởng Hồ Chí Minh không phải là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin” hòng xuyên tạc, bôi nhọ, hạ thấp vai trò, công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tính cách mạng, khoa học trong tư tưởng của Người, phủ nhận mối quan hệ biện chứng giữa chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm thực hiện mưu đồ thâm độc và dã tâm đen tối. Nhưng sự thật lịch sử là không thể phủ định, thực tiễn cách mạng Việt Nam và tất cả những ai có lương tri đều đứng về lẽ phải, đều khẳng định việc vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của nước ta là công lao to lớn thuộc về Chủ tịch. Bởi vì:
          Một là, trước khi xuất hiện Hồ Chí Minh, phong trào đấu tranh giải phong dân tộc của chiến sĩ yêu nước trước đó như phong trào Cần Vương, phong trào nông dân Yên Thế, Đông Du, Đông Kinh nghĩa thục, khởi nghĩa Yên Bái…do các chiến sĩ yêu nước như: Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Nguyễn Thái Học… lãnh đạo đều lần lượt thất bại do thiếu một đường lối cách mạng đúng đắn và thiếu một phương pháp luận khoa học cách mạng trước yêu cầu, nhiệm vụ mới của thời đại. Thất bại đó càng chứng minh cho chúng ta thấy việc Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh tìm đến với chủ nghĩa Mác – Lênin, lựa chọn con đường cứu nước theo lập trường của chủ nghĩa Mác – Lênin là một sự lựa chọn tất yếu, tự nhiên và hoàn toàn đúng đắn.
          Hai là, thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc, và trong công cuộc đổi mới gắn liền với sự vận dụng thiên tài chủ nghĩa Mác – Lênin vào thực tiễn Việt Nam. Chủ nghĩa Mác – Lênin với bản chất cách mạng và khoa học, với những giá trị hiện thực mang tầm thời đại là học thuyết duy nhất từ trước đến nay đặt ra mục tiêu, chỉ rõ con đường giải phóng triệt để giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên thế giới thoát khỏi tình trạng nô dịch, bóc lột, thoát khỏi đói nghèo và tha hóa về mọi mặt. Trước cảnh nước mất, nhà tan, đồng bào bị đọa đày, đau khổ, tình hình đất nước “đen tối như không có đường ra”, người thanh niên giàu lòng yêu nước Nguyễn Tất Thành – sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã sớm nuôi chí lớn, quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước và sau nhiều năm bôn ba khắp nơi trên thế giới Người đã đến với chủ nghĩa Mác – Lênin, tìm thấy ở đó “cái cẩm nang thần kỳ” và “con đường” giải phóng cho dân tộc Việt Nam. Người đã truyền bá và làm cho chủ nghĩa Mác – Lênin thâm nhập vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Bằng sự vận dụng sáng tạo, tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ nghĩa Mác – Lênin đã phát huy tác dụng một cách đầy đủ nhất, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
          Ba là, Chủ nghĩa Mác – Lênin là một khoa học ở tầm cao trí tuệ, nó không phải là một học thuyết đóng, đã xong xuôi hẳn mà yêu cầu phải được vận dụng và phát triển không ngừng trong thực tiễn để tiếp thêm sức sống và nuôi dưỡng sự phát triển của nó. Nhưng những kẻ phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin quên rằng, là thế hệ đi sau, lẽ ra họ phải có trách nhiệm đối với lịch sử, nhưng tiếc thay họ lại chối bỏ, thoái thác trách nhiệm mà các bậc tiền nhân giao phó. Khác với những kẻ đó, xuất phát từ lý tưởng cao đẹp của mình, từ chủ nghĩa yêu nước, Người đã đến với chủ nghĩa Mác – Lênin, đi theo con đường và lý tưởng mà chủ nghĩa Mác – Lênin đã vạch ra. Và, Hồ Chí Minh đã vận dụng một cách sáng tạo, khéo léo, tài tình những nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam. Qua đó, đã bổ sung vào chủ nghĩa Mác – Lênin nhiều luận điểm có giá trị, giúp chủ nghĩa Mác – Lênin ngày càng hoàn thiện và phát triển.
          Những vấn đề nêu trên đã khẳng định rõ mối quan hệ biện chứng giữa chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Nên việc cho rằng “tư tưởng Hồ Chí Minh không phải là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin” là một sự phủ nhận, xuyên tạc trắng trợn của bọn phản động và các thế lực thù địch nhằm thực hiện những mưu đồ đen tối, mục đích thấp hèn của chúng. Do vậy, những ai có lương tri và trách nhiệm đối với sự phát triển của cuộc sống, đối với sự phát triển của xã hội Việt Nam và toàn thể nhân loại bên cạnh việc kiên định và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cần kiên quyết đấu tranh, bác bỏ luận điệu sai trái, phản động này.

                                   Ánh Dương

         

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét