Thứ Ba, 4 tháng 9, 2018

Một số nguyên nhân và biện pháp khắc phục biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị ở đội ngũ cán bộ, đảng viên trẻ hiện nay


          Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội, là người dẫn dắt dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này, đến thắng lợi khác, là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta.
Nếu Đảng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thì sẽ dẫn tới sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa. Do đó, vấn đề cốt lõi thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng luôn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo đất nước trong tình hình mới, là phải tăng cường các giải pháp hữu hiệu, để đẩy lùi nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Trước hết, đấu tranh chống suy thoái tư tưởng, chính trị là nhiệm vụ cấp bách hiện nay.
Con đường dẫn đến sự suy thoái về tư tưởng, chính trị trong một bộ phận cán bộ, đảng viên trẻ hiện nay thường có những biểu hiện: Không tích cực học tập, ngại nghiên cứu lý luận chính trị, thỏa mãn với những nhận thức giản đơn, chung chung về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; dao động về mục tiêu, lý tưởng và con đường phát triển đi lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc - con đường duy nhất đúng mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn; phủ nhận các thành quả cách mạng và giá trị truyền thống của dân tộc; thiếu thống nhất với các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, từ đó nói và làm không theo Nghị quyết của Đảng; nói không đi đôi với làm; có lối sống thực dụng, toan tính vụ lợi, ích kỷ, hẹp hòi; không chấp hành nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, trước hết là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình; lơ là, mất cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; đồng thời, không kiên quyết phê phán, đấu tranh với những quan điểm sai trái, những luận điệu xuyên tạc lịch sử, thực tế đất nước, bôi nhọ chế độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước ta; tán phát tài liệu, truyền bá các quan điểm trái với Cương lĩnh, Quan điểm, Điều lệ, Nghị quyết của Đảng, vi phạm pháp luật của Nhà nước.
Để phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên trẻ hiện nay, cần triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhóm giải pháp cấp bách như sau:
Một là, không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, về công cuộc đổi mới xây dựng và phát triển đất nước.
Hai là, tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tư tưởng; đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên trẻ; nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”; kiên quyết phê phán, đấu tranh với những biểu hiện sa sút về tư tưởng, chính trị, vô trách nhiệm, vụ lợi cá nhân, vi phạm những chuẩn mực đạo đức, lối sống,...chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong cơ quan và xã hội.
Ba là, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trẻ trong học tập nâng cao trình độ, xây dựng bản lĩnh chính trị và tự rèn luyện đạo đức, lối sống. Cán bộ, đảng viên cần phát huy vai trò gương mẫu trong đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đồng thời giữ vững mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với quần chúng, gắn bó máu thịt giữa Đảng với Nhân dân.
Bốn là, về công tác tổ chức, cán bộ, lấy đánh giá cán bộ làm tiền đề; mở rộng dân chủ trong từng khâu và thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình công tác cán bộ. Tăng cường kỷ luật, pháp luật, công khai, minh bạch, dân chủ trong quy hoạch, đào tạo, bố trí và sử dụng cán bộ; càng mở rộng dân chủ một cách thật sự, càng có điều kiện lựa chọn đúng cán bộ có đức, có tài, có tâm đảm đương các vị trí trọng trách trong Đảng bộ và cơ quan. Đồng thời, làm tốt công tác bảo vệ nội bộ, chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, phong cách Hồ Chí Minh đối với mọi cán bộ, đảng viên, nhất là với những cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.
Năm là, phát huy vai trò tích cực, chủ động, tự giác của bản thân cán bộ, đảng viên trẻ trong việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII), gắn Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị một cách thiết thực; chấp hành nghiêm Quy định 47 của Ban Chấp hành Trung ương về “19 điều đảng viên không được làm”. Kết hợp chặt chẽ giữa tăng cường giáo dục đạo đức trong Đảng, với tinh thần tự tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên trẻ.
Sáu là: Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, trước là để ngăn ngừa, đẩy lùi tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí, phe cánh, cục bộ; nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống để đấu tranh, phê phán. Kiên quyết khắc phục tình trạng buông lỏng nguyên tắc tổ chức của Đảng, tự phê bình và phê bình, nâng cao tính chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên. Duy trì nền nếp chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. Giữ gìn, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và cơ quan.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét