Thứ Ba, 27 tháng 2, 2018

Chủ động và kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch          Vào thời gian này, khi cả nước ta đang thực hiện theo ánh sáng Đại hội Đảng XII, các thế lực thù địch lại tìm mọi cách tinh vi, trắng trợn, khuấy động lên một chiến dịch chống phá cả về lý luận, tư tưởng và tổ chức, hòng làm chệch hướng mục tiêu cách mạng của Đảng và nhân dân ta trong giai đoạn hiện nay.
          Chúng thường truyền bá các quan điểm chống đối, tuyên truyền “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền”, “tự do tôn giáo” của Phương Tây và tiến công vào nội bộ Đảng, bôi đen cán bộ, gieo rắc tâm lý nghi ngờ các cơ quan lãnh đạo các cấp. Táo tợn hơn, chúng còn sử dụng chiêu bài về kinh tế và đánh vào nhận thức của thế hệ trẻ… Phương pháp chủ yếu mà chúng sử dụng là dùng “chiến tranh tâm lý”, tuyên truyền miệng trả lời phỏng vấn đài, báo nước ngoài, “thông tin” trên mạng internet, thư điện tử, bình luận chỉnh sửa, thêm bớt những nội dung của Đảng và Nhà nước ta…để xuyên tạc sự thật gây nghi ngờ, tạo ra sự hỗn loạn về tư tưởng, chính trị, lôi kéo quần chúng nhẹ dạ, cả tin, thiếu cảnh giác, tạo ra “khoảng trống về tư tưởng”. Toàn bộ những hoạt động đó đều tựu trung lại là nhằm tiến công, đòi xoá bỏ sự lãnh đạo của Đảng ta, chia rẽ sự lãnh đạo của Đảng với các tổ chức chính trị - xã hội, xoá bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Bản thân cá nhân là một đảng viên, người quân nhân và đoàn viên để nâng cao cảnh giác, kịp thời đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái thù địch, theo tôi cần tập trung vào một số vấn đề sau:
          Một là, Tất cả các cấp uỷ, các tổ chức Đảng, các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể chính trị - xã hội, cần rèn luyện cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên của mình nhận thức đúng đắn âm mưu, thủ đoạn, mục tiêu của các thế lực thù địch đối với nước ta. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ, đảng viên phải tự miễn dịch cao với các tài liệu xấu, biết cách chọn lọc và thẩm thấu những quan điểm đúng đắn, có phương pháp luận khoa học để phân tích, chỉ rõ sai lệch của tài liệu đó và định hướng tư tưởng tốt cho quần chúng.
          Hai là, Các cơ quan chức năng tham mưu cho Đảng và Nhà nước về công tác chính trị, tư tưởng - văn hoá, cần chủ động vạch trần âm mưu thủ đoạn xấu xa của các thế lực thù địch, xây dựng quan điểm vững vàng trong cán bộ, nhân dân để không mắc mưu những thủ đoạn của kẻ thù.
          Ba là, Đổi mới phương pháp, hình thức đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch. Từng cơ quan, từng đơn vị phải chủ động chống các quan điểm này, coi đó là phương pháp tự bảo vệ mình và thông qua đó hình thành một mặt trận chung của nhiều đơn vị, nhiều cơ quan tham gia. Các cơ quan báo chí cần tìm ra những hình thức tuyên truyền cho phù hợp sát với đối tượng cụ thể. Phát huy vai trò thông báo nội bộ, thông qua đội ngũ báo cáo viên ở các cấp để phê phán các luận điệu sai trái và cung cấp thông tin cần thiết, đúng, đủ cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đẩy mạnh thông tin đối ngoại, tìm cách đưa hình ảnh tốt đẹp của nước ta ra nước ngoài để các quốc gia trên thế giới hiểu rõ, hiểu đúng bản chất Nhà nước, chế độ của đất nước ta. Cụ thể, đó là thông qua truyền thông, lực lượng lao động nước ngoài, sinh viên đi du học hay đi công tác ở nước ngoài …
          Bốn là, Đẩy mạnh công tác tuyên truyền gương “Người tốt-Việc tốt”, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, làm cho mọi người thấy rõ bản chất tốt đẹp của xã hội ta, từ đó mỗi người nâng cao lòng yêu nước, yêu chế độ, mài sắc tinh thần cảnh giác, gọt dũa ý chí, nhận thức và chủ động tiến công làm thất bại mọi âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

                                             

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét