Thứ Hai, 18 tháng 12, 2017

QUAN ĐIỂM SAI LẦM CỦA BỌN PHẢN ĐỘNG VÀ CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH VỀ “VẤN ĐỀ NHÂN QUYỀN” Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

                                               
Trong những năm gần đây, các thế lực thù địch, bọn phản động dựng lên cái gọi là “vấn đề nhân quyền ở Việt Nam”, liên tục cáo buộc Việt Nam vi phạm nhân quyền.
      
Trước tiên chúng ta khẳng định rõ ràng: ở nước Việt Nam luôn tôn trọng quyền của con người trên mọi lĩnh vực. Từ khi thành lập đến nay, Nhà nước Việt Nam luôn bảo đảm quyền con người và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong việc bảo đảm quyền con người trên tất cả các lĩnh vực dân sự, chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Quyền con người được phát huy là yếu tố quan trọng góp phần vào thành công của công cuộc đổi mới ở Việt Nam những năm qua
 Nhưng với cái nhìn sai trái, lệch lạc các thế lực thù địch và bọn phản động liên tục cáo buộc Việt Nam vi phạm nhân quyền, vi phạm quyền tự do tôn giáo, tự do dân chủ; kêu gọi Chính phủ Mỹ gắn các điều kiện về nhân quyền với viện trợ phi nhân đạo cho Việt Nam. Đây là một hành động xuyên tạc trắng trợn, nhằm bôi nhọ Việt Nam trên trường quốc tế, gây chia rẽ, mất đoàn kết trong nước để lấy cớ can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta. Bọn phản động, cơ hội chính trị lợi dụng vấn đề nhân quyền nhằm  mục đích là cổ xuý cho một thứ tự do  vô chính phủ. Đó là thứ tự do phá hoại, tự do dẫn tới huỷ diệt, không phải là tự do chân chính, tự do tạo ra khả năng cho phát triển nhân cách của tất cả mọi người và càng không phải là thứ tự do để thúc đẩy xã hội phát triển tốt đẹp hơn, mà là sự tự do trà đạp lẫn nhau, lợi thế thuộc về những kẻ mạnh.
.         Ở Việt Nam ta, quan điểm về quyền con người của Đảng và Nhà nước Việt Nam dựa trên nền tảng tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống văn hoá dân tộc và xem xét, chọn lọc những tiêu chuẩn về quyền con người được thế giới thừa nhận rộng rãi. Quyền con người ở nước ta trước hết là quyền được làm công dân của một nước độc lập, tự do, quyền được sống bình đẳng và mức sống không ngừng được nâng cao. Quyền của mỗi người riêng lẻ phải gắn với vận mệnh và quyền của cả cộng đồng và của toàn dân tộc, với nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quyền con người thống nhất với quyền dân tộc cơ bản, nhân quyền không được cao hơn chủ quyền. Thực thi quyền con người phải dựa trên cơ sở ưu tiên bảo vệ quyền dân tộc tự quyết, chủ quyền quốc gia. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào những người cộng sản không được phép lơ là, mất cảnh giác trước những luận điệu sai trái về quyền con người của chủ nghĩa đế quốc và bọn phản động quốc tế.
Hiện nay, việc thực hiện đầy đủ quyền con người hay không ở các quốc gia là một vấn đề khá gay gắt. Xã hội ngày càng phát triển, văn minh và tiến bộ làm cho quyền con người cũng luôn phát triển nên hiện nay, trên thế giới không phải quốc gia nào cũng có thể đảm bảo được tất cả mọi quyền cho công dân của họ. Và nếu vấn đề này được thực thi không chặt chẽ, bọn phản động và các thế lực thù địch bên ngoài nắm bắt được sẽ là một điểm yếu của quốc gia và sẽ trở thành mối đe doạ vô cùng nguy hiểm cho an ninh của đất nước. Vì kẻ thù sẽ triệt để lợi dụng sự yếu kém này kích động nhân dân làm cách mạng phi nghĩa hay mượn tay các thế lực thù địch bên ngoài nhằm để lật đổ chính quyền, thay đổi hệ thống chính trị quốc gia. Chính vì vậy các thế lực thù địch đang lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “tôn giáo”, “dân tộc” để can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta.
Để làm thất bại những âm mưu thâm độc của bọn phản động và các thế lực thù địch chúng ta phải tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hoà bình” của chúng.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét