Thứ Hai, 18 tháng 12, 2017

XÂY DỰNG “QUÂN ĐỘI CHUYÊN NGHIỆP” LÀ PHỦ NHẬN VAI TRÒ LÃNH ĐẠO TUYỆT ĐỐI, TRỰC TIẾP CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐỐI VỚI QUÂN ĐỘI; PHỦ NHẬN TÍNH NHÂN DÂN CỦA NỀN QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN, CHIẾN TRANH NHÂN DÂN BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA.


Trong những năm qua và hiện nay, trên một số trang báo điện tử của các tổ chức phản động, thù địch với cách mạng nước ta thường xuất hiện nhiều bài viết hô hào về “xây dựng quân đội chuyên nghiệp” ở Việt Nam. Quan điểm các bài viết cho rằng: Việt Nam nên bỏ lực lượng dân quân tự vệ, giảm quân số chính quy, chỉ tập trung xây dựng chuyên nghiệp hoá quân đội. Đây thực sự là một quan điểm hết sức phản động, đi ngược lại với đường lối xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân của Đảng ta.
Thực chất, đưa ra quan điểm “xây dựng quân đội chuyên nghiệp”, các tổ chức phản động và thế lực thù địch hòng đạt được mục đích loại bỏ vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quân đội. Vì thế, rất dễ hiểu khi chúng thường lặp đi lặp lại luận điệu như: “Trình độ lạc hậu của Quân đội Việt Nam không thể bảo vệ được lãnh thổ, biển đảo”; “Nguyên nhân là do Đảng Cộng sản Việt Nam không chăm lo xây dựng quân đội chuyên nghiệp”; để có một quân đội hiện đại nên “Luật hoá quân đội để quân đội đứng ngoài chính trị các đảng phái”; thành lập lực lượng quân đội tự nguyện chuyên nghiệp; “Quân đội chỉ là của nhà nước và phục tùng nhà nước mà thôi”...
Nếu việc xây dựng “quân đội chuyên nghiệp” được thực hiện theo đúng ý đồ, âm mưu, kịch bản của chúng, đồng nghĩa với các thế lực thù địch đã đạt được mong muốn “phi chính trị hoá” quân đội, sau đó sẽ tạo cớ, dùng chính sức mạnh Quân đội ta hơn 73 năm qua do Đảng tôi luyện, nhân dân nuôi dưỡng để chống lại Đảng, lật đổ Nhà nước, xoá bỏ thành quả cách mạng của nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa  ở Việt Nam.
 “Xây dựng quân đội chuyên nghiệp” theo quan điểm, luận điệu xuyên tạc của các tổ chức phản động, thế lực thù địch là sự cố tình phủ nhận tính nhân dân của nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
“Xây dựng quân đội chuyên nghiệp” theo kiểu các tổ chức phản động và thế lực thù địch vẫn hô hào, cũng có nghĩa là sức mạnh quân dân, thế trận quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân sẽ bị triệt tiêu. Khi đó, nếu đất nước có biến cố, chắc chắn chỉ còn một mình quân đội đứng ra gánh vác. Điều này tạo điều kiện cho một số nước rất dễ dàng can thiệp quân sự từ bên ngoài trước một quân đội “đơn thương, độc mã”.
Mặt khác, nếu xây dựng lực lượng quân đội từ lực lượng “tự nguyện chuyên nghiệp”, nghĩa là bỏ chế độ nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc bằng chế độ tình nguyện thì lấy đâu ra nguồn nhân lực hùng hậu bổ sung cho quân đội, nhất là khi có động viên chiến tranh. Thực tiễn, thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta đã chứng minh sức mạnh to lớn của nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân. Trong đó, quân đội nhân dân làm nòng cốt.
Vì vậy, để quân đội thực sự là lực lượng nòng cốt cho nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, Đảng ta luôn chăm lo xây dựng quân đội ta cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Theo đó, tính chuyên nghiệp của quân đội ta không chỉ thể hiện trên các mặt chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, mà còn thể hiện tính chuyên nghiệp cả về chính trị, luôn sẵn sàng và thiện chiến trên mặt trận đấu tranh tư tưởng, lý luận. Nhờ đó, quân đội ta luôn làm tròn sứ mệnh vẻ vang mà Đảng, nhân dân giao phó, đó là: chiến đấu và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống.
Những kẻ mơ hồ về chính trị, thiếu hiểu biết về xây dựng, sử dụng quân đội hãy thức tỉnh và tìm hiểu kỹ về chiến tranh Việt Nam, về đường lối quân sự của Đảng Cộng sản Việt Nam, để thấy rõ rằng: xây dựng tính chuyên nghiệp của Quân đội nhân dân Việt Nam bao hàm chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại chỉ là một mặt, một yếu tố cấu thành của quân đội chuyên nghiệp.
Nâng cao tính chuyên nghiệp của Quân đội nhân dân Việt Nam luôn đi đôi và gắn liền với nâng cao tính chính trị, tính giai cấp; đặc điểm tập trung là sự bao hàm cả tính tập trung về chính trị và tính tập trung về cơ cấu, biên chế, tổ chức và số lượng; đặc điểm thường trực bao hàm cả tính sắc bén, sẵn sàng đấu tranh về chính trị, tư tưởng và tính sẵn sàng chiến đấu của quân đội.
Nâng cao tính chuyên nghiệp của Quân đội nhân dân Việt Nam phải luôn gắn liền với tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Xây dựng quân đội cách mạng luôn được ưu tiên hàng đầu. Đây chính là nền tảng, là kim chỉ nam trong các hoạt động xây dựng quân đội ta. Xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại phải tuân thủ theo yêu cầu, nội dung, tiêu chí xây dựng quân đội cách mạng. Sự tinh nhuệ của quân đội trước hết phải là tinh nhuệ về chính trị. Tinh nhuệ về chính trị được biểu hiện ở lòng trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
Dù các thế lực thù địch có cố rêu rao, xuyên tạc, nói xấu thế nào đi nữa, chúng cũng không thể bôi nhọ, làm mờ nhạt được hình ảnh cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình cảm mỗi người dân Việt Nam. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng, và mỗi người dân Việt Nam nói chung luôn tự hào và thấm sâu lời Bác Hồ dạy: Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng./.

                                                                   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét