Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2020

MỘT CÁI NHÌN CỰC ĐOAN PHIẾN DIỆN VỀ KINH TẾ TƯ NHÂN CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

 

MỘT CÁI NHÌN CỰC ĐOAN PHIẾN DIỆN VỀ KINH TẾ TƯ NHÂN

CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH

                                                                                    LuuBui.com

          Trong thời gian vừa qua, đối tượng Dương Quốc Chính phát tán bài “Cộng sản hay không cộng sản” trên blog Tiếng Dân với mục đích nhằm xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng ta về phát triển kinh tế tư nhân. Chúng cho rằng Đảng ta kìm hãm sự phát triển của kinh tế tư nhân mà mục đích sâu xa của vấn đề này là chúng lợi dụng tự do, nhân quyền  để cổ xúy cho cái gọi là “độc Đảng lãnh đạo” đòi “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”. Những luận điệu đó là hoàn toàn sai trái nhằm phủ nhận những thành quả to lớn và toàn diện của công cuộc đổi mới mà Đảng, Nhà nước, nhân dân ta đang xây dựng trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

          Sau gần 35 năm đổi mới toàn diện, đồng bộ đất nước trên tất cả các mặt của đời sống xã hội, Đảng ta luôn quan tâm phát triển và coi trọng các thành phần kinh tế trong đó có thành phần kinh tế tư nhân, coi kinh tế tư nhân là một bộ phận cấu thành quan trọng, một động lực để phát triển đất nước trong nền kinh tế quốc dân.

          Sự tồn tại và phát triển của kinh tế tư nhân là tất yếu, góp phần quan trọng tạo động lực phát triển kinh tế trong nước và vươn ra nước ngoài, kinh tế tư nhân như một công cụ hiệu quả để phát triển kinh tế.

          Nhìn nhận rõ vị trí, vai trò của thành phần kinh tế tư nhân trong nền kinh tế quốc dân. Đảng, Nhà nước ta đã cụ thể và thực hiện mục tiêu phát triển nền kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo tinh thần của Nghị Quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3/6/2017, đó là một nghị quyết chuyên đề về kinh tế tư nhân ở nước ta.

          Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 3/6/2017 chỉ rõ sự cần thiết phải ban hành nghị quyết, những kết quả, hạn chế nguyên nhân của thành phần kinh tế tư nhân ở nước ta đang xây dựng và đưa ra quan điểm, mục tiêu để định hướng thành phần kinh tế này trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh đó đưa ra các giải pháp lớn để kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng trong nền kinh tế của nước ta.

          Quan điểm của Đảng chỉ rõ: phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh theo cơ chế thị trường là yêu cầu tất yếu, khách quan, vừa cấp thiết, vừa lâu dài trong quá trình hoàn thiện thể chế, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta; kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế; xóa bỏ mọi rào cản, định kiến, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh và đúng định hướng; kinh tế tư nhân được phát triển ở tất cả các ngành, lĩnh vực mà pháp luật không cấm; khuyến khích kinh tế tư nhân tham gia góp vốn, mua cổ phần của các doanh nghiệp nhà nước khi cổ phần hoá hoặc Nhà nước thoái vốn; chăm lo bồi dưỡng giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần tự lực, tự cường, lòng yêu nước, tự hào dân tộc gắn bó với lợi ích của đất nước và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của các chủ doanh nghiệp. Từ những quan điểm trên định hướng cho thành phần kinh tế tư nhân phát triển, cũng như sự nỗ lực vươn lên của các chủ thể kinh tế, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các tổ chức. Đảng, nhà nước có cơ chế quản lý, cơ chế vận hành để kinh tế tư nhân phát triển đúng định hướng xứng đáng là động lực quan trọng trong phát triển đất nước.

           Có thể thấy, sau gần 35 năm đổi mới toàn diện đất nước bắt đầu từ Đại Hội VI, đó là một quá trình nhận thức ngày một rõ hơn và khẳng định về vị trí, vai trò của thành phần kinh tế tư nhân là động lực quan trọng trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đó là nguồn lực, sức sống, khâu đột phá mạnh mẽ phát triển đất nước trong thời gian tới. Đó là quá trình phát triển tư duy của Đảng được tổng kết từ thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét