Thứ Hai, 6 tháng 7, 2020

Nhận dạng những biểu hiện cụ thể, mới nảy sinh hiện nay của các quan điểm sai trái, thù địch với cương lĩnh, nghị quyết, quan điểm, đường lối của Đảng


Cương lĩnh, nghị quyết, chỉ thị của Đảng là hệ thống những quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong quá trình lãnh đạo Nhà nước và xã hội, góp phần thực hiện đường lối cách mạng của Đảng trong một giai đoạn, khoảng thời gian nhất định. Chính vì vậy, Đảng, Nhà nước ta luôn xác định xây dựng và tổ chức thực hiện Cương lĩnh, nghị quyết, quan điểm, đường lối của Đảng và nhận dạng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với Cương lĩnh chính trị, nghị quyết, quan điểm, đường lối của Ðảng là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng Đảng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng xác định một trong những phương hướng, nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng là phải: “Nâng cao năng lực hoạch định đường lối, chính sách phù hợp với quy luật khách quan và đặc điểm của Việt Nam, tạo bước đột phá để phát triển… Tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch”. Cụ thể hóa Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ cũng chỉ rõ một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị là “Nói và viết không đúng với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”; một trong những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là: “Nói, viết, làm trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hạ thấp, phủ nhận những thành quả cách mạng; thổi phồng khuyết điểm của Đảng, Nhà nước. Xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, vu cáo các lãnh tụ tiền bối và lãnh đạo Đảng, Nhà nước”. Mới đây nhất, tại Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” đã xác định một trong những quan điểm đột phá trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên cơ sở quán triệt sâu sắc, vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam trong thời đại ngày này, trước hết là trong xây dựng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thể chế, nguyên tắc tổ chức hoạt động của toàn hệ thống chính trị”.
Dưới phương diện bảo vệ an ninh, trật tự, quan điểm sai trái là quan điểm, ý kiến không đúng sự thật, xuất phát từ sự nhận thức không đầy đủ, thiếu chính xác về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước dẫn đến phản ánh, đánh giá không đúng bản chất sự vật, sự việc, hiện tượng, có tác động tiêu cực đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm, hành vi, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Còn quan điểm thù địch là quan điểm, ý kiến thể hiện sự đối lập về lợi ích và lập trường giai cấp và chủ thể của nó thường là những đối tượng có sự đối lập về ý thức hệ. Do tính chất phức tạp và quyết liệt của đấu tranh giai cấp, trên thực tiễn chính trị - xã hội Việt Nam, chúng ta thường sử dụng thuật ngữ kép là “sai trái, thù địch” để chỉ các quan điểm đối lập với lập trường, lợi ích của giai cấp công nhân, với Đảng Cộng sản Việt Nam và dân tộc Việt Nam. Trong trường hợp này, thuật ngữ “sai trái” được sử dụng để nhấn mạnh tới phương diện phản khoa học, phi thực tiễn của loại quan điểm nêu trên; còn khi dùng thuật ngữ “thù địch” là để nhấn mạnh tới sự đối lập với lợi ích, lập trường giai cấp công nhân, của dân tộc Việt Nam, với nền tảng tư tưởng của Đảng, chú ý hơn đến yếu tố “đối tượng”. Từ cách tiếp cận trên nhận thấy, quan niệm sai trái, thù địch với cương lĩnh, nghị quyết, quan điểm, đường lối của Đảng là nhận thức, suy nghĩ, thái độ không khách quan, cách nhìn phiến diện, phản khoa học hoặc thù địch và đối lập với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, đi ngược con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, lợi ích của quốc gia, dân tộc Việt Nam.
Từ thực tiễn, có thể khái quát những biểu hiện cụ thể, mới nảy sinh hiện nay của các thế lực thù địch với cương lĩnh, nghị quyết, quan điểm, đường lối của Đảng, như sau:
Về nội dung, các thế lực thù địch tập trung tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Cương lĩnh chính trị, nghị quyết, quan điểm, đường lối của Ðảng cả trong quá trình xây dựng, hoạch định và trong quá trình tổ chức quán triệt và vận dụng vào thực tiễn cuộc sống nhằm gây sức ép, kích động biểu tình, gây rối an ninh, trật tự, tạo khuynh hướng dân chủ tư sản, khuyến khích xây dựng “xã hội dân sự” theo tiêu chí phương Tây. Điển hình là, trong quá trình xây dựng, hoạch định nghị quyết, quan điểm, đường lối của Ðảng, lợi dụng công tác chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng và các hội nghị trung ương của Đảng, các thế lực thù địch tán phát, tuyên truyền tài liệu có nội dung xuyên tạc chủ nghĩa xã hội và cho rằng người dân không còn quan tâm đến Đại hội lần thứ XIII của Đảng; từ đó, kích động phong trào “bỏ Đảng”, “kiến nghị” sửa đổi Cương lĩnh của Đảng, sửa đổi phương thức lãnh đạo của Đảng, thúc đẩy cho sự hình thành tư tưởng đa đảng, đa nguyên chính trị trong tâm lý xã hội, đặc biệt là trong đội ngũ trí thức, cán bộ, đảng viên.
Trong quá trình tổ chức quán triệt và vận dụng Cương lĩnh chính trị, nghị quyết, quan điểm, đường lối của Ðảng, nhất là các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Khóa XII đến nay, lợi dụng những sai lầm, yếu kém của chúng ta trong quản lý các lĩnh vực đời sống xã hội, sự suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống của một số cán bộ, đảng viên, các thế lực thù địch tuyên truyền, chống phá, xuyên tạc cương lĩnh, nghị quyết, quan điểm, đường lối của Đảng để thổi phồng, quy kết thành bản chất. Chúng cho rằng, công cuộc đổi mới đã được thực hiện hơn 30 năm qua nhưng phân hóa giàu nghèo ngày càng sâu sắc; nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của cán bộ, đảng viên ngày càng nghiêm trọng; việc Đảng ta lựa chọn phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là không có tính khoa học và khả thi; chủ trương phát triển kinh tế tư nhân, coi đây là động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chính là sự mở đường cho việc tư nhân hóa và lợi ích nhóm, là bước chuyển hóa nền kinh tế Việt Nam theo con đường tư bản chủ nghĩa; việc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí không thể thành công mà thực chất chỉ là cuộc “thanh trừng” trong nội bộ nhằm loại bỏ những người vi phạm ý thức hệ, không tuân theo sự lãnh đạo của Đảng, là điều kiện để tiếp tục tăng tốc cơ cấu cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược để chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng lần thứ XIII của Đảng; việc tiếp tục chủ trương xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn liền với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân trong điều kiện xuất hiện các hình thái chiến tranh mới ưu tiên sử dụng công nghệ cao là không phù hợp; lợi dụng những diễn biến phức tạp trên biển Đông để kích động tâm lý “bài Trung”, đòi liên minh quân sự với nước ngoài… Nguyên nhân là do Đảng ta chưa có một chủ trương, đường lối, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại phù hợp; Việt Nam là xã hội thiếu dân chủ, nhân quyền.
Về phương thức, thủ đoạn tuyên truyền, xuyên tạc cương lĩnh chính trị, nghị quyết, quan điểm, đường lối của Đảng của các thế lực thù địch ngày càng thâm độc, tinh vi, xảo quyệt cả dưới phương thức truyền thống và phương thức phi truyền thống. Dưới phương thức truyền thống, chúng chú trọng tuyên truyền, truyền bá các nội dung không đúng sự thật, dối trá, lừa bịp theo kiểu cứ nói dối, cứ làm ầm ĩ lên, cứ lặp lại nhiều lần những điều dối trá, thế nào cũng còn đọng lại một cái gì đó. Đây là phương thức, thủ đoạn “mưa dầm thấm lâu”, tuy không mới nhưng lại có tác dụng rất lớn, nhất là đối với những đối tượng nhẹ dạ, cả tin, thiếu thông tin, thiếu sức tự đề kháng. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch câu kết với một số chính khách có tư tưởng bảo thủ, học giả phương Tây và những cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” tập trung tuyên truyền những thông tin theo hướng trộn lẫn thật giả, đưa các thông tin tiêu cực, những ý kiến, quan điểm sai lệch có thật từ các nguồn tin của các báo chí, các cuộc hội nghị, hội thảo để tỏ ra khách quan nhưng lại gắn với những bình luận chủ quan, thổi phồng, bóp méo, quy chụp các tiêu cực xã hội... hòng tạo tâm lý bán tín, bán nghi về quan điểm, đường lối của Đảng. Đặc biệt là, các thế lực thù địch khai thác triệt để những thời điểm nhạy cảm chính trị, nhân những sự kiện trọng đại về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại hoặc những ngày lễ lớn của đất nước... để tuyên truyền, xuyên tạc cương lĩnh, nghị quyết, đường lối của Đảng, xuyên tạc lịch sử, tạo sự phân tâm, hoang mang dao động mất lòng tin của nhân dân; kích động tư tưởng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo hướng tiêu cực, gây bất ổn, rối loạn trật tự, xã hội và chuyển hóa những vấn đề trật tự xã hội thành an ninh quốc gia.
Về hình thức tuyên truyền những biểu hiện mới, cụ thể của các quan điểm sai trái, thù địch với cương lĩnh, nghị quyết, quan điểm, đường lối của Đảng, để đánh lừa dư luận, tạo vỏ bọc “dân chủ”, “nhân quyền”, các thế lực thù địch thường khai thác thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, cả trong và ngoài nước; thiết kế, cấu trúc nội dung theo kiểu đánh lừa tâm lý của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ngoài cách thức tuyên truyền truyền thống như cung cấp dưới dạng tin, bài, ảnh, sau các bài viết, các thế lực thù địch triệt để sử dụng các tiện ích khác như video, clip, trang mạng xã hội facebook, zalo, instagam, blog cá nhân, các website, trang thông tin điện tử dưới dạng phản hồi, trao đổi ý kiến trực tiếp, phản biện với mục đích là tạo sức hấp dẫn, đánh lừa đối tượng, rộng đường cho thông tin sai trái, thù địch với cương lĩnh, nghị quyết, quan điểm, đường lối của Đảng với các dạng phổ biến như: cơ bản là sai sự thật, chỉ có một phần đúng; đa số đúng, chỉ một phần sai, nhưng lại bình luận, khoét sâu cái sai; sai hoàn toàn, thù địch với cương lĩnh, nghị quyết, quan điểm, đường lối của Đảng, nhưng gắn với thêu dệt và ca ngợi những “thành tựu”, “tiến bộ” của cương lĩnh, quan điểm, đường lối của Đảng.
Trong thời gian tới, trên cơ sở quán triệt Văn kiện Đại hội Đại biểu lần thứ XII của Đảng, nhất là Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, Kế hoạch số 14-KH/TW ngày 25/3/2019 của Ban Bí thư về thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị, để nhận dạng đúng, nhận dạng trúng và đấu tranh có hiệu quả các quan điểm, sai trái thù địch với cương lĩnh, nghị quyết, quan điểm, đường lối của Đảng, cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Một là, chú trọng công tác dự báo, nắm tình hình, nhận diện rõ các nhóm, các đối tượng chống phá trong và ngoài nước, các nội dung tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch trên cả ba lĩnh vực trọng yếu là lý luận chính trị, tư tưởng, văn hóa và văn học, nghệ thuật. Nắm bắt kịp thời tác động xã hội và phản ứng của dư luận trong và ngoài nước, dư luận xã hội trong các tầng lớp cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với quan điểm, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các vấn đề, chính sách mới, còn nhiều ý kiến khác nhau; các vấn đề liên quan đến chức sắc, tín đồ tôn giáo cực đoan. Đồng thời, nắm chắc tình hình cán bộ, đảng viên, phóng viên các cơ quan báo chí có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thường xuyên đăng tin, bài bình luận trên blog, facebook cá nhân, tham gia các hoạt động trái với đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Hai là, tiếp tục nghiên cứu đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là cương lĩnh chính trị, nghị quyết, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với các hình thức tuyên truyền đa dạng, hiệu quả, thiết thực, phù hợp với từng loại đối tượng, nhất là đội ngũ trí thức, công nhân, nông dân, học sinh, sinh viên, cán bộ, đảng viên. Chú trọng cung cấp thông tin chính thống trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó thông tin do lực lượng CAND phải mang tính chất nguồn, làm cơ sở để đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Việc cung cấp thông tin chính thống, thường xuyên như vậy, kết hợp với tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phương thức tuyên truyền các quan điểm sai trái, thù địch với cương lĩnh, nghị quyết, quan điểm, đường lối của Đảng sẽ làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, nghị quyết, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng… thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, từng bước thấm sâu vào cán bộ, đảng viên, các tầng lớp quần chúng và đi vào thực tiễn cuộc sống.
Ba là, phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, phân công, phối hợp, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo đảm tính thống nhất, tính thuyết phục, khoa học, chiến đấu và đúng định hướng. Chú trọng hơn nữa vai trò tư vấn của Hội đồng Lý luận Trung ương trong việc cung cấp những luận cứ khoa học, lý luận, phân tích, luận giải một cách thấu đáo, toàn diện những vấn đề phức tạp, mới nảy sinh trong thực tiễn đất nước đặt trong bối cảnh thế giới đương đại, làm cơ sở xây dựng, hoạch định, hoàn thiện, phát triển đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời bảo đảm sự xung kích, chủ động, trực tiếp của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và các cơ quan truyền thông, báo chí trong công tác đặc biệt quan trọng này.
Bốn là, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, trong Nhà nước và trong xã hội đi đôi với mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tự do tư tưởng, sáng tạo, dân chủ, nhân quyền trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; đề cao sự nêu gương ý thức gần dân, học dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân trong cán bộ, công chức, đảng viên các cấp và nâng cao tính chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong quá trình nghiên cứu hoạch định cũng như tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giải quyết triệt để các vấn đề bức xúc của xã hội hoặc các vụ việc phức tạp, kéo dài, được dư luận xã hội quan tâm, không để các thế lực thù địch lợi dụng tuyên truyền, kích động, chống phá; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, về đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên và trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.
                                                                                                                  H Sơn - BCN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét