Thứ Hai, 13 tháng 4, 2020

                                             ĐI THEO CON ĐƯỜNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI 
                                         LÀ SỰ LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN CỦA VIỆT NAM
                                                                                                      Con Đường

Thời gian gần đây, trên các trang mạng xã hội xuất hiện bài viết của tên phản động Nguyễn Mạnh Hùng với tiêu đề:“Việt Nam là nước có lẽ là duy nhất trên thế giới vẫn còn các chữ “Xã hội chủ nghĩa” trong tên nước. Đây có phải là điều sai trái không?”. Thực chất, đây là luận điệu xuyên tạc, nhằm phủ nhận những giá trị tốt đẹp của Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, tiến tới đòi xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. 

Thứ nhất, con đường và mục tiêu Chủ nghĩa xã hội đã đem lại độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. Như chúng ta đã biết, trước khi Đảng ra đời, rất nhiều nhà yêu nước ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân nhưng đều thất bại; các cuộc khởi nghĩa bị dìm trong biển máu, đất nước vẫn trong vòng nô lệ, dân tộc vẫn không có độc lập, nhân dân vẫn không có tự do. Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, với mục tiêu “độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội” là con đường duy nhất đúng đắn để giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo toàn thể nhân dân Việt Nam tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, làm nên Cách mạng Tháng Tám năm 1945, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc – kỷ nguyên của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Tiếp đó, Đảng cùng với nhân dân làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử  “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” và Đại thắng mùa Xuân năm 1975, đưa cả nước đi lên Chủ nghĩa xã hội. Sự thật đó đã được lịch sử ghi nhận, nhân dân thế giới đồng tình ủng hộ, không ai có thể chối cãi được. Đặc biệt, trong những năm gần đây, Đảng và nhân dân ta đã giành được nhiều thành tựu quan trọng, như: Kinh tế ngày càng phát triển, đời sống xã hội ngày càng được nâng lên, Quốc phòng - an ninh ngày càng được giữ vững, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định, điều đó đã chứng tỏ đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là sự lựa chọn đúng đắn.
Thứ hai, Chủ nghĩa xã hội là cơ sở nền tảng vững chắc đảm bảo cho thực hiện thành công mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”. Lý luận và thực tiễn đã khẳng định rằng, muốn dân giàu, nước mạnh thực sự, lâu dài và phổ biến trong toàn xã hội thì không thể đi theo con đường tư bản chủ nghĩa, con đường đầy máu và nước mắt, với việc duy trì áp bức, bóc lột và bất công, mà phải kiên trì xây dựng chủ nghĩa xã hội, mặc dù đây là sự nghiệp lâu dài, khó khăn, gian khổ và không thể tránh khỏi những lúc vấp váp, sai lầm, khuyết điểm.
Hiện nay, nhân dân ta đang vững bước đi trên con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội, ra sức đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước với một vị thế mới của những người làm chủ và biết làm chủ vận mệnh của mình, bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia – dân tộc. Với những định hướng, chủ trương và giải pháp lớn, nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, nhân dân Việt Nam vững tin hướng tới tương lai. Ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội do Đảng Cộng sản Việt Nam giương cao đã và đang đem lại cho dân tộc ta, nhân dân ta sự tự tin và sức mạnh mới, không có thế lực nào có thể cản bước, ngăn đường chúng ta đi.
Cuộc đấu tranh cho thắng lợi của Chủ nghĩa xã hội ở nước ta đòi hỏi chúng ta không những phải nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn về nội dung định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, mà còn là một quá trình đấu tranh phê phán, vạch trần những quan điểm sai trái, thù địch cố tình xuyên tạc, phủ nhận giá trị, bản chất cách mạng, khoa học của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, của nội dung định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta; góp phần đắc lực vào cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng; thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi trên con đường Chủ nghĩa xã hội mà chúng ta đã chọn.
Quốc dân


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét