Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2020

NÂNG CAO BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ CỦA HỌC VIÊN CÁC HỌC VIỆN, TRƯỜNG QUÂN ĐỘI TRƯỚC TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯVăn Tám                        
          Thế giới đã trải qua ba cuộc cách mạng công nghiệp, mỗi cuộc cách mạng đem lại sự phát triển vượt bậc, có tính chất đột phá về khoa học, công nghệ; tạo ra của cải, vật chất, sự hưng thịnh của mỗi quốc gia, dân tộc và từng bước làm thay đổi mọi lĩnh vực của nhân loại. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư (gọi tắt là Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0) được bắt đầu từ vài năm gần đây, thực chất là dựa trên nền tảng công nghệ số và tích hợp tất cả các công nghệ thông minh để tối ưu hóa quy trình, phương thức sản xuất như: công nghệ in 3D, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công nghệ tự động hóa, trí tuệ thông minh nhân tạo, kết nối vạn vật… Mặc dù mới bắt đầu, song Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã, đang và sẽ tác động sâu sắc đối với hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội của các quốc gia dân tộc trên thế giới; dù cho trình độ phát triển của lực lượng sản xuất khác nhau, sự phát triển của xã hội đến đâu, thì mọi quốc gia dân tộc đều có thể hưởng thụ những thành tựu lan tỏa của nó.

Bản lĩnh chính trị của học viên các học viện, nhà trường quân đội là phẩm chất cơ bản, chủ đạo trong nhân cách người cán bộ, phản ánh sự giác ngộ giai cấp; kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội và hạnh phúc của nhân dân; suốt đời tận trung với nước, tận hiếu với dân. Bản lĩnh chính trị kiên định của học viên các học viện, nhà trường quân đội là thước đo phẩm chất chính trị, giá trị nhân cách “Bộ đội Cụ Hồ”; là vũ khí sắc bén để đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng; là cơ sở để họ tự tin và sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, đồng thời, đây cũng là một trong những yếu tố tạo nên thương hiệu về “sản phẩm đầu ra” của các học viện, nhà trường quân đội. Để nâng cao bản lĩnh chính trị của học viên các học viện, nhà trường quân đội trước Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư, trong quá trình đạo tạo các học viện, nhà trường cần thực hiện tốt một số vấn đề cơ bản sau:
Một là, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao trình độ lý luận chính trị của học viên trước sự tác động của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
          Hai là, tăng cường rèn luyện bản lĩnh cho học viên thông qua các hoạt động thực tiễn.
Ba là, phát huy tính tích cực, chủ động trong tự rèn luyện, tự bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị của học viên trước tác động của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Bốn là, không ngừng củng cố các tổ chức vững mạnh, xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh để học viên rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị.
           Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư là xu thế phát triển tất yếu, khách quan, hợp với quy luật của nhân loại, đang hàng ngày, hàng giờ tác động mạnh mẽ, sâu sắc, toàn diện, trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại… đến tất cả các quốc gia dân tộc, trong đó có Việt Nam. Sự tác động của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ ảnh hưởng tới nhận thức tư tưởng, tình cảm, lối sống, bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ trong quân đội, đòi hỏi chúng ta phải nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ quân đội nói chung và cho học viên ở các học viện, nhà trường quân đội nói riêng. Việc nâng cao bản lĩnh chính trị cho học viên trước tác động của cuộc cách mạng 4.0 là vấn đề có tính cấp thiết, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam theo hướng tinh gọn, mạnh, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét