Thứ Hai, 23 tháng 12, 2019

Những quan điểm sai trái và ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường tác động đến việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ


Chúng cho rằng nguyên tắc tập trung dân chủ đến nay đó lỗi thời, thực hiện tập trung dân chủ sẽ dẫn đến mất dân chủ trong Đảng làm cho Đảng rơi vào quân phiết độc đoán, độc tài. Họ ra sức tán dương thực hiện dân chủ tự do; dân chủ vô hạn độ dân chủ cực đoan; ủng hộ trong Đảng có nhiều phe nhóm đối lập để đấu tranh bàn cãi, sử dung triệt để chiêu bài dân chủ đa nguyên, họ cổ vũ cho những bất đồng ý kiến, trong Đảng rồi lợi dụng để chia rẽ Đảng.
Ngay trong nội bộ có những kẻ phản bội lý tưởng, cơ hội hữu khuynh xét lại, phê phán lên án xét lại thậm chí còn muốn tìm cách xoá bỏ nguyên tắc này. họ cố tình tỏ ra không hiểu hoặc cố tình xuyên tạc nội dung và bản chất của nguyên tắc họ chỉ cho rằng tập trung dân chủ chỉ là kỷ luật, chỉ là tập trung mà quyên rằng nội dung rất căn bản của nguyên tắc này là dân chủ, họ dẫn ra những ví dụ về sai lầm, quan liêu độc đoán mất dân chủ của một số người trong bộ máy của Đảng để chứng minh cho việc cần phải thay nguyên tắc tập trung dân chủ.
Có người cho rằng tập trung dân chủ chỉ đúng trên lý thuyết, trên giấy tờ chứ thực tế không thực hiện được. Rõ rằng thực tế đã chứng kiến không ít những hiện tượng vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, nhưng không phải từ những hiện tượng trên để khẳng định việc từ bỏ nguyên tắc cơ bản của Đảng kiểu mới, hiện tượng trên chỉ có thể đã chứng minh ở đâu không thực hiện đúng đắn nguyên tắc tập trung dân chủ thì ở đó hiện tượng gia trưởng độc đoán, quan liêu vô tổ chức vô kỷ luật.
Nguyên tắc tập trung dân chủ chỉ phù hợp khi Đảng còn hoạt động bí mật, đòi hỏi phải có kỷ luật chặt chẽ, tập trung thống nhất cao độ, còn trong thời bình kẻ thù không còn trên đất nước Đảng hoạt động công khai, Đảng cầm quyền, nhân dân làm chủ thì không cần đến chế độ tập trung, đến kỷ luật và chuyên chính, lập luận này không đúng vì trong không chỉ nhằm tạo ra kỷ luật thống nhất mà còn nhằm phát huy sáng kiến sáng tạo, khai thác trí tuệ của đảng viên, của cơ sở, dân chủ là bản chất của chế độ xã hội chủ nghĩa nên không chỉ phát huy mạnh mẽ dân chủ, mà còn nở rộng dân chủ vì dân chủ là bản chất là nội dung là động lực của xã hội mới mà còn phải giữ gìn tính tập trung thống nhất tính kỷ luật chặt chẽ nghiêm minh, kỷ luật cao, không thể có Đảng nào chặt chẽ ở giai đoạn này, buông lỏng ở giai đoạn khác, thực tiễn cho thấy dù Đảng có bề dầy lịch sử, nhưng buông lỏng kỷ luật, coi nhẹ tập trung thống nhất, nhấn mạnh một chiều về dân chủ, để cho những phần tử cơ hội cực đoan tự do lũng loạn, chia rẽ tổ chức, rối loạn tan rã.
Phát triển nền kinh tế đa dạng các thành phần sở hữu bỏ nguyên tắc này từ bỏ từ bản chất, từ bỏ sự cố kết ràng buộc các thành viên của Đảng từ bỏ sức mạnh sự thống nhất trong Đảng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét