Thứ Hai, 23 tháng 12, 2019

NHẬN DIỆN VÀ ĐẤU TRANH CHỐNG CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI THÙ ĐỊCH TRÊN INTERNET TRONG QUÂN ĐỘI


Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của xã hội, công nghệ thông tin nói chung, các trang mạng xã hội nói riêng, nhất là Internet phát triển rất mạnh, đem lại những lợi ích rất to lớn, là môi trường cung cấp, chia sẻ, trao đổi, khai thác sử dụng thông tin cho mọi người và đang thâm nhập vào cuộc sống của con người trên khắp thế giới, trong đó có Việt Nam; trở thành nhu cầu không thể thiếu đối với đời sống, tác động một cách trực tiếp, làm thay đổi nhận thức, hành vi của mỗi cá nhân, qua đó tác động đến sự phát triển của toàn xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích thì Internet, mạng xã hội cũng bộc lộ những mặt trái, tiêu cực và hệ lụy của nó đối với sự phát triển của đất nước nói chung, Quân đội ta nói riêng và là mảnh đất màu mỡ để các thế lực thù địch triệt để tận dụng để chống phá Đảng, Nhà nước ta. Hiện nay, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, lực lượng chống cộng cực đoan ở nước ngoài đang triệt để lợi dụng sức mạnh lan truyền của Internet, mạng xã hội như một phương tiện truyền thông đắc lực để tán phát các tin, bài, vidioclip có nội dung chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội ta với sự gia tăng cả về cấp độ, mật độ, tần suất và lưu lượng tin, bài,…
Đối với Quân đội ta, chúng tập trung phá hoại trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội;phá hoại bản chất, truyền thống tốt đẹp, chức năng và nhiệm vụ của Quân độituyên truyền chống phá các nguyên tắc tổ chức cơ bản trong xây dựng quân đội, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong Quân độiCác thế lực thù địch tập trung công kích, xuyên tạc, phủ nhận nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân độituyên truyền, xuyên tạc, hạ thấp vai trò lãnh đạo, làm mất uy tín của Đảng đối với Quân đội.Tuyên truyền quan điểm “phi chính trị hóa quân độichúng cho rằng: “quân đội phi giai cấp”, quân đội là công cụ của Nhà nước, không phải của một đảng phái chính trị nào; tập trung xây dựng thành quân đội nhà nghề; muốn xây dựng quân đội hiện đại phải áp dụng mô hình xây dựng quân đội theo các nước phương Tây, xây dựng quân đội chuyên nghiệp, không đảng phái, quân đội không can thiệp vào chính trị Thực chất quan điểm đó, là tách Quân đội ta ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, tước bỏ quyền lãnh đạo của Đảng nhằm biến Quân đội thành lực lượng độc lập trong xã hội, phi chính trị, phi giai cấp… Chúng đòi xem xét lại kẻ thù, đối tượng tác chiến của Quân đội; chúng đưa những thông tin bịa đặt, bình luận xuyên tạc bản chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp, chức năng và nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam. Lợi dụng vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hiện nay để gây mâu thuẫn giữa lãnh đạo, chỉ huy với cán bộ, đảng viên, chiến sỹ; phá hoại sự đoàn kết thống nhất nội bộ quân đội, cơ quan, đơn vị; qua đó hòng khoét sâu, kích động tư tưởng công thần, địa vị cá nhân, bè phái, cục bộ địa phương, đòi hưởng thụ đãi ngộ...; lợi dụng vào những hạn chế, sai phạm trong sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp Quân đội, những khó khăn về đời sống vật chất, tinh thần, những vi phạm của một số ít cán bộ, đảng viên, cán bộ, chiến sỹ trong Quân đội ta để làm lu mờ, phủ nhận bản chất cách mạng “Bộ đội Cụ Hồ”. Chúng đòi xét lại vai trò, chức năng và nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới; chúng cho rằng Quân đội chỉ chiến đấu bảo vệ đất nước, Quân đội không tham gia lao động sản xuất và xây dựng kinh tế. Để làm mất vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, cũng như hiệu lực của cả hệ thống tổ chức đảng trong Quân đội, chúng xuyên tạc bản chất cách mạng và khoa học của nguyên tắc tập trung dân chủ, cho rằng: trongcông tác tổ chức xây dựng Đảng, việc duy trì “chế độ tập trung dân chủ” là quá lạc hậu, hầu hết các đảng cộng sản trên thế giới đã từ bỏ nó. Chúng tập trung phá hoại nguyên tắc hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhằm chia rẽ, gây mất đoàn kết giữa cán bộ chính trị với cán bộ quân sự và cán bộ các ngành khác trong Quân đội; tung ra nhiều luận điểm phản động đòi xóa bỏ hệ thống cán bộ chính trị và cơ quan chính trị các cấp. Chúng cho rằng, “trong thời buổi kinh tế thị trường, lấy lợi nhuận làm mục đích, lấy vật chất làm đòn bẩy tinh thần, công tác đảng, công tác chính trị không có tác dụng và cán bộ chính trị chỉ là những người ăn theo”…
Tất cả những luận điệu trên của chúng là nhằm mục tiêu thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Quân đội, làm cho Quân đội ta xa rời mục tiêu, lý tưởng cách mạng và sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; biến chất về chính trị, tiến tới vô hiệu hóa Quân đội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Từ tình hình trên, thời gian tới để nhận diện và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội trong Quân đội cần thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản:
Thứ nhất: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần chủ động nhận diện và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội cho cán bộ, đảng viên, quần chúng
Đây là giải pháp quan trọng hàng đầu bảo đảm việc nhận diện và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội được thực hiện có hiệu quả, thực chất và có chiều sâu.
Cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và Quân đội có liên quan đến nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực thù địch.
Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy, cơ quan chính trị, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp trong công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tinh thần tích cực, chủ động cho cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, quần chúng trong nhận diện và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội; giáo dục, làm cho mỗi cán bộ, chiến sỹ thống nhất nhận thức: nhận diện và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên và cấp thiết của mọi cán bộ, chiến sỹ, mỗi cá nhân, tổ chức, lực lượng trong toàn quân, trong từng cơ quan, đơn vị và không một cá nhân, tổ chức, lực lượng nào được xem nhẹ mặt trận đấu tranh này, khắc phục mọi biểu hiện né tránh đấu tranh hoặc dung hòa, thỏa hiệp về tư tưởng, văn hóa, hoặc cho rằng nhiệm vụ này, công việc này là của cán bộ chính trị, cơ quan chính trị, cơ quan tuyên truyền, báo chí, lực lượng chuyên trách. Tăng cường giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sỹ, tạo nhận thức đúng đắn, đầy đủ, khoa học, khách quan về mặt tích cực, những tác động tiêu cực của Internet và mạng xã hội; âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động của các thế lực thù địch trong việc sử dụng Internet, mạng xã hội chống phá ta. Trên cơ sở đótrang bị kiến thức cần thiết để mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, quần chúng có thể tự sàng lọc, tiếp nhận thông tin hữu ích, chính thống; tạo sức “đề kháng”, khả năng “miễn dịch” với những thông tin xấu độc của các thế lực thù địch; trang bị cho họ kỹ năng nhận biết và các giải pháp phòng ngừa đấu tranh, ngăn chặn; đồng thời xây dựng cho mỗi quân nhân có tinh thần cảnh giác cách mạng cao, không tin theo, không truy cập và tán phát, chia sẻ, tham gia bình luận những thông tin xấu độc; tích cực, chủ động tiến công, kiên quyết đấu tranh và đấu tranh không khoan nhượng với các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội. Thường xuyên nêu cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện, khắc phục các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Đảng, kỷ luật Quân đội; thực hiện nghiêm Nghị định của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng Internet và thông tin trên mạng, nhất là Thông tư số 110/2014/TT-BQP, ngày 22-8-2014, của Bộ Quốc phòng về ban hành quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet trong Quân đội nhân dân Việt Nam, nhất là Điều 7 của Thông tư này về Các hành vi bị nghiêm cấm: Cung cấp, trao đổi thông tin có nội dung thuộc lĩnh vực bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, quốc phòng qua mạng Internet. Tạo lập và cung cấp thông tin cá nhân với tư cách quân nhân lên các trang thông tin điện tử, các mạng xã hội. Truy cập vào các trang thông tin điện tử mạo danh, phản động, có nội dung không lành mạnh. Kết nối mạng Internet với mạng truyền số liệu quân sự; mạng nội bộ của cơ quan, đơn vị. Sử dụng máy tính có kết nối Internet hoặc các thiết bị có khả năng kết nối Internet (điện thoại thông minh, máy tính bảng) kết nối với mạng truyền số liệu quân sự; mạng nội bộ của cơ quan, đơn vị. Truy cập Internet qua kết nối không dây trong khu vực sở chỉ huy của cơ quan, đơn vị cấp chiến lược, chiến dịch. Lưu trữ, soạn thảo các tài liệu quân sự trên máy tính kết nối Internet; các thiết bị có khả năng kết nối Internet. Sử dụng chung thiết bị lưu trữ giữa máy tính kết nối Internet và máy tính kết nối mạng truyền số liệu quân sự, mạng nội bộ của cơ quan, đơn vị khi chưa có giải pháp bảo đảm an toàn thông tin. Chấp hành nghiêm Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và Những điều đảng viên không được làm. Không để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc làm ảnh hưởng đến hình ảnh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; hoặc lợi dụng những khuyết điểm, hạn chế, sơ hở của ta để tuyên truyền chống phá. 
Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhằm trang bị cho cán bộ, đảng viên, quần chúng những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, bản chất, truyền thống, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội và truyền thống đơn vị; về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội “Cách mạng, chính quy, tinh nhiệu, từng bước hiện đại” trong thời kỳ mới; nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; giáo dục tinh thần cảnh giác cách mạng để mỗi quân nhân nhận diện đúng âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá mới của các thế lực thù địch.
Chủ động làm tốt công tác tư tưởng, nhất là trong quản lý bộ đội; nắm chắc tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh, hậu phương gia đình của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, quần chúng và có biện pháp động viên, uốn nắn kịp thời, không để bị bất ngờ về tư tưởng và tình hình tư tưởng trong cơ quan, đơn vị, từ đó làm ảnh hưởng đến sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội, của đơn vị trong mọi tình huống. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”; từng cán bộ, đảng viên, quần chúng phải có cam kết việc tu dưỡng rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tạo sự chuyển biến rõ nét về nhân cách quân nhân theo các chuẩn mực “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Chú trọng công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, khoa học kỹ thuật quân sự hiện đại, trình độ tin học và ngoại ngữ cho cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, quần chúng để nắm bắt và làm chủ công nghệ thông tin; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho bộ đội, tẩy trừ văn hóa phẩm xấu độc, phản động thẩm thấu vào đơn vị.
Tăng cường giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ nắm vững thời cơ và thách thức; chủ động trước mọi diễn biến của tình hình; phân biệt rõ “đối tượng” và “đối tác”: Những ai tôn trọng độc lập, chủ quyền, thiết lập và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với Việt Nam đều là đối tác; bất kỳ thế lực nào có âm mưu và hành động chống phá mục tiêu của nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều là đối tượng của chúng ta; đồng thời, trong tình hình diễn biến nhanh chóng và phức tạp hiện nay, cần có cách nhìn biện chứng: trong mỗi đối tượng vẫn có thể có mặt cần tranh thủ, hợp tác; trong mỗi đối tác có thể có mặt mâu thuẫn với lợi ích của ta cần phải đấu tranh. Trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng, cần quán triệt quan điểm của Đảng: Những lực lượng chống phá mục tiêu của cách mạng nước ta; tiến hành chiến tranh xâm lược; “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ chế độ; xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc của Việt Nam đều là đối tượng tác chiến của Quân đội ta.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét