Thứ Năm, 28 tháng 3, 2019

ĐẤU TRANH LÀM THẤT BẠI ÂM MƯU “PHI CHÍNH TRỊ HÓA QUÂN ĐỘI” CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY.


MANH TUAN 2.

Để nhằm chống phá và đi đến xoá bỏ các nước xã hội chủ nghĩa (XHCN), từ giữa thế kỷ XX, chủ nghĩa đế quốc đứng đầu là đế quốc Mỹ và các thế lực thù địch đã dùng chiến lược “diễn biến hoà bình”. Chiến lược “diễn biến hoà bình” được tiến hành trên nhiều lĩnh vực như: kinh tế, chính trị tư tưởng, văn hoá; tấn công vào nhiều lực lượng, tổ chức chính trị-xã hội, trong đó quân đội được xác định là đối tượng trọng điểm. Thực hiện “diễn biến hoà bình” đối với quân đội các nước XHCN, chúng thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa quân đội”.
Trên thực tế, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đã thực hiện thành công âm mưu “phi chính trị hóa quân đội” các nước XHCN ở Đông Âu và Liên Xô vào những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ XX, góp phần làm sụp đổ chế độ XHCN ở các nước này bằng chiến lược “diễn biến hoà bình”.
 Phi chính trị hóa quân đội”, đây là quan điểm hết sức sai trái, phản động và phản khoa học của kẻ thù. Ở chỗ, chúng cho rằng tổ chức ra quân đội là để “bảo vệ lợi ích toàn dân tộc”, quân đội đứng ngoài giai cấp, “quân đội là của toàn xã hội”, “quân đội trung lập”  ... Chúng đã phủ nhận bản chất giai cấp, chức năng chính trị-xã hội của quân đội trong xã hội có giai cấp đối kháng.
Thực chất của quan điểm “phi chính trị hóa quân đội”tước bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội nhân dân Việt Nam (QĐNDVN), vô hiệu hóa quân đội, làm cho quân đội ta đứng ngoài chính trị, mất phương hướng chính trị và mục tiêu, lí tưởng chiến đấu, xa rời bản chất giai cấp công nhân, dẫn đến suy yếu về chính trị, tiến tới quân đội “tự diễn biến” và bị “vô hiệu hóa”. Từ đó đi đến thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội ta.

Bởi vì chúng hiểu rằng QĐNDVN đã từng là lực lượng nòng cốt trong hai cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam và hiện đang là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, nên muốn thực hiện “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ nhằm xóa bỏ chế độ XHCN ở nước ta thì trước hết phải “vô hiệu hóa” quân đội, làm cho quân đội “trung lập”, đứng ngoài chính trị, đứng ngoài cuộc đấu tranh giai cấp, quân đội không còn đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Đấu tranh làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa quân đội” của kẻ thù trong giai đoạn hiện nay.
Để thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa quân đội”, kẻ thù đã và đang dùng nhiều hình thức, biện pháp đa dạng, tinh vi và rất nguy hiểm như: phủ nhận hệ tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đòi xóa Điều 4 trong Hiến pháp hiện hành của nước ta xác định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với xã hội, đòi thực hiện “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”. Chúng còn tập trung tuyên truyền, xuyên tạc, phủ nhận đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Kẻ thù còn triệt để lợi dụng tình trạng tham nhũng, thoái hóa biến chất ở một số bộ phận cán bộ, đảng viên để gây chia rẽ nội bộ, làm phai nhạt bản chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp của quân đội ta. Đồng thời chúng tăng cường tuyên truyền lối sống thực dụng, chạy theo đồng tiền, thờ ơ về chính trị; tạo ra sự mơ hồ, mất cảnh giác trong cán bộ, chiến sĩ, làm cho quân đội suy yếu về chính trị từ bên trong, trượt sang chính trị phản cách mạng.
Trong bối cảnh tình hình thế giới hiện nay đang diễn biến phức tạp có lợi cho chủ nghĩa đế quốc, chúng càng đẩy mạnh âm mưu “phi chính trị hóa quân đội” với những thủ đoạn thâm độc và nham hiểm hơn đối với quân đội ta.         
Công cuộc đổi mới của nước ta đang bước vào thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thế và lực của ta đã lớn mạnh lên nhiều, nhưng nước ta vẫn còn là nước kinh tế chậm phát triển. Bốn nguy cơ mà Đảng đã chỉ ra vẫn còn tồn tại đan xen, diễn biến phức tạp. Sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc XHCN của nhân dân ta có nhiều thuận lợi rất cơ bản, nhưng cũng đang phải đương đầu với những khó khăn thách thức lớn. Với vị trí chiến lược quan trọng trong khu vực và thế giới, Việt Nam đang là một trong những đối tượng chiến lược an ninh quốc gia mà nhiều nước quan tâm, nhất là các nước lớn.
Trong nước, bọn phản động và các phần tử thoái hóa, biến chất, cơ hội về chính trị dưới sự chỉ đạo và giúp đỡ của các thế lực phản động quốc tế đang tập hợp lực lượng, âm mưu hình thành các tổ chức chính trị đối lập, gia tăng các hoạt động chống đối.
Trong tình hình hiện nay ở nước ta, để đấu tranh chống âm mưu “phi chính trị hóa quân đội” thắng lợi phải được kết hợp chặt chẽ với đấu tranh chống chiến lược “diễn biến hoà bình” của kẻ thù trên tất cả các lĩnh vực. Đó cũng là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong đó cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung, biện pháp chủ yếu sau đây:
Một là, tăng cường giáo dục giác ngộ bản chất giai cấp công nhân của Đảng cho mọi cán bộ, chiến sĩ.
Đây là nội dung rất quan trọng, nhằm xây dựng bản lĩnh chính trị, lập trường giai cấp, củng cố niềm tin cho bộ đội vào sự lãnh đạo của Đảng, thắng lợi của sự nghiệp đổi mới xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.
Sự giác ngộ sâu sắc bản chất giai cấp công nhân của cán bộ, chiến sĩ có tác dụng trực tiếp ngăn chặn sự xâm nhập, lây lan của tư tưởng thù địch, phản động tuyên truyền “phi chính trị hóa quân đội” của kẻ thù.
Để thực hiện tốt việc giáo dục giác ngộ bản chất giai cấp công nhân cho mọi cán bộ, chiến sĩ, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân phải tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng theo quy định của Tổng cục Chính trị và bổ sung những nội dung giáo dục cho phù hợp với nhiệm vụ của từng đơn vị và tình hình nơi đóng quân.
Hai là, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, xây dựng các tổ chức đảng trong quân đội trong sạch vững mạnh.
Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, xây dựng các tổ chức đảng trong quân đội trong sạch vững mạnh (TSVM) là vấn đề then chốt trong việc xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị làm cơ sở xây dựng sức mạnh tổng hợp của quân đội. Bởi tổ chức đảng là hạt nhân lãnh đạo, trung tâm đoàn kết của đơn vị. 
Mặt khác, bản chất của âm mưu “phi chính trị hóa quân đội” của kẻ thù là tước bỏ quyền lãnh đạo của Đảng ta đối với quân đội. Do đó, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội có ý nghĩa quyết định đánh bại âm mưu “phi chính trị hóa quân đội” của kẻ thù. Làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ tự “miễn dịch” được trước sự tấn công, xâm nhập của những tư tưởng sai trái của các thế lực thù địch.
Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội thực chất là giữ vững và tăng cường bản chất giai cấp công nhân cho quân đội; là làm cho quân đội quán triệt sâu sắc chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, quan điểm, đường lối quân sự của Đảng vào quân đội; là tập trung nâng cao sức mạnh về chính trị, tinh thần, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của quân đội. Đảm bảo cho Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội. Quân đội tuyệt đối phục tùng sự lãnh đạo của Đảng.
Ba là, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì trong quân đội.
Cùng vào việc xây dựng hệ thống tổ chức đảng, tăng cường CTĐ, CTCT; để nắm chắc quân đội, khâu then chốt là Đảng phải nắm chắc đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì ở đơn vị. Bởi họ là người trực tiếp giáo dục, quản lí, chỉ huy, tổ chức đơn vị thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ. Lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ là một trong những yếu tố cơ bản, có ý nghĩa quyết định đảm bảo Đảng nắm chắc quân đội trong mọi tình huống.
Ngày nay, trong điều kiện đất nước ta thực hiện nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, những tác động tích cực, tiêu cực đan xen. Vì vậy sự thử thách “vàng-lửa” đối với đội ngũ cán bộ trong quân đội diễn ra gay gắt. Bên cạnh đó, kẻ thù luôn chống phá quyết liệt cách mạng nước ta và chúng rất coi trọng việc lôi kéo, làm tha hóa đội ngũ cán bộ của Đảng.
Bốn là, coi trọng xây dựng môi trường văn hoá ở các đơn vị quân đội trong sạch, lành mạnh; xây dựng đạo đức, nhân cách người quân nhân cách mạng.
Môi trường văn hoá tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội trực tiếp nuôi dưỡng, phát triển nhân cách của cán bộ, chiến sĩ một cách toàn diện; góp phần nâng cao trình độ trí tuệ, đạo đức, tình cảm, tâm hồn, thẩm mỹ, pháp luật, ý thức chính trị; là điều kiện hết sức thuận lợi để nuôi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”; đồng thời còn góp phần xây dựng các tổ chức trong quân đội vững mạnh, từng đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình. Môi trường văn hoá trong quân đội còn là màng lọc để ngăn những loại văn hoá độc hại xâm nhập vào quân đội; là hàng rào vô hình, phi vật chất, từng bước hạn chế và khắc phục những biểu hiện tiêu cực về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ trong quân đội ta hiện nay và để chiến lược “diễn biến hoà bình”, âm mưu “phi chính trị hóa quân đội” của kẻ thù không còn đất sống.
Năm là, kiên quyết đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lí luận, vạch trần bản chất phản động chính trị, phản khoa học của âm mưu “phi chính trị hóa quân đội”.
Để thực hiện âm mưu “phi chính trị hóa quân đội”, kẻ thù rất coi trọng phá hoại ta trên lĩnh vực tư tưởng, lí luận. Mục tiêu của kẻ thù phá hoại ta trên lĩnh vực này là phủ nhận quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội kiểu mới, về bản chất cách mạng, mục tiêu, lí tưởng chiến đấu cao cả của quân đội ta và gieo rắc, truyền bá các quan điểm tư sản sai trái phản động về “quân đội trung lập”, “quân đội phi giai cấp”, làm cơ sở biện minh cho việc tước bỏ sự lãnh đạo của Đảng ta đối với quân đội, gây tâm lí hoang mang, dao động trong cán bộ, chiến sĩ. Âm mưu tạo ra những yếu tố làm mất ổn định trong quân đội tiến tới làm suy yếu về chính trị, vô hiệu hóa quân đội.
Do vậy, đấu tranh với địch trên mặt trận tư tưởng, lí luận chống âm mưu “phi chính trị hóa quân đội” có tầm quan trọng đặc biệt và là mặt trận xung yếu, nóng bỏng, gay go, quyết liệt hiện nay.
Nhiệm vụ cơ bản trong đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lí luận chống âm mưu “phi chính trị hóa quân đội” hiện nay là: cùng với việc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lí luận nói chung của toàn Đảng, quân đội ta phải hết sức coi trọng, góp phần đấu tranh bảo vệ và phát triển quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng quân đội kiểu mới mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc; đấu tranh mạnh mẽ, không khoan nhượng vạch trần bản chất phản động chính trị, phản động khoa học của âm mưu “phi chính trị hóa quân đội”. Những luận điệu về “quân đội trung lập”, “quân đội phi giai cấp” là vô căn cứ, phản khoa học cả về lí luận và thực tiễn; là nhân danh “dân chủ hóa” để lừa bịp về chính trị; thực chất là từ bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội ta, hòng chuyển hóa lập trường chính trị, bản chất giai cấp công nhân của quân đội./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét