Thứ Năm, 17 tháng 5, 2018

Nhận diện âm mưu, thủ đoạn chiến lược “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam và giải pháp cơ bản phòng, chốngHiện nay, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch sử dụng chiến lược DBHB chống phá cách mạng Việt Nam, thực chất là tác động làm chuyển hoá chế độ XHCN sang chế độ TBCN tiến hành bằng các hình thức, biện pháp, lực lượng, phương tiện phi quân sự.
Chủ thể của chiến lược DBHB là CNĐQ, đứng đầu là đế quốc Mỹ và các thế lực thù địch khác. Đối tượng tiến công của chiến lược DBHB là nhằm trực tiếp vào Đảng, Nhà nước ta dưới mọi hình thức khác nhau. Mục tiêu cơ bản của chiến lược DBHB là xoá bỏ chế độ XHCN ở nước ta. Phương châm hành động của chiến lược DBHB là bằng các thủ đoạn, hình thức, biện pháp, lực lượng, phương tiện phi quân sự chủ động tiếp cận làm tan rã, sụp đổ chế độ XHCN từ bên trong. Quá trình thực hiện chiến lược DBHB diễn ra từ thấp đến cao, từ bộ phận đến toàn bộ, được thực hiện có kế hoạch, có bước đi cụ thể phù hợp với diễn biến tình hình ở trong nước. Thực hiện ở tất cả các lĩnh vực từ kinh tế - xã hội, tư tưởng, văn hóa, quốc phòng, an ninh đến đối ngoại. Thủ đoạn thâm độc, hết sức tinh vi, xảo quyệt dưới chiêu bài viện trợ kinh tế, giải quyết các vấn đề nhân đạo, hợp tác kinh doanh...
Trước hết, về chính trị tư tưởng, các thế lực thù địch tập trung chống phá, phủ nhận mục tiêu, lý tưởng, con đường đi lên của cách mạng và vai trò lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng đòi thay đổi mô hình xã hội XHCN bằng “xã hội dân chủ” mà đặc trưng là chính trị đa nguyên, đa đảng đối lập. Chúng tuyên truyền, phản bác, xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin,  bôi nhọ lãnh tụ, xóa bỏ mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH. Chúng đẩy mạnh, tuyên truyền phủ nhận thành quả cách mạng, con đường đi lên CNXH và chia rẽ nội bộ, chia rẽ Đảng với quần chúng; truyền bá các học thuyết chính trị - xã hội TBCN vào nước ta, tìm cách lôi kéo, “gài bẫy”, khống chế, tạo dựng “ngọn cờ” để tập hợp lực lượng; xây dựng lực lượng ngầm và tổ chức ra các đảng phái chính trị nhất là những đối tượng thoái hoá, biến chất, cơ hội chính trị, kích động chống đối lại chế độ XHCN. Chúng đòi phi chính trị hoá các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp và đặc biệt là lực lượng vũ trang nhân dân, kích động bạo loạn, khi có thời cơ sẽ lật đổ chính quyền bằng cuộc cách mạng "nhung lụa" hoặc gây bạo loạn lật đổ.
Các thế lực thù địch tổ chức các đường dây tình báo, gián điệp, vừa chống ta từ bên ngoài, vừa tìm cách chia rẽ, phá hoại, tác động “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” từ bên trong, thông qua các tổ chức "phi chính phủ" để lôi kéo, mua chuộc, khống chế cán bộ, cài cắm nội gián xây dựng các tổ chức phản động từ trong nội bộ ta.
Hai là, trên lĩnh vực kinh tế, dùng viện trợ, đầu tư để thúc đẩy kinh tế tư nhân, phát triển nền kinh tế thị trường tự do thực chất là phá hoại, làm suy yếu nền kinh tế và cơ sở hạ tầng của CNXH, suy cho cùng là chuyển đổi cơ chế lãnh đạo, quản lý kinh tế của ta theo hình mẫu của phương Tây, từ đó sẽ chuyển hoá chế độ chính trị XHCN ở Việt Nam. Thúc đẩy sở hữu tư nhân, đầu tư vào khu vực kinh tế tư nhân, phát triển kinh tế thị trường tự do, tách khỏi sự lãnh đạo, quản lý của Nhà nước XHCN để lấn át, tiến tới vô hiệu hoá thành phần kinh tế Nhà nước. Lợi dụng sự đầu tư hợp tác liên doanh, liên kết, buôn bán và các quan hệ kinh tế khác, kể cả viện trợ cho vay, trả nợ, giúp đỡ kèm điều kiện để thao túng, lũng đoạn các ngành kinh tế mũi nhọn, gây sức ép, cản trở, khống chế, kìm hãm sự phát triển kinh tế theo định hướng XHCN thực hiện chuyển hoá theo con đường TBCN. Khuyến khích các hoạt động kinh tế "ngầm", hoạt động kiểu Mafia để làm mất ổn định kinh tế. Tạo ra đội ngũ cán bộ quản lý kinh tế theo mẫu phương Tây để hướng lái sự phát triển kinh tế theo con đường TBCN. Thông qua sự giúp đỡ, viện trợ kinh tế, hợp tác đầu tư kinh tế, viện trợ nhân đạo để tăng cường gây sức ép, đặt điều kiện cải cách kinh tế, đi đôi với cải cách chính trị; tìm cách can thiệp vào công việc nội bộ nước ta. Một số tổ chức phi chính phủ, gia tăng các hoạt động tình báo kinh tế, thương mại để ký kết các dự án, chương trình hợp tác, liên doanh, hội thảo khoa học để thu thập thông tin, tài liệu bí mật, để nắm cán bộ quản lý, tác động, hướng lái nền kinh tế Việt Nam đi chệch khỏi định hướng XHCN.
Ba là, trên lĩnh vực văn hoá - xã hội,chúng truyền bá những "giá trị" Mỹ, lối sống xa lạ vào nước ta nhằm xoá bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và nền văn hoá mang bản sắc dân tộc của Việt Nam. Chúng xuyên tạc truyền thống văn hoá dân tộc, truyền thống văn hoá cách mạng, làm tha hóa lối sống, làm sói mòn những giá trị tinh thần của nhân dân ta. Bằng cách truyền bá vào nước ta các ấn phẩm độc hại, lối sống hưởng thụ, đề cao giá trị đồng tiền quá mức, sống thực dụng không có hoài bão, lý tưởng... móc nối, mua chuộc, lôi kéo, kích động trí thức, văn nghệ sỹ bất mãn, cơ hội, cực đoan, quá khích tham gia chống Đảng và Nhà nước ta. Tìm cách thao túng, lũng đoạn, chi phối các cơ quan, tổ chức văn hoá và văn nghệ làm cho các hoạt động văn hoá đi chệch hướng XHCN.
Chúng xuyên tạc trắng trợn tình hình nhân quyền ở Việt Nam, vu cáo ta thực hiện chế độ "độc đảng", vi phạm dân chủ, nhân quyền đàn áp những người khác chính kiến, các tôn giáo, các dân tộc và đòi thả hết cái gọi là “tù nhân chính trị và tôn giáo” để có tiến bộ thực chất trong việc tôn trọng quyền tự do tôn giáo, quyền con người của các dân tộc. Đặc biệt, chúng lợi dụng, công khai tài trợ, củng cố giáo hội, phát triển tín đồ, truyền đạo trái phép, củng cố đức tin, đẩy mạnh các hoạt động mở rộng địa bàn, đưa tôn giáo vào vùng dân tộc; thâm nhập, phát triển đạo trong học sinh, sinh viên; thông qua hoạt động từ thiện để lôi kéo cán bộ và quần chúng theo đạo; nâng cao vai trò giáo hội, đòi tách giáo hội ra khỏi sự quản lý của Nhà nước, công khai đòi "tự do tôn giáo". Bằng các thủ đoạn trên chúng nhằm chia rẽ các tôn giáo, tôn giáo với nhân dân, với Đảng và Nhà nước...từng bước công khai hoá, hợp pháp hoá, quốc tế hoá tổ chức "Tin lành Đê Ga" ở các tỉnh Tây Nguyên để kêu gọi nước ngoài can thiệp. Mặt khác, thông qua đường du lịch, thăm thân, hợp tác đầu tư, hội thảo lịch sử, văn hoá, hoạt động từ thiện, qua các phương tiện thông tin đại chúng để tài trợ vật chất, tuyên truyền, xuyên tạc chính sách dân tộc của ta, gây chia rẽ giữa các dân tộc với Đảng và Nhà nước. Đồng thời, tập hợp lực lượng tham gia các đảng phái chính trị, huấn luyện các lực lượng phản động từ bên ngoài, đưa số này xâm nhập bất hợp pháp về nước hoạt động phá hoại.
Bốn là, về đối ngoại, với chiến lược “ngoại giao thân thiện” mục tiêu của chiến lược này là nhằm “hòa tan” Việt Nam trong cộng đồng quốc tế và tiếp cận phá hoại ta từ bên trong một cách toàn diện hơn. Với chiêu bài mời, đài thọ về kinh phí cho các nhà ngoại giao, cán bộ ở các cấp, các ngành, các địa phương sang thăm Mỹ, tổ chức kết nghĩa giữa các cấp các ngành, các cơ quan, tổ chức giữa Mỹ và Việt Nam; tăng cường các cuộc hội thảo giữa hai nước về các lĩnh vực, chuyển giao khoa học - công nghệ; thăm viếng giữa các tầng lớp, thúc đẩy giao lưu văn hoá, tham quan, học tập để lôi kéo, mua chuộc, kích động đối với trí thức, các nhà khoa học, dùng kinh tế để lôi kéo con em cán bộ cao cấp, cấp học bổng cho họ sang Mỹ học. Câu kết, móc nối với những phần tử bất mãn, thoái hóa, biến chất trong nội bộ nhất là cán bộ cao cấp để lôi kéo, phát triển tổ chức “phong trào nhân dân yêu nước”, thu hút các tầng lớp tham gia vào “mặt trận” dân chủ, lập ra nhiều tổ chức chống đối chính quyền nhân dân. Thông qua trao đổi văn hoá và hoạt động của các tổ chức phi chính phủ, tăng cường trợ giúp tài chính cho các “lực lượng dân chủ” trong nước và cho “các nhà đấu tranh cho dân chủ” ở nước ngoài; xuất bản và phổ biến vào trong nước những tài liệu có nội dung phản động thông qua con đường Internet, các đài phát thanh để chuyển tải tin tức và tiếng nói “dân chủ” ở bên ngoài để phục vụ cho việc thúc đẩy dân chủ, đẩy nhanh quá trình tư nhân hoá để chuyển hoá chế độ. Chúng kích động, chia rẽ mâu thuẫn giữa Việt Nam với Trung Quốc, với Cămpuchia...
Năm là, về quốc phòng, an ninh,chúng sử dụng nhiều thủ đoạn ngoại giao để mở rộng quan hệ hợp tác quân sự, quốc phòng, an ninh với ta như giải quyết tồn đọng sau chiến tranh, vấn đề tìm kiếm lính Mỹ mất tích và hài cốt, giúp chúng ta rà phá bom mìn. Qua đó thực hiện âm mưu đánh cắp các bí mật quốc phòng, an ninh quốc gia của ta. Chúng khai thác tin tức tình báo, bí mật cài đặt các thiết bị điện tử để đánh cắp bí mật quân sự, an ninh quốc gia. Thông qua viện trợ kinh tế, khoa học kỹ thuật quân sự, chuyển giao công nghệ, vốn và vấn đề tự do, dân chủ, Mỹ đưa ra nhiều khoản viện trợ quân sự trị giá lớn kèm theo điều kiện để thúc đẩy quan hệ giữa quân đội, công an hai nước gây mơ hồ, ảo tưởng, hoài nghi trong một bộ phận nhân dân, tạo mâu thuẫn phân hóa nội bộ, làm giảm niềm tin của nhân dân ta đối với Đảng, với mục đích để móc lối, mua chuộc, lôi kéo, mặc cả nhằm làm chuyển hóa chính trị lực lượng vũ trang ta theo hướng thân phương Tây, pha loãng chính trị vô sản của quân đội và công an, làm giảm sức mạnh chính trị - tinh thần của quân đội và công an.
Để phòng, chống có hiệu quả, tùy từng lĩnh vực mà có các biện pháp cụ thể, trong đó coi trọng các biện pháp xây và chống. Trong đó, thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản sau đây:
Một là, thường xuyên chăm lo bồi dưỡng quan điểm, lập trường cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ta.Phẩm chất chính trị cán bộ, đảng viên và nhân dân được biểu hiện trước hết ở quan điểm, lập trường cách mạng, đó là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, đường lối, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về những vấn đề cơ bản nhất của cách mạng Việt Nam. Chăm lo bồi dưỡng quan điểm, lập trường cách mạng cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân phải là một hành động tự giác, tự ý thức rèn luyện nhằm nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin và tình cảm cách mạng để “miễn dịch” với DBHB. Trên cơ sở đó, cần phải đổi mới chương trình, nội dung, giáo trình, sách giáo khoa, cách dạy và cách học các bộ môn khoa học Mác - Lênin ở tất cả các cấp học, bậc học, biến quá trình học tập thành quá trình tự học tập và học suốt đời. Có như vậy, chúng ta mới hiểu và quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về phòng, chống DBHB làm thất bại mưu đồ của các thế lực thù địch.
 Hai là, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trước tình hình hiện nay, đòi hỏi chúng ta càng phải kiên quyết giữ vững đường lối độc lập tự chủ, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, không dao động, ngả nghiêng. Đây là mục tiêu của cách mạng, là nguyện vọng, con đường, lẽ sống của nhân dân và của cả dân tộc Việt Nam. Chúng ta phải dựa chắc trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nêu cao tinh thần độc lập tự chủ trong quyết định đường lối cách mạng, cũng như chủ trương, chính sách trên từng lĩnh vực cụ thể. Nắm vững và thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa để cho chúng ta mạnh lên về mọi mặt. Mỗi người dân cần có việc làm cụ thể, thiết thực, thực hiện tốt nghĩa vụ và trách nhiệm công dân đối với Tổ quốc XHCN.
Ba là,phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, tiến hành đấu tranh chống DBHB toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trước hết, cần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh ngang tầm với nhiệm vụ là vấn đề then chốt hiện nay. Cần thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, làm cho Đảng ta mạnh lên, đây là nhân tố quyết định làm thất bại âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch trong chiến lược DBHB. Củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, kiên quyết chống biểu hiện “xa dân”, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân. Phát huy vai trò của quần chúng nhân dân, của mọi tổ chức dưới sự lãnh đạo của Đảng đấu tranh toàn diện làm thất bại âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch thực hiện chiến lược DBHB chống phá cách mạng nước ta. Đồng thời, phải phát huy “sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc, cả hệ thống chính trị, thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch”
Bốn là,nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng của mỗi cán bộ, đảng viên trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.Chúng ta hơn lúc nào hết cần tạo điều kiện, môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước, qua đó giữ vững ổn định chính trị. Nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng của mỗi cán bộ, đảng viên phản bác lại luận điệu trước mọi âm mưu, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt của các thế lực thù địch thực hiện DBHB chống phá cách mạng nước ta. Nắm vững pháp luật, chủ động, kiên quyết, kịp thời trấn áp các phần tử phản động để bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ, làm thất bại những âm mưu, hành động chống Đảng, bạo loạn lật đổ, can thiệp vũ trang của các thế lực thù địch. Kết hợp ngăn ngừa và đối phó thẳng lợi các tình huống chiến lược về quốc phòng - an ninh có thể xảy ra.
Năm là, tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng.Tăng cường công tác quản lý cán bộ, đảng viên của tổ chức cơ sở đảng là một trong những biện pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đồng thời cũng là một biện pháp phòng chống DBHB. Bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ cương lĩnh, đường lối, chủ trương, nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng; bảo vệ sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và bảo vệ cán bộ, đảng viên. Các cấp uỷ, tổ chức đảng, nhất là cấp cơ sở phải nắm chắc quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên cả về phẩm chất chính trị và đạo đức, lối sống. Phát hiện kịp thời và kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện lệnh lạc, trái với đường lối, quan điểm, nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; dựa vào nhân dân, đề cao cảnh giác, đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch phá hoại nội bộ Đảng. Đồng thời, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái đạo đức, tham nhũng sách nhiễu dân trong bộ máy Nhà nước. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng các thiết chế, tạo điều kiện cho nhân dân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ trong phát hiện, đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu. Mở rộng dân chủ phải đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nghiêm trị những người lợi dụng dân chủ để gây rối. Triển khai đồng bộ, toàn diện hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.
Thực hiện tốt một số giải pháp nêu trên sẽ góp phần tích cực vào phòng, chống DBHB của các thế lực thù địch góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện mục tiêu: “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét