Thứ Tư, 25 tháng 4, 2018

KHÔNG THỂ XUYÊN TẠC ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI ĐỘC LẬP VÀ PHÁT TRIỂN CỦA ĐẢNG TA


Đường lối đối ngoại độc lập, phát triển của Đảng ta trong thời gian qua đã góp phần quan trọng tạo ra môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc; đồng thời, tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong phát triển kinh tế – xã hội, tăng cường quốc phòng – an ninh, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Thực hiện đường lối đúng đắn đó, Việt Nam đã tham gia tích cực vào tiến trình hợp tác quốc tế và khu vực, đưa các quan hệ quốc tế đã được thiết lập đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững, đồng thời hội nhập sâu hơn và đầy đủ hơn vào các thể chế kinh tế toàn cầu. Đường lối đó, đã khẳng định vị thế và vai trò cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, trong những năm qua, hàng loạt hoạt động đối ngoại được lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta tiến hành nhằm tăng cường hợp tác và đối thoại chiến lược với nhiều đối tác, nâng cấp quan hệ song phương với nhiều quốc gia trên thế giới.
Tuy vậy, trong thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động đã có những giọng điệu xuyên tạc, phủ nhận những hoạt động đối ngoại của Việt Nam, chúng cho rằng chúng ta bị lệ thuộc, chi phối bởi nước ngoài. Thực chất của chiêu trò này không gì khác vẫn là xuyên tạc sự thật về mục tiêu quan hệ đối ngoại của Đảng Cộng Sản Việt Nam, hòng hạ thấp vị thế của Việt Nam, chia rẽ quan hệ giữa Việt Nam với các nước, đặc biệt là làm giảm lòng tin của nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay. Thực tiễn đã chỉ rõ, những luận điệu đó là hoàn toàn bịa đặt, võ đoán và quy chụp, chúng ta ai cũng hiểu sự đấu tranh bảo vệ dộc lập, chủ quyền trong điều kiện hiện nay là hết sức phức tạp, cần kiên quyết, kiên trì, khôn khéo, mềm dẻo mới làm nên thắng lợi. Những chuyến thăm cấp cao của các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước ta tới các nước lớn trong khu vực và thế giới đã mở ra nhiều cơ hội mới cho quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam với Thế giới, vì hòa bình, ổn định trong khu vực, và trên thế giới, tạo đà đưa quan hệ ngoại giao của chúng ta với các nước lên một tầm cao mới.
Đây là sự thật rất rõ ràng, vậy mà các thế lực thù địch vẫn cố tình xuyên tạc. Tuy nhiên, những giọng điệu ấy dù có xảo quyệt, tinh vi đến đâu đi chăng nữa cũng không thể xuyên tạc được sự thật lịch sử, không thể đánh lừa được dư luận. Bởi, thực tiễn công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã và đang khẳng định tính đúng đắn, sáng tạo trong đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam, không ai có thể xuyên tạc hay phủ nhận được./.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét