Thứ Tư, 25 tháng 4, 2018

BIỆN PHÁP ĐẤU TRANH CHỐNG CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN VÀ TƯ TƯỞNG CƠ HỘI, THỰC DỤNG CHẶN ĐÀ SUY THOÁI VỀ ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG CỦA MỘT BỘ PHẬN CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN


Sinh thời, Hồ Chí Minh luôn coi chủ nghĩa cá nhân là kẻ thù của những người cách mạng, trái với đạo đức cách mạng. Người cho rằng, kẻ địch gồm 3 loại: chủ nghĩa tư bản và bọn đế quốc xâm lược; thói quen, truyền thống lạc hậu; chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng tư sản ẩn nấp trong mỗi người chúng ta. Trong 3 kẻ địch đó thì chủ nghĩa cá nhân là kẻ thù nguy hiểm nhất, là giặc nội xâm, bạn đồng hành của 2 loại kẻ thù kia. Nó tồn tại dai dẳng trong mỗi người cán bộ, đảng viên, luôn chờ cơ hội để ngóc đầu dậy. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “Chủ nghĩa cá nhân trái với đạo đức cách mạng, nếu nó còn lại trong mình, dù là ít thôi, thì nó sẽ chờ dịp để phát triển, để che lấp đạo đức cách mạng, để ngăn trở ta một lòng, một dạ đấu tranh cho sự nghiệp cách mạng”
Trong thực tiễn cuộc sống, chủ nghĩa cá nhân và tư tưởng cơ hội, thực dụng biểu hiện đa dạng, phong phú, dưới mọi hình thức. Những người mang nặng chủ nghĩa cá nhân và tư tưởng cơ hội, thực dụng luôn có động cơ vụ lợi, tham vọng lớn, cả trong ý nghĩ lẫn hành động. Đôi khi, để đạt được mục đích cá nhân, họ sẵn sàng tìm mọi cách luồn lách, len lỏi, triệt để lợi dụng sự sơ hở của cơ chế, chính sách, sự yếu kém của công tác quản lý để đục khoét của công, biến của công thành của riêng. Những lúc cách mạng gặp khó khăn, hoặc chuyển giai đoạn là lúc những người mang nặng chủ nghĩa cá nhân và tư tưởng cơ hội, thực dụng lộ rõ nguyên hình. Chủ nghĩa cá nhân và tư tưởng cơ hội, thực dụng tồn tại dưới nhiều cấp độ. Ở cấp độ thấp, nó có mặt mọi lúc, mọi nơi, trong mọi lĩnh vực. Ở cấp độ cao, nó có sức mạnh ghê gớm, có thể làm lũng đoạn tổ chức, xóa nhòa ranh giới giữa cái tốt với cái xấu. Nó là thứ giặc nội xâm, một loại vi khuẩn độc hại, một thứ ung nhọt ẩn náu trong cơ thể Đảng.
Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân và tư tưởng cơ hội, thực dụng, chặn đà suy thoái về đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên là vấn đề cấp thiết. Trong điều kiện hiện nay, để đấu tranh có hiệu quả với những căn bệnh này, cần tập trung vào một số biện pháp chủ yếu:
Nâng cao giác ngộ chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên: Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân và tư tưởng cơ hội, thực dụng chỉ thực sự có hiệu quả khi mỗi cán bộ, đảng viên hiểu rõ mục tiêu lý tưởng, đường lối, chủ trương chính sách của Đảng; nhiệm vụ, tiêu chuẩn, tư cách, đạo đức cách mạng của người cộng sản; hiểu rõ nguồn gốc, bản chất, đặc điểm, tác hại của chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cơ hội, thực dụng. Mỗi cán bộ, đảng viên dù ở bất cứ cương vị nào cũng phải hiểu đúng, làm đúng di huấn của Hồ Chí Minh: “Ngoài lợi ích của dân tộc, của tổ quốc, Đảng ta không có lợi ích nào khác... vô luận lúc nào, việc gì, đảng viên, cán bộ cũng phải đặt lợi ích của Đảng lên trên hết, trước hết” .
Thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình: Mỗi cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng phải đề cao trách nhiệm, đấu tranh loại trừ tham nhũng, lãng phí, quan liêu; nêu cao vai trò tiên phong, nói đi đôi với làm, nói và làm đúng đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực sự là tấm gương về mọi mặt cho quần chúng noi theo. Cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ chốt trong các cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, các tổ chức quần chúng phải tự phê bình và phê bình với tinh thần đồng chí trong sáng, tôn trọng, hiểu biết lẫn nhau; nghiêm túc, khoan dung, thấu tình đạt lý; tự giác, tự nguyện, trung thực, kiên quyết; khách quan, dũng cảm, xuất phát từ cái tâm trong sáng. Kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, kèn cựa, bản vị hẹp hòi, địa phương chủ nghĩa làm tổn hại đến tình cảm đồng chí, làm suy yếu sức mạnh đoàn kết thống nhất trong Đảng.
Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách: Quán triệt sâu sắc vị trí, vai trò và duy trì thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, tổ chức, làm cho Đảng trở thành một khối thống nhất, có kỷ luật chặt chẽ, sức chiến đấu cao. Phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của các tổ chức đảng và của từng đảng viên, khắc phục tình trạng độc đoán, chuyên quyền. Phát huy dân chủ phải đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chống dân chủ hình thức, dân chủ cực đoan, dân chủ vô chính phủ.
Làm tốt công tác kiểm tra giám sát: Công tác kiểm tra, giám sát phải bám sát vào nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tình hình thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng. Nội dung kiểm tra, giám sát phải toàn diện song phải có trọng tâm, trọng điểm. Qua kiểm tra, giám sát phát hiện và ngăn ngừa, xử lý nghiêm những đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật nhà nước. Kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những người mang nặng chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng cơ hội, thực dụng, thoái hóa biến chất về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, nói và làm trái với đường lối, quan điểm của Đảng, những đảng viên tham ô, tham nhũng, gây chia rẽ bè phái, mất đoàn kết nội bộ...

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng phong cách đạo đức Hồ Chí Minh: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời sa xuống, nó do đấu tranh rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà củng cố và phát triển. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải tích cực học tập, rèn luyện, thấm nhuần đạo đức cách mạng cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải có quyết tâm sửa lỗi, không hiếu danh, không kiêu ngạo, ít lòng ham muốn vật chất. Phải vừa là người lãnh đạo vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân, biết hy sinh lợi ích cá nhân, phục tùng lợi ích tập thể, đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nói và làm theo nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước. Kiên quyết xử lý những cán bộ, đảng viên nói và làm trái với nguyên tắc, điều lệ Đảng, vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét