Thứ Tư, 24 tháng 1, 2018

NHẬN DIỆN MƯU ĐỒ ĐÒI PHI CHÍNH TRỊ HÓA LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH


Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) nêu rõ một trong 9 biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” là: “Phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang; đòi “phi chính trị hóa” Quân đội và Công an; xuyên tạc đường lối quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; chia rẽ Quân đội với Công an; chia rẽ nhân dân với Quân đội và Công an”. Đây là âm mưu nguy hiểm mà các thế lực thù địch đang tìm cách tuyên truyền, cổ súy, tác động vào tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Một số biểu hiện cụ thể về âm mưu, thủ đoạn đòi phi chính trị hóa lực lượng vũ trang sau đây:
- Xác định phi chính trị hóa lực lượng vũ trang cùng với phá vỡ nền tảng chính trị và chống phá về kinh tế là 3 lĩnh vực cơ bản để hướng lái, chuyển hóa cách mạng Việt Nam.
- Tập trung phá hoại nền tảng tư tưởng cách mạng của lực lượng vũ trang bằng những luận cứ tưởng chừng như rất khách quan, khoa học.
- Tập trung cổ súy cho luận điệu “lực lượng vũ trang phi giai cấp”; “Quân đội chuyên nghiệp, Quân đội nhà nghề”.
- Tấn công gây tâm lý hoang mang, dao động, mất phương hướng trong đội ngũ cán bộ, chiến sỹ của lực lượng vũ trang.
- Tập trung phá hoại các nguyên tắc tổ chức cơ bản trong xây dựng Quân đội, Công an, xóa bỏ công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội và Công an Việt Nam.
- Bôi nhọ và xuyên tạc lịch sử, truyền bá lối sống thực dụng, chạy theo đồng tiền và các giá trị dân chủ phương Tây.
Để thực hiện những mưu đồ phi chính trị hóa lực lượng vũ trang, các thế lực thù địch đang tập trung vào các hướng tấn công sau đây:
Thứ nhất, lợi dụng xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế để đẩy mạnh tuyên truyền các luận điệu đòi phi chính trị hóa lực lượng vũ trang. Tham gia vào quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sẽ mang lại những thời cơ lớn để phát triển đất nước, nhưng chúng ta cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch lợi dụng quá trình này để xâm nhập vào nội địa, nội bộ ta tiến hành các hoạt động phá hoại, tạo dựng các “nhân tố” trong nội bộ, đặc biệt là nội bộ lực lượng vũ trang nhằm tác động “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, hình thành ngọn cờ thực hiện âm mưu phi chính trị hóa Quân đội, Công an. Thông qua hoạt động ký kết các thỏa thuận hợp tác song phương, đa phương, các gói viện trợ, các định chế quốc tế, các tổ chức phi chính phủ để tác động, hướng lái chính sách, pháp luật về an ninh, quốc phòng; đòi chúng ta phải thay đổi mô hình tổ chức của lực lượng Công an, Quân đội theo “tiêu chí quốc tế”, thực chất là phục vụ cho mục tiêu phi chính trị hóa Công an, Quân đội.
Thứ hai, các thế lực thù địch triệt để lợi dụng sự phát triển của khoa học công nghệ để thực hiện âm mưu phi chính trị hóa lực lượng Công an, Quân đội. Chúng coi đây là một phương thức chủ yếu để phục vụ cho âm mưu chống phá cách mạng của Việt Nam, tuyên truyền và thực hiện cái gọi là phi chính trị hóa lực lượng vũ trang. Đặc biệt chúng sử dụng Internet, mạng xã hội, blog cá nhân, các phương tiện thông tin đại chúng để thường xuyên chuyển tải các quan điểm, cổ súy cho phi chính trị hóa lực lượng vũ trang. Thông qua mạng Internet, mạng xã hội, blog cá nhân, các đối tượng chống đối ở nước ngoài đã tìm kiếm, móc nối, liên kết được với các đối tượng chống đối, cơ hội chính trị, các nhà “hoạt động dân chủ”, số nhân sĩ trí thức có biểu hiện bất đồng chính kiến để tuyên truyền, hình thành phong trào dân chủ nhằm gây sức ép buộc Đảng phải thực hiện phi chính trị hóa Công an, Quân đội.

Thứ ba, đẩy mạnh sự liên kết ngày càng chặt chẽ, mức độ ngày càng sâu sắc và phạm vi ngày càng rộng giữa các đối tượng bên ngoài và bên trong. Đặc biệt xuất hiện ngày càng nhiều cái gọi là “Tuyên ngôn”, “Tuyên bố”, “Kiến nghị”, “Thư ngỏ” gửi các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng để kêu gọi phi chính trị hóa lực lượng vũ trang. Tác giả của các văn bản trên nhiều người là những nhân sĩ, trí thức nổi tiếng, thậm chí có quá trình cống hiến nhất định cho cách mạng và có uy tín trong một bộ phận nhân dân.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét