Thứ Ba, 31 tháng 10, 2017

Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về chống “diễn biến hòa bình” qua các kỳ đại hội


Đảng ta đã có nhiều chủ trương, biện pháp để nhận thức rõ âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Điều này thể hiện rất rõ trong các văn kiện đại hội của Đảng. Qua đó, xác định nhiệm vụ đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, quan điểm, đường lối của Đảng là một trong những nhiệm vụ chính trị hàng đầu.
Năm 1994, hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ khóa VII lần đầu tiên xác định “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch là một trong 4 nguy cơ của Đảng. Văn kiện Đại hội VIII của Đảng đã đề ra nhiệm vụ “Phê phán và bác bỏ những quan điểm sai trái, thù địch”, “uốn nắn những nhận thức lệch lạc, những quan điểm mơ hồ, những biểu hiện dao động về tư tưởng, suy giảm niềm tin vào chủ nghĩa xã hội, vào sự lãnh đạo của Đảng”. Đại hội IX của Đảng xác định phải “Đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch”.
Văn kiện Đại hội X của Đảng đặt nhiệm vụ trên với tinh thần quyết liệt hơn khi xác định phải “Chủ động và kiên quyết phê phán những quan điểm sai trái, bác bỏ những luận điệu phản động, góp phần làm thất bại mọi mưu toan “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch”. Tiếp tục tinh thần của Đại hội X, Đại hội XI của Đảng một lần nữa khẳng định “Kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta; khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên”.
Gần đây nhất, năm 2016, Đại hội XII yêu cầu “Tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch”. Cuối năm 2016, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, trong đó xác định sự suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống là bước chuyển trực tiếp đến “diễn biến hòa bình”, làm “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng.
Thấm nhuần quan điểm của Đảng về chống “diễn biến hòa bình”, nhất là trên tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII: Nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng sự thật; kết hợp giữa “xây” và “chống”; “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách làm vũ khí lý luận sắc bén, qua hoạt động thực tiễn của bản thân trong công tác và cuộc sống hằng ngày, góp phần làm thất bại âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá chế độ, chống phá thành quả cách mạng là trách nhiệm hàng đầu của mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét