Thứ Ba, 31 tháng 10, 2017

CHỐNG CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” - BÀI HỌC RÚT RA TỪ SỰ SỤP ĐỔ CỦA LIÊN XÔ


Ngày 7/11/1917, cuộc cách mạng XHCN tháng Mười Nga nổ ra thắng lợi, đánh dấu bước ngoặt căn bản trong đời sống chính trị nhân loại, mở đầu thời đại mới - thời đại quá độ từ CNTB lên. Sự kiện trọng đại này không chỉ chứng minh trên thực tế nguồn sức mạnh to lớn của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trước các giai cấp áp bức bóc lột, mà còn nêu một mẫu mực điển hình về sự lựa chọn con đường đi đến thắng lơi trong cuộc đấu tranh chống lại các giai cấp đó . Sau cách mạng, nhà nước Nga Xô viết ra đời, chủ nghĩa xã hội từ mục tiêu, lý tưởng, từ lý luận khoa học trở thành hiện thực.
Quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, Liên Xô đã đạt được những thành tựu rất to lớn. Đến giữa những năm 70 của thế kỷ XX, Liên Xô đã trở thành một siêu cường quốc, có tiềm lực kinh tế, chính trị, khoa học, quốc phòng - quân sự lớn, đủ sức răn đe, làm nản lòng tham vọng của các nước đế quốc dùng chiến tranh để thiết lập lại trật tự thế giới, thực sự là thành trì của hoà bình thế giới, là chỗ dựa của các nước xã hội chủ nghĩa (XHCN). Và cách đây gần 30 năm, cơn lốc “diễn biến hòa bình” đã làm sụp đổ và tan rã Liên bang Cộng hòa XHCN Xô Viết - đất nước nhiều năm là thành trì của CNXH, là chỗ dựa vững chắc của phong trào cách mạng trên thế giới. Tổng thống Nga V.Pu-tin đã từng coi đó là “Thảm họa địa-chính trị khủng khiếp nhất thế kỷ XX”. Từ những trang đau buồn đó trong lịch sử nhân loại, chúng ta cần và có thể rút ta nhiều bài học bổ ích đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
          Sau khi Liên Xô sụp đổ đã có nhiều người nghiên cứu một cách có hệ thống, đưa ra nhiều nguyên nhân cả sâu xa và trực tiếp, cả bên trong và bên ngoài để cắt nghĩa, lý giải về sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô. Các công trình nghiên cứu đã đi đến kết luận sự sụp đổ của Liên Xô có nguyên nhân sâu xa là do sự suy yếu về chính tri, tư tưởng và tổ chức của Đảng Cộng sản Liên Xô. Điều này đã tạo ra “mảnh đất màu mỡ” cho các thế lực thù địch cả bên trong và bên ngoài chống phá, góp phần thúc đẩy Liên Xô sụp đổ.
          “Chủ nghĩa xã hội đã có lịch sử hơn 70 năm, có thành công và có thất bại, đó là nguồn kinh nghiệm vô giá”. Sự sụp đổ của Liên Xô đã để lại cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, trong đó có bài học luôn luôn cảnh giác cách mạng, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống chiến lược “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch đối với phong trào cách mạng.
          Từ chiến lược "diễn biến hoà bình" của các nước đế quốc tiến hành ở Liên Xô, có thể rút ra một số kinh nghiệm trong đấu tranh phòng, chống "diễn biến hoà bình" như sau:
          Một là, thường xuyên nâng cao cảnh giác, nắm bắt và dự báo tình hình thế giới, trong nước, cùng những âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hoà bình" của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch.
          Hai là, chủ động, kịp thời có các chủ trương, biện pháp tích cực, đồng bộ, linh hoạt phòng, chống mọi âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hoà bình".
          Ba là, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong phòng, chống "diễn biến hoà bình" dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản, sự quản lý của nhà nước XHCN.
          Bốn là, quán triệt và giải quyết tốt mối quan hệ giữa phòng ngừa và tiến công, lấy phòng ngừa làm chính.
          Đây là nhưng bài học kinh nghiệm bước đầu được rút ra. Cuộc đâu tranh chống chiến lược "diễn biến hoà bình" của chủ nghĩa đế quốc vẫn còn đang tiếp tục với tính chất ngày càng gay go, quyết liệt và phức tạp. Do vậy, những bài học này cần được vận dụng linh hoạt và không ngừng bổ sung để đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu đấu tranh làm thất bại chiến lược "diễn biến hoà bình" của chủ nghĩa đế quốc.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét