Thứ Ba, 31 tháng 10, 2017

MƯU ĐỒ THÂM ĐỘC MỚI

     
Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, Ban chấp hành Trung ương đã thảo luận, thống nhất cao, quyết định ban hành Nghị quyết về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ" nhằm xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng. Thế nhưng, trên trang mạng xã hội, đã xuất hiện những luận điệu chống phá của các thế lực thù địch nước ngoài, những phần tử cơ hội, xét lại và một số người bất đồng chính kiến. Với luận điệu: “để Đảng trở nên trong sạch”, chúng đã vừa lén nút, vừa công khai yêu cầu Đảng và nhân dân ta  “từ bỏ con đường xã hội chủ nghĩa, từ bỏ chủ nghĩa Mác - Lê nin mà đi theo con đường Xã hội dân chủ…
Thực tiễn, ngay từ khi ra đời cho Đảng Cộng sản Việt Nam được tôi luyện, trưởng thành gắn liền với lịch sử đấu tranh hào hùng của dân tộc, được nhân dân ta, dân tộc ta thừa nhận là đội tiền phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiền phong, lãnh tụ chính trị của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, là chủ thể lãnh đạo sự nghiệp cách mạng Việt Nam vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Để có cuộc sống như ngày nay, biết bao thế hệ cán bộ, đảng viên, nhân dân ta đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì đất nước, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.
Chúng ta không phủ nhận vẫn còn những yếu kém, khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng, nhưng những kết quả đạt được ngày hôm nay là cố gắng to lớn, rất đáng tự hào của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Như vậy, đằng sau những luận điệu “để Đảng trong sạch” là mục tiêu xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phủ nhận hoàn toàn những thành quả của cách mạng Việt Nam. Từ tình hình trên đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần nêu cao tinh thần cảnh giác trước các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá được đăng tải trên các phương tiện thông tin điện tử, các trang mạng xã hội, vạch trần bản chất, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét