Thứ Tư, 20 tháng 9, 2017

CHỐNG ÂM MƯU XUYÊN TẠC CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH, PHẢN ĐỘNG VỀ THẮNG LỢI CÁCH MẠNG THÁNG TÁM Ở NƯỚC TA

         
          Ngày 2 tháng 9 năm 1945, dưới ánh nắng thu vàng tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn lịch sử, đánh dấu sự ra đời của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Để ghi nhớ mốc son lịch sử vĩ đại đó, hàng năm nước ta đều tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Thế những, những năm gần đây lợi dụng mạng công nghệ thông tin, nhiều đối tượng thù địch, phản động, cơ hội chính trị lại viết bài, tung tin, cố tình xuyên tạc, bóp méo tính chất và ý nghĩa to lớn của sự kiện lịch sử trọng đại này. Một trong những luận điệu mà hiện nay bọn chúng thường chống phá đó là rêu rao: Cách mạng Tháng Tám thành công nhờ may mắn từ hoàn cảnh lịch sử. 
       Tuy nhiên, đây là luận điểm hoàn toàn sai trái của các đối tượng thù địch, phản động, mục đích nhằm hạ thấp giá trị cuộc cách mạng của toàn thể dân tộc Việt Nam, phủ nhận vai trò, công lao to lớn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thực tiễn lịch sử cho thấy vào thời điểm tháng 8-1945, phát xít Nhật đã bại trận hoàn toàn, Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng Đồng minh vào ngày 15-8-1945, lúc này quân Nhật tại Việt Nam đã hoàn toàn rệu rã về tinh thần, các lực lượng Đồng minh như quân Tàu-Tưởng, liên quân Anh-Pháp chưa vào đến nước ta. Thời điểm này đã tạo ra thời cơ ngàn năm có một để dân tộc Việt Nam đứng lên làm một cuộc cách mạng giành độc lập, tự do. Nhưng nếu chỉ có thời điểm thuận lợi đó thì chưa thể tạo nên cuộc cách mạng thành công, bởi vì độc lập, tự do không phải là món quà bỗng dưng từ trên trời rơi xuống. Điều này đã được lãnh tụ Hồ Chí Minh đã khẳng định trong Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa như sau: “Không phải Nhật bại mà bỗng nhiên ta được giải phóng, tự do…”. Vấn đề này hoàn toàn chính xác bởi để có cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền thành công trên cả nước; Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân trải qua các cao trào cách mạng 1930-1931, 1936-1939 và 1939-1945 với bao thử thách gian khổ vô cùng khốc liệt. Đảng cũng đã tiến hành vận động tập hợp các lực lượng đấu tranh thành mặt trận dân tộc thống nhất trên toàn quốc gọi là Việt Minh, tạo ra sức mạnh đoàn kết toàn dân. Nhờ đó, khi Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh tổ chức phát động Tổng khởi nghĩa thì ngay lập tức hàng triệu người dân trong cả nước đã nhất tề đứng lên đấu tranh giành chính quyền. Mặt khác, sự thành công của Cách mạng Tháng Tám còn là do các nhà lãnh đạo Cách mạng ở nước ta đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh đã có một trí tuệ và tầm nhìn lớn, đã nhận định đánh giá đúng tình hình và biết chớp thời cơ nhanh chóng. Điều này thể hiện trong thực tiễn từ giữa năm 1944, khi ở châu Âu, Hồng quân Liên Xô chuyển sang phản công thắng lợi trên nhiều mặt trận, không khí chuẩn bị khởi nghĩa sục sôi ở khắp nơi trên đất nước ta. Thế nhưng cuối tháng 10-1944, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc từ Trung Quốc trở về Hà Quảng, Cao Bằng đã ra chỉ thị hoãn cuộc khởi nghĩa Cao - Bắc-Lạng. Người nói “Thời kỳ cách mạng hòa bình phát triển đã qua, nhưng thời kỳ toàn dân khởi nghĩa chưa tới”. Đồng thời, Người chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân (tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam) có nhiệm vụ vừa tiến hành tuyên truyền cách mạng, vừa sẵn sàng lực lượng quân sự hỗ trợ phong trào nổi dậy của nhân dân trong Tổng khởi nghĩa. Tới cuối tháng 7-1945 khi thấy thời cơ đã chín muồi, lãnh tụ Hồ Chí Minh đã nói với đồng chí Võ Nguyên Giáp: “Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập”. Với quyết tâm đó, các nhà lãnh đạo cách mạng của ta đã tiến hành tổ chức phát động cuộc Tổng khởi nghĩa và kêu gọi toàn thể quần chúng nhân dân nhất tề đứng lên đấu tranh giành lại độc lập cho đất nước.
        Như vậy, với sự lãnh đạo tài tình của Đảng, Bác Hồ cùng tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm của toàn dân, chúng ta đã tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công rực rỡ. Thắng lợi của cuộc Cách mạng Cách mạng Tháng Tám đã đập tan xiềng xích của thực dân Pháp và phong kiến tay sai, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ thành người dân một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình. Cách mạng Tháng Tám thành công còn mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc đó là kỷ nguyên đấu tranh vì độc lập, thống nhất, xây dựng đất nước giàu mạnh, nhân dân hạnh phúc, ấm no. Cuộc Cách mạng Tháng Tám ở nước ta thắng lợi còn trở thành biểu tượng cao đẹp về ý chí và tinh thần đấu tranh anh dũng kiên cường, bài học kinh nghiệm quý giá, là nguồn cổ vũ động viên to lớn cho phong trào giải phóng dân tộc của nhân dân các nước thuộc địa trên toàn thế giới. Với ý nghĩa thắng lợi vĩ đại đó, cho dù các thế lực thù địch, phản động có ngoan cố xuyên tác chống phá đến đâu cũng thể phủ nhận vai trò công lao to lớn của Đảng, Bác Hồ và tinh thần đấu tranh kiên quyết bất khuất của nhân dân ta trong cuộc Cách mạng Tháng Tám. Đặc biệt, thực tiễn lịch sử và cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân ta ngày hôm nay càng lộ rõ âm mưu, ý đồ chống phá của các thế lực thù địch, phản động; đồng thời khẳng định sự thành công của Cách mạng Tháng Tám sẽ mãi mãi là mốc son chói lọi trong lịch sử của đất nước và dân tộc Việt Nam.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét