Thứ Hai, 20 tháng 2, 2017

KHÔNG CÓ “QUÂN ĐỘI TRUNG LẬP”, “ĐỨNG NGOÀI CHÍNH TRỊ”


Hiện nay, các thế lực thù địch đang tập trung chống phá ta trên lĩnh vực chính trị tư tưởng, trong đó có luận điệu phi lý “Quân đội phải trung lập, đứng ngoài chính trị”; “quân đội phải trung thành với Tổ quốc và nhân dân chứ không phải trung thành với bất kỳ tổ chức nào”. Xét cả trên phương diện lý luận lẫn thực tiễn, quan điểm trên là vô chính trị, phản khoa học, lừa bịp nhằm vô hiệu hóa quân đội cách mạng, làm lạc hướng quân đội, phục vụ các thế lực thù địch chống chủ nghĩa xã hội.
Thực tiễn tổ chức và hoạt động của quân đội trong lịch sử nhân loại đã khẳng định: Không có quân đội trung lập, đứng ngoài chính trị!
K.Clausewitz - nhà lý luận quân sự tư sản của nước Phổ đã khái quát luận điểm: “Chiến tranh là sự kế tục của chính trị”.
Xét về bản chất, quân đội bao giờ cũng là công cụ bạo lực, phục vụ cho mục đích chính trị của một giai cấp, nhà nước nhất định. Do vậy, không có và không bao giờ có quân đội “trung lập về chính trị”, “đứng ngoài chính trị”, “phi giai cấp”. Tính chất chính trị của quân đội thể hiện tập trung và rõ nét ở mục tiêu chiến đấu, tổ chức lực lượng, cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo và chức năng, nhiệm vụ của quân đội; phụ thuộc vào quan điểm, đường lối chính trị của giai cấp, nhà nước, đảng chính trị tổ chức ra quân đội. Với tư cách là một tổ chức của nhà nước, do nhà nước xây dựng, nên quân đội bao giờ cũng mang bản chất giai cấp của nhà nước; “Bản chất giai cấp của nhà nước như thế nào thì quân đội - người bảo vệ lợi ích của nó như thế ấy”. C.Mác và Ph.Ăngghen đã khẳng định rằng, quân đội của bất cứ nhà nước bóc lột nào cũng đều là công cụ bạo lực chủ yếu để bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị, để đàn áp, áp bức những người lao động, để thực hiện chính sách cai trị của mình.
Khẳng định bản chất giai cấp của quân đội kiểu mới - quân đội của giai cấp vô sản, V.I.Lênin viết: “Quân đội chúng ta là quân đội giai cấp chống lại giai cấp tư sản”. V.I.Lênin vạch rõ bản chất, vai trò của quân đội tư sản “là công cụ vững chắc nhất để duy trì chế độ cũ, là thành trì kiên cố nhất để bảo vệ trật tự tư sản và sự thống trị của tư bản”.
Về bản chất chính trị của quân đội, V.I.Lênin khẳng định: “Hiện nay, cũng như trước kia và sau này, quân đội sẽ không bao giờ có thể trung lập được”. V.I.Lênin đã phê phán quan điểm về sự “trung lập hóa” chính trị, “phi chính trị” hóa quân đội của các chính trị gia tư sản. Người cho rằng, đó là điều bịa đặt hèn hạ và dối trá. V.I.Lênin vạch rõ: “Quân đội không thể và không nên trung lập. Không lôi kéo quân đội vào chính trị - đó là khẩu hiệu của bọn tôi tớ giả nhân giả nghĩa của giai cấp tư sản và của chế độ Nga hoàng, bọn này trong thực tế bao giờ cũng lôi kéo quân đội vào chính trị phản động”. Lịch sử xây dựng quân đội của các nước trên thế giới cho thấy, trong bất kỳ xã hội nào, mọi giai cấp cầm quyền và nhà nước của nó đều quan tâm xây dựng quân đội về chính trị, nhằm bảo đảm cho quân đội luôn trung thành và phục vụ lợi ích của giai cấp và nhà nước đã sinh ra và nuôi dưỡng nó. Luận điểm “phi chính trị hóa” quân đội, “quân đội trung lập”, trả quân đội về cho nhà nước,… thực chất là đòi phi chính trị của Đảng Cộng sản, làm cho quân đội thoát ly khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xa rời chính trị vô sản để từng bước du nhập chính trị tư sản, làm cho quân đội trở thành công cụ bảo vệ lợi ích tư sản, phản bội lại lợi ích của giai cấp công nhân, chống lại nhân dân. Thực chất của  “Phi chính trị hóa” quân đội là một mũi tiến công chủ yếu nhằm vô hiệu hóa quân đội, làm cho quân đội xã hội chủ nghĩa mất phương hướng, rơi vào quỹ đạo chính trị phản động mà các thế lực tư bản, đế quốc đã thực hiện đối với quân đội các nước xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu trước đây.
Quân đội chỉ mang bản chất của một giai cấp - giai cấp thống trị chi phối quyền lực nhà nước và tổ chức, nuôi dưỡng sử dụng quân đội đó. Không bao giờ và không ở đâu có nhà nước “siêu giai cấp”, có “quân đội phi giai cấp”.
Theo V.I.Lênin nguyên tắc căn bản nhất trong những nguyên tắc xây dựng quân đội kiểu mới là: Đảng Cộng sản phải lãnh đạo chặt chẽ quân đội về mọi mặt, trong mọi tình huống. Sự lãnh đạo đó là tất yếu khách quan, là một quy luật nhằm làm cho quân đội tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản, với giai cấp công nhân, giữ vững bản chất công nhân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo lý luận của V.I.Lênin về quân đội kiểu mới, quân đội công nông, sáng lập ra quân đội kiểu mới của dân tộc ta. Người đặc biệt coi trọng nhân tố chính trị trong xây dựng quân đội: “quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt lên hàng đầu vấn đề xây dựng quân đội về chính trị. Theo Người, “Quân đội ta có sức mạnh vô địch, vì nó là một quân đội nhân dân, do Đảng ta xây dựng, Đảng ta lãnh đạo và giáo dục”. Hồ Chí Minh thường xuyên yêu cầu phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, coi đó là nguyên tắc bất di bất dịch để giữ vững và không ngừng phát huy bản chất cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam. Người căn dặn: “Quân đội ta là quân đội nhân dân, do nhân dân đẻ ra, vì nhân dân mà chiến đấu…”, “quân và dân như cá với nước”, “nếu chúng ta tách rời nhân dân, Đảng… thì chúng ta không tài nào lập được công trạng gì”.  “Chính trị là gốc”, “người trước súng sau” đó là tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình tổ chức, giáo dục, rèn luyện Quân đội nhân dân Việt Nam.
Đối với mỗi quốc gia, dân tộc, tổ chức và hoạt động của quân đội có những đặc điểm riêng gắn với điều kiện lịch sử - cụ thể, song đều tuân theo quy luật “quân sự phục tùng chính trị”.
Trong thế giới đương đại, quan điểm “quân đội phải trung lập, đứng ngoài chính trị” thường xuất hiện ở các nước có cấu trúc đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, nhất là khi sự tranh giành quyền lực giữa các đảng phái chính trị diễn ra gay gắt, dẫn đến khủng hoảng chính trị. Tuy vậy, trong thực tế, bất cứ đảng chính trị cầm quyền nào cũng tìm mọi cách để nắm quân đội, tìm sự hậu thuẫn từ quân đội. Điều đó có thể thấy rõ ở Thái Lan. Chính phủ và các đảng phái chính trị ở nước này đều ra sức tranh thủ sự ủng hộ về chính trị của quân đội.
Trong nền chính trị với cấu trúc lưỡng đảng ở Mỹ, quân đội Mỹ không hề đứng ngoài chính trị. Chỉ tính từ năm 1990 đến nay, quân đội Mỹ đã liên tục can dự vào đời sống chính trị của các nước và các khu vực, kể cả tiến hành chiến tranh để can thiệp vào tình hình chính trị ở các nước và các khu vực, như Chiến tranh vùng Vịnh năm 1991, chiến tranh ở Nam Tư năm 1999, chiến tranh ở Ápganixtan năm 2001, chiến tranh ở Irắc năm 2003, ở Libya những năm gần đây…; kích động làn sóng “Mùa xuân Ảrập” dẫn đến biến động chính trị ở khu vực Bắc Phi - Trung Đông từ năm 2010 đến nay. Như vậy, không thể nói quân đội Mỹ đứng ngoài chính trị.
Lịch sử cách mạng thế giới cũng đã chứng minh, sự sụp đổ chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu vào những năm 80 và 90 thế kỷ XX là do việc xóa bỏ quy định của hiến pháp về vai trò lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo xã hội, lãnh đạo quân đội của Đảng Cộng sản, thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, phi chính trị hóa quân đội. Do “phi chính trị hóa” quân đội, thực chất là phi chính trị mang bản chất giai cấp công nhân, bản chất cách mạng của quân đội nên quân đội ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu trước đây đã mất sức chiến đấu và không còn là quân đội cách mạng, quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân.
Thực tiễn cho thấy, ở những nước có sự tồn tại của nhiều đảng phái chính trị, thực hiện cái gọi là “phi chính trị hóa”quân đội, đang phải đối mặt với tình trạng mâu thuẫn, xung đột, bất ổn chính trị - xã hội gia tăng. Quân đội ở các nước này gặp phải không ít trở ngại trong việc duy trì sự đoàn kết, thống nhất nội bộ, tăng cường tiềm lực và sức mạnh quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.
Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, mang bản chất cách mạng của giai cấp công nhân; đồng thời; có tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc, là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành và tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Tính chất chính trị của Quân đội nhân dân Việt Nam thể hiện ở lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân; ở sự trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước xã hội chủ nghĩa và gắn bó máu thịt với nhân dân; ở cơ chế lãnh đạo, chỉ huy thực hiện nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội.
Hơn bảy mươi năm qua, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta trực tiếp tổ chức, giáo dục, rèn luyện, Quân đội nhân dân Việt Nam đã không ngừng trưởng thành và đã thực sự trở thành lực lượng chính trị - vũ trang hùng mạnh, trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Quân đội ta luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân, chiến đấu mưu trí, anh dũng, kiên cường; đoàn kết và đồng cam cộng khổ với nhân dân, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Nhờ có chính trị vững mạnh mà quân đội ta không ngừng trưởng thành và lớn mạnh như ngày nay. Thực tiễn cách mạng chứng minh rằng, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định sự vững mạnh về chính trị của quân đội ta. Quân đội nhân dân Việt Nam thực sự là một quân đội cách mạng, mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc. Đó là quân đội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì mục tiêu lý tưởng của Đảng “vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân”. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong hai cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại của dân tộc, mặc dù trang bị vũ khí, kỹ thuật của quân đội ta thua kém các thế lực xâm lược, nhưng nhờ có giác ngộ chính trị cao, nhờ có tinh thần chiến đấu dũng cảm, thông minh, sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ, quân đội ta đã đánh thắng thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược và thế lực bành trướng, giành lại độc lập tự do cho dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, đưa nước ta bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Trong thời kỳ mới, trước tình hình chính trị thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương tiếp tục xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội. Quân đội luôn vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân, phát huy bản chất cách mạng, truyền thống tốt đẹp, luôn khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng là lực lượng chính trị, là công cụ bạo lực sắc bén tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Vì thế, mỗi chúng ta cần phải thống nhất về nhận thức đó là để xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, thực sự trở thành lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tin cậy, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân, phải thường xuyên giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng với quân đội. Xa rời nguyên tắc đó, quân đội sẽ mất sức chiến đấu, không còn là quân đội cách mạng của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét