Thứ Hai, 20 tháng 6, 2016

Lòng tin của Nhân dân đối với Đảng
Xuyên suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta đã khẳng định vai trò to lớn của quần chúng nhân dân với sự nghiệp cách mạng. Đó là sức mạnh đoàn kết “trên dưới một lòng, lòng dân không chia” để cùng đánh đuổi “kẻ thù chung” của dân tộc, giành và giữ chính quyền nhà nước. Sức mạnh ấy được anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi khái quát trong luận điểm nổi tiếng: “đẩy thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân” cũng như khẳng định của Hồ Chí Minh: “dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”.
Từ khi ra đời đến nay, trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng, phát triển đất nước. Đảng ta luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, chăm lo củng cố sức mạnh khối “đại đoàn kết toàn dân tộc”. Tôn chỉ và mục đích hành động của Đảng là vì hạnh phúc của nhân dân. Ngoài ra, Đảng hoàn toàn không có mục đích nào khác. Chính điều đó đã tạo ra mối liên hệ chặt chẽ, khăng khít, keo sơn giữa nhân dân với Đảng. Niềm tin, lòng tin của nhân dân với Đảng từ đó mà ngày càng được tăng cường, củng cố, nâng cao.
Có thể nói, cội nguồn sức mạnh và sức sống của Đảng là ở lòng tin của dân. Có dân là có tất cả, mất lòng tin của dân là mất hết. Lòng tin đó được xây đắp bền vững chính là ở chỗ Đảng đã quán triệt đường lối nhân dân, sự nghiệp cách mạng là của quần chúng nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Đây chính là lý do giải thích vì sao mà chỉ với chưa đầy một thế kỷ từ khi ra đời, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đã làm lên những “kỳ tích” trong phong trào đấu tranh cách mạng vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội của nhân loại cũng như trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước ta hiện nay.
Nhận thức rõ cội nguồn sức mạnh ấy của Đảng, các thế lực thù địch với cách mạng Việt Nam luôn âm mưu phá hoại, chia rẽ nhân dân với Đảng bằng nhiều thủ đoạn và hành động tinh vi, thâm độc, tráo trở. Hiện nay, chúng đã và đang ra sức tung hô và cổ xúy cho những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm đánh sập “hệ tư tưởng”, xóa bỏ “kim chỉ nam”, tạo sự hoang mang, dao động trong quần chúng nhân dân và ngay trong một bộ phận cán bộ, đảng viên với Đảng và làm cho Đảng mất phương hướng, mục tiêu, lý tưởng cách mạng.
Cùng với hoạt động trên, hiểu được lòng tin của nhân dân với Đảng được xây dựng trước hết từ lòng tin của nhân dân với mỗi cán bộ, đảng viên cụ thể. Từ đó, chúng đã tập trung đẩy mạnh việc tuyên truyền, xuyên tạc đời tư của cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước với các thủ đoạn như: tạo dựng video clip, trả lời phỏng vấn, viết bài bịa đặt… và triệt để khoét sâu những hạn chế, yếu kém trong công tác lãnh đạo của một số cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng cũng như những sai phạm, sự tha hóa, biến chất của một số cán bộ, đảng viên, nhất là những người có chức, có quyền nhằm vu cáo, kích động, gây chia rẽ, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, làm giảm sút lòng tin của nhân dân với Đảng, với bộ máy chính quyền nhà nước.
Trước âm mưu, hành động chống phá của kẻ thù, Đảng ta và mỗi cán bộ, đảng viên đã thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, kịp thời phát hiện, đấu tranh vạch trần những âm mưu, thủ đoạn, những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc với mục đích phá hoại cách mạng của kẻ thù. Đồng thời nhận rõ những nguy cơ dễ mắc phải của một đảng cầm quyền, trong suốt quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của dân tộc, Đảng ta luôn chú ý tới việc xây dựng và chỉnh đốn để không ngừng tự hoàn thiện mình, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn đổi mới đất nước. Quá trình đó, Đảng luôn lấy chủ nghĩa Mác-Lênin “làm cốt”, tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, kỷ luật tự giác, nghiêm minh, giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng… Coi đó là những điều “bất biến” trong mối quan hệ với cái “vạn biến”.
Sức mạnh và uy tín của Đảng được đo bằng lòng tin của dân. Vì vậy, bên cạnh việc đẩy mạnh công tác vận động quần chúng, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đảng và mỗi đảng viên phải luôn thực sự là người đầy tớ trung thành của nhân dân. Suốt đời thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; làm người công bộc, tận tụy trung thành của nhân dân; đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị; trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; chống chủ nghĩa cá nhân; nói đi đôi với làm... Đó là những điều “cốt tử” tạo nên uy tín của Đảng và củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân với Đảng.

1 nhận xét: