Thứ Ba, 31 tháng 5, 2016

Trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay với cuộc đấu tranh làm thất bại chiến lược "Diễn biến hòa bình"Chiến lược “Diễn biến hòa bình” là một trong những kế hoạch của các thế lực thù địch do chủ nghĩa đế quốc khởi xướng và thực hiện được tiến hành trên diện rộng mang tính chất toàn cầu. Mục đích của chiến lược “Diễn biến hoà bình” nhằm xóa bỏ chủ nghĩa xã hội, với tư cách là một chế độ xã hội tiến bộ, ưu việt nhất hiện nay. Để thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” kẻ thù đã liên tiếp, triển khai và sử dụng các chiêu bài, thủ đoạn nham hiểm, thâm độc nhằm vào các nước xã hội chủ nghĩa. Điều lo ngại nhất là đối tượng của chiến lược “Diễn biến hòa bình” mà các thế lực nhằm vào chủ yếu là thế hệ trẻ, những lực lượng trụ cột, tương lai của nước nhà. Bởi chúng cho rằng, thế hệ trẻ tuy là những người nắm ước mơ, hoài bão, khát khao được khẳng định, bứt phá và cống hiến nhưng bản lĩnh và kinh nghiệm sống còn non yếu, còn thiếu dễ bị cám dỗ, mua chuộc, lôi kéo…
Đối với Nước ta, trong những năm qua các thế lực thù địch đã âm thầm triển khai và sử dụng tổng hợp các chiêu bài trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, tư tưởng, an ninh quốc phòng… tập trung vào nhiều đối tượng, trong đó có thế hệ trẻ, cụ thể là lực lượng thanh niên, đội ngũ trí thức. Với những thủ đoạn thâm độc, tinh vi như: tuyên truyền lối sống tư sản, đề cao lợi ích cá nhân, lối sống thực dụng, buông thả, ăn chơi, coi nhẹ giá trị đạo đức, thuần phong mỹ tục… đã khiến cho một bộ phận không nhỏ thanh, thiếu niên đang bị cuốn hút, bị lôi kéo và sa ngã vào những lối sống thiếu lành mạnh, bị trượt dài trên con đường ăn chơi, tội lỗi. Có những bạn trẻ hiện nay đã không ngần ngại lựa chọn cho mình một lối sống đi ngược với giá trị đạo đức truyền thống, với thuần phong mỹ tục của con người Việt Nam, đó là lối sống thực dụng, sống thử, sống gấp không cần mục tiêu, lý tưởng, bất chấp mọi dư luận để đạt mục đích ích kỷ của cá nhân, thỏa mãn sở thích, thú vui tầm thường… Đó thực sự là những điều đáng lo ngại mà chúng ta phải thực sự có những nhìn nhận nghiêm túc và hành động cấp bách để giúp thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc, đúng đắn về những âm mưu, thủ đoạn thâm độc của kẻ thù tránh ảo tưởng, mơ hồ góp phần đấu tranh một cách chủ động, tích cực làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, xây dựng và bảo vệ tổ quốc ngày càng giàu mạnh và bền vững.
Để giúp thế hệ trẻ nhận thức rõ được vai trò, trách nhiệm của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch cận tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp sau:
Thứ nhất, thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ.
Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là những kiến thức nền tảng, lý luận khoa học, cách mạng nhất hiện nay có vai trò, tác dụng rất lớn trong giáo dục, bồi dưỡng về mục tiêu, lý tưởng, lập trường bản lĩnh cách mạng cho thế hệ trẻ. Khi thế hệ trẻ đã thấm nhuần lý luận cách mạng họ sẽ có được một sự “kháng nguyên” cao với những âm mưu, thủ đoạn và hành động phản cách mạng của các thế lực thù địch. Thế hệ trẻ sẽ nhạy bén hơn, chủ động hơn trong đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hoà bình” bảo vệ sự nghiệp cách mạng, công cuộc đổi mới đất nước ngày càng bền vững và giàu mạnh.
Trong giáo dục lý luận Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ, phải chú ý về phương pháp, cách thức và nội dung giáo dục sao cho thật phong phú, hấp dẫn và đạt hiệu quả cao, tránh hình thức, sáo rỗng, chạy theo hình thức. Điều cần tập trung đột phá trong thời gian tới đó là phải đa dạng các hình thức tuyên truyền, giáo dục như: Tổ chức thi tìm hiểu, tổ chức các chương trình văn nghệ, đưa vào chương trình giáo dục của các cấp học, ngành học… đặc biệt phải vận động, thu hút được thế hệ trẻ tham gia vào các hoạt động thực tiễn trong đấu tranh, phòng chống làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Bởi chỉ khi nào thế hệ trẻ thấy rằng, việc cần có những hiểu biết đúng đắn, đầy đủ và sâu sắc về âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” thì khi đó họ sẽ nỗ lực tìm hiểu, nghiên cứu một cách tự giác, có hệ thống. Giáo dục tốt là cơ sở, con đường thuận lợi đầu tiên cho những hiểu biết và hành động đấu tranh tích cực, kiên cường và sáng tạo của thế hệ trẻ sau này.
Thứ hai, xây dựng trường sống lành mạnh để thế hệ trẻ học tập, tu dưỡng và rèn luyện tốt.
Môi trường là yếu tố có vai trò, ảnh hưưởng, tác động lớn tới quan điểm, lối sống, bản lĩnh, lập trường của thế hệ trẻ qua các giai đoạn, lứa tuổi. Thế hệ trẻ sẽ khó thiết lập được lối sống lành mạnh, sống vì mục tiêu, lý tưởng nếu như xã hội luôn đầy dẫy những bất công, tham nhũng, những vụ việc tiêu cực. Để thế hệ trẻ ngày nay có một môi trường tốt, cần có sự nỗ lực của các cấp, các ngành, sự “chung tay, góp sức” của toàn xã hội. Cần phải tạo nên những mối quan hệ xã hội tốt đẹp, thân thiện trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng, đề cao tình yêu thương con người, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, xây dựng dư luận xã hội tích cực hướng tới thế hệ trẻ. Cùng với đó, phải thường xuyên tổ chức phát động các phong trào hướng tới cộng đồng, các hoạt động thực tiễn như: Giúp đỡ trẻ em nghèo, những số phận khó khăn… để từ đó thế hệ trẻ biết sống yêu thương, biết chia sẻ, sống có trách nhiệm hơn với bản thân và cộng đồng. Mặt khác, cần phải tích cực và kiên quyết đấu tranh loại trừ những tệ nạn xã hội, những tiêu cực có ảnh hưởng xấu tới thế hệ trẻ. Chỉ có một môi trường tốt, lành mạnh mới hun đúc và hình thành nên những nhân cách tốt, những bản lĩnh vững vàng chống lại những cái xấu.
Thứ ba, tăng cường vai trò, trách nhiệm của tổ chức đoàn trong tập hợp, giáo dục và tu dưỡng thế hệ trẻ
Đoàn là nơi tập hợp, giáo dục và rèn luyện cho thanh niên về mục tiêu, lý tưởng và lẽ sống ở đời. Do vậy, vai trò của đoàn thời kỳ nào cũng trở nên quan trọng và không thể coi nhẹ. Để giúp thế hệ trẻ nhận thức được diện mạo, tính hiểm độc và những tác hại khôn lường của chiến lược “Diễn biến hòa bình”, từ đó nâng cao tính cảnh giác, tích cực đấu tranh thì đoàn phải đưa nội dung này thành chương trình giáo dục có tính chất quan trọng, thường xuyên đối với thế hệ trẻ. Điều đáng lưu ý là phải tổ chức tuyên truyền, giáo dục sao cho hấp dẫn, hiệu quả tránh để xảy ra tình trạng “đánh trống bỏ dùi”, “phát nhưng không động” gây nhàm chán cho thế hệ trẻ. Đồng thời, đoàn cũng cần tập trung xây dựng, phát hiện những gương sáng điển hình trong học tập, rèn luyện và đấu tranh tích cực với chiến lược “Diễn biến hòa bình” trong thanh, thiếu niên để từ đó nhân rộng, tạo sức lan toả tích cực, rộng lớn góp phần ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu đen tối của các thế lực thù địch.
Thứ tư, Mỗi bạn trẻ phải là một tấm gương sáng đi đầu trong phong trào đấu tranh làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch
Bác Hồ đã từng dạy rằng: Mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp rực rỡ sắc màu. Thế hệ trẻ là lực lượng trụ cột của nước nhà, tương lai đất nước ra sao nhìn cả vào thế hệ trẻ, thế hệ trẻ chỉ có thể được xây dựng hùng mạnh khi bản thân mỗi bạn trẻ là một tấm gương tiêu biểu trong học tập, tu dưỡng. Mọi nỗ lực của xã hội hướng vào thế hệ trẻ chỉ có ý nghĩa khi mỗi bạn trẻ ý thức được sứ mệnh cũng như trách nhiệm của mình từ đó không ngừng phấn đấu khắc phục những hạn chế từng bước hoàn thiện bản thân trở thành những công dân tốt, tích cực cống hiến cho xã hội. Để giúp thế hệ trẻ luôn hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm của mình cần phải khơi dậy trong họ những giá trị truyền thống, thái độ sống nhiệt tình, tích cực với tinh thần biết ơn, có trách nhiệm với những hy sinh, cống hiến của thế hệ cha anh. Phải làm cho thế hệ trẻ thấy được rằng, mình không được phép lãng quên quá khứ và cần phải sống có trách nhiệm cao với tương lai của mình, của đất nước. Chỉ có như vậy, thế hệ trẻ mới phát huy được hết vai trò, khả năng và trách nhiệm của mình với tư cách là những lực lượng kế cận tin cậy của nước nhà.
Thiết nghĩ, thế hệ trẻ là chủ nhân của đất nước, lực lượng trụ cột góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong mọi thời kỳ, giai đoạn, họ chính là “nguyên khí của quốc gia” có sứ mệnh xây dựng đất nước ngày càng to đẹp hơn, đàng hoàng hơn, đúng theo di nguyện của Bác Hồ. Do vậy, việc giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ luôn là nhiệm vụ quan trọng phải được đặt lên hàng đầu, để thế hệ trẻ ngày càng vững bước, tự tin, hình thành cho mình bản lĩnh của thanh niên cách mạng thế hệ Bác Hồ. Trong đó, hiện nay việc giúp thế hệ trẻ nhận thức đúng, có hiểu biết sâu sắc và tích cực đấu tranh có hiệu quả làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhất thiết phải có sự “chung tay góp sức của toàn xã hội./


1 nhận xét:

  1. Đúng rồi, tuổi trẻ cần phải nêu cao tinh thần yêu nước mới xứng đáng là người được hưởng hòa bình từ xương máu cha anh

    Trả lờiXóa