Thứ Ba, 31 tháng 5, 2016

ĐẤU TRANH NGĂN CHẶN SỰ CHỐNG PHÁ CỦA CÁC TỔ CHỨC PHẢN ĐỘNG NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI TRÊN MẠNG INTERNETĐẤU TRANH NGĂN CHẶN SỰ CHỐNG PHÁ CỦA CÁC TỔ CHỨC PHẢN ĐỘNG NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI TRÊN MẠNG INTERNET

Các tổ chức phản động người Việt hải ngoại hiện nay tập trung chủ yếu ở Mỹ và một số nước phương Tây. Điển hình là một số tổ chức như: “Đảng dân chủ Việt Nam” của Nguyễn Sỹ Bình, “Viễn tượng Việt Nam” của Đoàn Viết Hoạt, “Việt Tân”, “Chính phủ Việt Nam tự do” của Nguyễn Hữu Chánh, “Ủy ban tự do tôn giáo cho Việt Nam” của Ngô Thị Hiền, “Mạng lưới nhân quyền Việt Nam” của Nguyễn Thanh Trang… Chúng đang triển khai các hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam, tập trung trên một số hướng chủ yếu như: Tăng cường xây dựng các lực lượng, tổ chức chống đối ở trong nước; tìm ngọn cờ lãnh đạo, ứng cử đưa vào cơ quan quyền lực cao nhất (Quốc hội); kích động quần chúng xuống đường biểu tình, thực hiện “cuộc cách mạng đường phố” để lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; Triệt để lợi dụng các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là mạng internet, triệt để khai thác những tiêu cực, tham nhũng… để tuyên truyền xuyên tạc nhằm hạ uy tín của Đảng và Nhà nước ta; Tập trung chống phá Việt Nam về dân chủ, nhân quyền, tôn giáo; can thiệp đòi thả những phần tử mà chúng gọi là “tù nhân lương tâm bị đàn áp về chính kiến”; Tăng cường các hoạt động công khai ở nhiều nước để gây thanh thế, đánh lừa công luận; Gia tăng kích động văn nghệ sỹ đòi tự do sáng tác, tự do công bố các tác phẩm văn học nghệ thuật, phản đối sự kiểm duyệt của cơ quan nhà nước, từng bước thoát ly sự lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực văn nghệ.
Những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các phần tử phản động người Việt hải ngoại gây ra những nguy hiểm lớn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chúng ta cần luôn đề cao cảnh giác và kiên quyết đấu tranh chặn đứng dã tâm của chúng. Hiện nay, cần thực hiện tốt các giải pháp cơ bản đó là:
Thứ nhất, thông qua các hình thức tuyên truyền, giáo dục lý luận để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng từng bước thấm sâu vào quần chúng. Khi đã nhận thức đúng thì dù thông tin sai trái có thâm độc đến mấy cũng khó có thể tác động, lay chuyển được nhận thức.
Thứ hai, tập trung phê phán một số quan điểm sai trái, thù địch, có tính chất trọng tâm, trọng điểm như: các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những quan điểm, luận điệu phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của cách mạng Việt Nam; những quan điểm phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, gắn với bác bỏ vai trò, đường lối phát triển đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam; các quan điểm sai trái vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ, nhân quyền, tư do tôn giáo.
Thứ ba, tăng cường đoàn kết, giữ vững vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng. Trong bất kỳ trường hợp nào Đảng cũng phải kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc, đó là: kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định nguyên tắc tập trung dân chủ; không chấp nhận đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập…
Thứ tư, tăng cường mở rộng dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc hoạch định các chủ trương, đường lối; thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước, làm thất bại âm mưu lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động quần chúng chống đối chế độ.
Thứ năm, phải gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”. Tăng cường các bài viết trên mạng internet tuyên truyền, cổ vũ các phong trào nhân dân xây dựng đời sống văn hóa; tuyên truyền các nhân tố mới trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc. Khuyến khích văn nghệ sỹ bám sát thực tiễn tạo ra nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao.

1 nhận xét:

  1. Mình thấy buồn vì những con người đó, tự vỗ ngực tự hào là người Việt Nam nhưng vì lợi ích thấp hèn mà quay ra phản bội lại dân tộc

    Trả lờiXóa