Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2020

THỦ ĐOẠN CỦA KẺ THÙ - CHÚNG TA CẦN CẢNH GIÁC

 

THỦ ĐOẠN CỦA KẺ THÙ - CHÚNG TA CẦN CẢNH GIÁC

                                                          VuPhu.com

 

Thời gian gần đây, lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin, tính hiếu kỳ của một bộ phận người dân, các thế lực thù địch phản động, cơ hội chính trị, chống đối cực đoan đã đẩy mạnh thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” tiến công trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa, xã hội. Chúng triệt để lợi dụng các phương tiện thông tin, truyền thông, nhất là mạng internet, các website, blog, tạp chí, tập san, báo, đài phát thanh,… để tán phát các tin, bài, tài liệu có nội dung xuyên tạc các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Chúng đã bóp méo, xuyên tạc sự thật, xuyên tạc quá khứ, bôi đen lãnh đạo để phá vỡ niềm tin của quần chúng vào Đảng và chế độ; đưa thông tin mập mờ gây hoang mang dư luận; chúng lợi dụng chính sách tôn giáo, dân chủ nhân quyền của Đảng và nhà nước ta, nhằm kích động bạo loạn làm ảnh hưởng không nhỏ đến ổn định chính trị - xã hội, phát triển kinh tế đất nước và từng địa phương. Tiêu biểu như vụ Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử sơ thẩm các đối tượng thuộc “Nhóm Hiến pháp” về tội phá rối an ninh… các đối tượng thù định đã lợi dụng xuyên tạc nói chúng ta vi phạm nhân quyền, kêu gọi thả tự do cho các đối tượng trên. Hay chúng xuyên tạc đường lối phát triển kinh tế và những thành quả trong công cuộc đổi mới, công tác chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước, chúng cho rằng Đảng đã kìm hãm kinh tế tư nhân phát triển, vu cáo Việt Nam vi phạm tự do dân chủ, nhân quyền, kêu gọi thực hiện “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập”, “công cuộc phục sinh đất nước”; vu cáo Đảng “bao che cho những người có chức, có quyền” không bảo vệ lợi ích của nhân dân; kích động nhân dân không tin vào chính quyền, kêu gọi người dân xuống đường đấu tranh xóa bỏ chế độ….

Để chủ động làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của địch; trên cơ sở nhận diện rõ âm mưu của kẻ thù, chúng ta cần nâng cao cảnh giác, xác định rõ và làm tốt một số vấn đề cần cơ bản sau:

-  Phải xác định, đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” là cuộc đấu tranh của giai cấp và ý thức hệ, các thế lực thù địch chưa bao giờ từ bỏ âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, nhà nước và chế độ XHCN. Cuộc chiến này sẽ diễn ra lâu dài và ngày càng quyết liệt, đặc biệt trong thời gian này chúng ta đang tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Chúng ta không cường điệu, đánh giá quá cao kẻ địch, nhưng thực tế đã chỉ rõ, không bao giờ được lơi lỏng mất cảnh giác để kẻ thù thực hiện được âm mưu của chúng.

-  Phải coi đây là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. Phải quán triệt phương châm phòng ngừa bên trong là chính. Phải tuân thủ sự lãnh đạo toàn diện tuyệt đối của Đảng. Phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các ban nghành, đoàn thể trong đấu tranh phòng chống “diễn biến hòa bình” đặc biệt là “diễn biến hòa bình” trên mặt trận tư tưởng văn hóa.

-  Phải tiếp tục tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho các tầng lớp nhân dân; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; xây dựng hệ thống bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, đảm bảo mở rộng dân chủ XHCN. Kịp thời đấu tranh ngăn chặn dấu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; phát huy quyền làm chủ của nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban nghành chức năng trong đấu tranh phòng chống “diễn biến hòa bình”.

-  Tập trung củng cố, nâng cao và hoàn thiện hệ thống thông tin, truyền thông phong phú, đa dạng và hiện đại, làm cho hệ thống này đảm bảo đủ sức mạnh và khả năng đáp ứng các yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền. Đồng thời, có phương hướng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng, văn hoá, truyền thông, trong đó đặc biệt chú trọng đến các lực lượng xung kích trên mặt trận đấu tranh phòng, chống "Diễn biến hòa bình”.

-  Chủ động đấu tranh, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm. Phản bác kịp thời, có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch; chống các luận điệu phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, xuyên tạc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vạch trần thủ đoạn thổi phồng những sơ hở, yếu kém của Đảng, Nhà nước ta trong công tác xây dựng Đảng, trong quản lý kinh tế - xã hội; kích động tâm lý bất mãn, chống đối, chia rẽ nội bộ, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Chủ động dự báo những sự thay đổi trong âm mưu, phương thức hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa của các thế lực thù địch.

Cuộc đấu tranh này ở nước ta hiện nay đang diễn ra rất phức tạp, gay go và quyết liệt. Các thế lực thù địch đã, đang và sẽ dùng mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng nước ta trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó chống phá trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa ngày càng quyết liệt. Đó là một nguy cơ đối với sự tồn vong của Đảng, của chế độ ta, không thể xem thường. Do đó, nếu chúng ta chủ quan, mất cảnh giác hoặc nhận thức không đầy đủ về những tác động phá hoại của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, thì các thế lực thù địch, phản động, cơ hội càng có nhiều cơ hội để tiến hành âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” nhằm chống Đảng, Nhà nước ta. Kiên quyết đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, phê phán, vạch trần, bác bỏ các quan điểm thù địch, sai trái là một nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta trong tình hình mới./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét