Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2020

CẢNH GIÁC VỚI CHIÊU TRÒ XUYÊN TẠC VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ CỦA ĐẢNG TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI XIII

 

CẢNH GIÁC VỚI CHIÊU TRÒ XUYÊN TẠC VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ CỦA ĐẢNG TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI XIII

                                                         DucChinh1988

 

Thời gian gần đây, khi chúng ta đang chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, các thế lực thù địch, tổ chức phản động tăng cường hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta với âm mưu, thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt. Một trong những thủ đoạn mà chúng thực hiện là lợi dụng những yếu kém, bất cập của đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ thời gian qua, tăng cường chống phá với những giọng điệu bịa đặt, bóp méo, xuyên tạc nguy hiểm.

Cùng với các thế lực thù địch, các tổ chức phản động, những kẻ cơ hội chính trị tăng cường phê phán, đả kích, phủ nhận, xuyên tạc đường lối, cương lĩnh của Đảng, dự thảo các văn kiện Đại hội. Chúng soạn thảo thành những tài liệu mạo danh, nặc danh hoặc công khai để tên tuổi, địa chỉ cụ thể sau đó tán phát trên Internet, mạng xã hôi dưới nhiều hình thức như “ Thư ngỏ”, “Thư trao đổi”, “Kiến nghị”…, thổi phồng những tồn tại, hạn chế của đất nước, rồi quy kết, đổ lỗi nguyên nhân hạn chế ấy là do thể chế chính trị, sự yếu kém trong thực hiên vai trò lãnh đạo, từ đó giảm sút niềm tin của nhân dân vào Đảng.

Để góp phần đấu tranh làm thất bại hoàn toàn mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, cần phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành có liên quan nhằm đẩy mạnh hoạt động đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái; bảo vệ Cương lĩnh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác tư tưởng-lý luận của các cấp uỷ Đảng hiện nay; cần phải được tăng cường, tiến hành thường xuyên, kịp thời, kiên quyết và sắc bén. Hơn lúc nào hết, mỗi chúng ta cần phải thật tỉnh táo, nâng cao cảnh giác, có khả năng tự sàng lọc, tiếp nhận thông tin chính thống, có thể “miễn dịch” trước những thủ đoạn xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét