Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2020

ĐẤU TRANH LÀM THẤT BẠI ÂM MƯU CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH ĐÒI ĐA NGUYÊN, ĐA ĐẢNG

 

ĐẤU TRANH LÀM THẤT BẠI ÂM MƯU CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH ĐÒI ĐA NGUYÊN, ĐA ĐẢNG

                                                                                                             TrinhBinh.com

Hiện nay, các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội chính trị vin vào những hiện tượng tham nhũng, quan liêu,…của một số cán bộ để quy kết rằng cội nguồn của những hiện tượng trên là do Việt Nam thực hiện chế độ “độc Đảng” và vì thế “mất dân chủ”.

Họ cho rằng “cần phải thực hiện chế độ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập mới có dân chủ”. Điển hình trên trang facebook Chân trời mới Media, ngày 18/8/2020 đối tượng Phạm Minh Vũ phát tán bài “giấc mơ bị đánh cắp”, nội dung xuyên tạc công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng, bao che cho những cán bộ có chức, có quyền, Đảng không bảo vệ lợi ích của nhân dân, kêu gọi người dân xuống đường đấu tranh xóa bỏ chế độ. Xin khẳng định quan niệm này hoàn toàn sai lầm!

Trước hết, đối với chủ nghĩa xã hội, dân chủ thuộc bản chất. Chủ nghĩa xã hội không thể tách rời dân chủ, không có dân chủ thì không có chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản là đỉnh cao trong sự phát triển của nhân loại, nên cũng là đỉnh cao của dân chủ. Chỉ có giai cấp vô sản và Đảng tiên phong của mình với cơ sở xã hội rộng lớn là quảng đại quần chúng nhân dân lao động mới đảm bảo dân chủ và lợi ích của quần chúng nhân dân.

Hai là, chế độ đa đảng không phải là dấu hiệu của dân chủ. Cái gốc để đảm bảo dân chủ hay không dân chủ là tư liệu sản xuất nằm trong tay ai. Dưới chủ nghĩa xã hội tư liệu sản xuất nằm trong tay nhân dân lao động và họ là người làm chủ xã hội.

Chế độ đa đảng trong hệ thống chính trị tư sản chỉ là sự phân chia quyền lực của các nhà tư bản độc quyền. Thực chất, chế độ đa đảng ở phương Tây cũng dựa trên cơ sở nhất nguyên chính trị, phục vụ giai cấp tư sản, các đảng thay nhau nắm quyền lãnh đạo đất nước.

Ba là, chỉ có Đảng cộng sản mới có thể lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội, nếu thực hiện đa nguyên thì các đảng khác chỉ có tìm cách thủ tiêu Đảng cộng sản, thủ tiêu chủ nghĩa xã hội, đi ngược với xu thế phát triển tất yếu của xã hội loài người, như vậy chính là mất dân chủ.

Mặt khác, Đảng cộng sản Việt Nam không hề áp đặt vai trò độc quyền lãnh đạo của mình, để được nhân dân thừa nhận, Đảng đã trải qua quá trình đấu tranh lâu dài, gian khổ, đầy thử thách, hy sinh.

Hiện nay Đảng ta không ngừng xây dựng, chỉnh đốn Đảng để xứng đáng với sứ mệnh lãnh đạo đất nước. Có điều, quá trình xây dựng, chỉnh đốn, đổi mới không tránh khỏi việc phải thải loại một số cán bộ, đảng viên thoái hóa biến chất, và đó cũng là cơ hội để các thế lực thù địch “mượn gió bẻ măng” chống phá Đảng, Nhà nước ta. Vì vậy, không thể phủ nhận tính dân chủ dưới sự lãnh đạo của Đảng ở Việt Nam.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét