Thứ Hai, 13 tháng 4, 2020

                           CHỐNG “DIỄN BIẾN HÒA BÌNH” TRONG CHỐNG DỊCH COVID -19
                                                                                           Cây ngay

Bởi “Diễn biến hoà bình” là chiến lược chống phá cách mạng Việt Nam mà các thế lực đế quốc, phản động chủ trương, tổ chức thực hiện từ rất sớm và tăng cường lực lượng, phương tiện, cường độ cao hơn, tính chất, thủ đoạn nham hiểm, xảo quyệt, thâm độc và tinh vi hơn nhằm phá hoại, làm suy yếu và tiến tới lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, lái Việt Nam đi theo quỹ đạo chế độ tư bản chủ nghĩa. Và chúng thường tập trung các sự kiện, để đẩy mạnh chống phá

Trong chiến lược “Diễn biến hoà bình” chống phá cách mạng nước ta, thủ đoạn của chúng rất tinh vi, xảo quyệt, nham hiểm và thâm độc, vừa công khai, vừa ngấm ngầm, vừa điên cuồng gây sức ép và thực hiện chiến thuật “đánh mềm”, “đánh hiểm” thông qua nhiều kênh, nhiều đường, nhiều hướng, nhiều phương diện và lực lượng, trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, chúng tiến công phá hoại ta một cách toàn diện.
Về chính trị tư tưởng, địch tập trung xuyên tạc, phủ nhận học thuyết Mác-lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương, chính sách của Đảng sử dụng chiêu bài “nhân quyền” kích động đòi Đảng và Nhà Nước ta thực hiện “đa đảng đối lập”, “đa nguyên chính trị”, kích động tư tưởng dân tộc cực đoan, tín ngưỡng tôn giáo phản động, chia rẽ nội bộ Đảng, Nhà nước
Trên lĩnh vực kinh tế, bằng các hoạt động “Diễn biến hoà bình” địch vừa phá ta về kinh tế, thông qua kinh tế để chống phá ta về chính trị.
Tiến hành chiến lược “Diễn biến hoà bình”, địch rất coi trọng phá ta trên lĩnh vực văn hoá-xã hội của chúng là thực hiện “thẩm thấu hoà bình” về văn hoá, thúc đẩy sự phát triển văn hoá ngoại lai, lấn át, làm suy yếu văn hoá truyền thống-thực chất đó cũng là sự xâm lăng về văn hoá của chủ nghĩa đế quốc đối với các quốc gia độc lập, tiến bộ trên thế giới.
Trên lĩnh vực ngoại giao, kẻ địch thường lợi dụng chủ trương đa phương hoá, đa dạng hoá các quan hệ hợp tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta để chống phá, tuyên truyền, xuyên tạc, bôi nhọ nhằm hạ uy tín của Đảng và Nhà nước ta trên trường quốc tế, gây áp lực chính trị, vi phạm thô bạo độc lập tự chủ của dân tộc ta.
Trên lĩnh vực an ninh, quốc phòng chúng tìm cách làm suy yếu tiềm lực của đất nước, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng ta đối với lực lượng vũ trang, với âm mưu “phi chính trị hoá” quân đội nhằm vô hiệu hoá quân đội và công an, hỗ trợ cho các hoạt động bạo loạn lật đổ.
Trong tình hình hiện nay, khi chiến lược “Diễn biến hoà bình” đã và đang xâm nhập chống phá cách mạng nước ta và quân đội ta; đòi hỏi quân đội càng không thể đứng ngoài cuộc chiến này, mà phải nhận thức đúng đắn, đầy đủ vị trí vai trò, tầm quan trọng của nhiệm vụ này, coi đó là nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách trong tình hình hiện nay.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét