Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2020

VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH TRONG ĐẤU TRANH CHỐNG CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI VỀ QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM


                                                                               Văn Tám
Nói đến việc vận dụng tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái về quân đội nhân dân hiện nay có nhiều hướng tiếp cận và cách thức khai thác, vận dụng khác nhau. Ở đây, bàn đến một số vấn đề chính sau:
Thứ nhất, nghiên cứu nắm chắc, hiểu sâu sắc nội dung, bản chất cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh. Muốn vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái, muốn giành thắng lợi trong cuộc đấu tranh này, thì nhất thiết chúng ta phải nắm chắc hơn, kỹ hơn, tường tận và sâu sắc hơn những nội dung cơ bản trong tư tưởng của Hồ Chí Minh về cách mạng Việt Nam nói chung, về Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng. Đây là vấn đề có tầm quan trọng hàng đầu, bảo đảm cho chúng ta có đủ cơ sở khoa học và vững vàng trong đấu tranh phê phán, phản bác, làm phá sản các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch chống phá quân đội ta.
Thứ hai, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, tập trung xây dựng quân đội vững mạnh, đặc biệt là vững mạnh về chính trị. Biện chứng của quá trình xây dựng quân đội, theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đòi hỏi phải có sự kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong “xây” có “chống”, trong “chống” có “xây”.
Trong tình hình hiện nay, chúng ta cần đẩy mạnh hơn nữa sự nghiệp xây dựng quân đội, đặc biệt quan tâm xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội, đảm bảo quân đội tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, Nhà nước và nhân dân, có đủ sức mạnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong mọi tình huống, hoàn cảnh. Chú trọng xây dựng quân đội đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; có khả năng ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu và hành động phá hoại của các thế lực thù địch, đẩy lùi mọi nguy cơ chiến tranh; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đó là những vấn đề bức thiết, cơ bản trong sức mạnh chiến đấu của quân đội ta; là yêu cầu cốt lõi làm phá sản các quan điểm sai trái về quân đội nhân dân, làm thất bại âm mưu phi chính trị hóa quân đội ta mà sự nghiệp xây đựng quân đội trong tình hình mới, cần phải hướng tới và thực hiện hiệu quả.
Thứ ba, tích cực, chủ động tiến công, đập tan mọi luận điệu xuyên tạc, phá hoại, các quan điểm sai trái về Quân đội nhân dân Việt Nam. Vạch rõ tính chất phản động và phản khoa học của các quan điểm sai trái về Quân đội nhân dân Việt Nam, nhất là của cái gọi là “phi chính trị hoá quân đội ta, thực chất đó chỉ là thủ đoạn lừa bịp, hòng làm cho chính trị của quân đội ta ngả theo chiều hướng chính trị khác. Đấu tranh chống các quan điểm sai trái đòi "phi chính trị hóa" quân đội ta của các thế lực thù địch thực sự là một yêu cầu quan trọng của việc xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị trong tình hình mới; là một nội dung quan trọng của cuộc đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" mà các thế lực thù địch đang tiến hành chống phá cách mạng Việt Nam. Mọi sự lơ là, chủ quan, mất cảnh giác đều dẫn đến hậu quả nguy hại đối với bản chất chính trị và sức mạnh chiến đấu của quân đội ta.
Thứ tư, thực hiện phương pháp đấu tranh phù hợp chống các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái về Quân đội nhân dân Việt Nam là nhiệm vụ quan trọng bảo vệ trận địa tư tưởng của Đảng. Yêu cầu vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong vấn đề này cần phải huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của tất cả các tầng lớp nhân dân và quân đội; việc tổ chức đấu tranh cần được chuẩn bị kỹ, chặt chẽ, khoa học với quyết tâm cao.
Thứ năm, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội nhân dân Việt Nam. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái về quân đội nhân dân hiện nay.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét