Chủ Nhật, 29 tháng 3, 2020

CHỦ ĐỘNG ĐẤU TRANH LÀM THẤT BẠI ÂM MƯU “PHI CHÍNH TRỊ HÓA” QUÂN ĐỘI TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤPCHỦ ĐỘNG ĐẤU TRANH LÀM THẤT BẠI ÂM MƯU “PHI CHÍNH TRỊ HÓA” QUÂN ĐỘI TRƯỚC THỀM ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤPCứ như thường lệ, càng đến gần thời điểm tiến hành đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lại càng điên cuồng, gia tăng các hoạt động tuyên truyền chống phá, thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình” trên nhiều lĩnh vực. Một trong những thủ đoạn tuy không mới nhưng vô cùng nham hiểm, đó là chiêu bài “phi chính trị hóa lực lượng vũ trang”, trọng tâm là phi chính trị hóa QĐND Việt Nam.

 Trước hết, nhận thấy việc rêu rao luận điệu đòi “phi chính trị hóa lực lượng vũ trang”, đòi tách QĐND ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng. Đây là những chiêu trò cũ rích nhưng cực kỳ thâm độc nhằm phủ định vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Luận điệu này nhằm xóa nhòa bản chất cách mạng của QĐND Việt Nam. Một sự thật không thể phủ nhận là QĐND Việt Nam ra đời, chiến đấu, xây dựng, trưởng thành từ cuộc cách mạng giải phóng dân tộc do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Trong toàn bộ sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN đã khẳng định bản chất của QĐND Việt Nam là lực lượng vũ trang cách mạng; việc bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân gắn liền với bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ. Thực tiễn đời sống chính trị ở nước ta khẳng định, bản chất chính trị của QĐND là một tất yếu khách quan. Sự lựa chọn của lịch sử, vai trò lịch sử đã khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam - lực lượng chính trị duy nhất ở nước ta lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, bảo đảm cho sự thành công của công cuộc giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, trong đó, QĐND là lực lượng nòng cốt, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, làm nên bao chiến công hiển hách và ngày nay đang vững vàng bảo vệ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta đi đến thành công. Không có các lực lượng chính trị đối lập hay các tập đoàn quyền lực cạnh tranh vì lợi ích của một nhóm người. Vì vậy, ở Việt Nam không có một lực lượng vũ trang “trung tính”, tách rời nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đất nước với bảo vệ Đảng, chế độ XHCN. Việc kêu gọi hình thành những “đội quân nhà nghề”, phục vụ cho bất cứ thể chế chính trị hay tập đoàn quyền lực nào là một thủ đoạn tinh vi nhằm tách QĐND với Đảng, với nhân dân, với sự nghiệp cách mạng XHCN. 
Còn nhớ, khi Việt Nam sửa đổi Hiến pháp năm 2013, rất nhiều đối tượng thuộc các tổ chức phản động, các thế lực thù địch, những người mơ hồ, mất cảnh giác hoặc bị mua chuộc đã tìm mọi cách tuyên truyền, kích động, can thiệp để không đưa nội dung “Quân đội nhân dân, Công an nhân dân tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân” vào Hiến pháp. Họ cho rằng Quân đội, Công an chỉ hoạt động trong khuôn khổ của Luật Quốc phòng, Luật Công an nhân dân nên không cần phải đưa nội dung đó vào Hiến pháp. Điều này nhằm hạ thấp vai trò, bản chất, địa vị pháp lý của QĐND, CAND, từ đó dễ bề tiến thêm một bước để “phi chính trị hóa”. Tất nhiên, Hiến pháp đã được tuyệt đại nhân dân đồng tình, ủng hộ, nhất trí và được Quốc hội thông qua. Điều đó đã làm thất bại mưu đồ của các thế lực đen tối và cơ hội chính trị nhằm “phi chính trị hóa lực lượng vũ trang” của Đảng, Nhà nước.
Trước những diễn biến phức tạp của tình hình trong nước, thế giới và khu vực, nhất là khi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sắp được tiến hành, đòi hỏi mỗi chúng ta cần nâng cao cảnh giác, nhận diện rõ âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; vạch trần mưu đồ, sự xuyên tạc bản chất của QĐND Việt Nam cũng như các lực lượng vũ trang nhân dân. Đặc biệt, đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” Quân đội và lực lượng vũ trang nhân dân của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị hiện nay là nhiệm vụ cấp thiết, quan trọng, đòi hỏi phải thực hiện đồng bộ các giải pháp. 
Để đấu tranh có hiệu quả với âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội, trước hết, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phải tăng cường xây dựng QĐND và các lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh về mọi mặt theo mục tiêu “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”; xây dựng QĐND có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, chế độ, Nhà nước và nhân dân; đảm bảo luôn thực sự là lực lượng vũ trang trọng yếu của Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Trên lĩnh vực tư tưởng, cần đẩy mạnh vạch trần âm mưu, bản chất, sự phi lý trong quan điểm đòi “phi chính trị hóa lực lượng vũ trang”, tách quân đội và các lực lượng vũ trang ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng. Kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn không để xảy ra tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Quân đội cũng như các lực lượng vũ trang nhân dân. Mặt khác, các cơ quan chức năng cần làm tốt công tác nắm, nghiên cứu, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch đòi “phi chính trị hóa lực lượng vũ trang”; chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo có các biện pháp đấu tranh; đồng thời, phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch đòi “phi chính trị hóa” Quân đội và các lực lượng vũ trang nhân dân.
Lethanh.com


3 nhận xét:

  1. Bọn phản động và các thế lực thù địch luôn muốn chia rẽ Quân đội với nhân dân; do đó chúng ta phải giữ vững và tăng cường mối quan hệ đoàn kết giữa quân đội với nhân dân; đồng thời đấu tranh có hiệu quả với những âm mưu, thủ đoạn chia rẽ mối đoàn kết quân- dân của các thế lực thù địch.

    Trả lờiXóa
  2. Các thế lực thù địch có âm mưu "phi chính trị hóa Quân đội" với mục đích tách Quân đội nhân dân Việt Nam ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm cho Quân đội biến chất. Bởi vậy, đấu tranh làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội là một nhiệm vụ cấp thiết hiện nay.

    Trả lờiXóa
  3. Trước những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng và Nhà nước ta; chúng ta cần bình tĩnh xem xét và xử lý thông tin chuẩn xác, tránh mắc mưu của các thế lực thù địch.

    Trả lờiXóa