Thứ Hai, 23 tháng 12, 2019

PHẢN BÁC CHIÊU TRÒ PHI CHÍNH TRỊ HÓA QUÂN ĐỘI TA HIỆN NAY


Ngày 19/12/2019 trên trang Blog Thân Hữu Việt Tân Úc Châu, đối tượng Lê Rĩnh tán phát bài: “QUÂN ĐỘI PHẢI CÓ VỊ TRÍ TRUNG LẬP ĐỂ BẢO VỆ QUỐC GIA”, nội dung xuyên tạc vai trò chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam, xuyên tạc sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội. Đây rõ ràng là một chiêu bài kích động, xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội; để làm rõ vấn đề này, chúng ta cần thấy rõ sứ mệnh, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, chức năng, nhiệm vụ của quân đội.
Trung thành và vận dụng đúng đắn, sáng tạo những nguyên tắc cơ bản trong xây dựng LLVTND cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, ngay từ khi mới ra đời, Đảng ta khẳng định phải xây dựng LLVTND đặt dưới sự lãnh đạo “tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt” của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Phải xây dựng và lãnh đạo vững chắc lực lượng vũ trang cách mạng của nhân dân, bảo đảm đánh thắng bất cứ kẻ thù nào, bất cứ trong hoàn cảnh nào”. Ở đâu có tổ chức và hoạt động của lực lượng vũ trang thì ở đó phải có sự lãnh đạo của Đảng. Đây là sự tổng kết lịch sử và khái quát, phát triển tư duy lý luận của Đảng về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với LLVTND; chỉ rõ quy luật xây dựng, phát triển của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Dân quân tự vệ là LLVT của dân, do dân, vì dân trong sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Quân đội đã, đang và sẽ thực hiện thắng lợi vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình lập nên những chiến công hiển hách.
Điều 65, chương 4 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam năm 2013, quy định “Lực lượng vũ trang nhân dân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước, có nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ Nhân dân, Đảng, Nhà nước và chế độ XHCN; cùng toàn dân xây dựng đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế”
Song có một điều nực cười là, khi đảng ta đang nỗ lực thực hiện mục tiêu: "Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh" thì những kẻ chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam lại ra sức đòi “phi chính trị hóa” quân đội và công an; chúng còn xuyên tạc đường lối quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; tạo mối nghi ngờ, hiềm khích, gây ly gián, chia rẽ quân đội với công an; chia rẽ nhân dân với LLVT, chia rẽ LLVT với các cơ quan Đảng, Nhà nước. Dựa trên quan điểm cá nhân, Lê Rĩnh cho rằng: “ Ở các nước tây phương, dân chủ và đa đảng, đảng nào được dân bầu lên cầm quyền thì chính phủ của đảng đó cũng chỉ huy quân đội. Như thế có nghĩa là quân đội chỉ đặt dưới quyền của đảng đương nhiệm. Đảng lãnh đạo có thể thay đổi, nhưng quân đội không phải trung thành mãi mãi với bất cứ đảng phái chính trị nào, họ chỉ trung thành với đất nước mà thôi. Đó là vị trí trung lập của quân đội… Quân đội và công chức luôn luôn trung lập, không theo bất cứ đảng phái chính trị nào. Họ chỉ có nhiệm vụ phục vụ người dân theo những quy định của từng loại công việc. Những ông tướng, ông tá, viên chức chính phủ,... muốn tham gia chính trị trong các cuộc bầu cử thì đều phải từ nhiệm, trở về thành dân thường một thời gian, rồi mới được ứng cử. Ngày xưa VNCH cũng thế. Từ đó khiêu khích, nhằm thúc đẩy “tự chuyển hóa”, “tự diễn biến” từ bên trong, từng bước vô hiệu hóa, làm phai nhạt lý tưởng cách mạng, mục tiêu chiến đấu của LLVTND. Đây là mưu đồ rất nguy hiểm của các thế lực thù địch, phản động hiện nay, đòi hỏi mọi cán bộ, chiến sĩ phải luôn cảnh giác, nhìn nhận đúng đắn mối quan hệ đối tác, đối tượng và luôn giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng ta.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét