Thứ Hai, 23 tháng 12, 2019

NGUỒN GỐC SỨC MẠNH QUÝ BÁU CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM


Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu và đùm bọc của nhân dân, Quân đội nhân dân Việt Nam đã lập nên những chiến công vĩ đại, góp phần vào chiến thắng vang dội của cả dân tộc trước mọi thù trong giặc ngoài.
Ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập với 34 chiến sĩ (31 nam, 3 nữ, biên chế thành 3 tiểu đội. Đồng chí Hoàng Sâm được cử làm Đội trưởng, đồng chí Xích Thắng làm chính trị viên).
Thực hiện theo đúng lời dạy của Bác: “trong một tháng phải có hoạt động. Trận đầu nhất định thắng lợi”, ngày 25/12/1944 quân ta tiến hành đánh đồn Phai Khắt, ngày 26/12/1944 tiến đánh đồn Nà Ngần. Hai trận này đều thắng lợi. Mở đầu truyền thống quyết chiến quyết thắng, biết đánh biết thắng của quân đội ta.
Với trang bị hết sức thô sơ và thiếu thốn, nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân đội ta đã cùng với toàn dân đánh đuổi phát xít Nhật, thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giành độc lập dân tộc và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả.
Thực tiễn cho thấy, nguồn gốc sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam không chỉ bắt nguồn từ sự lãnh đạo tài tình của Đảng và Bác Hồ, sự chăm lo giáo dục của các tổ chức chính trị xã hội, sức mạnh nội sinh bên trong của quân đội mà còn bắt nguồn từ sự đoàn kết gắn bó máu thịt với nhân dân, sự yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân và sự chiến đấu, hy sinh vì nhân dân của Bộ đội Cụ Hồ. Đúng như lời khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Không có dân thì không có bộ đội”, “Nhân dân là nền tảng, là cha mẹ của bộ đội”.
Quân đội nhân dân Việt Nam là quân đội của dân, do dân, vì dân. Cội nguồn sức mạnh, sự trưởng thành, chiến thắng của quân đội bắt nguồn từ sức mạnh của nhân dân. Sức mạnh ấy đến từ những người dân luôn quyết tâm cao nhất cho tiền tuyến với tinh thần “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, sẵn sàng “xe chưa qua, nhà không tiếc”…. sức mạnh đó bắt nguồn từ chính người dân “giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh”, trực tiếp chiến đấu.
Ngày nay, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đòi hỏi Quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng được hiện đại hóa song vũ khí, trang bị kỹ thuật không phải là sức mạnh duy nhất. Nguồn sức mạnh to lớn nhất, quyết định nhất đến chiến thắng mọi kẻ thù của quân đội ta là nguồn sức mạnh từ nhân dân, dựa trên nền tảng sức mạnh tổng hợp của nhân dân, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam
75 năm qua, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn là quân đội của dân, do dân; từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ, sẵn sàng vì nhân dân chiến đấu, hy sinh; là công cụ tin cậy của Đảng, Nhà nước và của toàn dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới; xứng đáng với lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét