Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2019

CHỐNG TỰ DIỄN BIẾN


                                                                 TUAN HUNG
Một trong những âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch dùng chiến lược “diễn biến hòa bình” chống các nước xã hội chủ nghĩa là tạo ra sự “tự diễn biến” từ bên trong, đồng thời tác động làm cho quá trình “tự diễn biến” ngày một trầm trọng, gây ra sự rối loạn xã hội, từng bước chuyển hóa chế độ theo con đường tư bản chủ nghĩa, thực hiện “không đánh mà thắng”.
Sau khi tiến hành “diễn biến hòa bình” và thúc đẩy sự “tự diễn biến” ở Liên Xô và các nước Đông Âu trước đây, làm sụp đổ chế độ XHCN ở các nước này chúng chuyển hướng sang chống các nước xã hội chủ nghĩa còn lại, trong đó Việt Nam được coi là trọng điểm với hy vọng "đổi màu" chế độ.

Cốt lõi của đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” hiện nay là phòng, chống “tự diễn biến”. Vì thắng hay bại đều phụ thuộc vào “tự diễn biến”. “Tự diễn biến” là một hiện tượng chính trị - xã hội khó nhận dạng. Trong đời sống xã hội, bản thân những hiện tượng tiêu cực, những sai lầm, khuyết điểm trong nhận thức và tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tệ nạn tham nhũng, lãng phí, quan liêu, mất dân chủ, coi thường kỷ luật, kỷ cương phép nước, vi phạm đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên… không mang tính chất của “tự diễn biến”, nhưng lại là cái cớ để các thế lực thù địch lợi dụng tuyên truyền, xuyên tạc, nói xấu chế độ, kích động quần chúng, làm cho một số người do thiếu hiểu biết, mất cảnh giác, ngộ nhận, lầm tưởng mà tin theo và gây nên những hậu quả nghiêm trọng cho đất nước, chế độ, thì chúng mang ý nghĩa của sự “tự diễn biến”.
Để làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” cần phải đề cao cảnh giác, tích cực, chủ động phòng, chống “tự diễn biến” từ bên trong, góp phần tăng cường khả năng tự bảo vệ của mỗi con người, mỗi tổ chức và toàn xã hội. Đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến” có nhiều giải pháp, nhưng cần tập trung vào một số giải pháp chủ yếu sau đây:
Trước hết, đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và những thành quả mà nhân dân ta đang xây dựng. Nâng cao khả năng “tự bảo vệ” của từng con người, từng tổ chức trước tác động của diễn biến hòa bình; làm tốt việc bảo vệ chính trị nội bộ, giữ gìn và bảo vệ cán bộ của Đảng, nhất là đối với cán bộ chủ chốt, không để kẻ địch tác động mua chuộc, lôi kéo, chuyển hóa.
Trên lĩnh vực kinh tế: Bảo vệ quan điểm về xây dựng một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đấu tranh phê phán các quan điểm tuyệt đối hóa kinh tế thị trường, đề cao lợi ích kinh tế, xem nhẹ các lợi ích quốc phòng, an ninh; tuyệt đối hóa vai trò của kinh tế tư nhân, muốn tư nhân hóa toàn bộ nền kinh tế, xem nhẹ vai trò chủ đạo, vai trò điều tiết nền kinh tế của Nhà nước… Phê phán các khuynh hướng xem nhẹ các vấn đề xã hội trong phát triển kinh tế, không gắn phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội.
Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội: Bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước về xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; bảo vệ, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, cách mạng, các chuẩn mực đạo đức và lối sống xã hội chủ nghĩa. Tăng cường quản lý Nhà nước về thông tin, tuyên truyền và các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, bảo đảm các hoạt động văn hóa thông tin, tuyên truyền đúng định hướng xã hội chủ nghĩa; đấu tranh phê phán và xử lý nghiêm những vi phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, thông tin, tuyên truyền, trên lĩnh vực sáng tác, biểu diễn văn hóa - nghệ thuật. Đấu tranh ngăn chặn các hành vi lợi dụng đổi mới về văn hóa để thực hiện các âm mưu, thủ đoạn tuyên truyền chống Đảng, chống Nhà nước, phủ nhận các giá trị văn hóa truyền thống, cách mạng, xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc nhân vật, sự kiện để gây hoang mang trong quần chúng nhân dân; chống mọi hoạt động du nhập, quảng bá, tuyên truyền văn hóa tư sản, các ấn phẩm văn hóa đồi trụy, lai căng, thực dụng.
Chống tư tưởng thực dụng trong giáo dục - đào tạo, khuynh hướng hạ thấp vai trò của giáo dục chính trị - tư tưởng, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống cách mạng trong các nhà trường. Xử lý và giải quyết tốt, “có lý, có tình” các vấn đề xã hội bức xúc, các “điểm nóng”, các mâu thuẫn trong nhân dân, các vụ khiếu kiện kéo dài, không để sơ hở về mặt pháp lý để các thế lực thù địch mượn cớ kích động nhân dân chống chính quyền, gây rối loạn xã hội.
Hạn chế và khắc phục sự phân tầng xã hội, phân hóa giàu nghèo, bảo đảm công bằng, bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ theo đúng pháp luật đối với mọi công dân. Đấu tranh bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết gắn bó giữa Đảng với nhân dân, người Việt Nam ở trong nước và đồng bào định cư ở nước ngoài, không để kẻ địch lợi dụng, kích động chia rẽ. Bảo vệ và phát triển nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, mở rộng dân chủ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, thực hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở, chống mọi biểu hiện vi phạm quyền làm chủ của nhân dân dưới mọi hình thức. Đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí, hách dịch, cửa quyền trong một bộ phận cán bộ, công chức Nhà nước, kiên quyết làm trong sạch bộ máy Nhà nước, đưa ra khỏi bộ máy Nhà nước những cán bộ suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, thiếu năng lực và trách nhiệm trong thực hiện chức trách để củng cố và nâng cao lòng tin của quần chúng nhân dân vào Nhà nước xã hội chủ nghĩa…
Kiên định lập trường và nguyên tắc đường lối của Đảng về bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, gắn quốc phòng với an ninh và đối ngoại; quan điểm xây dựng “thế trận lòng dân” trong bảo vệ Tổ quốc. Đấu tranh giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp quốc phòng, đối với Lực lượng vũ trang nhân dân, Quân đội nhân dân, tăng cường vai trò của công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội và công an; kiên quyết chống các quan điểm “phi chính trị hóa” quân đội và công an dưới mọi hình thức và quan điểm xây dựng quân đội chuyên nghiệp, nhà nghề trái với quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân, xa lạ với bản chất Bộ đội Cụ Hồ. Giải quyết tốt các vấn đề đối ngoại, không tạo sơ hở để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc chống phá, chia rẽ Việt Nam với các nước, hoặc tạo cớ để nước ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Đây là cuộc đấu tranh lâu dài, kiên trì, khó khăn, phức tạp.
Đấu tranh chống “tự diễn biến” thành công, góp phần giữ được “trong ấm, ngoài êm” thì dù các thế lực thù địch có dùng trăm phương ngàn kế chống phá, đất nước, chế độ vẫn ổn định, vững vàng, phát triển; âm mưu “diễn biến hòa bình” của chúng nhất định thất bại.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét