Thứ Năm, 28 tháng 3, 2019

BẢN CHẤT TƯ TƯỞNG THÙ ĐỊCH CHỐNG PHÁ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TA HIỆN NAY


   PHAM CHUNG 2.
Bản chất các quan điểm thù địch là phản động, phản cách mạng của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta. Mục tiêu xuyên suốt là xoá bỏ vai trò độc tôn lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, lôi kéo Việt Nam vào quỹ đạo tư bản chủ nghĩa. Mục tiêu trước mắt là tạo ra “khoảng chống về tư tưởng” trong các tầng lớp nhân dân, làm cho nhân dân không tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng, thờ ơ với sự kiện chính trị trọng đại của đất nước; gây mâu thuẫn làm chia rẽ, mất đoàn kết trong nội bộ đảng viên của Đảng, nhất là cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Phương châm chỉ đạo của chúng vẫn là: “Mềm, ngầm, sâu, rộng”. Đưa tư tưởng phá hoại chống đối Đảng của các tổ chức, các lực lượng phản động người Việt Nam ở nước ngoài vào các tầng lớp nhân dân Việt Nam. Chúng chú trọng xây dựng lực lượng truyền bá tư tưởng phản động là các đối tượng: ngụy quân, ngụy quyền cũ không cải tạo, lực lượng phản động trong dân tộc, tôn giáo, trí thức, văn nghệ sĩ, các phần tử thoái hoá biến chất, bất mãn trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và trong nhân dân ta.
Thủ đoạn hoạt động chống phá; chủ yếu là tạo ra quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” từ trong nội bộ đảng viên của Đảng, chờ thời cơ để tiến tới bạo loạn, lật đổ. Để thực hiện thủ đoạn trên, các thế lực thù địch ra sức tuyên truyền, xuyên tạc, hạ thấp hòng vô hiệu hoá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, xã hội và LLVT. Phá vỡ hệ thống nguyên tắc tổ chức trong hệ thống chính trị (Đảng, Nhà nước, đoàn thể và của toàn xã hội), làm mất hiệu lực của nguyên tắc tập trung dân chủ, là nguyên tắc tổ chức cao nhất của Đảng, Nhà nước ta. Phá vỡ khối đại đoàn kết của toàn dân, của các tổ chức chính trị-xã hội. Bằng cách xuyên tạc, chia rẽ. làm cho nội bộ ta không tin nhau, nghi ngờ lẫn nhau, gây rối loạn nội bộ…từ đó lợi dụng cài cắm những quan điểm mơ hồ, những phần tử cơ hội, thậm chí phần tử phản động, thực hiện kế hoạch “kén làm tổ”, “chui sâu, leo cao” để ngầm phá ta từ bên trong, bên trên, lâu dài.
Kích động, phối hợp hành động của lực lượng phản động trong nước và phản động ngoài nước. Kẻ thù rất coi trọng lực lượng phản động trong nước, những phần tử bất mãn, cơ hội chính trị, những người từng là cán bộ cao cấp trong LLVT nay bực dọc, “đổi hướng, trở cờ”…nhằm tạo dựng lực lượng trực tiếp chống phá ta từ bên trong. Chúng sử dụng các lực lượng trong nước để làm cầu nối giữa các tổ chức phản động trong nước và tổ chức phản động ngoài nước, vừa phối hợp hoạt động, vừa tập trung lực lượng. Chúng sử dụng các thủ đoạn xảo quyệt, tinh vi trong hoạt động để giành những mục tiêu cụ thể. Trong đó khoét sâu vào các vấn đề kinh tế, dân chủ, nhân quyền, công bằng xã hội, phục hồi tư tưởng chống Cộng, gây chiến tranh tâm lí làm hoang mang dao động ở một số người, tạo nên tình hình xã hội luôn căng thẳng, nhằm gây bạo loạn lật đổ từ nhỏ đến lớn.
Trong tình hình mới, các thế lực thù địch vẫn luôn câu kết chặt chẽ với nhau để thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ ta, chống phá quân đội với cấp độ và cường độ ngày càng quyết liệt, thâm hiểm hơn. Nội dung chống phá chủ yếu hiện nay của các thế lực thù địch được thể hiện:
Chúng xuyên tạc, lật ngược, bác bỏ học thuyết Mác - Lênin, phủ nhận những tư duy lý luận mới về CNXH và con đường đi lên CNXH của Việt Nam, cùng những thành tựu trong những năm đổi mới vừa qua. Chúng đối lập thực tiễn cách mạng Việt Nam với chủ nghĩa Mác; chúng reo rắc hoài nghi về việc lựa chọn con đường cách mạng vô sản, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội hòng làm cho mọi người nhầm lẫn, thế hệ trẻ hoài nghi, đặt ra những câu hỏi ngờ vực, dao động niềm tin về vai trò lãnh đạo của Đảng.
Chúng tìm cách xúc phạm, nói xấu, lật trắng thay đen đối với cán bộ của Đảng. Chúng xuyên tạc bản chất, nguồn gốc giai cấp của Đảng, phủ nhận vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và vai trò lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng nước ta. 
 Tuyên truyền các học thuyết, nguyên tắc tư sản về tổ chức bộ máy nhà nước theo kiểu tam quyền phân lập; đòi thể chế đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập; phản bác vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, xã hội và đối với lực lượng vũ trang; đòi phi chính trị hóa quân đội, quân đội phải trung lập; phủ nhận công lao của Đảng, đánh đồng công lao của những người, gia đình đã chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội với những kẻ tử thương một thời theo chân ngoại xâm chống lại độc lập, thống nhất dân tộc… 
Chúng  kết hợp xuyên tạc những sai phạm yếu kém của ta, nhất là yếu kém của doanh nghiệp Nhà nước; sai phạm trong điều tra, xét xử; hiện tượng tham nhũng, suy thoái của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; tình hình khiếu kiện phức tạp… để hướng lái, kích thích tư tưởng chống đối trong một bộ phận nhân dân với nói xấu, vu cáo lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước; xuyên tạc bản chất, chia rẽ sự đoàn kết, thống nhất giữa Công an, Quân đội với Đảng, Nhà nước và nhân dân nhằm tuyên truyền, kích động tư tưởng bạo loạn, lật đổ… 
Tư tưởng thù địch sai trái gây nguy hại nghiêm trọng tới sự vững mạnh về chính trị và trong sạch về tổ chức Đảng, tới vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, kể cả bản thân vận mệnh của Đảng. Do đó, tăng cường cuộc đấu tranh đẩy lùi và khắc phục tư tưởng thù địch sai trái với mọi biểu hiện của nó là vấn đề đang đặt ra một cách cấp thiết. Cuộc đấu tranh này phải gắn liền với cuộc đấu tranh kiên quyết đập tan các luận điệu thù địch xảo trá mưu toan xoá bỏ chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xuyên tạc chủ nghĩa xã hội và vai trò lãnh đạo của Đảng, cổ vũ “dân chủ, nhân quyền” tư sản. Trong cuộc đấu tranh này, không lúc nào được phép buông lỏng đấu tranh, vạch trần bản chất tư tưởng thù địch, sai trái, nguy hại của bọn cơ hội phản động, chống mọi biểu hiện mơ hồ, dao động về chính trị, hết sức tỉnh táo trước sự lôi kéo của các phần tử cơ hội, phản động hiện nay.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét