Thứ Năm, 28 tháng 3, 2019

ĐẤU TRANH CHỐNG “ PHI CHÍNH TRỊ HÓA” QUÂN ĐỘI PHẢI ĐÁP ỨNG YÊU CẦU, NHIỆM VỤ XÂY DỰNG QUÂN ĐỘI VỮNG MẠNH VỀ CHÍNH TRỊ                                                         DUC NAM 2
Nguyên tắc xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam, đòi hỏi khách quan phải có sự kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng quân đội về chính trị với đấu tranh chống “phi chính trị hóa” quân đội trong một thể thống nhất, biện chứng không tách rời. Bài học lịch sử ở các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu và Liên Xô cuối thập kỷ 80 (thế kỷ XX) đã chỉ ra tính chất nguy hiểm của “phi chính trị hóa” quân đội, chỉ ra yêu cầu, nhiệm vụ, đối tượng đấu tranh chống “phi chính trị hóa” quân đội là yêu cầu khách quan trong xây dựng quân đội về chính trị. Do đó, phải chủ động đấu tranh trên mặt trận chính trị - tư tưởng, kiên quyết vạch rõ những quan điểm sai trái, lừa bịp, phản khoa học của các thế lực thù địch hòng “phi chính trị hóa” quân đội ta. Đấu tranh trên mặt trận chính trị - tư tưởng chống “phi chính trị hóa” quân đội đòi hỏi phải tăng cường công tác giáo dục chính trị, công tác tư tưởng; đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, nghiên cứu phát triển lý luận, giải đáp kịp thời những vấn đề thực tiễn đặt ra. Chỉ có kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ với đấu tranh vạch rõ thực chất các quan điểm, tư tưởng sai trái của các thế lực thù địch mới bảo đảm xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, nâng cao sức mạnh chính trị - tinh thần của quân đội. Đấu tranh chống “phi chính trị hóa” quân đội là yêu cầu mang tính cấp bách của nhiệm vụ xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị trong tình hình hiện nay.


1 nhận xét:

  1. Để đấu tranh chống âm mưu “phi chính trị hóa quân đội” chúng ta phải kết hợp chặt chẽ với đấu tranh chống chiến lược “diễn biến hoà bình” của kẻ thù trên tất cả các lĩnh vực.

    Trả lờiXóa