Thứ Ba, 4 tháng 9, 2018

Đấu tranh làm thất bại âm mưu "phi chính trị hóa" Quân đội trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận.


          “Phi chính trị hóa” Quân đội là một âm mưu, thủ đoạn nham hiểm trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, với mục đích tách Quân đội nhân dân Việt Nam ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm cho Quân đội biến chất, không còn là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị tin cậy của Đảng và Nhà nước. Bởi vậy, đấu tranh làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội là một nhiệm vụ cấp thiết hiện nay.
Trong thời gian vừa qua, chúng đã và đang sử các phương tiện truyền thông ra sức tuyên truyền phủ nhận quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin về giai cấp và đấu tranh giai cấp; xuyên tạc tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối quân sự của Đảng ta, đặc biệt là quan điểm về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, QĐND; làm lu mờ bản chất, truyền thống của Quân đội; thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, chiến sĩ, làm mất phương hướng chính trị, mục tiêu chiến đấu của Quân đội.
Đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, chúng kích động tư tưởng công thần, địa vị, cá nhân chủ nghĩa; tư tưởng hưởng lạc, đòi hỏi đãi ngộ, nhất là với những đồng chí có nhiều cống hiến trong các cuộc kháng chiến, hòng gây rối nội bộ, giảm sút niềm tin, phá hoại mối quan hệ giữa cấp trên với cấp dưới, cán bộ với chiến sĩ, chia rẽ đoàn kết quân - dân. Lợi dụng cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, chúng xuyên tạc thực trạng xã hội, khoét sâu những yếu kém trong quản lý kinh tế - xã hội, khó khăn về đời sống của lực lượng vũ trang, làm cho CB,CS bi quan, dao động lập trường, phai nhạt mục tiêu, lý tưởng.
Triệt để lợi dụng mặt trái của kinh tế thị trường, tệ nạn xã hội, những hiện tượng tiêu cực để xuyên tạc truyền thống, bản chất cách mạng của Quân đội; âm mưu đưa lối sống và các “giá trị văn hóa” tư sản, nhất là tư tưởng ham vật chất, lối sống hưởng thụ vào đời sống tinh thần của bộ đội; qua đó, làm mờ nhạt hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân,… Suy cho cùng, mọi luận điệu mà họ tung ra chỉ nhằm một mục đích duy nhất là làm cho Quân đội xa rời sự lãnh đạo của Đảng, tha hóa, biến chất, mơ hồ về mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH, mất sức chiến đấu, không còn là Quân đội của dân, do dân và vì dân.
Có thể khẳng định, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội là một chiêu bài, một âm mưu hết sức nguy hiểm, thâm độc trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Do vậy, để làm tốt công tác phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng internet, cán bộ chiến sĩ trong toàn quân cần thực hiện tốt các nội dung, biện pháp sau:
Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, Nghị quyết, quy định của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng về công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong tình hình mới.
Hai là, tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho mọi cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị về chức năng, nhiệm vụ của Quân đội, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch trên internet.
Ba là, luôn đề cao cảnh giác cách mạng cao, tích cực phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các tư tưởng và hành động sai trái, xấu, độc trên internet ảnh hưởng tới tư tưởng cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị.
Bốn là, gắn chặt đấu tranh với xây dựng môi trường văn hóa, củng cố trận địa tư tưởng, chú trọng hình thành và phát triển những trang mạng mang tính truyền thống, tạo sức lôi cuốn ngày càng đông đảo quân nhân trong mỗi đơn vị truy cập, khai thác thông tin.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét