Thứ Ba, 20 tháng 3, 2018

NHẬN THỨC ĐÚNG VỀ ĐƯỜNG LỐI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN, AN NINH NHÂN DÂN


Đường lối xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), an ninh nhân dân (ANND) của Đảng ta là rất rõ ràng, thế nhưng không chỉ một số phần tử phản động, cơ hội xuyên tạc mà trong chính nội bộ cũng có những nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ về chủ trương này.
Một giải pháp quan trọng nhằm khắc phục những biểu hiện ấy được Đảng ta xác định là phải làm cho mọi công dân, mà trước hết là cán bộ, đảng viên nhận thức rõ, ý thức đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong thực hiện đường lối xây dựng nền QPTD, ANND.
Tuy cách thể hiện có khác nhau nhưng qua từng thời kỳ cách mạng Đảng ta luôn khẳng định, muốn hoàn thành thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, chúng ta phải phát huy sức mạnh tổng hợp. Một trong những yếu tố quan trọng tạo nên sức mạnh tổng hợp để bảo vệ Tổ quốc là phải xây dựng được nền QPTD, ANND vững mạnh. Quan điểm, đường lối ấy dựa trên cơ sở lý luận Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và kinh nghiệm thực tiễn từ lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc, đặc biệt là qua các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.
Quán triệt và thực hiện quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ xây dựng nền QPTD, ANND mà Đảng ta đã đề ra những năm qua, chúng ta đã đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện, thiết thực. Tiềm lực, sức mạnh quốc phòng, an ninh (QP-AN) của đất nước được tăng cường, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Tuy nhiên, trên thực tế còn không ít những vấn đề đặt ra, đáng chú ý là bên cạnh sự xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động, ngay trong nội bộ cũng có những quan điểm chưa đúng, những nhận thức lệch lạc về sức mạnh tổng hợp bảo vệ Tổ quốc; về đường lối xây dựng nền QPTD, ANND... Chẳng hạn, khi đề cập đến sự lãnh đạo của Đảng và vai trò nòng cốt của QĐND trong nền QPTD, có quan điểm cho rằng quân đội chỉ trung thành với Tổ quốc, với nhân dân chứ không phải trung thành với Đảng, vì “Muốn quân đội trung với Đảng thì phải có đặc quyền, đặc lợi”. Khi đặt vấn đề về chức năng của quân đội, có quan điểm lại cho rằng, trong điều kiện hiện nay chỉ nên nhấn mạnh chức năng của đội quân chiến đấu, chứ không cần quan tâm đến chức năng đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất. Nguy hiểm hơn, có người chỉ dựa vào một vài hiện tượng đã quy kết thành bản chất và cho rằng, thực chất “quân đội, công an là của Đảng, chứ không phải của nhân dân mà cũng chẳng phải của đất nước”. Hay từ quá trình giải quyết một số vụ việc có sự tham gia của công an, quân đội, có ý kiến cho rằng, chính quyền đang dùng “công an, quân đội để chống lại nhân dân” dẫn đến việc các thế lực thù địch, phản động lợi dụng xuyên tạc bản chất, mục đích, ý nghĩa của đường lối xây dựng nền QPTD, ANND.
Do nhận thức lệch lạc, chưa đầy đủ và hiểu chưa đúng nên trong quá trình thực hiện còn xảy ra nhiều những việc làm trái với đường lối, chủ trương của Đảng; vi phạm chính sách, pháp luật Nhà nước. Đáng chú ý là trong thực hiện chủ trương phát triển KT-XH đi đôi với xây dựng, củng cố QP-AN, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ nhấn mạnh yếu tố kinh tế mà xem nhẹ hoặc bỏ qua những yếu tố về QP-AN. Đã có không ít công trình, dự án phải đình chỉ vì quá trình tiến hành cơ quan chức năng, chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan đã không chú ý tới những tác động của nó đến bảo đảm QP-AN và an toàn cộng đồng. Nhiều công trình phòng thủ, công trình phục vụ nhiệm vụ QP-AN bị xâm phạm, tàn phá. Đặc biệt, nhiều khu rừng, cánh rừng từng “che bộ đội”, “vây quân thù” trong kháng chiến, tạo vành đai xanh bảo vệ biên giới trong hòa bình, nay đang bị tàn phá không thương tiếc... Thực trạng ấy Đảng và Nhà nước ta đã thấy rõ, chỉ ra và có nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt đấu tranh ngăn chặn, khắc phục. Đặc biệt, sau khi thẳng thắn đánh giá thực trạng, phân tích cụ thể nguyên nhân, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đã chỉ rõ những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Một trong những biểu hiện được Ban Chấp hành Trung ương chỉ ra là: “Phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang; đòi "phi chính trị hóa" quân đội và công an; xuyên tạc đường lối QPTD và ANND; chia rẽ quân đội với công an; chia rẽ nhân dân với quân đội và công an”.
Để đấu tranh phòng, chống có hiệu quả với biểu hiện ấy, Ban Chấp hành Trung ương xác định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả nhiều giải pháp. Một trong những giải pháp quan trọng, phải làm thường xuyên là tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, bồi dưỡng cho nhân dân, trước hết là cán bộ, đảng viên hiểu đúng, nhận thức đầy đủ về xây dựng nền QPTD, ANND.
Cùng với tuyên truyền làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn của đường lối, cần phân tích làm cho nhân dân hiểu rằng xây dựng nền QPTD, ANND vững mạnh là yêu cầu khách quan của sự nghiệp bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN chứ không phải do ý muốn chủ quan của cá nhân hay tổ chức nào. Đây là một chủ trương chiến lược của Đảng ta, đồng thời cũng là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Do đó, cần làm cho nhân dân, trước hết là cán bộ, đảng viên thấu suốt quan điểm, muốn hoàn thành thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, chúng ta phải biết phát huy sức mạnh tổng hợp và một trong những yếu tố tạo nên sức mạnh tổng hợp là phải xây dựng nền QPTD và ANND vững mạnh. Điều đó chỉ có được khi mọi công dân, mọi tổ chức, mọi lực lượng, mọi cấp, mọi ngành nhận thức đúng, ý thức đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm của mình đối với việc xây dựng nền QPTD, ANND.
Để huy động được mọi nguồn lực, phát huy trách nhiệm của mọi người, mọi tổ chức, mọi lực lượng cùng tham gia xây dựng nền QPTD, ANND, chúng ta phải làm cho nhân dân hiểu rõ nền QPTD mà Đảng ta chủ trương xây dựng đó là nền quốc phòng mang tính chất “vì dân, do dân, của dân”, phát triển theo phương hướng toàn dân, toàn diện, độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường và ngày càng hiện đại, kết hợp chặt chẽ kinh tế với QP-AN, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, do nhân dân làm chủ, nhằm giữ vững hòa bình, ổn định của đất nước, sẵn sàng đánh bại mọi hành động xâm lược và bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Nền ANND là sự nghiệp của toàn dân, do nhân dân tiến hành, lực lượng ANND làm nòng cốt dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước. Kết hợp phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng chuyên trách, nhằm đập tan mọi âm mưu và hành động xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, cùng với QPTD bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.
Xây dựng nền QPTD, ANND vững mạnh là tạo ra sức mạnh để ngăn ngừa, đẩy lùi, đánh bại mọi âm mưu, hành động xâm hại, phá hoại công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Việc xây dựng nền QPTD, ANND của Việt Nam không nhằm mục đích nào khác là tự vệ chính đáng, là để chống lại thù trong, giặc ngoài, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ chế độ XHCN và cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Đây chính là thể hiện sự khác biệt về bản chất trong xây dựng nền QPTD, ANND của Việt Nam cũng như các quốc gia có độc lập, chủ quyền đi theo con đường XHCN với các quốc gia khác.
Sức mạnh của nền QPTD, ANND của Việt Nam là sức mạnh tổng hợp được tạo nên bằng nhiều yếu tố như: chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, khoa học, đối ngoại, quân sự, an ninh,... cả ở trong nước, ngoài nước, cả của dân tộc và của thời đại, trong đó những yếu tố bên trong bao giờ cũng giữ vai trò quyết định.
Chỉ có thông qua tuyên truyền, phổ biến, giáo dục làm cho nhân dân, trước hết là đội ngũ cán bộ, đảng viên hiểu đúng, nhận thức đầy đủ những vấn đề cơ bản đó, chúng ta mới góp phần xây dựng niềm tin, nâng cao trách nhiệm và ý chí, quyết tâm trong xây dựng nền QPTD, ANND. Đây cũng là biện pháp quan trọng để chúng ta phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; huy động mọi nguồn lực cho sự nghiệp xây dựng, củng cố QP-AN nhằm bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét