Thứ Ba, 27 tháng 2, 2018

TIẾP TỤC NÂNG CAO NHẬN THỨC CHO THANH NIÊN QUÂN ĐỘI TRƯỚC NHỮNG LUẬN ĐIỆU CỦA THẾ LỰC THÙ ĐỊCH PHÁT TÁN TRÊN INTERNET


Trong Quân đội nhân dân Việt Nam, thanh niên là lực lượng chủ yếu, trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ. Ở các đơn vị huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), thanh niên chiếm trên 80% quân số; cấp đại đội, hầu hết cán bộ, chiến sĩ ở độ tuổi thanh niên (21,45% sĩ quan, 32,49% đảng viên, 30% công nhân viên chức, lao động quốc phòng ở lứa tuổi thanh niên). Điều đó nói lên rằng, sức mạnh tổng hợp, trình độ SSCĐ, khả năng hoàn thành nhiệm vụ của quân đội liên quan mật thiết đến chất lượng của thanh niên quân đội (TNQĐ) và khả năng tập hợp, phát huy vai trò xung kích của TNQĐ trong thực hiện nhiệm vụ.
Hiện nay trên Internet các thế lực thù địch không ngừng đưa ra những luận điệu sai trái nhằm xuyên tạc chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đội ngũ cán bộ, đảng viên đặc biệt thanh niên quân đội cần nhận thức rõ bản chất, mục tiêu của các thế lực thù địch đây là điểm mấu chốt. Đó là cách tốt nhất để nâng cao tính tự giác, tính chủ động, phản ứng, đấu tranh kịp thời với các quan điểm sai trái phát tán trên mạng internet.
Các thế lực thù địch đang tận dụng công cụ thông tin hiện đại – mạng internet, tiến hành chống phá trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Trong đó, phương thức truyền bá các quan điểm sai trái về tư tưởng chính trị trên mạng internet nhằm chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Việt Nam được các thế lực thù địch triệt để sử dụng. Từ sau khi Đại hội Đảng XII, các tổ chức phản động lưu vong, các phần tử cơ hội chính trị, chống đối ở trong nước tăng cường truyền bá các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam, Quân đội Nhân dân Việt Nam  trên các báo điện tử, trang tin điện tử, blog.
Các thế lực thù địch đang ráo riết, điên cuồng chống phá ta trong thời điểm này. Thể hiện rõ nhất là chúng tung lên mạng với số lượng rất lớn thông tin sai trái, thù địch hòng gây nhiễu thông tin. Do đặc thù của internet là tốc độ truyền thông tin nhanh, thông tin có diện rộng, thông tin gần như tức thì…nên những quan điểm sai trái trên mạng internet có khả năng ảnh hưởng nhanh, rộng đến nhiều đối tượng đặc biệt là thanh niên vì đối tượng thanh niên có khả năng tiếp cận với Internet rất nhanh. Thực tế cho thấy thời gian qua không ít thông tin trên mạng đã gây hoài nghi, hoang mang trong xã hội, nhất là một bộ phận trí thức và thanh niên, sinh viên, cả trong và ngoài quân đội – đối tượng thường xuyên tiếp cận với phương tiện này. Cũng từ đó, một trong những hệ quả nguy hiểm của thủ đoạn này là gây mất phương hướng, sa sút niềm tin, làm suy giảm vai trò lãnh đạo của Đảng. Mục tiêu của các thế lực phản động là nhằm tan rã niềm tin của thanh niên đối với Cương lĩnh, đường lối, chống phá sự lãnh đạo của Đảng.
Những vấn đề trên đã đặt ra yêu cầu và thách thức đối với Đảng, toàn quân và toàn dân ta, đặc biệt là Quân đội đối với đối tượng thanh niên quân đội, tác động xấu từ các quan điểm sai trái trên mạng đối với xã hội hiện nay và trong thời gian tới sẽ là không nhỏ. Do vậy mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân đặc biệt là đối tượng thanh niên trong quân đội phải nâng cao nhận thức trước những luận điệu mang tính phản động của các thế lực thù địch. Cần cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch hòng xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, đó là chiến lược “Diễn biến hòa bình”.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét